Pályázat a Ferencvárosi Méhecske Óvoda óvodapedagógus munkakörre épülő óvodavezető beosztás ellátására

Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Ferencvárosi Méhecske Óvoda

óvodapedagógus munkakörre épülő óvodavezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2020, október 1. napjától 2025. július 31. nap-ig szól.

 

A munkavégzés helye:

Budapest, 1091 , Ifjúmunkás utca 30.

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény törvényes működésének biztosítása, a pedagógiai munka irányítása, szervezése, ellenőrzése, a pedagógiai program megvalósulásának biztosítása, az intézményi költségvetés betartása, munkáltatói, tanügyigazgatási, vezetői jogok gyakorlása.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) , a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 7.sz. melléklete, valamint a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet szerinti rendelkezések az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •       Főiskola, óvodapedagógus,
 •       pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
 •       legalább négy év óvodapedagógus munkakörben, vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat
 •       a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás.
 •       vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 •       magyar állampolgárság
 •       büntetlen előélet
 •       cselekvőképesség
 •       ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt
 •       ne álljon a Kjt, 20, § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt,
 •       vele szemben ne álljanak fenn a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       szakmai önéletrajz,
 •       vezetői program, mely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési elképzeléseket,
 •       az előírt szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlő igazolása,
 •       iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata
 •       a 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet, továbbá, hogy nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, nem állnak fenn vele szemben a Kjt, 20. § (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok, nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
 •       a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatát a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja,
 •       a pályázó nyilatkozata arról, hogy kinevezése esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz,
 •       a pályázatokat 2 azonos szövegű és mellékletű példányban, (1pld-t nem kell összefűzni), valamint 1 pld-t CD-n kell benyújtani.
 •       a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

 

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2020. október 1. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Apollónia Aranka nyújt, a 215-1077/250 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (1092 Budapest, Bakáts tér 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HP/15936/2020/XXV , valamint a beosztás megnevezését: óvodapedagógus munkakörre épülő óvodavezető.
 •       Személyesen: Apollónia Aranka, Budapest, 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az érvényes pályázatot benyújtók bizottsági és testületi meghallgatását követően a Képviselő-testület dönt. A pályázat elbírálásának határideje: 2020. szeptemberi Képviselő-testületi ülés.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. szeptember 24.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ferencvaros.hu honlapon szerezhet.

 

Top