Pályázat Főépítész munkakör betöltésére

Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal

Jegyzője

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45.§ (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Főépítész

munkakörre.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkör:

 1. Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör

Ellátandó feladatok:

A mindenkori hatályos jogszabályokba foglalt főépítészeti feladatok: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben, a főépítészeti tevékenységről szóló 190/2009. (IX.15.) kormányrendeletben, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben, valamint a helyi rendeletekben meghatározott feladatok ellátása, így különösen:

 • Településrendezési és településképi eljárások bonyolítása,
 • Településképi véleményezési,
 • Bejelentési és kötelezési eljárások lefolytatása,
 • Önkormányzati Építészeti-műszaki Tervtanács vezetése,
 • Tervpályázati eljárások lefolytatása,
 • Örökségvédelemmel, helyi védelemmel kapcsolatos teendők ellátása,
 • Névadományozással, közterületek elnevezésével kapcsolatos feladatok ellátása,
 • Integrált Városfejlesztési Stratégiával, városfejlesztési koncepciókkal, programokkal kapcsolatos feladatok ellátásában közreműködés.
 • Településrendezési eszközök kezelése (Kerületi Szabályozási Terv és Építési Szabályzat, Kerületi Építési Szabályzat, stb)
 • Ügyfelek részére szakmai konzultáció lefolytatása, tájékoztatás nyújtása.
 • Önkormányzati rendeletalkotási eljárásokban közreműködés.
 • Kapcsolattartás partner önkormányzatokkal, államigazgatási szervekkel, partnerekkel.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Teljes körű főépítészeti tevékenység.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.), valamint a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata és a közszolgálati tisztviselők juttatásairól szóló önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • a 190/2009. (IX.15.) korm. rendelet 3. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott szakképzettség építész mesterképzési szakon szerzett okleveles építészmérnök, vagy azzal egyenértékű szakképzettség
 • eredményes pályázat esetén a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásának vállalása
 • A pályázó nyilatkozata, hogy nem áll fenn vele szemben a Kttv. 84. §, 85. § és a 190/2009. (IX.15.) kormányrendelet 6. § bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi ok
 • Főépítészi vizsga a 190/2009. (IX.15.) kormányrendelet 4. § alapján, vagy a mentesség igazolása
 • Legalább 8 éves szakmai gyakorlat (190/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 5. §)
 • Felhasználói szintű MS Office ismeretek (irodai alkalmazások)
 • közigazgatásban, hasonló munkakörben szerzett 5 éves szakmai tapasztalat
 • közigazgatási szakvizsga

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz a közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a közszolgálati alkalmazottak és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó szabályokról, valamint a kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról szóló 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti adattartalommal
 • motivációs levél
 • feladatellátással kapcsolatos szakmai elképzeléseinek részletezése
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsgát igazoló okiratok másolata;
 • főépítészi vizsgáról kiállított bizonyítvány másolata, vagy a mentességet igazoló okirat
 • szakmai gyakorlatot hitelt érdemlően igazoló okirat
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kttv. 42. § (1) bekezdése alapján, vagy annak igénylését igazoló dokumentum másolata
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához, a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához hozzájárul
 • A pályázó nyilatkozata, hogy nem áll fenn vele szemben a Kttv. 84. §, 85. § és a 190/2009. (IX.15.) kormányrendelet 6. § bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi ok

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázat elbírálása után azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 26.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1092 Budapest, Bakáts tér 14.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: II/36-1/2021 valamint a munkakör megnevezését: Főépítész.

vagy

Elektronikus úton Baloghné Dr. Nagy Edit címzetes főjegyző részére a jegyzo@ferencvaros.hu E-mail címre

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Jegyzője bírálja el. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvántartásának jogát fenntartja. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kikötésére kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. március 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.ferencvaros.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

www.ferencvaros.hu

foepitesz-allaspalyazat-2021-02

Top