Ajánlattételi felhívás játszóudvar és az ott lévő játékok rendeltetésszerű használatra alkalmassá tételére

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal beszerzéseiről szóló 7/2013. (XI. 20.) számú polgármesteri és jegyzői együttes intézkedés (továbbiakban: Beszerzési Szabályzat) III. fejezet 2.2. pont szerinti nyílt, tárgyalás nélküli beszerzési eljárásban ajánlattételre felkért Ajánlattevők részére

 

 

Ajánlatkérő:                                     Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Ajánlatkérői jogkör gyakorlója:     Baranyi Krisztina polgármester

Kapcsolattartó:                                 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Iroda részéről:

Simon Miklós

Telefonszám:                                    215-1077/547

Cím:                                                  1092 Budapest IX., Ráday u. 26.

E-mail cím:                                       simonm@ferencvaros.hu

 

1.      Ajánlatkérés tárgya és mennyisége:

Budapest Főváros IX. kerület Budapest, Vágóhíd u. 35-37., hrsz. 38286/5 alatt lévő Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola és EGYMI játszóudvara és az ott lévő játékok rendeltetésszerű használatra alkalmassá tételére, az ehhez szükséges felújítások, javítások, pótlások, cserék kivitelezési munkálatainak elvégzésére a jelen megállapodásban meghatározottak szerint, az 1. sz. mellékletben foglalat árazatlan költségvetésre tett árajánlat alapján.

Tervezett helyszín: 1097 Budapest, Vágóhíd u. 35-37., hrsz. 38286/5

 

Az ajánlati egységár minden költséget magában foglal (pl. eljárási díjak, illetékek). Ajánlattevő árváltozást, valamint többletköltséget semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

A szerződés teljesítése, teljesítési határidő:

Teljesítési határidő: 2022. szeptember 5.

 

Ajánlattevőnek felróható késedelmes teljesítése esetén Ajánlatkérő késedelmi kötbér érvényesítésére jogosult. A késedelmi kötbér mértéke a bruttó vállalási ár 2 %-a arra figyelemmel, hogy Ajánlatkérő legfeljebb 30 napos, késedelmi kötbérrel terhelt késedelmes teljesítést fogad el. Ezt meghaladó késedelem esetén Ajánlatkérő a szerződéstől térítési kötelezettség és indokolás nélkül elállhat.

 

Ajánlatkérő a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő teljesítési biztosítékot, valamint jólteljesítési biztosítékot köt ki.

 

Megrendelő előteljesítést elfogad.

Ajánlatkérő előleget nem fizet. A szolgáltatás elvégzéséért járó díj kifizetése az igazolt teljesítést követően, számla alapján történik. Ajánlattevő a számlát az Ajánlatkérő általi teljesítésigazolást követően nyújthatja be. Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást átutalással teljesíti, a számla kiállítását követő 30 napon belül.

 

2. Az ajánlati dokumentáció benyújtásának helye, módja és ideje:

Az ajánlatokat elektronikus úton kérjük megküldeni a simonm@ferencvaros.hu e-mail címre.

 

A tárgyba kérjük megjelölni: Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola és EGYMI játszóudvara

 

FONTOS! Az árat tartalmazó 2. számú mellékletet (Ajánlattételi nyilatkozat) jelszóval titkosítva kérjük megküldeni. A megnyitáshoz szükséges jelszó az ajánlattételi határidő lejártát követő 24 órán belül, küldendő meg egyidejűleg a simonm@ferencvaros.hu e-mail címre.

 

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget és kockázatot az Ajánlattevőnek kell viselnie.

 

Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az ajánlatában meghatározott költségeken kívül egyéb költség elszámolására nem jogosult.

 

Az ajánlatok benyújtásának határideje 2022. július 13. (szerda) 12.00 óra

 

Ajánlattevő az ajánlati felhívással kapcsolatban 2022. július 11. 12:00 óráig a simonm@ferencvaros.hu e-mail címen kérhet információt.

 

Ajánlattevő az ajánlatát a pályázat benyújtását követően kizárólag Ajánlatkérő kifejezett felhívására egészítheti ki, módosíthatja.

 

Ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget nem biztosít.

 

Ajánlatkérő az elektronikusan megküldött ajánlatot bizalmasan kezeli.

 

Ajánlattevő alvállalkozó bevonására jogosult, akinek tevékenységéért, illetve az általa okozott kárért sajátjaként felel.

 

 

Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

 

  • Kitöltött és cégszerűen aláírt „ajánlattételi nyilatkozat” (cégszerű aláírásnak minősül: az Ajánlattevő azon cégjegyzésre jogosult képviselőjének, vagy képviselőinek az aláírása, aki(k)nek az aláírási címpéldányát az ajánlathoz csatolták, továbbá a cégbélyegző lenyomat, vagy a Cégkivonatban szereplő pontos cégnév – aláírás mellett/alatt/felett történő – feltüntetése). Az Ajánlattevőnek ajánlattételi nyilatkozatát az 2. számú melléklet kitöltésével kell megtennie és azt scannelve csatolni.
  • Nyilatkozat átláthatóságról: Az Ajánlattevőnek az átláthatósági nyilatkozatát a 3. számú melléklet kitöltésével kell megtennie, és azt scannelve csatolni.
  • Referenciák bemutatása: Ajánlatkérő az ajánlat tárgyával megegyező, az elmúlt 4 évben mindösszesen: legalább nettó 6 millió Ft összegben gyermekek napközbeni ellátására szolgáló intézmény udvarában végzett kivitelezési feladat elvégzését kéri Ajánlattevőtől az számú melléklet táblázatának kitöltése, valamint annak csatolása elektronikusan.
  • Az Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult személyé(ei)nek eredeti aláírási címpéldánya(i), vagy annak egyszerű másolata scannelve.

 

Az ajánlatokat az Ajánlatkérő csak akkor tekinti az ajánlattételi határidőn belül benyújtottnak, ha arra az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül, vagyis az ajánlatok az Ajánlatkérő által megadott határidőig beérkeznek a megadott e-mail címekre.

 

 3. A beérkezett ajánlatok értékelése

Ajánlatkérő a benyújtási határidőn túl beérkezett ajánlatokat érvénytelenné nyilvánítja.

 

Amennyiben Ajánlatkérő az értékeléskor az ajánlat kiegészítését, pontosítását tartja szükségesnek, a pályázatban megadott e-mail címre küldi észrevételét, kérését. Amennyiben Ajánlattevő a kiegészítésre, pontosításra vonatkozó kérésnek a megadott határidőig nem tesz eleget, az pályázata érvénytelenségét vonja maga után.

 

Az ajánlatok bírálati szempontjai: a legalacsonyabb ár.

 

Az eredményhirdetés várhatóan a benyújtást követő 5 munkanapon belül az Ajánlattevők értesítésével történik.

 

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy az értékelési eljárás nem nyilvános.

 

Ajánlatkérő az elbírálás határidejét egy alkalommal, indokolás nélkül 3 munkanappal meghosszabbíthatja, melynek tényéről az Ajánlattevőket elektronikus úton tájékoztatni köteles.

 

Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálása során az ajánlati áron felül további szempontokat nem vesz figyelembe.

 

Ajánlatkérő kiköti, hogy a döntését nem indokolja, továbbá fenntartja a jogot, hogy az eljárást indokolás nélkül bármikor eredménytelennek nyilvánítsa, illetve az ajánlattételi határidő lejárta előtt az ajánlattételi felhívást visszavonja.

 

 4. Szerződéskötés és egyéb információk

A nyertes Ajánlattevővel a szerződéskötés várható időpontja az eredmény kihirdetésétől számítva 10 nap.

 

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a szerződéskötés megjelölt időpontja tájékoztató jellegű, a pontos dátumról és a helyszínről az Ajánlatkérő – az ajánlatok elbírálását követően – elektronikus levélben értesíti a nyertes Ajánlattevőt.

 

Ajánlatkérő az eljárás nyertesével, vagy annak visszalépése esetén a következő legalacsonyabb árat benyújtó Ajánlattevővel köt szerződést.

 

A nyertes Ajánlattevővel Ajánlatkérő vállalkozási szerződést köt, melynek tervezete jelen felhívás melléklete.

 

Ajánlatkérő előleget nem fizet. A szolgáltatás elvégzéséért járó díj kifizetése az igazolt teljesítést követően, számla alapján történik. Ajánlattevő a számlát az Ajánlatkérő általi teljesítésigazolást követően nyújthatja be. Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást átutalással teljesíti, a számla kiállítását követő 30 napon belül.

 

 

Tisztelt Ajánlattevő!

Felhívjuk figyelmét, hogy az árazatlan költségvetés kiírás, „Első terület” 19. sorszámú tételének mennyisége módosult.

Kérjük, hogy a módosított költségvetésben szerepeltetett „új” mennyiséggel szíveskedjenek ajánlatukat megtenni.

 

 

Mellékletek

Költségvetés

Módosított költségvetés

Ajánlattételi nyilatkozat

Nyilatkozat átláthatóságról

Referencia nyilatkozat

Szerződés

 

 

Top