2022. február 17-én 9.00 órakor tartott rendes nyílt ülés – kivonat

1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés rendelete (II. forduló)

6/6-9/2022. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

43/2022. (II.17.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

– a 4201 számú „Egyéb közterületek felújítása, fejlesztése” költségvetési sorra 20 millió forintot csoportosít át a 3421 számú költségvetési sor terhére.

– a 4127 számú „Haller utca 50 függőfolyosó felújítása” költségvetési sorra 40 millió forintot csoportosít át a 3422 számú költségvetési sor (5 millió forint erejéig) és a 3925 számú költségvetési sor (35 millió forint erejéig) terhére.

– a 3924 számú „IX. kerület Rendőrkapitányság támogatása” költségvetési sorra 5 millió forintot csoportosít át a 3422 számú költségvetési sor (5 millió forint erejéig) terhére.

– a 4125 új költségvetési sor „Gát utca 24. számú ingatlan felújítása” költségvetési sorra 47 millió forintot csoportosít át a 3209 számú költségvetési sor (5 millió forint erejéig), a 2985 számú költségvetési sor (20 millió forint erejéig), valamint a 6110 költségvetési sor (22 millió forint erejéig) terhére.

– a 4313 költségvetési sor címét átnevezi „Lónyay utca 19. orvosi rendelő nyílászárócsere” megnevezésre.

Határidő: 2022. február 17. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(13 igen, 1 nem, 2 tartózkodás)

A szavazásban 16 képviselő vett részt:

 

Baranyi Krisztina nem

Reiner Roland igen

Árva Péter igen

Csóti Zsombor igen

Deutsch László igen

Gyurákovics Andrea igen

Hidasi Gyula igen

Jancsó Andrea igen

Kállay Gáborné tartózkodott

Dr. Mátyás Ferenc igen

Mezey István tartózkodott

Sajó Ákos távol

Szilágyi Zsolt távol

Takács Krisztián igen 

Takács Máriusz igen

Takács Zoltán igen

Torzsa Sándor igen

Zombory Miklós igen

 

44/2022. (II.17.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a …/2022. (../…) számú költségvetési rendelet 24.§-a egy további bekezdéssel kiegészül, miszerint a „A Képviselő-testület 3206 számú költségvetési sor felhasználási jogát a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság hatáskörébe ruházza át.

Határidő: 2022. február 17. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(12 igen, 2 nem, 2 tartózkodás)

A szavazásban 16 képviselő vett részt:

 

Baranyi Krisztina nem

Reiner Roland nem

Árva Péter igen

Csóti Zsombor igen

Deutsch László igen

Gyurákovics Andrea igen

Hidasi Gyula igen

Jancsó Andrea igen

Kállay Gáborné tartózkodott

Dr. Mátyás Ferenc igen

Mezey István tartózkodott

Sajó Ákos távol

Szilágyi Zsolt távol

Takács Krisztián igen 

Takács Máriusz igen

Takács Zoltán igen

Torzsa Sándor igen

Zombory Miklós igen

 

45/2022. (II.17.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata saját bevételeinek az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. §-a szerinti részletezését, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a 6/6/2022. számú előterjesztés 1. számú mellékletét képező  …./2022. (…..) sz. rendelet-tervezet 15. számú mellékletében foglaltak szerint állapítja meg.  

Határidő: 2022. február 17.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(12 igen, 4 tartózkodás)

A szavazásban 16 képviselő vett részt:

 

Baranyi Krisztina igen

Reiner Roland igen

Árva Péter igen

Csóti Zsombor igen

Deutsch László igen

Gyurákovics Andrea tartózkodott

Hidasi Gyula igen

Jancsó Andrea igen

Kállay Gáborné tartózkodott

Dr. Mátyás Ferenc igen

Mezey István tartózkodott

Sajó Ákos távol

Szilágyi Zsolt távol

Takács Krisztián igen 

Takács Máriusz igen

Takács Zoltán igen

Torzsa Sándor igen

Zombory Miklós tartózkodott

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 12 igen, 4 tartózkodás mellett megalkotja 3/2022.(II.22.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről.

 

A szavazásban 16 képviselő vett részt:

 

Baranyi Krisztina igen

Reiner Roland igen

Árva Péter igen

Csóti Zsombor igen

Deutsch László igen

Gyurákovics Andrea tartózkodott

Hidasi Gyula igen

Jancsó Andrea igen

Kállay Gáborné tartózkodott

Dr. Mátyás Ferenc igen

Mezey István tartózkodott

Sajó Ákos távol

Szilágyi Zsolt távol

Takács Krisztián igen 

Takács Máriusz igen

Takács Zoltán igen

Torzsa Sándor igen

Zombory Miklós tartózkodott

 

46/2022. (II.17.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert

1./ a FEV IX. Zrt-vel kötött ingatlankezelési, üzemeltetési feladatokra vonatkozó közszolgáltatási szerződésnek, a FEV IX. Zrt-vel kötött parkolásüzemeltetési feladatokra vonatkozó közszolgáltatási szerződésnek, a FEV IX. Zrt-vel kötött megbízási szerződésnek, 

2./ a FESZOFE Nonprofit Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződésnek, 

3./ a Ferencvárosi Média Nonprofit Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződésnek, 

4./ a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft-vel kötött feladat ellátási szerződésnek

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.22.) önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelő módosítására. 

Határidő: 2022. február 28.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(12 igen, 4 tartózkodás)

A szavazásban 16 képviselő vett részt:

 

Baranyi Krisztina igen

Reiner Roland igen

Árva Péter igen

Csóti Zsombor igen

Deutsch László igen

Gyurákovics Andrea tartózkodott

Hidasi Gyula igen

Jancsó Andrea igen

Kállay Gáborné tartózkodott

Dr. Mátyás Ferenc igen

Mezey István tartózkodott

Sajó Ákos távol

Szilágyi Zsolt távol

Takács Krisztián igen 

Takács Máriusz igen

Takács Zoltán igen

Torzsa Sándor igen

Zombory Miklós tartózkodott

 

2./ Tájékoztató a munkásszálló kivitelezésével kapcsolatban

57/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina megbízásából Szili Adrián irodavezető

 

47/2022. (II.17.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1./ Budapest IX. kerület Illatos út 3-5. szám alatti Munkásszálló beruházásával kapcsolatban vizsgálóbizottságot hoz létre az alábbi személyi összetételekkel: 

– Csóti Zsombor és Takács Máriusz (Demokrata frakció)

– Jancsó Andrea, Takács Zoltán és Takács Krisztián (Új pólus frakció)

2./ A vizsgálóbizottság elnöke: Jancsó Andrea.

3./ Az első pontban felállított vizsgálóbizottság feladat és hatásköre kiterjed a Munkásszálló beruházás projektmenedzsment folyamatának vizsgálatára, a Munkásszálló beruházás megvalósításának pénzügyi vizsgálatára, a Munkásszálló beruházás műszaki tartalmának vizsgálatára, a Munkásszálló további hasznosítására történő javaslattételre.

4./ A vizsgálóbizottság hatáskörébe tartozó feladatok ellátására igény szerint szakértőket vehet igénybe. Indokolt esetben az ehhez szükséges pénzügyi fedezet a 2022. költségvetés 3201-es költségvetési sor terhére biztosítani kell. 

Határidő: 2022. április 30. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 (11 igen, 4 tartózkodás)

A szavazásban 15 képviselő vett részt:

 

Baranyi Krisztina igen

Reiner Roland igen

Árva Péter igen

Csóti Zsombor igen

Deutsch László távol

Gyurákovics Andrea tartózkodott

Hidasi Gyula igen

Jancsó Andrea igen

Kállay Gáborné tartózkodott

Dr. Mátyás Ferenc igen

Mezey István tartózkodott

Sajó Ákos távol

Szilágyi Zsolt távol

Takács Krisztián igen 

Takács Máriusz igen

Takács Zoltán igen

Torzsa Sándor igen

Zombory Miklós tartózkodott

 

3./ A FEV IX. Zrt. alapszabály módosítása

35/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

48/2022. (II.17.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1./ a FEV IX. Zrt. Alapszabályát az alábbiak szerint módosítja:

Hatályos rendelkezések Módosítás utáni rendelkezések (módosítások dőlt betűvel)
12.1. Az egyedüli részvényes a Ptk. által a gazdasági társaság legfőbb szervének, illetve a részvénytársaság közgyűlésének hatáskörébe utalt kérdésekben, valamint a jelen Alapszabály 13.5. és 13.13. pontjai alapján az Igazgatóság hatáskörébe nem tartozó, vagy az ott megjelölt összeghatár feletti, kérdésekben, illetőleg olyan szerződések megkötése esetében, amelyek a Társaságot 12 hónapnál hosszabb időre kötelezik írásbeli részvényesi határozattal dönt, amelyről a vezető tisztségviselőket értesíteni köteles. A döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá. 12.1. Az egyedüli részvényes a Ptk. által a gazdasági társaság legfőbb szervének, illetve a részvénytársaság közgyűlésének hatáskörébe utalt kérdésekben, valamint a jelen Alapszabály 13.5. és 13.13. pontjai alapján az Igazgatóság hatáskörébe nem tartozó, vagy az ott megjelölt összeghatár feletti kérdésekben, az éves üzleti terv elfogadása-, illetőleg olyan szerződések megkötése esetében, amelyek a Társaságot 12 hónapnál hosszabb időre kötelezik írásbeli részvényesi határozattal dönt, amelyről a vezető tisztségviselőket értesíteni köteles. A döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.
13.13. Az igazgatóság kizárólagos hatáskörébe tartozik az alábbi ügyekben való döntés:

….

d.) az éves üzleti terv elfogadása;

13.13. Az igazgatóság kizárólagos hatáskörébe tartozik az alábbi ügyekben való döntés:

….

d.) az éves üzleti tervre vonatkozó javaslatnak az elkészítése, és a részvényes elé terjesztése. Az igazgatóság a javaslatát a tárgyévet megelőző év december 31. napjáig köteles a részvényesnek átadni;

 

2./ felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a FEV IX. Zrt. alapszabály módosításának és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályának aláírásáról, továbbá az alapítói döntésről a FEV IX. Zrt. vezérigazgatóját értesítse annak érdekében, hogy a társaság jogi képviselőjének közreműködésével gondoskodjon a változások Fővárosi Törvényszék Cégbíróságához történő bejelentéséről.”

 (2 igen, 8 nem, 5 tartózkodás)

A szavazásban 15 képviselő vett részt:

 

Baranyi Krisztina igen

Reiner Roland igen

Árva Péter nem

Csóti Zsombor nem

Deutsch László távol

Gyurákovics Andrea nem

Hidasi Gyula nem

Jancsó Andrea tartózkodott

Kállay Gáborné nem

Dr. Mátyás Ferenc tartózkodott

Mezey István nem

Sajó Ákos távol

Szilágyi Zsolt távol

Takács Krisztián tartózkodott 

Takács Máriusz tartózkodott

Takács Zoltán tartózkodott

Torzsa Sándor nem

Zombory Miklós nem

 

4./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról és működési rendjéről szóló 15/2014. (V.20.) önkormányzati rendeletének módosítása

33/2022., 33/2/2022. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

49/2022. (II.17.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a tervtanács tagjainak számát– az elnököt is beleszámítva – legfeljebb 20 fő állapítja meg.

Határidő: 2022. február 17.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(10 igen, 1 nem, 5 tartózkodás)

A szavazásban 16 képviselő vett részt:

 

Baranyi Krisztina nem

Reiner Roland tartózkodott

Árva Péter igen

Csóti Zsombor igen

Deutsch László igen

Gyurákovics Andrea tartózkodott

Hidasi Gyula igen

Jancsó Andrea igen

Kállay Gáborné tartózkodott

Dr. Mátyás Ferenc igen

Mezey István tartózkodott

Sajó Ákos távol

Szilágyi Zsolt távol

Takács Krisztián igen 

Takács Máriusz igen

Takács Zoltán igen

Torzsa Sándor igen

Zombory Miklós tartózkodott

 

50/2022. (II.17.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról és működési rendjéről szóló 15/2014. (V.20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2022. (…) önkormányzati rendeletet kétfordulóban tárgyalja meg.

Határidő: következő képviselő-testületi ülés

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(10 igen, 1 nem, 5 tartózkodás)

A szavazásban 16 képviselő vett részt:

 

Baranyi Krisztina nem

Reiner Roland tartózkodott

Árva Péter igen

Csóti Zsombor igen

Deutsch László igen

Gyurákovics Andrea tartózkodott

Hidasi Gyula igen

Jancsó Andrea igen

Kállay Gáborné tartózkodott

Dr. Mátyás Ferenc igen

Mezey István tartózkodott

Sajó Ákos távol

Szilágyi Zsolt távol

Takács Krisztián igen 

Takács Máriusz igen

Takács Zoltán igen

Torzsa Sándor igen

Zombory Miklós tartózkodott

 

51/2022. (II.17.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról és működési rendjéről szóló 15/2014. (V.20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2022. (…) önkormányzati rendeletet rendelettervezetként elfogadja és annak kifüggesztésével egyetért.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző 

(12 igen, 4 tartózkodás)

A szavazásban 16 képviselő vett részt:

 

Baranyi Krisztina igen

Reiner Roland igen

Árva Péter igen

Csóti Zsombor igen

Deutsch László igen

Gyurákovics Andrea tartózkodott

Hidasi Gyula igen

Jancsó Andrea igen

Kállay Gáborné tartózkodott

Dr. Mátyás Ferenc igen

Mezey István tartózkodott

Sajó Ákos távol

Szilágyi Zsolt távol

Takács Krisztián igen 

Takács Máriusz igen

Takács Zoltán igen

Torzsa Sándor igen

Zombory Miklós tartózkodott

 

5./ Alapító okiratok módosítása

49/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

52/2022. (II.17.) sz.

Normatív határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában működő

Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények alapító okiratának módosításáról

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói jogkörében a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

Okirat száma: M/509251/2022/1.

Módosító okirat

A Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2020. december. 10. napján kiadott, E/509251/2020/1. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 52/2022. (II.17.) számú határozatára figyelemmel – a következők szerint módosítom:

 

  1. Az alapító okirat 1.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
  1. A költségvetési szerv

1.2.1.székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 46.

1.2.2.telephelyei:

telephely megnevezése telephely címe
1 Fehérholló IX/6. sz. Bölcsőde 1097 Budapest, Fehér Holló utca 2-4.
2 Pöttyös IX/10. sz. Bölcsőde 1098 Budapest, Pöttyös utca 8/a.
3 Manó-lak IX/14. sz. Bölcsőde 1098 Budapest, Dési Huber utca 9.
Varázskert IX/1. sz. Bölcsőde
  1. apest, Thaly Kálmán utca 17.

 

  1. Az alapító okirat 4.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

4.1 A költségvetési szerv közfeladata: A gyermek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.), valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998.(IV.30.) NM rendelet alapján a bölcsődei ellátás keretében:

– három éven aluli gyermekek napközbeni ellátása (Gyvt. 42. § (1) bekezdés),

– sajátos nevelési igényű gyermek, valamint a korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermek nevelése és gondozása (Gyvt. 42. § (3) bekezdés)., 

– szolgáltatásként biztosított időszakos gyermekfelügyelet (Gyvt. 42. § (4) bekezdés).

 

3.Az alapító okirat 4.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

4.3 A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

– Bölcsődei ellátás (Gyvt. 42. §; Gyvt. 42/A. §-42/B. §),

– Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatás: időszakos gyermekfelügyelet (Gyvt. 42. § (4) bekezdés),

– Napközbeni gyermekfelügyelet (Gyvt. 44/B. § – 44/C. §),

– A székhelyen működik:

Aprók háza IX/4. sz. Bölcsőde 1092 Budapest, Ráday utca 46.

 

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.

Kelt: Budapest, időbélyegző szerint

Baranyi Krisztina 

polgármester

Határidő: 8 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

(14 igen, egyhangú)

A szavazásban 14 képviselő vett részt:

 

Baranyi Krisztina távol

Reiner Roland igen

Árva Péter igen

Csóti Zsombor igen

Deutsch László távol

Gyurákovics Andrea igen

Hidasi Gyula igen

Jancsó Andrea igen

Kállay Gáborné igen

Dr. Mátyás Ferenc igen

Mezey István igen

Sajó Ákos távol

Szilágyi Zsolt távol

Takács Krisztián igen 

Takács Máriusz igen

Takács Zoltán igen

Torzsa Sándor igen

Zombory Miklós igen

 

53/2022. (II.17.) sz.

Normatív határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában működő Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei alapító okiratának módosításáról

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói jogkörében a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

Okirat száma: M/509075/2022/1.

Módosító okirat

A Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2021. szeptember 22. napján kiadott, E/509075/2021/1. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 53/2022. (II.17.) számú határozatára figyelemmel – a következők szerint módosítom:

 

1.Az alapító okirat 4.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 

4.3.A költségvetési szerv alaptevékenysége:

Közművelődési feladatellátás az 1997. évi CXL. törvény alapján:

– területi szintű közművelődési tevékenységek szervezése, támogatása, a közművelődési feladatellátás, a közművelődési intézmények és a közösségi színterek működésének kérdéseiben szakmai szolgáltatás biztosítása, a közművelődés minőségbiztosítási-, fejlesztési rendszere működésének segítése;

– együttműködés az országos, a hazai és a nemzetközi szakmai szervezetekkel;

– a terület- és vidékfejlesztési célokkal összhangban közművelődési tevékenységgel összefüggő elemzések és fejlesztő programok készítése és hasznosítása, szakmai műhelyek működtetése, innovatív kezdeményezések támogatása, közreműködés a kulturális alapú gazdaságfejlesztésben a kreatív és kulturális ipari szolgáltatások fejlesztésével;

– a területi szintű amatőr művészeti, népművészeti, hagyományőrző tevékenységek megőrzésének és fejlesztésének, a népi iparművészet, az élethosszig tartó tanulás, a tanórán kívüli nevelés, a szakképzés, az ismeretterjesztés, a közösségfejlesztés, a honismereti, helytörténeti kutatás, az anyanyelvápolás, a kulturális turizmus szakmai támogatása;

– közművelődési információs szolgáltatás nyújtása, tematikus adatbázisok létrehozása és működtetése, részvétel az országos információs adatbázis működtetésében és a közművelődési statisztikai adatgyűjtésben;

– a területi szintű értéktárak összeállításának módszertani segítése, területi kulturális regiszter gondozása, az adott terület és a főváros szellemi, tárgyi, természeti kulturális örökségének, környezeti, művészeti, közművelődési sajátosságainak bemutatása, közreműködés digitális archívum működtetésében;

– a közművelődési tevékenységek szervezőinek, vezetőinek szakmai képzése és továbbképzése, szakkiadványok megjelentetése.

 

Muzeális feladatellátás a 1997. évi CXL. törvény alapján:

– a kulturális javak egységes szaktudományos szempontok szerint, tudományos szaktevékenység keretében kialakított, nyilvántartott és dokumentált együttesét őrzi, gondozza és kiállításon bemutatja;

– biztosítja a kulturális javakhoz kapcsolódó kutatási tevékenység lehetőségét,

– kultúraközvetítő, közművelődési tevékenységével hozzájárul az egész életen át tartó tanulás folyamatához;

– közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat rendez;

– együttműködik a nevelési-oktatási intézményekkel és múzeumpedagógiai programjaival segíti az iskolai és iskolán kívüli nevelés céljainak elérését;

– elvégzi a kulturális javak múzeumpedagógiai célú feldolgozását, folyamatosan megújuló múzeumpedagógiai és múzeum-andragógiai programkínálatot biztosít;

– az intézmény turisztikai vonzerejének felhasználásával, a látogatóknak nyújtandó szolgáltatásokkal helyi és országos szinten elősegíti a gazdaság élénkítését.

 

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.

 

Kelt: Budapest, időbélyegző szerint

Baranyi Krisztina 

polgármester

Határidő: 8 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(14 igen, egyhangú)

A szavazásban 14 képviselő vett részt:

 

Baranyi Krisztina távol

Reiner Roland igen

Árva Péter igen

Csóti Zsombor igen

Deutsch László távol

Gyurákovics Andrea igen

Hidasi Gyula igen

Jancsó Andrea igen

Kállay Gáborné igen

Dr. Mátyás Ferenc igen

Mezey István igen

Sajó Ákos távol

Szilágyi Zsolt távol

Takács Krisztián igen 

Takács Máriusz igen

Takács Zoltán igen

Torzsa Sándor igen

Zombory Miklós igen

 

54/2022. (II.17.) sz.

Normatív határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában működő

Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ alapító okiratának módosításáról

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói jogkörében a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

Okirat száma: M/801940/2022/1.

Módosító okirat

A Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2021. szeptember 22. napján kiadott, E/801940/2021/1. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 54/2022. (II.17.) számú határozatára figyelemmel – a következők szerint módosítom:

 

  1. Az alapító okirat 1.2.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
  1. telephelyei:
telephely megnevezése telephely címe
1 Budapest IX. Kerületi Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 1095 Budapest, Mester utca 19.
2 Bakáts Téri Ének-Zenei Általános Iskola 1092 Budapest, Bakáts tér 12.
3 Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola és EGYMI (iskolai tagozat) 1095 Budapest, Gát utca 6.
4 Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola és EGYMI (autista tagozat) 1097 Budapest, Thaly Kálmán utca 17. 

A. épület

5 Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola és EGYMI (óvodai tagozat) 1097 Budapest, Vágóhíd utca 35-37.

A. épület 2. lépcsőház

6 Budapest IX. Kerületi József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 1095 Budapest, Mester utca 67.
7 Budapest IX. Kerületi Kosztolányi Dezső Általános Iskola 1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 1.
8 Budapest IX. Kerületi Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskola 1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 13.
9 Budapest IX. Kerületi Leövey Klára Gimnázium  1096 Budapest, Vendel utca 1.
10 Budapest IX. Kerületi Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium 1093 Budapest, Lónyay utca 4/c-8.
11 Ferencvárosi Sport Általános Iskola és Gimnázium 1096 Budapest, Telepy utca 17.
12 Budapest IX. Kerületi Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium 1098 Budapest, Lobogó utca 1.
13 Budapest IX. Kerületi Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium 1098 Budapest, Napfény utca 3.
14 Jégcsarnok 1098 Budapest, Toronyház utca 21.
15 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Gyermek és Ifjúsági Tábora 8638 Balatonlelle, Erdősor utca 3.
16 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kincsesbányai Ifjúsági Tábora 8044 Kincsesbánya, Rákhely kerület 0341 hrsz.
17 Ferencvárosi Csicsergő Óvoda 1096 Budapest, Thaly Kálmán utca 38.
18 Ferencvárosi Csicsergő Óvoda 1096 Budapest, Thaly Kálmán utca 17. 

B. épület

19 Ferencvárosi Csudafa Óvoda 1097 Budapest, Óbester utca 9.
20 Ferencvárosi Liliom Óvoda 1094 Budapest, Liliom utca 15.
21 Ferencvárosi Epres Óvoda 1098 Budapest, Epreserdő utca 10.
22 Ferencvárosi Kerekerdő Óvoda 1097 Budapest, Vágóhíd utca 35-37.

A. épület 3. lépcsőház, B. épület

23 Ferencvárosi Kicsi Bocs Óvoda 1092 Budapest, Erkel utca 10.
24 Ferencvárosi Méhecske Óvoda 1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 30.
25 Ferencvárosi Napfény Óvoda 1098 Budapest, Napfény utca 4.
26 Ferencvárosi Ugrifüles Óvoda 1091 Budapest, Hurok utca 9.
27 Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei 1096 Budapest, Haller utca 27.
28 Dési Huber István Művelődési Ház 1098 Budapest, Toronyház utca 17/b.
29 Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény 1092 Budapest, Ráday utca 18.
30 József Attila-lakótelepi Közösségi Ház 1098 Budapest, Toronyház utca 3/b.
31 József Attila Emlékhely 1095 Budapest, Gát utca 3.
32 KultúrOsztag 1097 Budapest, Osztag u. 15. fszt. 375.
33 Művészeti inkubátorház 1097 Budapest, Vágóhíd u. 31-33. fszt.
34 Bakáts Bunker 1092 Budapest, Bakáts utca 8. fszt. I.
35 Pinceszínház 1093 Budapest, Török Pál utca 3.
36 Ferencvárosi Munkásszállás 1097 Budapest, Illatos út 3-5.(Hrsz: 38207/9)
37 Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola – Alapfokú Művészeti Iskola 1092 Budapest, Köztelek utca 8.
38 Fehérholló IX/6. sz. Bölcsőde 1097 Budapest, Fehér Holló utca 2-4.
39 Pöttyös IX/10. sz. Bölcsőde 1098 Budapest, Pöttyös utca 8/a.
40 Manó-lak IX/14. sz. Bölcsőde 1098 Budapest, Dési Huber utca 9.
41 Varázskert IX/1. sz. Bölcsőde 1096 Budapest, Thaly Kálmán utca 17.
42 Aprók Háza IX/4. sz. Bölcsőde 1092 Budapest, Ráday utca 46.

 

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.

 

Kelt: Budapest, időbélyegző szerint

Baranyi Krisztina 

polgármester

Határidő: 8 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(14 igen, egyhangú)

A szavazásban 14 képviselő vett részt:

 

Baranyi Krisztina távol

Reiner Roland igen

Árva Péter igen

Csóti Zsombor igen

Deutsch László távol

Gyurákovics Andrea igen

Hidasi Gyula igen

Jancsó Andrea igen

Kállay Gáborné igen

Dr. Mátyás Ferenc igen

Mezey István igen

Sajó Ákos távol

Szilágyi Zsolt távol

Takács Krisztián igen 

Takács Máriusz igen

Takács Zoltán igen

Torzsa Sándor igen

Zombory Miklós igen

 

55/2022. (II.17.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a 49/2022. számú előterjesztés szerinti normatív határozati javaslatokban szereplő módosító okiratok aláírására, az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratok elkészítésére, és a változások Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásba történő átvezettetésére.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(14 igen, egyhangú)

A szavazásban 14 képviselő vett részt:

 

Baranyi Krisztina távol

Reiner Roland igen

Árva Péter igen

Csóti Zsombor igen

Deutsch László távol

Gyurákovics Andrea igen

Hidasi Gyula igen

Jancsó Andrea igen

Kállay Gáborné igen

Dr. Mátyás Ferenc igen

Mezey István igen

Sajó Ákos távol

Szilágyi Zsolt távol

Takács Krisztián igen 

Takács Máriusz igen

Takács Zoltán igen

Torzsa Sándor igen

Zombory Miklós igen

 

6./ Döntés az 15/2019. (VI.28.) önkormányzati rendelettel elfogadott „Dél-pesti Centrum Kórház és környéke” szabályozási terv módosításáról

34/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

56/2022. (II.17.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Dél-pesti Centrum és környéke” Budapest IX. kerület, Haller utca – Nagyvárad tér – Albert Flórián út – Könyves Kálmán körút – Szent László kórház telekhatára (38283/5 hrsz.) – (38283/8) hrsz-ú közterület – Fehér Holló utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 15/2019. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2022. (…) önkormányzati rendeletet ugyanazon ülés keretében tárgyalja meg és fogadja el. 

Határidő: 2022. február 17.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(14 igen, egyhangú)

A szavazásban 14 képviselő vett részt:

 

Baranyi Krisztina távol

Reiner Roland igen

Árva Péter igen

Csóti Zsombor igen

Deutsch László távol

Gyurákovics Andrea igen

Hidasi Gyula igen

Jancsó Andrea igen

Kállay Gáborné igen

Dr. Mátyás Ferenc igen

Mezey István igen

Sajó Ákos távol

Szilágyi Zsolt távol

Takács Krisztián igen 

Takács Máriusz igen

Takács Zoltán igen

Torzsa Sándor igen

Zombory Miklós igen

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 14 igen, egyhangú szavazat mellett megalkotja 4/2022.(II.22.) önkormányzati rendeletét a Dél-pesti Centrum és környéke” Budapest IX. Kerület, Haller utca – Nagyvárad tér – Albert Flórián út – Könyves Kálmán körút – Szent László kórház telekhatára (38283/5 hrsz.) – (38283/8) hrsz-ú közterület – Fehér Holló utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 15/2019. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról.

 

A szavazásban 14 képviselő vett részt:

 

Baranyi Krisztina távol

Reiner Roland igen

Árva Péter igen

Csóti Zsombor igen

Deutsch László távol

Gyurákovics Andrea igen

Hidasi Gyula igen

Jancsó Andrea igen

Kállay Gáborné igen

Dr. Mátyás Ferenc igen

Mezey István igen

Sajó Ákos távol

Szilágyi Zsolt távol

Takács Krisztián igen 

Takács Máriusz igen

Takács Zoltán igen

Torzsa Sándor igen

Zombory Miklós igen

 

7./ Javaslat törvénymódosítás kezdeményezésére

59/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Mátyás Ferenc önkormányzati képviselő

 

57/2022. (II.17.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1./ az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés j) pontjában biztosított felhatalmazás alapján kezdeményezi a Kormánynál a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 147. § (2) bekezdésének módosítását annak érdekében, hogy a helyi önkormányzat közterület használat esetén új díjat vezethessen be, állapíthasson meg időbeli korlátozás nélkül,

2./ felkéri a polgármestert a határozat 1. pontja szerinti kezdeményezés aláírására.

Határidő: 2022. február 28.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 (12 igen, 4 tartózkodás)

A szavazásban 16 képviselő vett részt:

 

Baranyi Krisztina igen

Reiner Roland igen

Árva Péter igen

Csóti Zsombor igen

Deutsch László igen

Gyurákovics Andrea tartózkodott

Hidasi Gyula igen

Jancsó Andrea igen

Kállay Gáborné tartózkodott

Dr. Mátyás Ferenc igen

Mezey István tartózkodott

Sajó Ákos távol

Szilágyi Zsolt távol

Takács Krisztián igen 

Takács Máriusz igen

Takács Zoltán igen

Torzsa Sándor igen

Zombory Miklós tartózkodott

 

8./ Hasznosított nem lakás céljára szolgáló helyiség pályázat útján történő elidegenítése

31/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

58/2022. (II.17.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1./  a Budapest, IX. Mester utca 51. földszint V. (hrsz.: 37811/0/A/5) szám alatti, bérleti joggal terhelt nem lakás céljára szolgáló helyiséget nyilvános pályázat lefolytatásával értékesíti.

Határidő: 120 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

2./ a jelen határozat mellékletét képező pályázati ajánlati dokumentációt az abban foglalt tartalommal jóváhagyja 

Határidő: 120 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

3./ a Budapest,  IX. Mester utca 51. földszint V. (hrsz.: 37811/0/A/5) szám alatti, bérleti joggal terhelt nem lakás céljára szolgáló helyiség legkisebb elidegenítési árát 41.330.000 Ft, azaz negyvenegymillió-háromszázharmincezer forint összegben határozza meg.

Határidő: 120 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

4./ felkéri a polgármestert, hogy a pályázat kiírásáról, lebonyolításáról és elbírálásáról gondoskodjon.

Határidő: 120 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

5./ felkéri a polgármestert, hogy az ingatlan adásvételi szerződésnek a pályázati nyertessel történő megkötéséről gondoskodjon.”

 (7 igen, 3 nem, 5 tartózkodás)

A szavazásban 15 képviselő vett részt:

 

Baranyi Krisztina igen

Reiner Roland igen

Árva Péter tartózkodott

Csóti Zsombor igen

Deutsch László távol

Gyurákovics Andrea nem

Hidasi Gyula igen

Jancsó Andrea tartózkodott

Kállay Gáborné nem

Dr. Mátyás Ferenc igen

Mezey István nem

Sajó Ákos távol

Szilágyi Zsolt távol

Takács Krisztián tartózkodott 

Takács Máriusz igen

Takács Zoltán tartózkodott

Torzsa Sándor igen

Zombory Miklós tartózkodott

 

9./ A VÁGÓ-TON Kereskedelmi Bt-vel szemben fennálló bérleti díj követelés mérséklése

30/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

59/2022. (II.17.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a VÁGÓ-TON Kereskedelmi Betéti Társaság bérleményét képező, az Üllői út – Ecseri út kereszteződésében, a 38299/3. hrsz. alatti közterületen található 12. sz. pavilon után fizetendő bérleti díj 20%-os mérsékléséhez járul hozzá.

Határidő: 2022. február 17.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(9 igen, 6 tartózkodás)

A szavazásban 15 képviselő vett részt:

 

Baranyi Krisztina igen

Reiner Roland tartózkodott

Árva Péter igen

Csóti Zsombor igen

Deutsch László távol

Gyurákovics Andrea tartózkodott

Hidasi Gyula igen

Jancsó Andrea igen

Kállay Gáborné tartózkodott

Dr. Mátyás Ferenc tartózkodott

Mezey István tartózkodott

Sajó Ákos távol

Szilágyi Zsolt távol

Takács Krisztián igen 

Takács Máriusz igen

Takács Zoltán igen

Torzsa Sándor igen

Zombory Miklós tartózkodott

 

60/2022. (II.17.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármesternek a – Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012. (VI.12.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott – hatáskörét eseti jelleggel magához vonja és úgy dönt, hogy a VÁGÓ-TON Kereskedelmi Betéti Társaság bérleményét képező, az Üllői út – Ecseri út kereszteződésében, a 38299/3. hrsz. alatti közterületen található 12. sz. pavilon után fizetendő bérleti díj 20%-os mérsékléséhez a 2022. január 1. és 2022. június 30. közötti időtartamra hozzájárul.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(15 igen, egyhangú)

A szavazásban 15 képviselő vett részt:

 

Baranyi Krisztina igen

Reiner Roland igen

Árva Péter igen

Csóti Zsombor igen

Deutsch László távol

Gyurákovics Andrea igen

Hidasi Gyula igen

Jancsó Andrea igen

Kállay Gáborné igen

Dr. Mátyás Ferenc igen

Mezey István igen

Sajó Ákos távol

Szilágyi Zsolt távol

Takács Krisztián igen 

Takács Máriusz igen

Takács Zoltán igen

Torzsa Sándor igen

Zombory Miklós igen

 

10./ Média Nonprofit Kft. elhelyezésének ügye

40/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

61/2022. (II.17.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1./ a Ferencvárosi Művelődési Központ Budapest, IX. Haller u. 27. II. emelet 20. számú helyiségét térítésmentesen, határozatlan időre szólóan, feladatának ellátása céljára a Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. használatába adja.

2./ felkéri a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központot, hogy gondoskodjon a helyiség használatára vonatkozó megállapodás megkötéséről a Ferencvárosi Média Nonprofit Kft-vel.

Határidő: 60 nap   

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(15 igen, egyhangú)

A szavazásban 15 képviselő vett részt:

 

Baranyi Krisztina igen

Reiner Roland igen

Árva Péter igen

Csóti Zsombor igen

Deutsch László távol

Gyurákovics Andrea igen

Hidasi Gyula igen

Jancsó Andrea igen

Kállay Gáborné igen

Dr. Mátyás Ferenc igen

Mezey István igen

Sajó Ákos távol

Szilágyi Zsolt távol

Takács Krisztián igen 

Takács Máriusz igen

Takács Zoltán igen

Torzsa Sándor igen

Zombory Miklós igen

 

11./ Döntés partnerségi egyeztetés lezárásáról, Budapest IX. kerület Ferencváros területén az „Új Duna-híd, valamint a Fehérvári út és Üllői út – Határ úti csomópont közötti kapcsolódó közlekedési infrastruktúra terveinek előkészítése” tárgyú projekt megvalósítása érdekében készülő „CF Pharma gyógyszergyár és környéke” kerületi építési szabályzata ügyében

36/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Hurták Gabriella főépítész

 

62/2022. (II.17.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Ódor Erzsébetnek, a CF Pharma Gyógyszergyártó Kft. képviselőjének hozzászólási lehetőséget biztosít.

Határidő: 2022. február 17.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(14 igen, egyhangú)

A szavazásban 14 képviselő vett részt:

 

Baranyi Krisztina igen

Reiner Roland igen

Árva Péter igen

Csóti Zsombor igen

Deutsch László távol

Gyurákovics Andrea távol

Hidasi Gyula igen

Jancsó Andrea igen

Kállay Gáborné igen

Dr. Mátyás Ferenc igen

Mezey István igen

Sajó Ákos távol

Szilágyi Zsolt távol

Takács Krisztián igen 

Takács Máriusz igen

Takács Zoltán igen

Torzsa Sándor igen

Zombory Miklós igen

 

63/2022. (II.17.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (továbbiakban: régi Trk.) 42.§-ban foglaltak alapján úgy dönt, hogy megismerte és tudomásul vette a Budapest IX. kerület CF Pharma gyógyszergyár és környéke (Budapest IX. kerület, Kén utca – Gubacsi út – Illatos út – Külső Mester utca által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzata tervezetére vonatkozóan a partnerségi egyeztetés eredményét tartalmazó jegyzőkönyvet, a CF Pharma gyógyszergyár tulajdonosainak észrevételeit és a tervezők szakmai javaslatát és ezek alapján a kerületi partnerségi egyeztetést lezárja.”

(2 igen, 7 nem, 6 tartózkodás)

A szavazásban 15 képviselő vett részt:

 

Baranyi Krisztina igen

Reiner Roland tartózkodott

Árva Péter tartózkodott

Csóti Zsombor nem

Deutsch László tartózkodott

Gyurákovics Andrea tartózkodott 

Hidasi Gyula nem

Jancsó Andrea nem

Kállay Gáborné igen

Dr. Mátyás Ferenc nem

Mezey István távol

Sajó Ákos távol

Szilágyi Zsolt távol

Takács Krisztián nem

Takács Máriusz nem

Takács Zoltán tartózkodott

Torzsa Sándor nem

Zombory Miklós tartózkodott

 

64/2022. (II.17.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (továbbiakban: régi Trk.) 42.§-ban foglaltak alapján úgy dönt, hogy felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a Budapest IX. kerület „CF Pharma gyógyszergyár és környéke” Kerületi Építési Szabályzattal kapcsolatos partnerségi véleményezési szakasz lezárásáról szóló döntés közzétételéről, továbbá Budapest IX. kerület „CF Pharma gyógyszergyár és környéke” Kerületi Építési Szabályzata módosításának végső véleményezési szakasza kezdeményezéséről a régi Trk. 42.§ (2) bekezdés szerint az állami főépítészi hatáskörében eljáró Fővárosi Kormányhivatalnál. 

   (2 igen, 8 nem, 5 tartózkodás)

A szavazásban 15 képviselő vett részt:

 

Baranyi Krisztina igen

Reiner Roland tartózkodott

Árva Péter nem

Csóti Zsombor nem

Deutsch László tartózkodott

Gyurákovics Andrea tartózkodott 

Hidasi Gyula nem

Jancsó Andrea nem

Kállay Gáborné igen

Dr. Mátyás Ferenc nem

Mezey István távol

Sajó Ákos távol

Szilágyi Zsolt távol

Takács Krisztián nem

Takács Máriusz nem

Takács Zoltán tartózkodott

Torzsa Sándor nem

Zombory Miklós tartózkodott

 

65/2022. (II.17.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezze a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsánál a „CF Pharma gyógyszergyár és környéke” területét érintő úthálózat felülvizsgálatát.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(13 igen, 2 tartózkodás)

A szavazásban 15 képviselő vett részt:

 

Baranyi Krisztina tartózkodott

Reiner Roland igen

Árva Péter igen

Csóti Zsombor igen

Deutsch László igen

Gyurákovics Andrea igen

Hidasi Gyula igen

Jancsó Andrea igen

Kállay Gáborné tartózkodott

Dr. Mátyás Ferenc igen

Mezey István távol

Sajó Ákos távol

Szilágyi Zsolt távol

Takács Krisztián igen 

Takács Máriusz igen

Takács Zoltán igen

Torzsa Sándor igen

Zombory Miklós igen

 

12./ Döntés partnerségi egyeztetés lezárásáról, Budapest IX. kerület Ferencváros területén az „Új Duna-híd, valamint a Fehérvári út és Üllői út – Határ úti csomópont közötti kapcsolódó közlekedési infrastruktúra terveinek előkészítése” tárgyú projekt megvalósítása érdekében készülő „Timót utca és környéke” kerületi építési szabályzata ügyében 

37/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Hurták Gabriella főépítész

 

66/2022. (II.17.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (továbbiakban: régi Trk.) 42.§-ban foglaltak alapján úgy dönt, hogy 

1./ megismerte és tudomásul vette a Budapest IX. kerület „Timót utca és környéke” (Budapest, IX. kerület Kén utca – Gubacsi út – Határ út – Soroksári út által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzata tervezetére vonatkozóan a partnerségi egyeztetés eredményét tartalmazó jegyzőkönyvet, a tervezői szakmai javaslatot és ezek alapján a partnerségi egyeztetést lezárja.

2./ felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon Budapest IX. kerület „Timót utca és környéke” Kerületi Építési Szabályzattal kapcsolatos partnerségi véleményezési szakasz lezárásáról szóló döntés közzétételéről, továbbá Budapest IX. Kerület „Timót utca és környéke” Kerületi Építési Szabályzata módosításának végső véleményezési szakasza kezdeményezéséről a régi Trk. 42.§ (2) bekezdés szerint az állami főépítészi hatáskörében eljáró Fővárosi Kormányhivatalnál.”

 (2 igen, 7 nem, 6 tartózkodás)

A szavazásban 15 képviselő vett részt:

 

Baranyi Krisztina igen

Reiner Roland tartózkodott

Árva Péter tartózkodott

Csóti Zsombor nem

Deutsch László tartózkodott

Gyurákovics Andrea tartózkodott 

Hidasi Gyula nem

Jancsó Andrea nem

Kállay Gáborné igen

Dr. Mátyás Ferenc nem

Mezey István távol

Sajó Ákos távol

Szilágyi Zsolt távol

Takács Krisztián nem

Takács Máriusz nem

Takács Zoltán tartózkodott

Torzsa Sándor nem

Zombory Miklós tartózkodott

 

67/2022. (II.17.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezze a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsánál a „Timót utca és környéke” területét érintő úthálózat felülvizsgálatát.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 (12 igen, 3 tartózkodás)

A szavazásban 15 képviselő vett részt:

 

Baranyi Krisztina tartózkodott

Reiner Roland igen

Árva Péter igen

Csóti Zsombor igen

Deutsch László igen

Gyurákovics Andrea tartózkodott

Hidasi Gyula igen

Jancsó Andrea igen

Kállay Gáborné tartózkodott

Dr. Mátyás Ferenc igen

Mezey István távol

Sajó Ákos távol

Szilágyi Zsolt távol

Takács Krisztián igen 

Takács Máriusz igen

Takács Zoltán igen

Torzsa Sándor igen

Zombory Miklós igen

 

13./ Döntés partnerségi egyeztetés lezárásáról, Budapest IX. kerület Ferencváros területén az „Új Duna-híd, valamint a Fehérvári út és Üllői út – Határ úti csomópont közötti kapcsolódó közlekedési infrastruktúra terveinek előkészítése” tárgyú projekt megvalósítása érdekében felülvizsgálatra kerülő „UNIX telephely és környéke” kerületi építési szabályzata ügyében

38/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Hurták Gabriella főépítész

 

68/2022. (II.17.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (továbbiakban: régi Trk.) 42.§-ban foglaltak alapján úgy dönt, hogy 

1./ megismerte és tudomásul vette a Budapest IX. Kerület „UNIX telephely és környéke” (Határ út – Gubacsi út – Illatos út – a 38230/41 hrsz.-ú vasútterület keleti határa által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 22/2017.(IX.13.) önkormányzati rendelet módosításának tervezetére vonatkozóan a partnerségi egyeztetés eredményét tartalmazó jegyzőkönyvet és – mivel a partnerségi egyeztetés során a megadott határidőig a tervezés tárgyában partneri észrevétel vagy vélemény nem érkezett – a partnerségi egyeztetést lezárja.

2./ felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon Budapest IX. kerület „UNIX telephely és környéke” Kerületi Építési Szabályzata módosításával kapcsolatos partnerségi véleményezési szakasz lezárásáról szóló döntés közzétételéről, továbbá Budapest IX. kerület „UNIX telephely és környéke” Kerületi Építési Szabályzata módosításának végső véleményezési szakasza kezdeményezéséről a régi Trk. 42.§ (2) bekezdés szerint az állami főépítészi hatáskörében eljáró Fővárosi Kormányhivatalnál.”

(2 igen, 7 nem, 6 tartózkodás)

A szavazásban 15 képviselő vett részt:

 

Baranyi Krisztina igen

Reiner Roland tartózkodott

Árva Péter tartózkodott

Csóti Zsombor nem

Deutsch László tartózkodott

Gyurákovics Andrea tartózkodott 

Hidasi Gyula nem

Jancsó Andrea nem

Kállay Gáborné igen

Dr. Mátyás Ferenc nem

Mezey István távol

Sajó Ákos távol

Szilágyi Zsolt távol

Takács Krisztián nem

Takács Máriusz nem

Takács Zoltán tartózkodott

Torzsa Sándor nem

Zombory Miklós tartózkodott

 

69/2022. (II.17.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezze a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsánál az „UNIX telephely és környéke” területét érintő úthálózat felülvizsgálatát.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 (12 igen, 3 tartózkodás)

A szavazásban 15 képviselő vett részt:

 

Baranyi Krisztina tartózkodott

Reiner Roland igen

Árva Péter igen

Csóti Zsombor igen

Deutsch László tartózkodott

Gyurákovics Andrea igen

Hidasi Gyula igen

Jancsó Andrea igen

Kállay Gáborné tartózkodott

Dr. Mátyás Ferenc igen

Mezey István távol

Sajó Ákos távol

Szilágyi Zsolt távol

Takács Krisztián igen 

Takács Máriusz igen

Takács Zoltán igen

Torzsa Sándor igen

Zombory Miklós igen

 

14./ Döntés partnerségi egyeztetés lezárásáról, Budapest IX. kerület Ferencváros területén az „Új Duna-híd, valamint a Fehérvári út és Üllői út – Határ úti csomópont közötti kapcsolódó közlekedési infrastruktúra terveinek előkészítése” tárgyú projekt megvalósítása érdekében készülő „Gubacsidűlő területére” kerületi építési szabályzata ügyében

39/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Hurták Gabriella főépítész

 

70/2022. (II.17.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1./ a Budapest IX. Kerület GUBACSI-DŰLŐ (Budapest, IX. kerület Új Duna-híd híd térségében a 38199/2 hrsz., 38198/1 hrsz., 38197 hrsz.; 38086/27 hrsz.; 38086/28 hrsz. telkek északi határvonala – Soroksári út – déli kerülethatár – Ráckevei-Soroksári Duna-ág által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzata megalkotásának eljárásában, mivel a partnerségi egyeztetés során a megadott határidőig a tervezés tárgyában partneri észrevétel vagy vélemény nem érkezett, a partnerségi egyeztetést lezárja.

2./ Felkéri a polgármestert, hogy IX. Kerület GUBACSI-DŰLŐ (Budapest, IX. kerület Új Duna-híd híd térségében a 38199/2 hrsz., 38198/1 hrsz., 38197 hrsz.; 38086/27 hrsz.; 38086/28 hrsz. telkek északi határvonala – Soroksári út – déli kerülethatár – Ráckevei-Soroksári Duna-ág által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzata megalkotásához kérje meg az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi kormányhivataltól a záró szakmai véleményt.”

(3 igen, 7 nem, 5 tartózkodás)

A szavazásban 15 képviselő vett részt:

 

Baranyi Krisztina igen

Reiner Roland tartózkodott

Árva Péter tartózkodott

Csóti Zsombor nem

Deutsch László tartózkodott

Gyurákovics Andrea tartózkodott 

Hidasi Gyula nem

Jancsó Andrea nem

Kállay Gáborné igen

Dr. Mátyás Ferenc nem

Mezey István távol

Sajó Ákos távol

Szilágyi Zsolt távol

Takács Krisztián nem

Takács Máriusz nem

Takács Zoltán tartózkodott

Torzsa Sándor nem

Zombory Miklós igen

 

71/2022. (II.17.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezze a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsánál az „Gubacsidűlő” területét érintő úthálózat felülvizsgálatát.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 (12 igen, 3 tartózkodás)

A szavazásban 15 képviselő vett részt:

 

Baranyi Krisztina tartózkodott

Reiner Roland igen

Árva Péter igen

Csóti Zsombor igen

Deutsch László tartózkodott

Gyurákovics Andrea igen

Hidasi Gyula igen

Jancsó Andrea igen

Kállay Gáborné tartózkodott

Dr. Mátyás Ferenc igen

Mezey István távol

Sajó Ákos távol

Szilágyi Zsolt távol

Takács Krisztián igen 

Takács Máriusz igen

Takács Zoltán igen

Torzsa Sándor igen

Zombory Miklós igen

 

15./ Európai Unió által finanszírozott „ParkPad” projekten való részvételről szóló döntés

42/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Reiner Roland alpolgármester

 

72/2022. (II.17.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata a NEXTLEVEL Parking pályázaton részt vesz. A megvalósítás helyszíne: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának  közigazgatási területe;

2./ felkéri a Polgármestert, hogy a pályázat benyújtása és megvalósítása érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket. 

Határidő: 2022. február 20.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(9 igen, 4 tartózkodás)

A szavazásban 13 képviselő vett részt:

 

Baranyi Krisztina nem szavazott

Reiner Roland igen

Árva Péter igen

Csóti Zsombor igen

Deutsch László tartózkodott

Gyurákovics Andrea tartózkodott

Hidasi Gyula igen

Jancsó Andrea távol

Kállay Gáborné tartózkodott

Dr. Mátyás Ferenc igen

Mezey István távol

Sajó Ákos távol

Szilágyi Zsolt távol

Takács Krisztián igen 

Takács Máriusz igen

Takács Zoltán igen

Torzsa Sándor igen

Zombory Miklós tartózkodott

 

16./ Javaslat a Polgármester szabadságolása ütemezésének jóváhagyására
3
46/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

73/2022. (II.17.) sz.

Határozat

1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete
Baranyi Krisztina polgármester 2022. évi szabadságolási ütemtervét az alábbiak szerint jóváhagyja:

Hónapok
Szabadságnapok száma I. II. III. IV. V. VI. VII VIII. IX. X. XI. XII.
Össz. 2021. évi 2022. évi 03.26. 07.18-07.29. 08.01-08.12. 10.15. 12.19-12.23.

12.27-12.30.

52 13 39 1 10 10 1 9

 

Határidő: 2022. február 28.

Felelős: Baloghné Dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

 

2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a 2022. évi szabadság igénybevételéről a Képviselő-testületet tájékoztassa.

Határidő: folyamatos

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

3./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges ügyviteli feladatokkal kapcsolatos intézkedést tegye meg.

Határidő: 2022. február 28.

Felelős: Baloghné Dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

(14 igen, egyhangú)

A szavazásban 14 képviselő vett részt:

 

Baranyi Krisztina igen

Reiner Roland igen

Árva Péter igen

Csóti Zsombor igen

Deutsch László igen

Gyurákovics Andrea igen

Hidasi Gyula igen

Jancsó Andrea távol

Kállay Gáborné igen

Dr. Mátyás Ferenc igen

Mezey István távol

Sajó Ákos távol

Szilágyi Zsolt távol

Takács Krisztián igen 

Takács Máriusz igen

Takács Zoltán igen

Torzsa Sándor igen

Zombory Miklós igen

 

17./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendelése

47/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

 

74/2022. (II.17.) sz.

Normatív határozat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről

1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatalban a 2022. évben 

– 2022. július 25. napjától 2022. augusztus 5. napjáig (10 munkanap) terjedő időszakra,

– 2022. december 27. napjától 2023. január 2. napjáig (5 munkanap) terjedő időszakra,

– 2022. március 26. napjára,

– 2022. október 15. napjára igazgatási szünetet rendel el.

Határidő: 2022. február 17.

Felelős: Baloghné Dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

2./ az igazgatási szünet kapcsán – a zavartalan feladatellátás érdekében – felkéri a jegyzőt a szükséges munkaszervezési intézkedések megtételére.

3./ felkéri a jegyzőt, hogy az elrendelt igazgatási szünetről a lakosságot és a társhatóságokat előzetesen tájékoztassa.

Határidő: 2022. július 8., illetve 2022. december 9.

Felelős: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

(11 igen, 3 tartózkodás)

A szavazásban 14 képviselő vett részt:

 

Baranyi Krisztina igen

Reiner Roland igen

Árva Péter igen

Csóti Zsombor igen

Deutsch László igen

Gyurákovics Andrea tartózkodott

Hidasi Gyula igen

Jancsó Andrea igen

Kállay Gáborné tartózkodott

Dr. Mátyás Ferenc igen

Mezey István igen

Sajó Ákos távol

Szilágyi Zsolt távol

Takács Krisztián igen 

Takács Máriusz igen

Takács Zoltán igen

Torzsa Sándor igen

Zombory Miklós tartózkodott

 

18./ Javaslat az óvodai és a bölcsődei beiratkozás időpontjának és módjának meghatározására a 2022/2023. nevelési évre

27/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

75/2022. (II.17.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:

1./ a 2022/2023. nevelési évre az óvodai beiratkozás időpontját 2022. április 25-28. között határozza meg.

Határidő: 2022. február 17.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

2./ a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott óvodákban a beíratást 2022. április 25-28. között az alábbi időpontokban határozza meg: 

2022. év
Óvoda neve április 25.

hétfő

április 26.

kedd

április 27.

szerda

április 28.

csütörtök

Ferencvárosi Csicsergő Óvoda 8.00-12.00 óra

13.00-15.30 óra 

8.00-12.00 óra

13.00-15.30 óra

8.00-12.00 óra

13.00-15.30 óra

8.00-12.00 óra

13.00-15.30 óra 

Ferencvárosi Csudafa Óvoda 8.00-11.30 óra

13.00-16.00 óra

8.00-11.30 óra

13.00-16.00 óra

8.00-11.30 óra

13.00-16.00 óra

8.00-11.30 óra

13.00-16.00 óra

Ferencvárosi Epres 

Óvoda

9.00-17.00 óra 9.00-14.00 óra 12.00-17.00 óra 9.00-14.00 óra
Ferencvárosi Kerekerdő Óvoda 8.00-17.00 óra 8.00-16.00 óra 8.00-16.00 óra 8.00-16.00 óra
Ferencvárosi Kicsi Bocs Óvoda 8.00-15.00 óra 14.00-17.30 óra 8.00-12.00 óra 8.00-12.00 óra
Ferencvárosi Liliom

Óvoda

9.00-14.00 óra 10.00-15.00 óra 14.00-17.00 óra  9.00-14.00 óra
Ferencvárosi Méhecske Óvoda 8.00-12.00 óra

13.00-16.00 óra

8.00-12.00 óra 8.00-12.00 óra 13.30-17.00 óra
Ferencvárosi Napfény Óvoda 7.30-11.30 óra

12.30-15.30 óra

8.00-12.00 óra 13.00-16.00 óra 7.30-11.30 óra
Ferencvárosi Ugrifüles Óvoda 8.00-13.00 óra 7.30-13.00 óra 12.00-17.00 óra 8.00-13.00 óra

 

Határidő: 2022. február 17.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

3./ az óvodába történő jelentkezés módjáról szóló fenntartói hirdetményt a 27/2022. számú előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: 2022. február 17.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

4./ felkéri Polgármester Asszonyt, hogy a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal gondoskodjon a fenntartói hirdetmény helyben szokásos módon történő közzétételéről.

Határidő: 2022. március 25.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

5./ a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézményekbe – az engedélyezett létszám mértékéig – a felvétel folyamatosan történik.

Határidő: 2022. február 17.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(14 igen, egyhangú)

A szavazásban 14 képviselő vett részt:

 

Baranyi Krisztina igen

Reiner Roland igen

Árva Péter igen

Csóti Zsombor igen

Deutsch László igen

Gyurákovics Andrea igen

Hidasi Gyula igen

Jancsó Andrea távol

Kállay Gáborné igen

Dr. Mátyás Ferenc igen

Mezey István távol

Sajó Ákos távol

Szilágyi Zsolt távol

Takács Krisztián igen 

Takács Máriusz igen

Takács Zoltán igen

Torzsa Sándor igen

Zombory Miklós igen

 

19./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézmények (óvodák) felvételi körzetének módosítására

48/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

76/2022. (II.17.) sz.

Határozat

1./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézmények (óvodák) felvételi körzethatárait a 48/2022. számú előterjesztés 2. számú melléklete szerint módosítja.

Határidő: 2022. február 17.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

2./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az óvodai felvételi körzetek közzétételéről, valamint a további szükséges intézkedések megtételéről 

Határidő: döntést követő 15 napon belül

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(15 igen, egyhangú)

A szavazásban 15 képviselő vett részt:

 

Baranyi Krisztina igen

Reiner Roland igen

Árva Péter igen

Csóti Zsombor igen

Deutsch László igen

Gyurákovics Andrea igen

Hidasi Gyula igen

Jancsó Andrea igen

Kállay Gáborné igen

Dr. Mátyás Ferenc igen

Mezey István távol

Sajó Ákos távol

Szilágyi Zsolt távol

Takács Krisztián igen 

Takács Máriusz igen

Takács Zoltán igen

Torzsa Sándor igen

Zombory Miklós igen

 

20./ Javaslat alapítványok pályázati beszámolóinak elfogadására

51/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

77/2022. (II.17.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1./ elfogadja a 145/2019. (IV.25.) számú határozata alapján civil szervezetek pályázati támogatásban részesített, alábbi táblázatban szereplő alapítvány beszámolóját.

Alapítvány 2019. évi felhasznált támogatási összeg (Ft)

1. Nem Adom Fel Alapítvány 200.000,- Ft

Határidő:2022. február 17.

Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

2./ elfogadja a 415/2020. (VII.30.) számú határozata alapján civil szervezetek pályázati támogatásban részesített, alábbi táblázatban szereplő alapítvány beszámolóját.

Alapítvány 2020. évi felhasznált támogatási összeg (Ft)

1. Hendikep Alapítvány 600.000,- Ft
2. DélUtán Alapítvány 500.000,- Ft

Határidő: 2022. február 17.

Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

3./ elfogadja a 415/2020. (VII.30.) számú határozata alapján kulturális tevékenység támogatása pályázati támogatásban részesített, alábbi táblázatban szereplő alapítvány beszámolóját.

Alapítvány 2020. évi felhasznált támogatási összeg (Ft)

1. Kettőspont Kulturális és Művészeti Alapítvány 280.000,- Ft

Határidő: 2022. február 17.

Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester

(15 igen, egyhangú)

A szavazásban 15 képviselő vett részt:

 

Baranyi Krisztina igen

Reiner Roland igen

Árva Péter igen

Csóti Zsombor igen

Deutsch László igen

Gyurákovics Andrea igen

Hidasi Gyula igen

Jancsó Andrea igen

Kállay Gáborné igen

Dr. Mátyás Ferenc igen

Mezey István távol

Sajó Ákos távol

Szilágyi Zsolt távol

Takács Krisztián igen 

Takács Máriusz igen

Takács Zoltán igen

Torzsa Sándor igen

Zombory Miklós igen

 

21./ Boráros tér 2-es és 4/6-os villamosok közötti akadálymentesítéséről
52/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Árva Péter önkormányzati képviselő

 

Baranyi Krisztina: Az előterjesztés visszavonásra került az előterjesztés által. 

 

A Képviselő-testület a napirendi ponttal kapcsolatban határozatot nem hozott.

 

22./ Mikromobilitási eszközök közterületi elhelyezésével kapcsolatos együttműködési megállapodás

58/2022. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

78/2022. (II.17.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja az 1852/2021. (XII.15.) Főv. Kgy. határozat szerinti cél megvalósítása érdekében a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti együttműködés alapjait és a kölcsönzési célú mikromobilitási eszközök közterület használatára vonatkozó szabályozás alapvető elveit rögzítő együttműködési megállapodás megkötését az 58/2022. sz. előterjesztés melléklete szerinti tartalommal és felkéri a polgármestert annak Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata képviseletében történő aláírására.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(15 igen, egyhangú)

A szavazásban 15 képviselő vett részt:

 

Baranyi Krisztina igen

Reiner Roland igen

Árva Péter igen

Csóti Zsombor igen

Deutsch László igen

Gyurákovics Andrea igen

Hidasi Gyula igen

Jancsó Andrea igen

Kállay Gáborné igen

Dr. Mátyás Ferenc igen

Mezey István távol

Sajó Ákos távol

Szilágyi Zsolt távol

Takács Krisztián igen 

Takács Máriusz igen

Takács Zoltán igen

Torzsa Sándor igen

Zombory Miklós igen

 

23./ Döntés a Lónyay Property Kft. és az Önkormányzat közötti megállapodásról

53/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

79/2022. (II.17.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy vizsgálja meg a visszavásárlás és a kártérítési per indításának lehetőségét.

Határidő: 2022. március 31.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(12 igen, 3 tartózkodás)

A szavazásban 15 képviselő vett részt:

 

Baranyi Krisztina igen

Reiner Roland igen

Árva Péter igen

Csóti Zsombor igen

Deutsch László igen

Gyurákovics Andrea tartózkodott

Hidasi Gyula igen

Jancsó Andrea igen

Kállay Gáborné tartózkodott

Dr. Mátyás Ferenc igen

Mezey István távol

Sajó Ákos távol

Szilágyi Zsolt távol

Takács Krisztián igen 

Takács Máriusz igen

Takács Zoltán igen

Torzsa Sándor igen

Zombory Miklós tartózkodott

 

24./ Szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztása

45/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző, mint a Helyi Választási Iroda vezetője

 

80/2022. (II.17.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  a 45/2022. sz. előterjesztés mellékletében foglalt személyeket a Budapest IX. kerületi szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztja.

Határidő: 2022. február 28.

Felelős: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

(14 igen, egyhangú)

A szavazásban 14 képviselő vett részt:

 

Baranyi Krisztina távol

Reiner Roland igen

Árva Péter igen

Csóti Zsombor igen

Deutsch László igen

Gyurákovics Andrea igen

Hidasi Gyula igen

Jancsó Andrea igen

Kállay Gáborné igen

Dr. Mátyás Ferenc igen

Mezey István távol

Sajó Ákos távol

Szilágyi Zsolt távol

Takács Krisztián igen 

Takács Máriusz igen

Takács Zoltán igen

Torzsa Sándor igen

Zombory Miklós igen

 

A 25. sz. napirendi ponttal kapcsolatos hozzászólások, a 81-85/2022. (II.17.) sz. határozatok a zárt ülésről készült jegyzőkönyvben találhatóak.

Top