Pályázat Belső ellenőr munkakör betöltésére

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal

 Címzetes Főjegyzője

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Belső ellenőr

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 A munkavégzés helye:

1092 Budapest, Bakáts u. 8.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Részt vesz a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal, a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonában álló költségvetési szervek és gazdasági társaságok vonatkozásában a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben meghatározott feladatok, különösen a 21. §-ban foglalt feladatok végrehajtása.

A belső kontrollrendszer működésének, jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelés vizsgálata, elemzés és értékelés, ajánlások megtétele, szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer- és teljesítmény-ellenőrzések, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi vizsgálatok elvégzése.

 Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.), valamint a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata és a közszolgálati tisztviselők juttatásairól szóló önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,

Felsőfokú végzettség:

a) alap-, mester- vagy doktori képzésben szerzett jogász, közgazdász, okleveles közgazdász, gazdaságinformatikus, informatikus közgazdász, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező, okleveles közigazgatási szakértő, okleveles közigazgatási menedzser végzettséggel vagy olyan főiskolai, egyetemi vagy annál magasabb végzettséggel, amely a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló kormányrendelet szerinti nyilvántartásba vételt lehetővé teszi, vagy

b) gazdasági mérnöki, gazdasági agrármérnöki vagy műszaki menedzseri szakképzettséggel, vagy

c) az a) és b) pontba nem tartozó felsőfokú iskolai végzettséggel és

ca) okleveles pénzügyi revizori,

cb) pénzügyi-számviteli ügyintézői,

cc) pénzügyi-számviteli szakellenőri,

cd) ellenőrzési szakelőadói,

ce) okleveles könyvvizsgálói,

cf) költségvetési ellenőri,

cg) mérlegképes könyvelői,

ch) a Belső Ellenőrök Nemzetközi Szervezetének okleveles belső ellenőri (CIA),

ci) az Information Systems Audit and Control Association (ISACA) Nemzetközi Szervezetének okleveles informatikai rendszerellenőri (CISA),

cj) közigazgatási gazdálkodási és ellenőrzési szakértői,

ck) felsőfokú költségvetési,

cl) felsőfokú államháztartási,

cm) államháztartási gazdálkodási és ellenőrzési,

cn) államháztartási ügyintézői,

co) elektronikus információbiztonsági vezetői,

cp) integritás tanácsadói vagy

cq) vezetés és gazdálkodás a közszolgálatban

szakképesítéssel, és

az a) és c) pont szerinti esetben legalább két éves, a b) pont szerinti esetben legalább öt éves ellenőrzési vagy a szakmai végzettségének megfelelő vagy az adott költségvetési szerv, illetve gazdasági társaság tevékenységi körébe tartozó területen szerzett szakmai gyakorlat

 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

Elvárt kompetenciák:

 • kiváló szintű kommunikációs készség szóban és írásban,
 • rendszerszemlélet, pontosság,
 • szervezőkészség

 

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • közigazgatási szakvizsga megléte
 • közigazgatásban, hasonló munkakörben szerzett 5 éves szakmai tapasztalat
 • ASP rendszer ismerete
 • Államháztartási mérlegképes könyvelői képesítés és regisztráció
 • Word és Excel középfokú ismerete és gyakorlati alkalmazása

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 

 • szakmai önéletrajz a közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a közszolgálati alkalmazottak és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó szabályokról, valamint a kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról szóló 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti adattartalommal;
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsgát igazoló okiratok másolata;
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kttv. 42. § (1) bekezdése alapján, vagy annak igénylését igazoló dokumentum másolata;
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához, a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik;
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához hozzájárul;
 • A pályázó nyilatkozata, hogy nem áll fenn vele szemben a Kttv. 84. § (1) bekezdése és 85. §-a szerint összeférhetetlenség nem áll fenn vele szemben.

                                                     

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. március 22.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1092 Budapest, Bakáts tér 14.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: II/31-1/2022  valamint a munkakör megnevezését: Belső ellenőr

vagy

Elektronikus úton Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző részére a jegyzo@ferencvaros.hu e-mail címen keresztül.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálásáról a munkáltatói jogkört gyakorló jegyző dönt. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kikötésére kerül sor.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. március 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.közigallas.hu. – 2022. március 1.

 

Top