Pályázat esélyegyenlőségi referens munkakör betöltésére

Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal

Jegyzője

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45.§ (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal

Humánszolgáltatási Iroda

 

esélyegyenlőségi referens

munkakörének betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű

 

Foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

1096 Budapest, Lenhossék u. 24-28.

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkör:

 1. sz. melléklet 9. szociális és gyámügyi feladatkör az I. besorolási osztályban

 

Ellátandó főbb feladatok:

 

 • Koordinátorként, összefogja, segíti az Önkormányzat esélyegyenlőségi törekvéseinek megvalósulását;
 • Segítséget nyújt a hátrányos helyzetű csoportoknak, segíti a fejlesztési célkitűzések meghatározását, szervezi azok realizálását;
 • Munkatervet dolgoz ki az esélyegyenlőségi intézkedések teljesülésének érdekében;
 • Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény előírásainak figyelembevételével, a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelettel összhangban elkészíti a Helyi Esélyegyenlőségi Programot, melyet a határidők betartása mellett felülvizsgál;
 • Esélyegyenlőségi programokat, kampányokat szervez;
 • A szakterületet érintő szerződéskötéseket, együttműködési megállapodásokat előkészíti, egyezteti, ellenőrzi; ellátja a szakterület adminisztrációs feladatait;
 • Megszervezi a Helyi Esélyegyenlőségi Fórumot, ellátja annak titkári feladatait, felelős a Fórum szakmai munkájáért;
 • Kapcsolatot tart az országos, regionális, megyei és helyi szakmai szervekkel, hivatalokkal;
 • Figyelemmel kíséri a Helyi Esélyegyenlőségi Programban megfogalmazott intézkedések megvalósulását, amelyről évente egyszer beszámol a Képviselő-testület felé;
 • Koordinálja a kapcsolattartást a Hivatal és a nemzetiségi önkormányzatok között.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • esélyegyenlőségi feladatok ellátása

 

Jogállás, illetmény és egyéb juttatások:

A jogállásra, az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.), valamint a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata és a közszolgálati tisztviselők juttatásairól szóló önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 

 • magyar állampolgárság;
 • büntetlen előélet;
 • cselekvőképesség
 • Főiskola a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1.sz. melléklet 9. pontjában az I. besorolási osztályhoz meghatározott felsőoktatásban szerzett szakképzettség
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

 • Igazolással rendelkezik, hogy részt vett a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság (TEF) mentorhálózata által szervezett, a helyi esélyegyenlőségi programok megírására felkészítő képzésen,
 • Közigazgatási szakvizsga;
 • Hasonló területen szerzett tapasztalat önkormányzatnál vagy civil szervezetnél;
 • Hasonló területen végzett önkéntes munka.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 

 • szakmai önéletrajz a közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a közszolgálati alkalmazottak és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó szabályokról, valamint a kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról szóló 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti adattartalommal
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsgát igazoló okiratok másolata;
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléshez
 • 90 napnál nem régebbi, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42. § (4) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata,

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 20.

 

A pályázati kiírással és a munkáltatóval kapcsolatosan további információt Szilágyi Imre irodavezető nyújt a 215-1077/328 vagy 215-1077/320-as hivatali telefonszámon.

 

A pályázat benyújtásának módja:

 • Postai úton tértivevénnyel, a pályázatnak a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatala Humánszolgáltatási Iroda, 1096 Budapest, Lenhossék u.24-28. címére történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Hp/28288/2020/XXV, valamint a munkakör megnevezését:
  esélyegyenlőségi referens
 • Elektronikus úton Szilágyi Imre irodavezető részére a szilagyiimre@ferencvaros.hu címen keresztül.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Jegyzője bírálja el legkésőbb a pályázat benyújtására előírt határidőt követő 30 napon belül. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvántartásának jogát fenntartja. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kikötésére kerül sor.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.kozigallas.hu – 2020. október 1.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ferencvaros.hu honlapon szerezhet.

 

Top