Pályázati felhívás – Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata pályázatot hirdet az érvényes lakáskérelemmel rendelkező szociálisan rászorultak részére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, mint Kiíró (továbbiakban Kiíró) a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság GKB 122/2022. (V.25.) számú határozata alapján, az érvényes lakáskérelemmel rendelkező szociálisan rászorultak részére, a pályázati felhívás mellékletét képező táblázatban felsorolt, összesen 15 db lakás bérbeadására, szociális lakbérfizetési kötelezettséggel pályázatot hirdet az alábbi kategóriákban:

 • 1 felnőtt (4 db lakás)
 • 2 vagy több felnőtt (3 db lakás)
 • 1 gyermekes (4 db lakás)
 • 2 gyermekes (2 db lakás)
 • 3 vagy több gyermekes kérelmezők (2 db lakás)

JELEN PÁLYÁZAT VONATKOZÁSÁBAN GYERMEKNEK SZÁMÍT AZ A SZEMÉLY:

 • AKI UTÁN A PÁLYÁZÓ RÉSZÉRE A CSALÁDI PÓTLÉKOT FOLYÓSÍTJÁK, VAGY
 • AKI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNY NAPPALI TAGOZATOS AKTÍV HALLGATÓJA ÉS A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJÉIG NEM TÖLTI BE A 23. ÉLETÉVÉT.

FELHÍVJUK A TISZTELT PÁLYÁZÓK FIGYELMÉT, HOGY KIZÁRÓLAG A LAKÁSKÉRELMÜKnek megfelelő KATEGÓRIÁBAN NYÚJTHATNAK BE PÁLYÁZATOT!

 

 1. A bérbeadásra meghirdetett lakások jellemzői

 

 1. Az Önkormányzat (Bérbeadó) a lakásokat jelenlegi – használatra alkalmas, beköltözhető – műszaki állapotukban adja bérbe. A bérleti jogviszony időtartama alatt a lakás burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és a lakás berendezéseinek (gázkonvektor, kazán, konyhai tűzhely, csaptelepek, WC tartály stb.) karbantartása, felújítása, pótlása és cseréje a bérlő kötelezettsége. Bérbeadó az ezekkel kapcsolatban felmerülő költségeket nem téríti meg.
 2. A külön szolgáltatást biztosító mérőórákra (villanyóra, gázóra) a közüzemi szolgáltatókkal külön szerződést kell kötnie a bérlőnek, az ezzel járó átírási költségeket Bérbeadó nem téríti meg.
 3. A havi lakbér összege a víz- és csatornadíjat nem tartalmazza, azokat a szolgáltató külön számlázza ki a bérlőnek, amennyiben a lakásban található, vagy bérlő által saját költségen kialakításra kerülő vízóra vonatkozásában a szolgáltatóval szerződést köt. Szerződés hiányában a Bérlő az Önkormányzat 30/2020. (X.13.) sz. rendeletének 4. sz. melléklete szerinti átalánydíjat köteles fizetni Bérbeadó részére.

 

 1. A bérleti jogviszonnyal kapcsolatos kötelezettségek
 2. A pályázati nyertessel a lakásbérleti szerződés 5 év határozott időre kerül megkötésre. Amennyiben a bérleti jogviszony 5 éves időtartama alatt nem áll fenn az Önkormányzat 30/2020. (X.13.) sz. rendeletének 2.§ (5) bekezdése szerinti felmondási ok, úgy a bérleti szerződés lejártát követően, a bérlő írásbeli kérelmére, a szerződés határozatlan időre történő megkötéséről a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság dönt.

 

A hivatkozott rendelet 2.§ (5) bekezdése kimondja:

„A lakásbérleti szerződésnek tartalmaznia kell az alábbi feltételeket, melyek bármelyikének bérlő általi megsértése – az eredménytelen bérbeadói írásos felszólítást követően – a bérleti szerződés – cserebérlemény felajánlása nélküli – bérbeadó általi felmondása alapjául szolgál:

 1. a bérlő a bérleti és közműdíjakat a fizetésre megállapított időpontig nem fizeti meg, a 4. § (8) bekezdésben rögzítettek alapján,
 2. a bérlő vagy a vele együttlakó személyek a lakókkal szemben Budapest Főváros IX kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendeletével ellentétes magatartást tanúsítanak,
 3. a bérlő vagy a vele együttlakó személyek a bérleményt, a közös használatra szolgáló helyiséget, illetőleg területet rongálják vagy a rendeltetésükkel ellentétesen használják,
 4. a bérlő a lakást életvitelszerűen nem lakja, illetve két hónapot meghaladó távollétének bejelentését nem menthető okból elmulasztja,
 5. a bérlő a szerződésben vállalt vagy jogszabályban előírt egyéb kötelezettségét nem teljesíti.”

 

A bérlő a határozott idejű bérleti jogviszony alatt a lakás bérleti jogát nem cserélheti el.

 

A lakásbérleti jogviszonnyal kapcsolatos további jogokat és kötelezettségeket a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, továbbá a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 30/2020. (X.13.) számú önkormányzati rendelete tartalmazza. A rendelet letölthető a www.ferencvaros.hu oldalról.

 

 • A pályázaton részt vehet, aki:
 • aki a pályázat benyújtásának határidejéig, azaz 2022. július 8. napjáig regisztrált, érvényes lakáskérelemmel rendelkezik

(korábban benyújtott lakáskérelmek érvényességéről ügyfélfogadási időben a Vagyonkezelési Iroda Lakásügyi csoportjánál lehet érdeklődni, illetve a lakáskérelmet módosítani –1092 Bp., Ráday u. 26.; ügyfélfogadás: H: 13-17.30, Sz: 8-16, P: 8-12 óráig-, a lakáskérelemmel nem rendelkezőknek a Vagyonkezelési Iroda Lakásügyi csoportjánál a pályázat teljes időtartama alatt lehetőségük van lakáskérelmet benyújtani), ÉS

 • szociálisan rászorult

/szociálisan rászorult: az a személy, akinek a családjában az egy főre jutó nettó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 400%-át (114.000,-Ft), és aki, vagy akinek családja nem rendelkezik a 30/2020. (X.13.) számú önkormányzati rendeletben meghatározott vagyonnal.

Vagyon: az a nem a kérelmező által lakott hasznosítható ingatlan, jármű, vagyoni értékű jog, továbbá pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt, jövedelemként figyelembe nem vett összeg, amelyeknek külön-külön számított forgalmi értéke, illetve összege a nyugdíjminimum harmincszorosát (855.000,-Ft), együttes értékük a nyugdíjminimum nyolcvanszorosát (2.280.000,-Ft) meghaladja.

valamint:

 • aki amennyiben rendelkezik
 • a Lakásrendelet 5. számú mellékletében szereplő bontandó/felújítandó épületben lévő, VAGY
 • társasházban található félkomfortos vagy annál rosszabb komfortfokozatú önkormányzati lakás bérleti jogával, úgy vállalja, hogy a pályázat megnyerése esetén az addigi bérleti jogát térítésmentesen megszünteti, és a lakást az új bérleti szerződés megkötésétől számított 90 napon belül kiürítve, a lakásberendezési tárgyakat hiánytalanul, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban az önkormányzat részére visszaadja.

 

A pályázó a pályázatát a pályázati eljárás bármely szakaszában írásban tett nyilatkozatával visszavonhatja.

 

A pályázat kiírásának időpontja:               2022. június 1.

A lakások megtekintése:                       A pályázók az adott kategóriában meghirdetett lakásokat a pályázati felhívás mellékletét képező táblázatban megjelölt időpontokban tekinthetik meg.

Benyújtásának helye:                            Vagyonkezelési Iroda Lakásügyi csoport

(1092 Bp., Ráday u. 26. – bejárat a Köztelek utca felől)

 

 

A pályázat jelöletlen, zárt borítékban, kizárólag

személyesen nyújtható be:                                 hétfőn: 13-tól 17.30 óráig;

szerdán: 800-től 1600 óráig;

pénteken: 800-tól 1200 óráig.

A pályázat benyújtásának határideje:       2022. július 8.    12 óra

 

Pályázatnak tartalmaznia kell:

 • jelentkezési lap
 • vagyon-, és jövedelemnyilatkozat (jelentkezési lap 1. sz. melléklete)

 

A pályázati anyag (pályázati feltételeket tartalmazó tájékoztató, jelentkezési lap és melléklete) Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Iroda Lakásügyi csoportjánál (1092 Bp., Ráday u. 26. – bejárat a Köztelek utca felől az ügyfélfogadás rendje: hétfőn: 13.00-tól 17.30 óráig; szerdán: 08.00-tól 16.00 óráig; pénteken: 08.00-tól 12.00 óráig) vehető át.

 

A jelentkezési lap és a pályázati dokumentáció ingyenes, letölthető innen:

www.ferencvaros.hu

Minden benyújtott pályázat regisztrációs számot kap.

 

A pályázat bontásának ideje:            2022. július 11.    9 óra

A pályázat bontásának helye:           Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal (1092 Bp., Bakáts tér 14.)

 1. emeleti Tanácsterem

 

 1. A pályázatok felbontása:
 • A pályázatokat tartalmazó zárt borítékokat a Kiíró a pályázati dokumentációban megjelölt időpontban, közjegyző jelenlétében bontja fel. A bontási eljárás nyilvános.
 • A pályázatok felbontását jegyzőkönyv felvételével a Kiíró végzi.
 • A pályázatok felbontásakor Kiíró a pályázó nevét felolvassa, a bontásról készült jegyzőkönyvben pedig a pályázó nevét, lakcímét, valamint a regisztrációs számát felveszi.
 1. A pályázatok értékelésének szempontjai, illetve az elbírálásnál alkalmazott pontrendszer:

A jelentkezési lapon tett nyilatkozatok alapján a Kiíró által kategóriánként megállapított legtöbb pontot elért pályázók a pályázat Kiírójának felhívására kötelesek a tények fennállását dokumentumokkal igazolni. Amennyiben a pályázó a jelentkezési lapon olyan nyilatkozatot tett, amelyet nem tud igazolni, a további lakáspályázatokon való részvételből 2 évre a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságának döntése alapján kizárható.

 

A pályázatok értékelése az alábbi szempontrendszer szerint történik:

 • A pályázó életkora a pályázat benyújtásakor (18-35 év) (2 pont)
 • Ferencvárosi kötődés
  1. amennyiben a pályázó a pályázat benyújtását megelőző (1-15 pont)

15 éven belül bejelentett lakcímmel Ferencvárosban lakott,

e körben a pályázó annyi plusz pontot kap,

ahány naptári év helyben lakást (bejelentett lakóhely,

tartózkodási hely, vagy településszintű lakcím) igazol.

Az így kapható pontszám legfeljebb 15 pont.

 1. a pályázó a pályázat benyújtását megelőző 1 évben (5 pont)

megszakítás nélkül, bejelentett lakcímmel (bejelentett lakóhely,

tartózkodási hely, vagy településszintű lakcím) Ferencvárosban lakott

 1. Pályázó gyermeke IX. kerületi bölcsődei/óvodai ellátást (5 pont)

biztosító intézménybe jár, vagy IX. kerületi oktatási

intézményben tanulói jogviszonnyal rendelkezik

 • Keresőképesség

A pályázó a pályázat kiírásának időpontját megelőző 3 éven belül összesen legalább 1,5 éves, munkaviszonyból, vagy más foglalkoztatási jogviszonyból származó rendszeres jövedelemmel rendelkezik                                                                                                 (1 pont)

 

A pályázóval együttköltöző személy a pályázat kiírásának időpontját megelőző 3 éven belül összesen legalább 1,5 éves, munkaviszonyból, vagy más foglalkoztatási jogviszonyból származó rendszeres jövedelemmel rendelkezik                                                                          (1 pont)

 • Munkahely (3 pont)

A pályázó, vagy a vele együtt költöző személy Ferencvárosban dolgozik                 

 • Lakáskérelem (1-15 pont)

E körben a pályázó annyi plusz pontot kap, ahány naptári év az érvényes lakáskérelmének benyújtása óta eltelt. Az így kapható pontszám legfeljebb 15 pont.

 • A pályázó vagy a vele együttköltöző személy a területileg illetékes Szakigazgatási Szerv által kiadott érvényes határozat alapján fogyatékossági támogatásra jogosult, vagy súlyosan fogyatékos személy

(személyenként 10 pont)

 • Ha a pályázó által, (vagy a vele együttköltöző személy által) korábban bérelt, Ferencvárosi Önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati bérlakás kiürítése iránt 5 éven belül eljárás indult (-10 pont)
 • Ha a pályázó (vagy a vele együttköltöző személy) korábbi ferencvárosi önkormányzati bérlakásra fennálló bérleti jogviszonyát pénzbeli térítés ellenében szüntette meg (a pénzbeli térítést biztosító megállapodás megkötésétől számított 10 évig vehető figyelembe)

                                                                                                                  (-10 pont)

9.) Ha a pályázó (vagy a vele együttköltöző személy) korábbi ferencvárosi önkormányzati lakását megvásárolta                                                                                                 (-15 pont)

 

 1. A pályázatok értékelése
 • Kiíró a beérkezett pályázatokat azok bontásától számított 15 naptári napon belül megvizsgálja.
 • A Kiíró a pályázati dokumentációban igényelt iratokon és adatokon túlmenően is jogosult megvizsgálni a pályázók alkalmasságát a szerződés teljesítésére, és ennek során a csatolt dokumentumok eredetiségét is ellenőrizheti.
 • A pályázatok elbírálása során a Kiíró írásban felvilágosítást kérhet a pályázótól a pályázatban foglaltak pontosítása, tisztázása érdekében.
 • A Kiíró a pályázati dokumentációban meghatározott értékelési szempontok alapján állapítja meg a pályázat eredményét és rangsorolja a pályázatokat. A pályázat nyertese az, aki a pályázati dokumentációban rögzített feltételek teljesítése mellett a meghatározott értékelési szempontok alapján a legjobb pályázatot adta.

 

 • Kiíró a pályázatok vizsgálatát követően hirdetmény útján, a regisztrációs számra hivatkozással hívja fel a kategóriánként legtöbb pontot elérő pályázókat a szükséges igazolások csatolására, melyek az alábbiak lehetnek:
 • 1. pontra vonatkozóan (A pályázó életkora a pályázat benyújtásakor): pályázó személyi igazolványának másolata,
 • V.2. pontra vonatkozóan (Ferencvárosi kötődés): Budapest Főváros Kormányhivatala által kiállított 30 napnál nem régebbi, lakcímet, tartózkodási helyet igazoló hatósági bizonyítvány eredeti példánya,
  • V.2. c) pontra vonatkozóan: a IX. kerületi bölcsődei ellátást biztosító intézmény, vagy IX. kerületi köznevelési intézmény által kiállított 30 napnál nem régebbi igazolás
 • V.3. és V.4. pontokra vonatkozóan (Keresőképesség): a pályázó és a vele együtt költöző személy/ek munkáltatója által kiállított 30 napnál nem régebbi munkáltatói igazolás eredeti példánya, vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiállított igazolás arra vonatkozóan, hogy a munkáltató a munkavállaló után fizetendő közterheket megfizette,
 • V.6. pontra vonatkozóan (A pályázó vagy a vele együttköltöző fogyatékossági támogatásra jogosult, vagy súlyosan fogyatékos személy): a területileg illetékes Szakigazgatási Szerv által kiadott érvényes, eredeti határozat bemutatása,
 • lakással rendelkező pályázók esetében a pályázó vagy vele együtt költöző személy jelenlegi bérleményre vonatkozó 30 napnál nem régebbi, a lakbér és a közüzemi díjak fizetésére vonatkozó tartozásmentes igazolások,
 • a pályázó és a vele együtt költöző személyek közötti rokoni kapcsolat igazolására szolgáló okiratok (születési anyakönyvi kivonat) másolatban,
 • a pályázati jelentkezési lap mellékletét képező vagyon- és jövedelemnyilatkozatban megjelölt jövedelmekre és vagyonra vonatkozó eredeti igazolások (munkabér, családi pótlék, nyugdíj, állampapír, takarékbetét, üzletrész stb.).

 

 1. Az igazolások csatolására vonatkozó felhívás átvételére augusztus 8. és 2022. augusztus 10. napja között (8-16 óráig), kizárólag személyesen vagy meghatalmazott útján van lehetőség.
 2. Az igazolások benyújtására a felhívás alapján augusztus 11. és 2022. augusztus 22. napja között (ügyfélfogadási időben hétfőn: 13-17.30; szerdán: 8-16 és pénteken: 8-12 óráig), kizárólag személyesen, vagy meghatalmazott útján van lehetőség!

 

Kiíró felhívja a pályázók figyelmét, hogy a hiánypótlási felhívások személyes átvételének elmulasztása a pályázónak felróható ok, ezért a Kiíró az igazolások benyújtására rendelkezésre álló határidő lejártát követően a pályázatokat a benyújtott iratok alapján bírálja el.

 

Megpályázható lakások (kategóriánként):

 

 1. kategória (1 felnőtt)
 • Drégely u. 12. II. 47.
 • Drégely u. 12. II. 50.
 • Mihálkovics u. 14. III. 2.
 • Dandár u. 26. II. ép. III. 4.

 

 1. kategória (2 vagy több felnőtt)
 • Balázs B. u. 5. III. 13.
 • Viola u. 37/C. tetőtér 20.
 • Gát u. 20. I. 2.

 

III. kategória (1 gyermekes)

 • Thaly K. u. 11. fszt. 2.
 • Gát u. 22. fszt. 9.
 • Thaly K. u. 19. tetőtér 30.
 • Tűzoltó u. 33/A. I. 13.

 

 1. kategória (2 gyermekes)
 • Dandár u. 24. III. 25.
 • Bakáts tér 3. V. 2-3.

 

 1. kategória (3 vagy több gyermekes)
 • Haller u. 26. IV. 3.
 • Tűzoltó u. 33/A. I. 10.

 

A pályázók az adott kategóriában meghirdetett lakásokat a pályázati felhívás melléletét képező táblázatban megjelölt időpontokban tekinthetik meg.

 

 • a benyújtott pályázat ÉRVÉNYTELEN, ha:
 1. a pályázó nem írja alá a jelentkezési lapot,
 2. a pályázatot a felhívásban megjelölt személyes benyújtástól eltérő (postai, vagy elektronikus úton) módon nyújtotta be,
 3. a pályázó a pályázati felhívásban foglalt határidőn túl nyújtotta be pályázatát,
 4. a pályázatot nem a Kiíró által jóváhagyott tartalmú nyomtatványnak megfelelő formában és adatokkal nyújtotta be,
 5. a pályázat nem felel meg a pályázati dokumentációban meghatározott feltételeknek, vagy a pályázó nem tett a pályázati dokumentációban foglaltaknak megfelelő nyilatkozatot, a jelentkezési lapon meghatározott, az elbírálási szempontokat képező mezők egyikébe sem tett jelölést,
 6. a pályázó az igazolások benyújtására vonatkozó felhívásban foglaltaknak a rendelkezésére álló határidőn belül nem vagy nem teljes körűen tett eleget,
 7. a pályázó a III. pontban meghatározott feltételeknek nem felel meg, azaz nem rendelkezik érvényes lakáskérelemmel és/vagy nem szociálisan rászorult.

 

Az önkormányzat jogosult a pályázó lakhatási körülményeit a pályázatban bejelentett lakóhelyén ellenőrizni.

Együtt költöző személyek 

A lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 30/2020. (X.13.) önkormányzati rendelet alapján a bérlő a lakásba az alábbi személyeket fogadhatja be:

 1. a) bérbeadó hozzájárulása nélkül: szülő, házastárs, gyermek, befogadott gyermek gyermeke,
 2. b) bérbeadó hozzájárulásával: testvér, élettárs és nem befogadott gyermektől származó unoka, amennyiben a lakószoba egy főre jutó alapterülete nem lesz 6 m2-nél kisebb.

Fentiekre tekintettel a lakáskérelmen a jogszabályi előírások alapján kizárólag a fent felsorolt személyek szerepeltethetők, amennyiben a benyújtott lakáskérelmet a felsoroltakon túlmenően más személyek is szerepelnek, a lakáskérelmet a pályázat benyújtásának határidejéig módosítani kell.

 

 

 1. Pontszámok megállapítása és a pályázat nyertesének meghatározása

Kiíró a VII. pontban meghatározott, és a pályázó által benyújtott igazolások áttekintését követően állapítja meg az elért pontszámokat, és az elért pontszámok alapján rangsorolja a pályázatokat.

Abban az esetben, ha az adott kategóriában meghirdetett lakásokra – a megállapított pontszámok alapján, pontazonosság miatt – nem határozható meg egyértelműen az adott kategóriában szereplő lakások száma szerinti I. helyezett, Kiíró a helyezés megállapításának céljából sorsolást tart.

Kiíró a nyertes pályázók megállapítását követően, a pályázaton elért pontszámok alapján a soron következő pályázók közül kategóriánként állapítja meg, vagy pontazonosság esetén kategóriánként sorsolja ki a következő 5 pályázó nevét, arra az esetre, ha a nyertes pályázó a rendelkezésre álló határidőn belül nem él a szerződéskötési lehetőségével.

A sorsolás nyilvános, azt közjegyző jelenlétében, a pályázati eljárás Kiírója által összehívott, legalább háromtagú sorsolási bizottság folytatja le, amelyről szóló, közjegyzői okiratba foglalt jegyzőkönyvet az eredmény megállapítására vonatkozó előterjesztéshez mellékelni kell. A sorsoláson az érvényes pályázatot benyújtók és/vagy meghatalmazottjuk vehetnek részt.

A sorsolás megtartásának esetén annak időpontját Kiíró hirdetmény útján közli!

A sorsolás helye:

Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal

Vagyonkezelési Iroda (1092 Bp., Ráday u. 26.)

 

A pályázat eredményét a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság állapítja meg.

A pályázat elbírálásával kapcsolatban jogorvoslatnak helye nincs!

A Kiíró az ajánlatok tartalmát a pályázat lezárásáig titkosan kezeli, tartalmukról sem kívülállóknak sem a pályázaton résztvevőknek nem ad felvilágosítást.

 

 

 1. A pályázat eredményhirdetésének időpontja:

A pályázat eredményét legkésőbb az elbírálás napját követő 8 munkanapon belül ki kell hirdetni.

 

A pályázat eredményét Kiíró az önkormányzat honlapján és a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatot ellátó helyiségeinek hirdetőtábláin teszi közzé. Az I. helyre sorolt pályázók postai úton is értesítést kapnak.

 

 

 1. A pályázaton elnyert lakások bérbeadása:

A nyertes pályázó a szerződéskötési lehetőségről szóló önkormányzati értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles a bérleti szerződést megkötni.

Amennyiben a pályázati nyertes a bérleti szerződést határidőben nem köti meg, a nyertes pályázó a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság döntésével 2 évre a pályáztatásból kizárható. Ebben az esetben a rangsorban következő pályázóval köthető meg a bérleti szerződés.

Az önkormányzat a nyertes pályázóval 5 év határozott időre szóló bérleti szerződést köt, szociális lakbérfizetési kötelezettséggel. Abban az esetben, ha a nyertes pályázó a pályázati felhívás III. c) pontjában meghatározott bérleménnyel rendelkezik, és a bérleti szerződése határozatlan időre szól, a pályázat keretében elnyert lakásra vonatkozó bérleti szerződése határozatlan időre kerül megkötésre, szociális lakbérfizetési kötelezettséggel.

Nyertes pályázó a bérleti szerződés megkötésétől számított 15 napon belül köteles a közmű szolgáltatókkal szerződést kötni, és azt a bérbeadónak bemutatni.

Abban az esetben, ha a pályázó Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező lakás bérleti jogviszonyával rendelkezik, a pályázat során elnyert lakásra megkötött bérleti szerződés megkötésének napján a jelenleg bérelt lakásra vonatkozó bérleti jogviszonya megszűnik, és köteles a jelenlegi bérleményt a szerződéskötést követő 90 naptári napon belül kiürítve, tisztán, a berendezési tárgyakat hiánytalanul, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban az önkormányzat részére visszaadni.

 

 • A Kiíró érvénytelenné nyilvánítja a lakáspályázati eljárást, ha
 1. az összeférhetetlenségi szabályokat megsértették, vagy
 2. valamelyik pályázó az eljárás tisztaságát vagy a többi pályázó érdekeit súlyosan sértő cselekményt követett el.

A lakáspályázati eljárás során összeférhetetlenséget kell megállapítani, ha a lakáspályázati eljárás bonyolításában vagy a pályázatok elbírálásában olyan személy, szervezet vagy annak képviselője vesz részt, aki maga is pályázó, vagy

a.) annak közeli hozzátartozója (Ptk.: 8:1. § (1) bekezdés 1. pont]

b.) annak munkaviszony alapján felettese vagy alkalmazottja,

c.) akitől bármely oknál fogva nem várható el az ügy elfogulatlan megítélése.

 

 • A Kiíró eredménytelenné nyilvánítja a lakáspályázati eljárást, ha
 1. a pályázati eljárás során nem nyújtottak be egyetlen érvényes pályázatot sem,
 2. a benyújtott pályázatok egyike sem felelt meg a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek.

 

Az eredménytelen eljárás esetén a Kiíró dönt a további eljárásról. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete jogosult az eljárást részben vagy egészében, annak bármely szakaszában indoklás nélkül visszavonni, és erről a pályázókat hirdetmény útján értesíteni.

 

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást Kiíró Vagyonkezelési Irodájának Lakásügyi Csoportja (1092 Budapest, Ráday u. 26.) ad a 215-1077/502, 504, 543 telefonszámon.

 

Budapest, 2022. május 30.

Baranyi Krisztina

polgármester megbízásából

 

 

Janitz Gergő

irodavezető sk.

 

Megpályázható lakások adatai

 

 

*  A lakbér mértékét bérbeadó évente felülvizsgálja!

Kategória srsz. cím szobaszám komf. fokozat alapterület lakbér összege Az adott kategória lakásai az alábbi időpontokban megtekinthetők
I. kategória

(1 felnőtt)

1. Drégely u. 12. II. 47. 1 komfortos 25,28 m2 7.205,-Ft 2022.06.02

9-10 óráig

2022.06.27

16.30-17.30 óráig

2. Drégely u. 12. II. 50. 1 komfortos 25,49 m2 7.265,-Ft
3. Mihálkovics u. 14. III. 2. 1 komfortos 33,78 m2 9.627,-Ft 2022.06.02

10.30-11.30 óráig

2022.06.14

15-16 óráig

4. Dandár u. 26. II. ép. III. 4. 1 komfortos 33,75 m2 13.947,-Ft 2022.06.07

10.30-11.30 óráig

2022.07.04

15-16 óráig

 

II. kategória

(2 vagy több felnőtt)

1. Balázs B. u. 5. III. 13. 1 összkomfortos 52,50 m2 24.938,-Ft 2022.06.14

9-10 óráig

2022.06.28

15-16 óráig

2. Viola u. 37/C. tetőtér 20. 1 összkomfortos 38,82 m2 18.440,-Ft 2022.06.13

9-10 óráig

2022.07.04

15-16 óráig

3. Gát u. 20. I. 2. 1,5 összkomfortos 52,51 m2 24.942,-Ft 2022.06.13

10.30-11.30 óráig

2022.07.04

16.30-17.30 óráig

 

III. kategória

(1 gyermekes)

1. Thaly K. u. 11. fszt. 2. 2 komfortos 62,39 m2 17.781,-Ft 2022.06.21

9-10 óráig

2022.07.05

14-15 óráig

2. Gát u. 22. fszt. 9. 2,5 komfortos 46,72 m2 13.315,-Ft 2022.06.09

9-10 óráig

2022.06.28

15-16 óráig

3. Thaly K. u. 19. tetőtér 30. 2 összkomfortos 58,10 m2 27.598,-Ft 2022.06.21

10.30-11.30 óráig

2022.07.05

15.30-16.30 óráig

4. Tűzoltó u. 33/A. I. 13. 2 összkomfortos 59,48 m2 28.253,-Ft 2022.06.09

9-10 óráig

2022.06.27

16.30-17.30 óráig

 

IV. kategória

(2 gyermekes)

1. Dandár u. 24. III. 25. 2 komfortos 71,84 m2 32.418,-Ft 2022.06.07

9-10 óráig

2022.07.04

16.30.-17.30 óráig

2. Bakáts tér 3. V. 2-3. 3 komfortos 63,84 m2 27.898,-Ft 2022.06.09

9-10 óráig

2022.06.13

16.30-17.30 óráig

 

V. kategória

(3 vagy több gyermekes)

1. Haller u. 26. IV. 3. 2+2 fél komfortos 84,73 m2 34.612,-Ft 2022.06.14

10.30-11.30 óráig

2022.06.16

15-16 óráig

2. Tűzoltó u. 33/A. I. 10. 1+2 fél összkomfortos 82,52 m2 39.197,-Ft 2022.06.09

9-10 óráig

2022.06.27

16.30-17.30 óráig

Top