Ajánlattételi felhívás közterületi járdák felújítás feladatainak ellátására

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal beszerzéseiről szóló 7/2013. (XI. 20.) számú polgármesteri és jegyzői együttes intézkedés (továbbiakban: Beszerzési Szabályzat) III. fejezet 2.3. pont szerinti nyílt, tárgyalás nélküli beszerzési eljárásban ajánlattételre felkért Ajánlattevők részére

 

Ajánlatkérő:                                     Budapest Főváros IX. Kerület

Ferencváros Önkormányzata

Ajánlatkérői jogkör gyakorlója:     Baranyi Krisztina polgármester

Kapcsolattartó:                                 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Iroda részéről: Godó Zoltánné

Telefonszám:                                                215-1077/530

Cím:                                                  1092 Budapest IX., Ráday u. 26.

E-mail cím:                                       godoz@ferencvaros.hu

Budapest Főváros IX.

 

1.      Ajánlatkérés tárgya és mennyisége, szakmai feltételek:

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata közigazgatási területén belül az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő közterületi járdák felújítás feladatainak ellátása

 

Ajánlatkérő fenti munkákra bruttó 60.000.000,- forint (nettó 47.244.094,- + Áfa) keretösszegben 2023. május 1-től– a keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb 2024. április 30. közötti időszakra kíván vállalkozási keretszerződést kötni.

 

Ajánlatkérő a 4. sz. mellékletben megadott egységárak alapján eseti megrendelésenként rendeli meg a szerződés keretében elvégzendő munkákat.

 

Az ajánlati ár minden költséget magában foglal (pl. egyeztetési költségek, jóváhagyott favédelmi terv, a kivitelezés idejére vonatkozó ideiglenes forgalomtechnikai terv készítése, eljárási díjak, illetékek, adminisztrációs költségek). Ajánlattevő árváltozást, valamint többletköltséget semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

 

A szerződés szerinti teljesítés ellenértékének elszámolására a megrendelés teljesítését követően tételes elszámolás szabályai alapján kerül sor. (Ajánlatkérő rögzíti, hogy a beszerzés tárgya szerinti kivitelezési munka nem engedélyköteles.)

 

Szakmai alkalmasság (referencia és végzettség) feltételei és igazolása:

-nyilatkozat referenciákról: Ajánlatkérő 2 db, az ajánlat tárgyával megegyező referencia bemutatását kéri Ajánlattevőtől a 3. számú mellékletben foglalt nyilatkozat kitöltése formájában.

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a felhívás megküldésétől visszafelé számított 5 évben (60 hónap) aszfalt és térburkolatú utak, járdák karbantartási munkára vonatkozó (műszaki átadás-átvétellel lezárt) referenciával/referenciákkal.

A nyilatkozatban meg kell adni legalább a szerződés tárgyát, valamint mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

 

– nyilatkozat szakmai végzettségről: a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek összefoglaló ismertetését tartalmazó nyilatkozattal és a rendelkezésre állási nyilatkozattal. Csatolni kell a végzettséget igazoló dokumentum másolatát.

Alkalmatlan az az ajánlattevő, aki nem rendelkezik legalább az alábbi végzettséggel, képzettséggel rendelkező szakemberekkel:

– M/2) 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI. Szakma 3. rész 3. pontja szerinti “MV-KÉ-R” kategóriájú technikusi vagy ezzel egyenértékű jogosultság megszerzéséhez előírt, szakirányú szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel.

Ajánlatkérő az előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettség mellett az azokkal egyenértékű képzettségeket is elfogadja!

 

  1. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, megrendelő és kivitelező szerződéses kötelezettségei.

 

Vállalási ár:

A mellékletben felsorolt egységárakat nettó forint összegben kérjük megadni.

A 4. számú mellékletben rögzített nettó egységárakon túl a munkavégzés során további költség nem érvényesíthető.

 

A kivitelezéshez kapcsolódó egyéb feltételek és kötelezettségek:

A szerződéses összeg keretösszeg, Ajánlatkérő Ajánlattevő ajánlati árain rendeli meg az elvégzendő munkákat, Ajánlattevő vállalja, hogy a munkálatokat a megrendelésben meghatározott határidőn belül elvégzi.

Az egységárak magukban foglalják a teljesítéssel kapcsolatos valamennyi anyag és munkadíj költséget. Ajánlattevő árváltozást, többletköltséget semmilyen jogcímen nem érvényesíthet. Amennyiben Ajánlatkérő olyan anyag beépítésére (javítására, pótlására) tart igényt, amely az egységár táblázatban nem szerepel, az anyagár a beszerzést igazoló számlával számolható el, az elvégzendő munka költségét az egységárakból kiindulva kell megállapítani, részletes költségkalkulációval alátámasztva.

 

Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget a teljes keretösszeg kimerítésére.

A keretösszeg ki nem merítése (fel nem használása), nem minősül Ajánlatkérő részéről szerződésszegésnek, szerződésmódosításnak. Ajánlattevő a keretösszeg ki nem merítése (fel nem használása) okán semmiféle jogcímen nem terjeszthet elő igényt az Ajánlatkérővel szemben.

 

Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

 

Ajánlattevő alvállalkozó bevonására jogosult.

 

Ajánlattevő a számlát a szakmai teljesítésigazolást követően nyújthatja be.

 

Számlázás eseti megrendelésenként tételes elszámolás alapján lehetséges.

 

Ajánlatkérő vállalja, hogy megrendelésenként az ellenszolgáltatás összegét az igazolt teljesítést követően utólag, az elvégzett munkáról készült szakmai teljesítésigazolás alapján kiállított és benyújtott számla ellenében, amennyiben számlakifogás nem merül fel, a számla kiállítását követő 30 napon belül átutalással teljesíti.

 

Rendelkezésre állás: Ajánlattevőnek vállalnia kell kiemelt balesetveszély esetén 24 órán belüli a balesetveszély elhárítás megkezdését, havaria esetén munkanapokon legfeljebb 3 órán belüli, ünnepnapokon legfeljebb 6 órán belüli rendelkezésre állást.

 

Késedelmi kötbér mértéke: 2,5 %

Késedelmes teljesítés esetén Ajánlattevő a késedelem minden napjára a késedelemmel érintett részteljesítés nettó vállalkozói díja alapján számított napi 2,5 % kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek. Amennyiben a késedelmi kötbér összesen eléri a nettó 1.000.000,- forintot, Ajánlattevő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, és a lehetetlenülést megállapítani. Ajánlattevő a súlyos szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint a megállapított kötbéren felül kárait és költségeit is követelheti. A késedelmes teljesítés elfogadásától és a késedelmi kötbér megfizetésétől függetlenül Ajánlattevő nem mond le az őt erre az esetre megillető jogok érvényesítéséről.

Hibás teljesítés: kötbér mértéke: 15 %

Hibás teljesítés esetén Vállalkozó a jótállási és szavatossági felelősségen túl, kötbér és kártérítési felelősséggel tartozik. A hibás teljesítési kötbér mértéke 15 %, alapja az adott részteljesítés nettó vállalkozói díja.

Hibás teljesítés ténye minden olyan esetben fennáll, amikor a műszaki tervben-leírásban, a szerződésben vagy ezek mellékleteiben rögzített és a vonatkozó jogszabályok előírásaihoz képest a Megrendelő vagy képviselőjének előzetes intézkedése nélkül eltérő teljesítés valósul meg.

Meghiúsulási kötbér mértéke. 1.000.000,-

 

Felelősségbiztosítás:

Ajánlattevő köteles a szerződéskötés napjáig vagyon- és felelősségbiztosítást kötni vagy a meglévő biztosítását a fenti összegig kiterjeszteni és azt a szerződés hatálya alatt érvényben tartani.

Az elvárt felelősségbiztosítás legalább 2.000.000,- Ft/kár és legalább 5.000.000,- Ft/év összegű.

A nettó vállalkozói díj a biztosítások költségeit tartalmazza. Szerződéskötéskor Ajánlattevőnek a biztosítási kötvény másolatot és az aktuális biztosítási díj pénzügyi teljesítését igazoló dokumentumot be kell mutatnia Ajánlatkérőnek.

 

  1. Az ajánlat benyújtásának helye, módja és ideje:

 

Az ajánlatokat elektronikus úton kérjük megküldeni a varosuzem@ferencvaros.hu és a godoz@ferencvaros.hu címre

 

FONTOS! Az árat tartalmazó 3. számú mellékletet (Ajánlattételi nyilatkozat) jelszóval titkosítva kérjük megküldeni. A megnyitáshoz szükséges jelszó az ajánlattételi határidő lejártát követő 24 órán belül küldendő meg egyidejűleg a godoz@ferencvaros.hu e-mail címre, valamint a varosuzem@ferencvaros.hu e-mail címre.

 

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget és kockázatot az Ajánlattevőnek kell viselnie.

 

Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az ajánlatában meghatározott költségeken kívül egyéb költség elszámolására nem jogosult.

 

Ajánlattevő az ajánlati felhívással kapcsolatban 2023. április 26. (szerda) 12:00 óráig a godoz@ferencvaros.hu e-mail címen kérhet információt.

 

Az ajánlatok benyújtásának határideje 2023. április 27. (csütörtök) 12.00 óra.

 

Az Ajánlattevő az ajánlatát a pályázat benyújtását követően kizárólag Ajánlatkérő kifejezett felhívására egészítheti ki, módosíthatja.

 

Ajánlatkérő az elektronikusan megküldött ajánlatot megőrzi és bizalmasan kezeli.

 

Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

 

3.1. Kitöltött és cégszerűen aláírt „ajánlattételi nyilatkozat” (cégszerű aláírásnak minősül: az Ajánlattevő azon cégjegyzésre jogosult képviselőjének, vagy képviselőinek az aláírása, aki(k)nek az aláírási címpéldányát az ajánlathoz csatolták, továbbá a cégbélyegző lenyomat, vagy a Cégkivonatban szereplő pontos cégnév – aláírás mellett/alatt/felett történő – feltüntetése). Az Ajánlattevőnek ajánlattételi nyilatkozatát az 1. számú melléklet kitöltésével kell megtennie.

3.2. Nyilatkozat átláthatóságról: Az Ajánlattevőnek az átláthatósági nyilatkozatát a 2. számú melléklet kitöltésével kell megtennie.

3.3. Az Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult személy(ek) eredeti aláírási címpéldánya(i), vagy annak egyszerű másolata.

3.4. Referenciák bemutatása: Ajánlatkérő 2 db, az ajánlat tárgyával megegyező referencia bemutatását kéri Ajánlattevőtől a 3. számú melléklet táblázatának kitöltése formájában.

3.5. Egységár táblázat, a 4. sz. melléklet kitöltésének formájában, Ajánlattevő által aláírva.

3.6. Nyilatkozat szakmai végzettségről

Az ajánlatokat az Ajánlatkérő csak akkor tekinti az ajánlattételi határidőn belül benyújtottnak, ha arra az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül.

 

4.                  A beérkezett ajánlatok értékelése:

Az Ajánlatkérő az elkésett ajánlatokat érvénytelenné nyilvánítja.

Amennyiben Ajánlatkérő az értékeléskor az ajánlat kiegészítését, pontosítását tartja szükségesnek, a pályázatban megadott e-mail címre küldi észrevételét, kérését. Amennyiben Ajánlattevő a kiegészítésre, pontosításra vonatkozó kérésnek a megadott határidőig nem tesz eleget, az pályázata érvénytelenségét vonja maga után.

Az ajánlatok bírálati szempontjai: a legalacsonyabb ár.

Az eredményhirdetés 3 munkanapon belül a nyertes Ajánlattevő értesítésével. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy a bontási eljárás nem nyilvános.

Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálása során az ajánlati áron felül további szempontokat nem vesz figyelembe.

 

Az Ajánlatkérő kiköti, hogy döntését nem indokolja, továbbá fenntartja a jogot, hogy az eljárást indokolás nélkül bármikor eredménytelennek nyilvánítsa, illetve az ajánlattételi határidő lejárta előtt az ajánlattételi felhívást visszavonja.

 

Az Ajánlatkérő az elbírálás határidejét egy alkalommal, indokolás nélkül 3 munkanappal meghosszabbíthatja, melynek tényéről az Ajánlattevőket elektronikus úton tájékoztatni köteles.

 

  1. Szerződéskötés, egyéb információk

A nyertes Ajánlattevővel a szerződéskötés várható időpontja az eredmény kihirdetésétől számítva 10 nap.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a szerződéskötés megjelölt időpontja tájékoztató jellegű, a pontos dátumról és a helyszínről az Ajánlatkérő – az ajánlatok elbírálását követően – elektronikus levélben értesíti a nyertes Ajánlattevőt.

Az Ajánlatkérő az eljárás nyertesével, vagy annak visszalépése esetén a következő legalacsonyabb árat benyújtó Ajánlattevővel köt szerződést.

A nyertes Ajánlattevővel Ajánlatkérő vállalkozási keretszerződést köt.

Ajánlatkérő előleget nem fizet. A szolgáltatás elvégzéséért járó díj kifizetése az igazolt teljesítést követően, számla alapján történik. Ajánlattevő a számlát az Ajánlatkérő általi teljesítésigazolást követően nyújthatja be. Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást átutalással teljesíti, a számla kiállítását követő 30 napon belül.

 

Mellékletek:

  1. számú melléklet: Ajánlattételi nyilatkozat

  2. számú melléklet: Nyilatkozatát az átláthatóságról

  3. számú melléklet: Referencianyilatkozat

  4. számú melléklet: Egységár táblázat

  5. számú melléklet: Vállalkozási keretszerződés

Top