Pályázat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda pénzügyi irodavezető munkakör betöltésére

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal

Jegyzője

 

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi Iroda


pénzügyi irodavezető

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

1096 Budapest, Lenhossék utca 24-28.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • a költségvetési szerv gazdasági vezetője
 • vezeti és ellenőrzi a gazdasági szervezetet,
 • felelős az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) számára meghatározott feladatok ellátásáért,
 • a költségvetési szerv más szervezeti egységéhez beosztott, továbbá a költségvetési szervhez rendelt más költségvetési szerv alkalmazásában álló, a tervezéssel, gazdálkodással, finanszírozással, adatszolgáltatással és beszámolással kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős személynek iránymutatást ad.

Továbbá a pénzügyi irodavezető feladata:

 • szervezi, irányítja és ellenőrzi a Pénzügyi Iroda munkáját,
 • gondoskodik az irodán belül a költségvetési és számviteli feladatok összehangolt működéséről,
 • ellátja az érvényesítési és pénzügyi ellenjegyzési feladatokat,
 • részt vesz a képviselő-testületi és bizottsági üléseken a feladatköréhez tartozó napirendek tárgyalásán,
 • előkészíti az éves költségvetési rendeletet, a költségvetés módosítására vonatkozó rendelettervezeteket,
 • elkészíti a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót és az éves zárszámadási rendelettervezetet,
 • megszervezeti, koordinálja és ellenőrzi a költségvetést előkészítő tervezési munkát az önkormányzati költségvetési intézmények és a polgármesteri hivatal között,
 • folyamatosan kapcsolatot tart a hivatalon belüli szervezeti egységekkel és az önkormányzati költségvetési szervekkel,
 • gondoskodik az államháztartás számára jogszabályokban előírt adatszolgáltatási és beszámolási kötelezettség (költségvetés, havi és éves beszámoló) határidőben történő teljesítéséről, a normatív költségvetési hozzájárulások elszámolásáról, a költségvetési szervek folyamatos pénzellátásáról,
 • gondoskodik a számviteli politika aktualizálásáról,
 • gondoskodik a polgármesteri hivatal gazdálkodásának pénzügyi számviteli lebonyolításáról, az önkormányzati költségvetési előirányzatok nyilvántartásának folyamatos vezetéséről,
 • közreműködik a költségvetéshez kapcsolódó rendelet-tervezetek és képviselő-testületi előterjesztések előkészítésében.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a közszolgálati tisztviselők juttatásainak és közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 24/2012. (VI.12.) önkormányzati rendelete, valamint a Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati szabályzata az irányadó.

 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • felsőoktatásban szerzett:

gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi, szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú,

és e mellett

okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítéssel vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítéssel, vagy

gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői – 2012. január 1. előtt az Áht szerinti ellenjegyzői – vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásban költségvetési szervnél szerzett legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlattal, valamint mérlegképes könyvelői szakképesítéssel vagy a felsőoktatásban szervezett gazdasági szakképzettséggel kell rendelkeznie,

 • szerepelnie kell az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel, kivéve ha az Szt. 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatokat ellátó, a gazdasági vezető irányítása alatt álló alkalmazottak közül legalább egy rendelkezik az (1) bekezdés szerinti szakképesítéssel, szerepel az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban és rendelkezik a tevékenység ellátásra jogosító engedéllyel.
 • közigazgatási szakvizsga,
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

 

Elvárt kompetenciák:

 • Vezetői képesség, kiváló szervezőkészség,
 • kiváló szintű kommunikációs készség szóban és írásban,
 • rendszerszemlélet, pontosság,
 • szervezőkészség,

 

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • ASP rendszer ismerete,
 • CT-ECOSTAT gazdasági és gazdálkodási rendszer ismerete,
 • Word és Excel középfokú ismerete és gyakorlati alkalmazása.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a közszolgálati alkalmazottak és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó szabályokról, valamint a kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról szóló 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti részletes önéletrajz,
 • az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy hiteles másolat, amely igazolja, hogy büntetlen előéletű, továbbá nem áll a Kttv. 39. § (1) bekezdése szerinti bűntető eljárás, foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban szereplő személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését,
 • nyilatkozat a 6 hónap próbaidő vállalásáról.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 15.

A pályázati kiírással és a munkáltatóval kapcsolatosan további információt Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző nyújt, a 215-1752-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző részére a jegyzo@ferencvaros.hu e-mail címen keresztül.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Személyes meghallgatást követően a jegyző, mint Munkáltató dönt, a polgármester egyetértésével.

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kikötésére kerül sor.

 

A pályázat elbírálásának határideje:

A pályázat benyújtásának határidejét követő 30 napon belül.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.ferencvaros.hu – 2020. május 25.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ferencvaros.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. május 25.

 

Top