Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Általános közzétételi lista

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jog-szabályok, közjogi szerve-zetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege  A feladatot és hatáskört meghatározó jogszabályok

 • Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)
 • 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről
 • 1990. évi C. törvény a helyi adókról
 • 1990 évi. XCIII. törvény az illetékekről
 • 1991.   évi    IV.    törvény a    foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról
 • 1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről
 • 1991. évi XXXIII. törvény egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról
 • 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról
 • 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
 • 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
 • 1993. évi LV. törvény a magyar állampolgárságról
 • 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról
 • 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól
 • 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról
 • 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről
 • 1996. évi XXV. törvény a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról
 • 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
 • 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
 • 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről
 • 1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről
 • 2000. évi C. törvény a számvitelről
 • 2003.  évi  CXXV.  törvény  az  egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról
 • 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról
 • 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről
 • 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról
 • 2007. évi CLII. törvény az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről
 • 2007. évi CLXXXI. törvény a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról
 • 2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról
 • 2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról
 • 2010. évi XXXVIII. törvény a hagyatéki eljárásról
 • 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
 • 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú  jogállásról,  valamint  a  civil szervezetek működéséről és támogatásáról
 • 2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól
 • 2011.   évi   CLXXXIX.   törvény   Magyarország helyi önkormányzatairól
2. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

 

3.

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése.

Hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe.

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető forma-nyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

 • Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata
  1092 Bp. Bakáts tér 14.
  Jegyző: Baloghné dr. Nagy Edit
  jegyzo@ferencvaros.hu

 

 

 

 

 

 

 

 

4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igény-bevételének rendje, a köz-szolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények
5. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilván-tartásba bejelentendő nyilván-tartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

 

6. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

 

 • 9 (ingyenes terjesztésű havilap)
  kiadó: Ferencvárosi Média Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
  cím: 1096. Haller utca 27
  főszerkesztő: Vágvölgyi B. András
7. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza
8. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától
9. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények
10. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk
11. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai
12. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve
13. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk
 • Az adott közérdekű adat nem áll rendelkezésre
14. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
 • Az adott közérdekű adat nem áll rendelkezésre
15. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél
 • Az adott közérdekű adat nem áll rendelkezésre
16. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
17. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista
 • Az adott közérdekű adat nem áll rendelkezésre
18. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő,
a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével
 • Az adott közérdekű adat nem áll rendelkezésre
19. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata
 • Az adott közérdekű adat nem áll rendelkezésre
20. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen
 • Az adott közérdekű adat nem áll rendelkezésre
21. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás
 • Az adott közérdekű adat nem áll rendelkezésre
22. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése
 • Az adott közérdekű adat nem áll rendelkezésre
23. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege
 • Az adott közérdekű adat nem áll rendelkezésre
24. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére
 • Az adott közérdekű adat nem áll rendelkezésre

Hatósági nyilvántartások:

Top