Lakóház-felújítási pályázat 2024

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

2024. évi

a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

lakóház-felújítási pályázatot hirdet

 

 

 1. A pályázaton részt vehetnek:

A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata közigazgatási területén lévő, 15 évnél régebben épült társasházak és szövetkezeti lakóházak, melyek hagyományos vagy iparosított technológiával készültek.

 

 II. A pályázók a 200 mFt támogatási keretből társasházi/lakásszövetkezeti épületek felújításához az alábbi munkálatok elvégzésére nyújthatnak be pályázatot:

 

 1. városképi, várostörténeti, iparművészeti értékű épületrészek felújítására, cseréjére, restaurálására, eredeti állapot helyreállítására,
 2. közterületről látható homlokzatok felújítására, szigetelésére [az épület teljes szigetelése esetén a 176/2008 (VI.30.) Korm. rendeletben meghatározott, legalább „C” energiaminősítést érje el],
 3. erkélyek, függőfolyosók felújítására, életveszély elhárítására,
 4. tetőfelújításra, tetőszigetelésére, a kémények és bádogozás szükség szerinti felújításával,
 5. villámvédelmi rendszer felújítására,
 6. feleslegessé vált antennák, reklámtartó szerkezetek eltávolítására,
 7. belső homlokzat, udvar felújítására,
 8. függőleges és vízszintes teherhordó épületszerkezetek megerősítésére, cseréjére a járulékos munkákkal együtt,
 9. közös tulajdonú közüzemi vezetékek cseréjére, felújítására,
 10. környezettudatos, megújuló energiaforrások létesítésére [a 176/2008 (VI.30.) Korm. rendeletben meghatározott, legalább „C” energia minősítésű felújítás esetén] vagy fűtéskorszerűsítésre,
 11. akadálymentesítésre az OTÉK előírás szerint,
 12. felvonó cseréjére vagy felújítására, központi vészjelző bekötésére,
 13. kapubejáró, lépcsőház felújítására,
 14. nyílászárók, lépcsőházi üvegportál (hőszigeteltre) cseréjére [az összes nyílászáró esetén, a 176/2008 (VI.30.) Korm. rendeletben meghatározott, legalább „C” energiaminősítést érje el] vagy felújítására.

 

III. A pályázat benyújtásának feltételei

 

 1. Pályázat csak az elbírálást követően megkezdendő felújítási munkákra nyújtható be. A támogatás kizárólag bruttó 750.000,- Ft-ot meghaladó felújítási munka esetén vehető igénybe.
 2. A pályázó csak akkor részesülhet támogatásban, ha a közgyűlésen a magántulajdonosoknak az alapító okiratban rögzített arányú többsége a tervezett felújítási munka elvégzésével, valamint a pályázaton való részvétellel egyetért, a lakóház éves költségvetését, mely a tervezett felújítási munka költségeit is tartalmazza, elfogadja, és meghatározza a felújításhoz szükséges, már rendelkezésre álló pénzügyi fedezet mértékét.

 

 1. A pályázatot – a pályázati felhívás számú melléklete szerinti, pontosan kitöltött – eredeti (nem átszerkesztett) pályázati űrlappal, valamint mellékletekkel, 1 példányban, dossziéban lefűzve szükséges benyújtani. A dosszié borítójára kérjük ráírni az alábbiakat:
 • évi IX. KERÜLETI LAKÓHÁZ-FELÚJÍTÁSI PÁLYÁZAT,
 • a pályázó lakóház címe.
 1. A pályázat mellékletei:
  1. a közös képviselő/lakásszövetkezet elnöke, Számvizsgáló Bizottsági/Intéző Bizottsági tagok által ellenjegyzett, a társasház/lakásszövetkezet által elfogadott, érvényes közgyűlési határozata alapján készített – a tájékoztató számú melléklete szerinti, pontosan kitöltött, eredeti (nem átszerkesztett) – nyilatkozat,
  2. a lakóház – közgyűlés által elfogadott – éves költségvetése és jegyzőkönyv kivonat, melyben szerepel, hogy a lakóház-felújítási pályázaton indulni kívánnak,
  3. a felújítás költségeit tartalmazó eredeti tételes kivitelezői költségvetés, melyen fel kell tüntetni a kivitelező adószámát, cégjegyzékszámát,
  4. az esetlegesen rendelkezésre álló hatósági, szakhatósági kötelezés, határozat,
  5. a felújítási munka megvalósítására vonatkozó időbeli ütemterv.

 

A jelen pályázati felhívás a mellékleteivel együtt a www.ferencvaros.hu honlapról letölthető.

 

IV. A pályázat benyújtásának módja és határideje

 

 

A pályázat benyújtásának határideje: legkésőbb 2024. június 12. 16.00 óra

 

A pályázatokat személyesen lehet benyújtani a Városüzemeltetési Irodán a megjelölt beadási határidőn belül.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad, illetve a pályázatokat átveszi:

 

Millner Csilla pályázati ügyintéző

telefon: 215-1077/503

(Bp. IX., Ráday u. 26.  I. em. 30. szoba)

 

 

V. A pályázatok elbírálása, bírálati szempontok:

 

Érvénytelen a pályázat, amennyiben:

 

 1. az nem felel meg a jelen pályázati felhívásban meghatározott formai és tartalmi követelményeknek, nem tartalmazza az összes előírt mellékletet,

 

 1. a pályázat műszaki tartalma nem egyezik meg pontosan a közgyűlés által elfogadott felújítási célokkal.
 2. a társasház az előző évi társasházi pályázaton elnyert támogatásával 2024. május 31-ig nem számolt el.
 3. nem felel meg a II. pontban leírtaknak.

 

A pályázatokat a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) bírálja el.

 

A József Attila-lakótelepi és a MÁV-Aszódi lakótelepi pályázatokat a József Attila Városrészi Részönkormányzat javaslata alapján bírálja el a Bizottság.

 

A pályázókat a pályázat eredményéről a bizottság döntését követő 15 munkanapon belül értesíti írásban a Városüzemeltetési Iroda.

 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2024. július 12.

 

 

Bírálati szempontok:

 1. a pályázó milyen építészeti érték megőrzéséhez, felújításához kéri a támogatást,
 2. a támogatással mennyire leromlott műszaki állapotú vagy balesetveszélyes épületrészek felújítása valósul meg,
 3. a kért támogatás elmaradása mennyire lenne akadálya a felújítás megvalósításának, illetve mennyire súlyos gondot okozna az épületben lakóknak,
 4. a pályázó mikor kapott utoljára önkormányzati lakóház-felújítási támogatást és azt hogyan használta fel,
 5. a megítélt támogatás összege elegendő hozzájárulás-e a tervezett munkálatok elvégzéséhez,
 6. a pályázó rendelkezésére álló saját forrás aránya.

 

VI. A támogatás jellege, mértéke

A vissza nem térítendő támogatás, a tényleges kiadások meghatározott hányadának fedezésére szolgál.

A Bizottság – a pályázat hiánytalan benyújtása esetén – megállapítja a támogatott felújítási munkák körét, és a támogatás összegét.

A támogatott felújítási munkák meghatározása a pályázatban felsorolt munkanemekre terjedhet ki.

 

Az adható támogatás mértéke a teljes beruházási összeg legfeljebb 40 %-a, amely a tervezés, kivitelezés, műszaki ellenőrzés, közmű hozzájárulások beszerzésének költségeit is tartalmazhatja. Kiemelt városképi szempontok esetén a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság magasabb százalékos mértéket is megállapíthat, a támogatás mértéke azonban a 60 %-ot nem haladhatja meg.

 

Egy adott munkára, több támogatási rendszerben elnyert összes támogatás mértéke nem haladhatja meg a munka teljes költségének 85%-át.

 

 1. A támogatás összege nem lehet kisebb, mint:
 2. a) 30 lakásosnál kisebb lakóépület esetén lakásonként 10.000 Ft,
 3. b) egyébként: 300.000 Ft.

 

 1. A támogatás összege nem lehet nagyobb, mint:
 1. a) a benyújtott költségvetés szerinti összegnek a megállapított százalékos mértékkel számított hányada,
 2. b) műemlék vagy helyi védettségű lakóépület esetén 500 000 Ft + lakásonként 100 000 Ft,
 3. c) egyéb lakóházak esetén: 300 000 Ft + lakásonként 70 000 Ft.

 

A Bizottság dönthet az általa kiemelt beruházásnak minősített felújítási munka két ütemben történő megvalósíthatóságáról. A döntés alapján az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy – az első részletnek az általános szabályok szerinti folyósításán túlmenően – a következő évi költségvetésben biztosítja a második ütemhez szükséges támogatási összeget.

 

 

VII. A támogatás folyósítása

 

A pályázaton nyertes társasház közös képviselője vagy az intézőbizottság elnöke, illetőleg a pályázaton nyertes lakásszövetkezet igazgatóságának elnöke, az ügyvezető elnök, vagy az ügyvezető igazgató teljes körűen felel az Önkormányzat által biztosított támogatás jogszerű felhasználásáért.

 

Az Önkormányzat és a társasház/lakásszövetkezet között kötendő MEGÁLLAPODÁS formanyomtatványát, a kézhezvételétől számított 30 napon belül, 4 példányban aláírva szükséges – postai úton, vagy ügyfélfogadási időben személyesen – eljuttatni a Városüzemeltetési Irodának. A határidő be nem tartása a támogatás biztosítása lehetőségének megszűnését vonja maga után. Érvényes Megállapodás hiányában a támogatás nem folyósítható.

 

A nyertes társasház képviselője levélben értesíteni köteles a Városüzemeltetési Irodát a műszaki átadás – átvételi eljárás időpontjáról.

 

A támogatás legfeljebb 3 részletben is igénybe vehető. A részelszámoláskor benyújtható számlák összege minimum 750.000 Ft. Ha több ütemben számol el a társasház, az első illetve a második elszámoláskor leadott számlák (összes) bruttó értéke nem lehet kevesebb, mint 750.000,- Ft, kivéve, ha a felújítási munka befejeződött.

 

A támogatásban részesülő az általa kívánt időszakonként a kivitelező által a társasház – lakásszövetkezet esetében a lakásszövetkezet – nevére és címére kiállított számlát (számlákat) az önkormányzati megbízottnak benyújtja, aki azt ellenőrzi és igazolja.

 

A pályázó a támogatás elszámolásának benyújtását megelőzően az épületen belül jól látható helyen köteles elhelyezni egy tájékoztató táblát, melyen fel kell tűntetni, a támogatás célját, összegét és hogy a felújítási munkálatokat az önkormányzat támogatásával végezték el.

 

A támogatott társasház/lakásszövetkezet köteles igazolni, hogy az önkormányzati támogatásról szóló táblát az épületen belül elhelyezte. Ezt követően kerül sor az igazolt bruttó számlaösszeg után járó támogatás kifizetésére. A támogatásként kifizetett végösszeg nem haladhatja meg a támogatásnak a pályázat elbírálásakor meghatározott összeghatárát.

 

A 2 millió Ft kivitelezési költséget meghaladó felújítási munka esetében, a támogatás abban az esetben fizethető ki a társasház/lakásszövetkezet részére, amennyiben a Mérnöki Kamara névjegyzékében szereplő műszaki ellenőrt bízott meg a támogatott munka ellenőrzésével.

A támogatás kifizetése érdekében az alábbiakban felsorolt dokumentumok fénymásolatait szükséges leadni, vagy megküldeni a Városüzemeltetési Iroda részére:

 

  Dokumentum megnevezése Példány-szám
  a.) SZÁMLA (SZÁMLÁK)

–     Az eredeti számlára szükséges felvezetni a következő szöveget (záradékot): „Bp. Főv. IX. K. Ferencváros Önkorm. H.sz.: VIK …./………(……), …………………,- Ft támogatás elszámolására felhasználva” és azt, hogy a számla kifizethető, melyet társasház esetén a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke, lakásszövetkezet esetén az igazgatóság elnöke, az ügyvezető elnök, vagy az ügyvezető igazgató aláírásával igazol (aki a megállapodást is aláírta).

–     2 millió Ft bruttó kivitelezési költséget meghaladó felújítási munka esetén, a megbízott műszaki ellenőrnek igazolnia szükséges az eredeti számlát.

–        A Városüzemeltetési irodán bemutatott, eredeti számlák elvihetők. A postai úton megküldött számlák, postán kerülnek visszajuttatásra. A benyújtott számlamásolati példányokon, a Városüzemeltetési Irodán igazolásra kerül a bemutatott eredeti számlák alapján, hogy „A fénymásolat az eredetivel megegyezik”.

 

2

  b.) műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv és teljesítés igazolás – (melyet a felújítást végző vállalkozó aláírásával igazol) végszámla esetén, vagy

részteljesítés igazolás, (illetve Teljesítési Igazolás) (melyet a felújítást végző vállalkozó aláírásával igazol) részszámla benyújtása esetén.

Anyagszámla estén, amennyiben azt nem a felújítást végző kivitelező állítja ki, a társasház esetén a közös képviselőnek vagy az intézőbizottság elnökének, lakásszövetkezet esetén az igazgatóság elnökének, az ügyvezető elnöknek, vagy az ügyvezető igazgatónak nyilatkozni szükséges (6. számú melléklet).

A műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet, a teljesítés igazolást illetve a részteljesítési igazolást és a nyilatkozatot a Támogatott részéről társasház esetén a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke, lakásszövetkezet esetén az igazgatóság elnöke, az ügyvezető elnök, vagy az ügyvezető igazgató (aki a megállapodást is aláírta) írja alá.

A 2 millió Ft bruttó kivitelezési költséget meghaladó felújítási munka esetén, a megbízott műszaki ellenőrnek igazolnia szükséges az eredeti jegyzőkönyve(ke)t.

2

 

 

2

 

 

2

  c.) megfelelőségi Igazolás az elvégzett munkára vonatkozóan:

§  gázvezeték és kémények felújítása esetén az illetékes szerv vagy eljáró hatóság által kiállított,

§  egyéb 2 millió Ft bruttó kivitelezési költséget meghaladó felújítási munka esetén, a műszaki ellenőr, illetve a műszaki felügyelő vagy az illetékes szerv által kiállított.

1

 

  d.) építési napló (papír alapon akkor is, ha a felújítási munka nem építésügyi hatósági engedélyhez vagy tudomásulvételi eljáráshoz kötött) 1
  e.) jogerős építési engedély határozat

–        Amennyiben a vonatkozó jogszabály ezt előírja. (312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, 1. melléklet: Építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységek)

–        Kérdéses esetben – az építésügyi hatósággal történt egyeztetést követően a hatóság állásfoglalása arra vonatkozóan, hogy a munka nem építési engedély köteles.

1

 

  f.) VállalkozÁsi szerződés 1
  g.) műszaki ellenőr megbízási szerződésE (bruttó 2 millió Ft kivitelezési költséget meghaladó összegű munka esetén.) 1
  h.) műszaki ellenőr Mérnöki Kamarai igazolásA arra vonatkozóan, hogy érvényes a műszaki ellenőri névjegyzékbe történt bejegyzése (bruttó 2 millió Ft kivitelezési költséget meghaladó összegű munka esetén). 1
  j.) Az önkormányzati támogatásról szóló táblának az épület belső részében jól látható helyen történő elhelyezésére vonatkozó igazolás.

A tábla kizárólag a pályázati felhívás 5. melléklete szerinti adattartalommal készíttethető el, a támogatásról szóló tájékoztató tábla egyszeri beszerzési díja, valamint a kihelyezésével kapcsolatban felmerült összes költség a Támogatottat terheli.

A tájékoztató táblát a támogatás folyósításának évét követő második év elteltével el kell távolítani.

1

 

 

Az igazolt bruttó számlaösszeg után járó, elnyert támogatás kifizetésére kizárólag a szabályosan összeállított, előzőekben megjelölt mellékletekkel együtt benyújtott iratanyag esetében kerülhet sor, a pályázati anyaghoz mellékelt, tételes kivitelezői árajánlatban felsorolt munkákra. Részelszámolás igénybevétele esetén a táblázat e.), f.), g.) és h.) pontjaiban meghatározott dokumentumokat az első részelszámolás benyújtásakor köteles Támogatott csatolni, továbbá a támogatási összeg teljes felhasználása esetén az első rész-számla benyújtásakor a táblázat j.) pontjában meghatározott igazolás csatolása is szükséges!

 

A jóváhagyott támogatási összeget – a Városüzemeltetési Iroda teljesítés igazolását követően – a Pénzügyi Iroda 30 munkanapon belül utalja át a nyertes pályázó által megadott bankszámlára.

 

Amennyiben az elvégzendő felújítási munka engedély köteles tevékenység (1. melléklet a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelethez: Építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységek), úgy a nyertes pályázó köteles az építésügyi hatóság engedélyét beszerezni. Közterületről látható homlokzat-felújítás (Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2017. (XII.22.) rendelete a településkép védelméről) esetén, kivitelezés előtt az építtetőnek településképi bejelentést kell tennie a https://www.ferencvaros.hu/ugyintezes/egyeb/telepuleskeppel-kapcsolatos-eljarasok oldalon lévő tájékoztatónak megfelelően és az ennek eredményéről szóló iratot a Városüzemeltetési Irodán, legkésőbb az első részelszámoláskor, a leadott iratanyaghoz csatolni. Ennek elmulasztása esetén a támogatás kifizetésére nem kerülhet sor.

 

A nyertes pályázó a támogatás összegét legkésőbb 2025. május 31.-ig használhatja fel.

 

A támogatást a pályázatban megjelölttől eltérő célra – a pályázó kérelmére – a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság előzetes hozzájárulásával lehet felhasználni. Kivételt képeznek az átcsoportosítás alól a kiemelt városképi szempontok alapján 40%-ot meghaladó mértékben támogatott épületek.

 

A teljes kiírás itt érhető el

Top