Pályázati jelentkezési lap költségelvű bérlakás pályázatra

    JELEN PÁLYÁZAT VONATKOZÁSÁBAN GYERMEKNEK SZÁMÍT AZ A SZEMÉLY, AKI UTÁN A PÁLYÁZÓ RÉSZÉRE A CSALÁDI PÓTLÉKOT FOLYÓSÍTJÁK.

    A pályázó személyi adatai

    A PÁLYÁZATI FELTÉTELEK SZERINT A PÁLYÁZATON KIZÁRÓLAG 1992. JÚNIUS 23-ÉN VAGY AZT KÖVETŐEN SZÜLETETT SZEMÉLYEK VEHETNEK RÉSZT!

    A pályázó által ténylegesen lakott lakás adatai (jelenleg lakott lakás)

    A pályázó állandó bejelentett lakcím adatai

    A pályázó Ferencvároshoz való kötődése tekintetében tett nyilatkozata

    Amennyiben a pályázó a pályázat benyújtását közvetlenül megelőzően megszakítás nélkül, bejelentett lakcímmel Ferencvárosban lakott, e körben a pályázó annyi plusz pontot kap, ahány naptári év helyben lakást (bejelentett lakóhely vagy tartózkodási hely) igazol. Az így kapható pontszám legfeljebb 5 pont.

    Munkahely

    A pályázó vagy a vele együttköltöző személy Ferencvárosban dolgozik*

    Gyermekkel költözők esetében

    Pályázó gyermeke IX. kerületi bölcsődei/óvodai ellátást biztosító intézménybe jár, vagy IX. kerületi oktatási intézményben tanulói jogviszonnyal rendelkezik*

    A pályázó a gyermekét egyedül neveli *

    A pályázó pályázati részvétellel kapcsolatos nyilatkozata

    a1) pályázó a pályázat benyújtási határidejének napjáig legalább 3 év foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkezik, VAGY*

    a2) a pályázat benyújtási határidejének napjáig legalább összesen 3 év foglalkoztatási és felsőfokú hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, melyből legalább 1 év foglalkoztatási jogviszonynak kell lennie (egyidőben fennálló foglalkoztatási és hallgatói jogviszony esetében a pályázat elbírálásánál csak az egyik vehető figyelembe)

    b) az együtt költöző személyek 1 főre jutó nettó havi jövedelme kevesebb, mint 250.000,-Ft*

    c) a pályázó (vagy a vele együtt költöző személy) lakóingatlan tulajdonjogával vagy haszonélvezeti jogával rendelkezik, *

    d) a pályázó (vagy a vele együtt költöző személy) Budapest területén önkormányzati lakás bérleti vagy bérlőtársi jogával rendelkezik,*

    e) a pályázó által (vagy a vele együttköltöző személy által) korábban bérelt, Ferencvárosi Önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati bérlakás kiürítése iránt 5 éven belül eljárás indult *

    f) a pályázó (vagy a vele együttköltöző személy) korábbi ferencvárosi önkormányzati bérlakását a lakóépület bontása vagy felújítása miatti kihelyezés során cserelakás elfogadása helyett pénzbeli térítés ellenében adta le (a pénzbeli térítést biztosító megállapodás megkötésétől számított 10 évig vehető figyelembe),*

    g) a pályázó (vagy a vele együttköltöző személy) korábbi ferencvárosi önkormányzati lakását megvásárolta,*

    Pályázóval együtt költöző személyek

    Az érvényes pályázat érdekében kérjük csatolja az
    innen letölthető Nyilatkozatot
    , amelyet kitöltve és aláírva a Tallóz gomb segítségével tud feltölteni.

    Bérlő a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 30/2020. (X.13.) önkormányzati rendelet alapján a lakásba az alábbi személyeket fogadhatja be: szülő, házastárs, gyermek, befogadott gyermek gyermeke, továbbá – amennyiben a lakószoba egy főre jutó alapterülete nem lesz 6 m2-nél kisebb – testvér, élettárs és nem befogadott gyermektől származó unoka. Fentiekre tekintettel a jelentkezési lapon a jogszabályi előírások alapján kizárólag a fent felsorolt személyek szerepeltethetők.

    Top