Pályázat belső ellenőr munkakör betöltésére

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal

Jegyzője

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal
Belső Ellenőrzési Csoport


belső ellenőr

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

1096 Budapest, Lenhossék utca 24-28.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Részt vesz a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal, a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonában álló költségvetési szervek és gazdasági társaságok vonatkozásában a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben meghatározott feladatok, különösen a 21. §-ban foglalt feladatok végrehajtása.

A belső kontrollrendszer működésének, jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelés vizsgálata, elemzés és értékelés, ajánlások megtétele, szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer- és teljesítmény-ellenőrzések, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi vizsgálatok elvégzése.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a közszolgálati tisztviselők juttatásainak és közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 24/2012. (VI.12.) önkormányzati rendelete, valamint a Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati szabályzata az irányadó.

 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola
 1. a) alap-, mester- vagy doktori képzésben szerzett jogász, közgazdász, okleveles közgazdász, gazdaságinformatikus, informatikus közgazdász, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező, okleveles közigazgatási szakértő, okleveles közigazgatási menedzser végzettséggel vagy olyan főiskolai, egyetemi vagy annál magasabb végzettséggel, amely a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló kormányrendelet szerinti nyilvántartásba vételt lehetővé teszi, vagy
 2. b) gazdasági mérnöki, gazdasági agrármérnöki vagy műszaki menedzseri szakképzettséggel, vagy
 3. c) az a) és b) pontba nem tartozó felsőfokú iskolai végzettséggel és
 4. ca) okleveles pénzügyi revizori,
 5. cb) pénzügyi-számviteli ügyintézői,
 6. cc) pénzügyi-számviteli szakellenőri,
 7. cd) ellenőrzési szakelőadói,
 8. ce) okleveles könyvvizsgálói,
 9. cf) költségvetési ellenőri,
 10. cg) mérlegképes könyvelői,
 11. ch) a Belső Ellenőrök Nemzetközi Szervezetének okleveles belső ellenőri (CIA),
 12. ci) az Information Systems Audit and Control Association (ISACA) Nemzetközi Szervezetének okleveles informatikai rendszerellenőri (CISA),
 13. cj) közigazgatási gazdálkodási és ellenőrzési szakértői,
 14. ck) felsőfokú költségvetési,
 15. cl) felsőfokú államháztartási,
 16. cm) államháztartási gazdálkodási és ellenőrzési,
 17. cn) államháztartási ügyintézői,
 18. co) elektronikus információbiztonsági vezetői,
 19. cp) integritás tanácsadói vagy
 20. cq) vezetés és gazdálkodás a közszolgálatban

szakképesítéssel, és

az a) és c) pont szerinti esetben legalább két éves, a b) pont szerinti esetben legalább öt éves ellenőrzési vagy a szakmai végzettségének megfelelő vagy az adott költségvetési szerv, illetve gazdasági társaság tevékenységi körébe tartozó területen szerzett szakmai gyakorlat

 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

Elvárt kompetenciák:

 • kiváló szintű kommunikációs készség szóban és írásban,
 • rendszerszemlélet, pontosság,
 • szervezőkészség,

 

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • közigazgatási szakvizsga megléte,
 • ASP rendszer ismerete,
 • Államháztartási mérlegképes könyvelői képesítés és regisztráció,
 • Word és Excel középfokú ismerete és gyakorlati alkalmazása.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a közszolgálati alkalmazottak és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó szabályokról, valamint a kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról szóló 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti részletes önéletrajz,
 • az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy hiteles másolata, amely igazolja, hogy büntetlen előéletű, továbbá nem álla a Kttv. 39. § (1) bekezdése szerinti büntető eljárás, foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban szereplő személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését,
 • nyilatkozat a 6 hónap próbaidő vállalásáról.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 8.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1092 Budapest, Bakáts tér 14.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KP/34127/2020/II, valamint a munkakör megnevezését: Belső ellenőr

 

vagy

 

Elektronikus úton Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző részére a jegyzo@ferencvaros.hu e-mail címen keresztül.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálásáról a munkáltatói jogkört gyakorló jegyző dönt.

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kikötésére kerül sor.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. január 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.ferencvaros.hu – 2020. december 1.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ferencvaros.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. december 1.

Top