SPORT ALAP pályázat 2022-2025 közötti időszakra

SPORT ALAP

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

2022-2025 közötti időszakra

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet Ferencvárosban végzett utánpótlás-nevelő munka támogatására.

 

 

1./ A pályázat kiírója:           Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat)

 

2./ A pályázat típusa:                        Nyílt

 

3./ A pályázat tárgya:           Sportfejlesztési Koncepció keretein belül a kerületi utánpótlás nevelés támogatása 4 éven keresztül évente 20 millió forint összegű Sport Alap keretösszeggel

 

4./ Pályázati keretösszeg:      20.000.000,- Ft/év

 

5./ A támogatás formája:      Vissza nem térítendő támogatás. A támogatási összeg csak az alábbi célok megvalósítására használható fel:

 • működési költség;
 • személyi jellegű kiadások fedezése maximum 30%-ig;
 • nevezési és átigazolási díjak;
 • sporteszköz beszerzés, bérlés és javíttatás;
 • érem, serleg beszerzése;
 • sportruházat vásárlása;
 • sporteseményen való részvétel költségei;
 • sportlétesítmény bérlés támogatása.

 

6./ A pályázók köre:              Pályázatot az Önkormányzat által fenntartott intézmények, valamint a programjaikat, rendezvényeiket a IX. kerület lakosainak javára megvalósító szervezetek, magánszemélyek adhatnak be, amennyiben tevékenységük igazolhatóan IX. kerületi állandó lakóhellyel rendelkező sportolók – utánpótlás keretében történő – nevelésére irányul. Nyilatkozat vagy egyéb dokumentum csatolása szükséges országos, regionális szervezet Ferencváros területén működő tagszervezete esetében, a Ferencvárosban végzett tevékenység igazolására.

7./ Kizáró okok:

Nem nyújthat be pályázatot:

 

Nem indulhat pályázóként és nem részesülhet támogatásban az a szervezet, amellyel szemben érintettségi és összeférhetetlenségi kizáró ok fenn áll, valamint amelyek az Önkormányzattól bármilyen jogcímen kapott támogatással a megadott határidőig nem számoltak el, továbbá a pártokon túl azok a szervezetek, amelyek a dokumentumaikban is deklaráltan valamely párthoz tartozónak tekintik magukat, illetve amelyek deklaráltan politikai tevékenységet folytatnak, vagy a Létesítő Okiratban meghatározott székhelyük, illetve telephelyük azonos valamely pártszervezet irodájának címével.

 

8./ Benyújtható pályázatok száma:

 

1 Pályázó csak 1 pályázatot nyújthat be. Érvénytelenek minősülnek azok a pályázatok, amelyek céljukat tekintve az Önkormányzat/Bizottság által meghirdetett másik pályázati kiírásra is benyújtásra kerültek.

 

9./ A pályázat formai és tartalmi elemei:

 • Pályázni kizárólag a pályázati formanyomtatvány és a hozzá mellékelt nyilatkozatok teljes körű kitöltésével lehet, mely dokumentum letölthető a ferencvaros.hu honlapról.
 • A pályázati formanyomtatványon be kell mutatni a pályázati program megvalósításának módját, személyi, tárgyi és létesítményi feltételeit.
 • A pályázati formanyomtatványon be kell mutatni, hogy a pályázó hogyan kötődik a ferencvárosi utánpótlás-neveléshez, a ferencvárosi utánpótlás-neveléshez nem kötődő tevékenységekre benyújtott pályázatok érvénytelenek.
 • A benyújtott pályázati formanyomtatványt és nyilatkozatokat cégszerű aláírással és pecséttel kell ellátni.
 • A formanyomtatványhoz mellékelni szükséges a Pályázó nyilatkozatát a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben szabályozott összeférhetetlenségről, illetve érintettségről. Az összeférhetetlenség és érintettség hiánya esetén az erről szóló nyilatkozatot, míg előbbiek valamelyikének fennállása esetén egy külön nyilatkozatot kell kitölteni. Érintettség fennállása esetén a közzétételi kérelmet is mellékelni szükséges.
 • A formanyomtatványhoz mellékelni szükséges a Pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az állammal, és Ferencváros Önkormányzatával szemben nem rendelkezik lejárt tartozással.
 • A formanyomtatványhoz mellékelni szükséges a Pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan. hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény értelmében megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek.
 • Amennyiben a pályázó civil szervezet a formanyomtatványhoz mellékelni szükséges a Pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény értelmében a 2020. üzleti évi beszámolóját a civil szervezetet nyilvántartásba vett bíróságnál letétbe helyezte, illetve a 2021. évi beszámolóját az adott üzleti év mérleg fordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezi.

 

10./ A pályázattal kapcsolatos információ adására jogosult személy:

 

11./ Pályázat benyújtásának módja, határideje:

 

 • Pályázat beérkezésének határideje mind személyes, mind postai benyújtás esetén:
  2022. április 20. 12.00. óra
 • A határidőn túl beérkezett pályázatok figyelembe vételére nincs mód.
 • A pályázatokat 1 eredeti, aláírt, hiánytalanul kitöltött, mellékletekkel ellátott példányban, lezárt borítékban (személyes leadás esetén is) kell átadni/leadni/postára adni.
 • Pályázat benyújtási címe (személyes leadás esetén):
 • Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata – Humánszolgáltatási Iroda, 1096 Budapest, Lenhossék u. 24-28., vagy
 • Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata – Ügyfélszolgálati Csoport 1092 Budapest, Bakáts tér 14. fszt.
 • Pályázat benyújtási címe (postai benyújtás esetén):
 • Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata – Humánszolgáltatási Iroda, 1096 Budapest, Lenhossék u. 24-28.
 • Hiánypótlásra nincs lehetőség!

 

A borítékon fel kell tüntetni: „SPORT ALAP PÁLYÁZAT 2022-2025”

 

12./ A pályázat érvénytelenségi okai:

 • Érvénytelen az a pályázat, amely határidő után érkezett.
 • Érvénytelen a hiányosan benyújtott pályázat.
 • Érvénytelen az a pályázat, amely célját tekintve az Önkormányzat/Bizottság által meghirdetett másik pályázati kiírásra is benyújtásra került.
 • Érvénytelen a ferencvárosi utánpótlás-neveléshez nem kötődő tevékenységekre benyújtott pályázat.
 • Érvénytelen az a pályázat, amelyre a pályázati felhívás 7. pontjában szereplő kizáró okok valamelyike fennáll.
 • Érvénytelen az a pályázat, melynek benyújtója a pályázati felhívás 6. pontja alapján nem tartozik a pályázók körébe.

 

13./ A pályázatok értékelésére jogosult szerv megnevezése, értékelés módja:

A pályázatokat – az alapítványok által benyújtottak kivételével – a mindenkori szakbizottság bírálja el. Az alapítványok által benyújtott pályázatokat a mindenkori szakbizottság előzetes véleményezését követően Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el.

Az elbírálás sorrendiség felállítását követően történik. A benyújtott és érvényes pályázatok a felállított sorrendben, a keretösszeg kimerítéséig a Bizottság/Képviselő-testület által meghatározott mértékig kerülnek támogatásra.

 

14./ A pályázatok elbírálásának határideje, a pályázók értesítése:

 • Pályázat elbírálásnak határideje: várhatóan 2022. május hó
 • A Pályázók a pályázati eredményről elektronikus úton kerülnek értesítésre.
 • A pályázatok elbírálására vonatkozó döntés a ferencvaros.hu honlapon is közzétételre kerül.

 

15./ Szerződéskötés

A szerződéskötés tervezett időpontjáról a támogatott Pályázók a pályázati eredmény értesítésével egyidejűleg, postai úton kapnak tájékoztatást.

 

A Pályázóval (amennyiben korábban önkormányzati támogatásban részesült) nyertessége esetén csak akkor kerülhet sor a támogatási szerződés megkötésére, amennyiben a korábbi önkormányzati támogatási összeggel maradéktalanul elszámolt, és az elszámolása elfogadásra került.

 

16./ A 2022-ben elnyert pályázati támogatás kifizetésének és elszámolásának rendje:

 

 • Az elnyert támogatásra az Önkormányzat 4 évre szóló támogatási szerződést köt a nyertes pályázóval. Az elnyert pályázati támogatás kifizetése a támogatási szerződés aláírását követő 30 napon belül a Támogatott bankszámla számára történő átutalással teljesül.
 • A 2022. évre elnyert támogatás május 01. és 2022. december 31. közötti felhasználását, – a támogatott nevére kiállított számlával igazolható – elszámolás és a beszámolás rendjét a támogatási szerződés részletesen tartalmazza. Az államháztartáson belüli pályázók esetében a támogatások terhére felmerült bruttó 200.000,- Ft összegű és feletti kiadások és teljesülésük alátámasztásáról szerződés vagy visszaigazolt megrendelő csatolása szükséges a beszámolóhoz. (Minden elszámolásnak és tartalmi beszámolónak a pályázati anyagban leírtakkal összhangban kell lennie.)
 • Az elszámolási és beszámolási kötelezettség elmulasztása, vagy a pályázati anyagban leírt programtól (és annak költségtervétől) eltérő felhasználás jogosulatlan felhasználásnak minősül, mely esetben a Pályázónak vissza kell fizetnie a kapott támogatást. Vissza nem fizetés esetén az Önkormányzat jogi úton szerez érvényt a támogatás visszakövetelésének.
 • A tárgyévre vonatkozó elszámolás és a tartalmi beszámoló megküldésének végső határideje a tárgyévet követő év január 31. napja. Az elszámolást és a program megvalósításának rövid tartalmi beszámolóját 2 példányban kell benyújtani a Támogatási Szerződésben meghatározott módon. A megküldött elszámolást a mindenkori szakbizottság véleményezi. A támogatási összeg további folyósításának feltétele, hogy a mindenkori szakbizottsága elfogadja a Támogatott előző évi szakmai és pénzügyi beszámolóját.

 

17./ Jogorvoslat:

 

A pályázati eljárást lezáró döntéssel szemben jogorvoslatra sem közigazgatási hatósági eljárás útján, sem más úton nincs lehetőség.

 

Pályázati felhívás és az adatlap itt érhető el.

 

Top