Pályázat belső kontroll koordinátor munkakör betöltésére

Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal

Címzetes Főjegyzője

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45.§ (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

            Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal  

belső kontroll koordinátor

munkakörre.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

1092 Budapest, Bakáts u. 8.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkör:

A 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 1. pont „Belső ellenőrzési feladatkör”

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A belső kontroll koordinátor a Bkr. 7. § (4) bekezdése alapján az integrált kockázatkezelési rendszer koordinálására kijelölt szervezeti felelős, akinek főbb feladatai:

 • a Polgármesteri Hivatal, az Önkormányzat belső kontrollrendszerének működtetésével kapcsolatos feladatok koordinálása és részfeladatok ellátásában való közreműködés,
 • biztosítja a szervezeti egységek bevonását és támogatja a szervezet vezetőjét a kontrollrendszer megfelelő kialakításában és működtetésében,
 • az operatív kontrolltevékenységek elvégzése, monitoring tevékenység, szabályzatok, intézkedési tervek elkészítésében közreműködés és koordinációs feladatok ellátása,
 • a folyamatok feltérképezésének koordinációja;
 • a folyamattérkép és folyamatleírások mentén előkészíti a kockázatok felmérését,
 • javaslatot tesz a folyamatok fejlesztésére;
 • előkészíti a Kockázatkezelési szabályzatot;
 • közreműködik az integrált kockázati leltárt kialakításában (risk inventory),
 • az azonosított kockázatok csoportosítása, rendszerezése, az azonosított kockázatok alapján a kockázati tényezők meghatározása;
 • a meghatározott kockázati tényezők alapján közreműködik a kockázatértékelés alapját képező kockázati kritérium mátrix elkészítésében;
 • azonosítja az egyes folyamat kockázatait, elkészíti a kockázatok értékelését, javaslatot tesz a kockázatviselési tűréshatárra, szükség esetén javaslattétel azok módosítására;
 • felülvizsgálja az előző évi integrált kockázatkezelési intézkedési tervek hatékonyságát, megvalósulását,
 • javaslatokat tesz a szervezeti kultúra fejlesztésére vonatkozóan;
 • közreműködik a szervezeti struktúra kialakításában, javaslatokat tesz azok fejlesztésére;

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.), valamint a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata és a közszolgálati tisztviselők juttatásairól szóló önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felsőfokú végzettség:
 • a) alap-, mester- vagy doktori képzésben szerzett jogász, közgazdász, okleveles közgazdász, gazdaságinformatikus, informatikus közgazdász, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező, okleveles közigazgatási szakértő, okleveles közigazgatási menedzser végzettséggel vagy olyan főiskolai, egyetemi vagy annál magasabb végzettséggel, amely a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló kormányrendelet szerinti nyilvántartásba vételt lehetővé teszi, vagy
 • b) gazdasági mérnöki, gazdasági agrármérnöki vagy műszaki menedzseri szakképzettséggel, vagy
 • c) az a) és b) pontba nem tartozó felsőfokú iskolai végzettséggel és
 • ca) okleveles pénzügyi revizori,
 • cb) pénzügyi-számviteli ügyintézői,
 • cc) pénzügyi-számviteli szakellenőri,
 • cd) ellenőrzési szakelőadói,
 • ce) okleveles könyvvizsgálói,
 • cf) költségvetési ellenőri,
 • cg) mérlegképes könyvelői,
 • ch) a Belső Ellenőrök Nemzetközi Szervezetének okleveles belső ellenőri (CIA),
 • ci) az Information Systems Audit and Control Association (ISACA) Nemzetközi Szervezetének okleveles informatikai rendszerellenőri (CISA),
 • cj) közigazgatási gazdálkodási és ellenőrzési szakértői,
 • ck) felsőfokú költségvetési,
 • cl) felsőfokú államháztartási,
 • cm) államháztartási gazdálkodási és ellenőrzési,
 • cn) államháztartási ügyintézői,
 • co) elektronikus információbiztonsági vezetői,
 • cp) integritás tanácsadói vagy
 • cq) vezetés és gazdálkodás a közszolgálatban
 • szakképesítéssel, és
 • az a) és c) pont szerinti esetben legalább két éves, a b) pont szerinti esetben legalább öt éves ellenőrzési vagy a szakmai végzettségének megfelelő vagy az adott költségvetési szerv, illetve gazdasági társaság tevékenységi körébe tartozó területen szerzett szakmai gyakorlat
 • eredményes pályázat esetén a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásának vállalása
 • Felhasználói szintű MS Office ismeretek (irodai alkalmazások)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közigazgatási szakvizsga
 • közigazgatásban, hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz a közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a közszolgálati alkalmazottak és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó szabályokról, valamint a kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról szóló 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti adattartalommal
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsgát igazoló okiratok másolata;
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kttv. 42. § (1) bekezdése alapján, vagy annak igénylését igazoló dokumentum másolata
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához, a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához hozzájárul
 • A pályázó nyilatkozata, hogy nem áll fenn vele szemben a Kttv. 84. § (1) bekezdése és 85. §-a szerint összeférhetetlenség nem áll fenn vele szemben

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázat elbírálása után azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022.május. 26.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1092 Budapest, Bakáts tér 14.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: II/38/2022 valamint a munkakör megnevezését: belső kontroll koordinátor

vagy

Elektronikus úton Baloghné Dr. Nagy Edit címzetes főjegyző részére a jegyzo@ferencvaros.hu E-mail címre

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzője bírálja el. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvántartásának jogát fenntartja. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kikötésére kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. május 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.kozigallas.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: www.ferencvaros.hu

 

Top