Pályázat Közintézmények fizikai és nem fizikai akadálymentesítésének támogatásara

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Közintézmények fizikai és nem fizikai akadálymentesítésének támogatásara

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottsága pályázatot hirdet

Budapest Főváros IX. kerület közigazgatási területén lévő köznevelési intézmények (általános- és középiskolák) alapítványok, egyesületek, valamint Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata fenntartásában működő köznevelési intézmények részére.

 

1./ A pályázat kiírója: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának  Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottsága

 

2./ A pályázat típusa: Nyílt

 

3./ A pályázat tárgya: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros közigazgatási területén lévő köznevelési intézmények (általános- és középiskolák), alapítványok, egyesületek, valamint Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata fenntartásában működő köznevelési intézmények esetén 2022. december 01. és 2023. április 30. között megvalósuló, bármely típusú fogyatékossággal (mozgássérült, hallássérült, látás- vagy értelmi sérült) élő személy) biztonságos közlekedését, tájékozódását, az információhoz való egyenlő hozzáférését támogató fizikai és nem fizikai akadálymentesítés, mint pl:

 

 • infokommunikációs akadálymentesítés, intézmény honlapjának akadálymentesített felhasználó felület,
 • épületen belüli akadálymentesítés,
 • információs-, irányjelző és funkciójelző tábla,
 • fali kapaszkodók felszerelése,
 • tapintható információs tábla,
 • akadálymentesítendő helyiségek padlóburkolat-cseréje, kontrasztos falfestése,
 • egyéb fizikai és nem fizikai akadálymentesítést javító eszköz

 

Az elbírálásnál elsőbbséget élveznek:

 

 • az a ferencvárosi székhellyel vagy telephellyel rendelkező szervezet, amely rendszeresen fogad fogyatékossággal élő személyt.

 

4./ Pályázati keretösszeg): 1.000.000,- Ft

 

5./ A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. Támogatási igény önerő hiányában is benyújtható, azonban az elbírálás során előnyt élveznek azon pályázatok, amelyek vonatkozásában a pályázó önerőt biztosít.

Bérköltség nem támogatható, illetve nem számolható el.

 

6./ A pályázók köre: Pályázatot bármely Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros közigazgatási területén lévő köznevelési intézmény (általános- és középiskolák) alapítványa, egyesülete, valamint Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata fenntartásában működő köznevelési intézmény benyújthat.

 

7./ Kizáró ok:

 

Nem nyújthat be pályázatot:

 

 

A Képviselő-testület 397/2005. (XI. 08.) sz. határozata értelmében:

„ A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2006. évtől kezdődően kizárja a civil- és társadalmi szervezetek részére meghirdetésre kerülő pályázatok résztvevői közül a pártokon túl azokat a szervezeteket is, amelyek a dokumentumaikban is deklaráltan valamely párthoz tartozónak tekintik magukat, illetve amelyek deklaráltan politikai tevékenységet folytatnak, vagy az Alapító Okiratban meghatározott székhelyük, illetve telephelyük azonos valamely pártszervezet irodájának címével. Egyebek mellett ezt a kizáró okot is szerepeltetni kell a pályázati kiírásokban.”

 

8./ Benyújtható pályázatok száma:

 

Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be. Több telephellyel rendelkező pályázó egy pályázaton belül több telephelyére vonatkozóan is pályázhat a kiírt feltételekkel, külön bemutatva az egyes telephelyek akadálymentesítésének mértékét.

 

9./ A pályázat formai és tartalmi elemei:

 

 • Pályázni kizárólag az ez évi pályázati formanyomtatvány és a hozzá mellékelt nyilatkozatok teljes körű kitöltésével lehet, mely dokumentum letölthető a ferencvaros.hu honlapról.
 • A pályázati formanyomtatványon be kell mutatni a tervezett akadálymentesítés indokait, módját, feltételeit, és amennyiben van ilyen, úgy az egyéb forrásból (saját erőforrás, más szervezetektől, intézményektől kapott támogatások) származó anyagi feltételeit.
 • A pályázati formanyomtatványon be kell mutatni, hogy a pályázó hogyan kötődik a IX. kerülethez, mivel a Ferencvároshoz nem kötődő pályázók által benyújtott pályázatok érvénytelenek.
 • A tervezett akadálymentesítéshez szükséges árajánlatok, kivitelezési tervek, szakértői javaslatok csatolása szükséges.
 • A benyújtott pályázati formanyomtatványt és nyilatkozatokat cégszerű aláírással és pecséttel el kell látni.
 • A formanyomtatványhoz mellékelni szükséges a Pályázó nyilatkozatát a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben szabályozott összeférhetetlenségről, illetve érintettségről. Az összeférhetetlenség és érintettség hiánya esetén az erről szóló nyilatkozatot, míg előbbiek valamelyikének fennállása esetén egy külön nyilatkozatot kell kitölteni. Érintettség fennállása esetén a közzétételi kérelmet is mellékelni szükséges.
 • A formanyomtatványhoz mellékelni szükséges a Pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az állammal, és Ferencváros Önkormányzatával szemben nem rendelkezik lejárt tartozással.
 • A formanyomtatványhoz mellékelni szükséges a Pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi törvény értelmében megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek.
 • A formanyomtatványhoz mellékelni szükséges a Pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy 2020-2021. évben milyen önkormányzati és egyéb támogatásban részesült.
 • A formanyomtatványhoz mellékelni szükséges a Pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy gazdálkodása a hatályos jogszabályok alapján történik, ellene gazdálkodásával összefüggő vizsgálat nem folyik.

 

10./ A pályázattal kapcsolatos információ adására jogosult személy:

 

Lacza Annamária esélyegyenlőségi és ifjúsági referens

Telefon:          +36 (1) 215 1077/378

E-mail:            lacza.annamaria@ferencvaros.hu

 

 

 

 

 

11./ Pályázat benyújtásának módja, határideje:

 

 • Pályázat beérkezésének határideje (postai- és személyes benyújtás esetén is): október 14. 12.00 óra.
 • A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni.
 • A pályázatokat 1 eredeti, aláírt, hiánytalanul kitöltött, mellékletekkel ellátott példányban, lezárt borítékban (személyes leadás esetén is) kérjük átadni/leadni/postára adni – ennek hiányában nem áll módunkban értékelni a pályázatokat!
 • Amennyiben a pályázónak lehetősége van a pályázat elektronikus úton történő továbbításra, abban az esetben kérjük, hogy a teljes pályázati dokumentumot a humanszolg@ferencvaros.hu címre megküldeni szíveskedjen. A csak elektronikus úton megküldött pályázati dokumentum érvénytelen.
 • Pályázat benyújtási címe (személyes leadás esetén): Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata – Humánszolgáltatási Iroda, 1096 Budapest, Lenhossék u. 24-28., vagy Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata – Ügyfélszolgálati Csoport, 1092 Budapest, Bakáts tér 14. fszt.
 • Pályázat benyújtási címe (postai benyújtás esetén): Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata – Humánszolgáltatási Iroda, 1096 Budapest, Lenhossék u. 24-28.
 • Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy hiánypótlásra nincs lehetőség!

 

A borítékra kérjük ráírni:

 

„Közintézmények fizikai és nem fizikai akadálymentesítésének támogatása”!

 

12./ A pályázat érvénytelenségi okai:

 

 • Érvénytelen az a pályázat, amely határidő után érkezett.
 • Érvénytelen a hiányosan benyújtott pályázat.
 • Érvénytelen a csak elektronikus úton benyújtott pályázat.
 • Érvénytelennek minősülnek azok a pályázatok, amelyek céljukat tekintve az Önkormányzat által meghirdetett másik pályázati kiírásra is benyújtásra kerültek.
 • A Ferencvároshoz nem kötődő tevékenységekre benyújtott pályázatok érvénytelenek.
 • Érvénytelen az a pályázat, amelyre a pályázati felhívás 7. pontjában szereplő kizáró ok fennáll.
 • Érvénytelen az a pályázat, melynek benyújtója a pályázati felhívás 6. pontja alapján nem tartozik a pályázók körébe.
 • Érvénytelen az a pályázat, mely benyújtójának az adószáma felfüggesztésre, és/vagy törlésre került.

 

13./ A pályázatok értékelésére jogosult szerv megnevezése, az értékelés módja:

 

 • Az elbírálás sorrendiség felállítását (ennek során kerülnek figyelembe vételre az előnyt élvező szempontok is) követően történik. A pályázatokat a Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság bírálja el.

 

14./ A pályázatok elbírálásának határideje, a pályázók értesítése:

 

 • Pályázat elbírálásnak határideje: várhatóan november 30.
 • A pályázókat a pályázati eredményről elektronikus úton (e-mail útján) értesítjük.
 • A pályázatok elbírálására vonatkozó döntés a ferencvaros.hu portálon is közzétételre kerül.

 

15./ Szerződéskötés

 

A szerződéskötés tervezett időpontjáról a támogatott Pályázókat a pályázati eredmény értesítésével egyidejűleg elektronikus úton tájékoztatjuk.

A pályázóval nyertessége esetén csak akkor kerülhet sor a támogatási szerződés megkötésére, amennyiben

 • korábbi támogatásaival maradéktalanul elszámolt, az elszámolása elfogadásra került, az Önkormányzat felé egyéb lejárt tartozása nincs,
 • pályázat leadása után keletkezett NAV köztartozás esetén a tartozás törléséről igazolást hoz,
 • közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány, vagy annak egyszerű másolata benyújtásra került.

 

16./ A 2022-ben elnyert pályázati támogatás kifizetésének, felhasználásának és elszámolásának rendje:

 

 • Az elnyert támogatásra az Önkormányzat támogatási szerződést köt a nyertes pályázóval, melyben rögzítésre kerül, hogy a nyertes pályázó a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi önkormányzat jelképeiről, valamint a Ferencváros név használatáról szóló 6/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete alapján köteles a támogatásból megvalósuló akadálymentesítés helyén Ferencváros logóját megjeleníteni. Az elnyert pályázati támogatás kifizetése a megvalósítandó pályázati cél esetében a szerződéskötést követő 30 napon belül a Támogatott Pályázó bankszámlaszámára történő átutalással teljesül.
 • Az elnyert támogatás felhasználásának – december 01. és 2023. április 30. között, a támogatott nevére kiállított számlával igazolható –, és az elszámolás, valamint a beszámolás rendjét a támogatási szerződés részletesen tartalmazza. Az államháztartáson belüli pályázók esetében a támogatások terhére felmerült bruttó 200.000,- Ft összegű és afeletti kiadások és teljesülésük alátámasztásáról szerződés vagy visszaigazolt megrendelő csatolása szükséges a beszámolóhoz (minden elszámolásnak és tartalmi beszámolónak a pályázati anyagban leírtakkal összhangban kell lennie).
 • Az elszámolási és beszámolási kötelezettség elmulasztása vagy a pályázati anyagban leírtaktól (és annak költségtervétől) eltérő felhasználás jogosulatlan felhasználásnak minősül, mely esetben a Pályázónak vissza kell fizetnie a kapott támogatást. A visszafizetés megtagadás esetén az Önkormányzat polgári peres eljárás keretében szerez érvényesíti követelését. Az elszámolás és a tartalmi beszámoló megküldésének határideje a támogatás felhasználásának időtartamát követő 30. nap. Az elszámolást és a program megvalósításának rövid tartalmi beszámolóját 2 eredeti példányban kell benyújtani a támogatási szerződésben meghatározott módon.

 

17./ Jogorvoslat:

 

A pályázati eljárást lezáró döntéssel szemben jogorvoslatra sem közigazgatási hatósági eljárás keretében, sem más úton nincs lehetőség.

 

A teljes kiírás és a mellékletek itt érhetőek el.

Top