Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2024. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA   Szociális tevékenységek támogatására – sport kivételével

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat 2024. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

 Szociális tevékenységek támogatására – sport kivételével

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet önálló jogi személyiséggel rendelkező civil szervezetek, alapítványok, gazdasági társaságok, önálló jogi személyiséggel rendelkező egyéb szervezetek, államháztartáson belüli szervezetek, egyéni vállalkozók, adószámmal rendelkező magánszemélyek kerületi szociális tevékenységek támogatására – sport kivételével.

 

1./ A pályázat kiírója: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

 

2./ A pályázat típusa: Nyílt

 

3./ A pályázat tárgya:

Pályázni lehet Ferencváros hátrányos vagy esélyegyenlőségi szempontból kiemelt lakosai, csoportjai számára szervezett szociális tevékenységek támogatására, melyek segíthetnek az egészséges közösségi kapcsolatok kialakításában, az önbecsülés, önbizalom erősítésében, valamint a társadalmi beilleszkedés támogatásában, az esélyegyenlőség növelésében, a hátrányok leküzdésében. A programoknak és szociális tevékenységeknek lehetőséget kell adniuk a résztvevőknek az egyenlő részvételre és önbecsülés erősítésére, miközben támogatják az egészségüket és szociális beilleszkedésüket. A tevékenységeket úgy tervezzék és szervezzék meg, hogy figyelembe vegyék a résztvevők egyedi igényeit, kulturális hátterét és élethelyzetét. A programokban a résztvevőket aktív részvételre és bevonásra kell ösztönözni és lehetőséget kell biztosítani számukra arra, hogy közösségi kapcsolatokat építsenek és támogassák egymást, így többek között lehetnek:

– kulturális események és színházi, művészeti előadások, kiállítások, filmvetítések, zenei koncertek, történelmi és kulturális helyszínek látogatása,

– művészeti tevékenységek, kreatív műhelyek (festő- vagy kézműves foglalkozások, művészeti terápiás tevékenységek, stb.) szervezése,

– rendszeres összejövetelek, klubok szervezése,

– lakossági érzékenyítést, integrációt növelő programok.

Előnyt jelent:

 • esélyegyenlőségi szempontból kiemelt kerületi csoportok (nők, hátrányos helyzetű gyermekek, fogyatékkal élők, szexuális és nemi kisebbségek, idősek, mélyszegénységben élők) bevonásával megvalósuló, vagy őket célzó programok
 • ha a programok a résztvevők számára ingyenesek
 • ha a költségvetés részletes és megalapozott,
 • a kerületi hátrányos helyzetű gyermekeket célzó táborozási, mentorálási lehetőség,
 • a fogyatékkal élőknek szóló programok,
 • a célcsoportot a szervezésbe, megvalósításba bevonó programok,
 • az önkéntességre építő programok,
 • a nyitott kommunikáció és párbeszéd: a szervezet online és offline fórumai elérhetőek a helyi közösségek számára,
 • ha a szervezet épít a közösségi visszajelzésekre, monitorozza tevékenységének hatékonyságát, sikerességét,
 • a több szervezet együttműködésében megvalósuló programok.

 

4./ Pályázati keretösszeg (alapítványok, egyesületek és egyéb szervezetek):

10.000.000,- Ft

 

5./ A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. Támogatási igény a megvalósítandó programra önerő hiányában is benyújtható, azonban az elbírálás során előnyt élveznek azon pályázatok, melyek vonatkozásában pályázó önerőt biztosít.

 Bérköltség nem támogatható, illetve nem számolható el.

 

6./ A pályázók köre: Pályázatot nyújthat be önálló jogi személyiséggel rendelkező civil szervezet, alapítvány, gazdasági társaság, önálló jogi személyiséggel rendelkező egyéb szervezet, államháztartáson belüli szervezet, egyéni vállalkozó, adószámmal rendelkező magánszemély.

 

7./ Kizáró okok:

Nem nyújthat be pályázatot:

 • A Képviselőtestület 397/2005. (XI. 08.) sz. határozata értelmében:

„A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2006. évtől kezdődően kizárja a civil- és társadalmi szervezetek részére meghirdetésre kerülő pályázatok résztvevői közül a pártokon túl azokat a szervezeteket is, amelyek a dokumentumaikban is deklaráltan valamely párthoz tartozónak tekintik magukat, illetve amelyek deklaráltan politikai tevékenységet folytatnak, vagy az Alapító Okiratban meghatározott székhelyük, illetve telephelyük azonos valamely pártszervezet irodájának címével. Egyebek mellett ezt a kizáró okot is szerepeltetni kell a pályázati kiírásokban.”

 

8./ Benyújtható pályázatok száma:

Egy szervezet csak egy pályázatot nyújthat be. Pályázatot kettő vagy több szervezet együttesen is benyújthat közös program megvalósítására, a kiírt feltételekkel, megjelölve a programot megvalósító, szervező, elszámolásra kötelezett szervezet nevét.

 

9./ A pályázat formai és tartalmi elemei:

 • Pályázni kizárólag az ez évi pályázati formanyomtatvány és a hozzá mellékelt nyilatkozatok teljes körű kitöltésével lehet, mely dokumentum letölthető a ferencvaros.hu honlapról.
 • A pályázati formanyomtatványon be kell mutatni a pályázati program vagy programok megvalósításának módját, személyi feltételeit és amennyiben van ilyen, úgy az egyéb forrásból (saját erőforrás, más szervezetektől, intézményektől kapott  támogatások) származó anyagi feltételeit.
 • A pályázati formanyomtatványon be kell mutatni, hogy a pályázó hogyan kötődik a IX. kerülethez, mivel a Ferencvároshoz nem kötődő tevékenységekre benyújtott pályázatok érvénytelenek.
 • A programokban közreműködő partnerek – amennyiben közös program megvalósításáról van szó – szándéknyilatkozatainak, valamint befogadó intézmény, helyszín esetén befogadó nyilatkozatok csatolása szükséges.
 • A benyújtott pályázati formanyomtatványt és nyilatkozatokat cégszerű aláírással és pecséttel el kell látni.
 • A formanyomtatványhoz mellékelni szükséges a Pályázó nyilatkozatát a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben szabályozott összeférhetetlenségről, illetve érintettségről. Az összeférhetetlenség és érintettség hiánya esetén az erről szóló nyilatkozatot, míg előbbiek valamelyikének fennállása esetén egy külön nyilatkozatot kell kitölteni. Érintettség fennállása esetén a közzétételi kérelmet is mellékelni szükséges. 
 • A formanyomtatványhoz mellékelni szükséges a Pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az állammal, és Ferencváros Önkormányzatával szemben nem rendelkezik lejárt tartozással.
 • A formanyomtatványhoz mellékelni szükséges a Pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan. hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény értelmében megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek.
 • A formanyomtatványhoz mellékelni szükséges a Pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy 2023. évben milyen önkormányzati és egyéb támogatásban részesült.
 • Civil szervezet pályázó esetén a formanyomtatványhoz mellékelni szükséges a Pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a 2011. évi CLXXV. törvény értelmében a 2022. évi beszámolóját a civil szervezetet nyilvántartásba vett bíróságnál letétbe helyezte.

 

10./ A pályázattal kapcsolatos információ adására jogosult személy:

Lacza Annamária esélyegyenlőségi referens

telefon:                       +36-1/215-1077/378 mellék

e-mail:             Lacza.Annamaria@ferencvaros.hu

 

11./ Pályázat benyújtásának módja, határideje:

 • Pályázat beérkezésének határideje (elektronikus, postai- és személyes benyújtás esetén is): április 19. 11.00 óra.
 • A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni.
 • A pályázatokat postai úton 1 eredeti, aláírt, hiánytalanul kitöltött, mellékletekkel ellátott példányban, lezárt borítékban (személyes leadás esetén is) kérjük átadni/leadni/postára adni – ennek hiányában nem áll módunkban értékelni a pályázatokat! Elektronikus úton benyújtott pályázatok esetében csak a hiánytalanul kitöltött űrlap és feltöltött nyilatkozatok (lehetőség szerint elektronikus aláírással ellátott) esetében áll módunkban értékelni a pályázatokat.
 • Amennyiben a nem elektronikus úton pályázónak lehetősége van a pályázat elektronikus úton történő továbbításra, abban az esetben kérjük, a teljes pályázati dokumentumot a humanszolg@ferencvaros.hu címre megküldeni szíveskedjen (email maximális mérete 12 MB lehet a csatolmányokkal együtt).
 • A pályázati formanyomtatvány kitölthető elektronikusan is az alábbi linken.
 • Pályázat benyújtási címe (személyes leadás esetén): Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata – Humánszolgáltatási Iroda, 1096 Budapest, Lenhossék u. 24-28., vagy Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata – Ügyfélszolgálati Csoport, 1092 Budapest, Bakáts tér 14. fszt.
 • Pályázat benyújtási címe (postai benyújtás esetén): Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata – Humánszolgáltatási Iroda, 1096 Budapest, Lenhossék u. 24-28.
 • Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy hiánypótlásra nincs lehetőség!

A borítékra kérjük ráírni:

 „Szociális tevékenységek támogatása – sport kivételével„

 

12./ A pályázat érvénytelenségi okai: 

 • Érvénytelen az a pályázat, amely határidő után érkezett.
 • Érvénytelen a hiányosan benyújtott pályázat.
 • Érvénytelennek minősülnek azok a pályázatok, amelyek céljukat tekintve az Önkormányzat által meghirdetett másik pályázati kiírásra is benyújtásra kerültek.
 • A Ferencvároshoz nem kötődő tevékenységekre benyújtott pályázatok érvénytelenek.
 • Érvénytelen az a pályázat, amelyre a pályázati felhívás 7. pontjában szereplő kizáró ok fennáll.
 • Érvénytelen az a pályázat, melynek benyújtója a pályázati felhívás 6. pontja alapján nem tartozik a pályázók körébe.
 • Érvénytelen az a pályázat, melynek benyújtója adószáma felfüggesztésre, továbbá törlésre került.

 

13./ A pályázatok értékelésére jogosult szerv megnevezése, az értékelés módja:

A pályázatokat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottsága bírálja el. Az elbírálás sorrendiség felállítását (ennek során kerülnek figyelembe vételre az előnyt élvező szempontok is) követően történik. A benyújtott és érvényes pályázatok a felállított sorrendben, a teljes pályázati (alapítványok, egyesületek és egyéb szervezetek) keretösszeg kimerítéséig a Bizottság és Képviselő-testület által meghatározott mértékig kerülnek támogatásra.

 

14./ A pályázatok elbírálásának határideje, a pályázók értesítése:

 lyázat elbírálásnak határideje: várhatóan május hónap.

 • A Pályázókat a pályázati eredményről elektronikus úton értesítjük.
 • A pályázatok elbírálására vonatkozó döntés a ferencvaros.hu portálon is közzétételre kerül.

 

15./ Szerződéskötés

 A szerződéskötés tervezett időpontjáról a támogatott Pályázókat a pályázati eredmény értesítésével egyidejűleg elektronikus úton tájékoztatjuk.

A pályázóval nyertessége esetén csak akkor kerülhet sor a támogatási szerződés megkötésére, amennyiben

 • korábbi támogatásaival maradéktalanul elszámolt, az elszámolása elfogadásra került, az önkormányzat felé egyéb lejárt tartozása nincs,
 • civil szervezet az Országos Bírósági Hivatal felé benyújtotta beszámolóját, és erről az igazolás a szerződés aláírásáig benyújtja,
 • pályázat leadása után keletkezett NAV köztartozás esetén a tartozás törléséről igazolást hoz,
 • közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány, vagy annak egyszerű másolata benyújtásra került.

 

16./ A 2024-ben elnyert pályázati támogatás kifizetésének, felhasználásának és elszámolásának rendje:

 • Az elnyert támogatásra az Önkormányzat támogatási szerződést köt a nyertes pályázóval, melyben rögzítésre kerül, hogy a nyertes pályázó a 6/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet alapján köteles a támogatásból megvalósuló rendezvényein, kiadványain Ferencváros logóját megjeleníteni, feltüntetni. Az elnyert pályázati támogatás kifizetése a már megvalósult pályázati cél esetében a támogatási szerződés aláírását követő elszámolás elfogadása után 30 napon belül, illetőleg a megvalósítandó pályázati cél esetében a szerződéskötést követően, legkésőbb a pályázatban megjelölt cél megvalósulását megelőző 30. napon a Támogatott Pályázó bankszámla számára történő átutalással teljesü
 • Az elnyert támogatás felhasználásáról június 1. és 2025. március 31. közötti időszakban, a támogatott a nevére kiállított számlákkal számol el. Az elszámolás és a beszámolás rendjét a támogatási szerződés részletesen tartalmazza. Az államháztartáson belüli pályázók esetében a támogatások terhére felmerült bruttó 200.000,- Ft összegű és feletti kiadások és teljesülésük alátámasztásáról szerződés vagy visszaigazolt megrendelő csatolása szükséges a beszámolóhoz. (Minden elszámolásnak és tartalmi beszámolónak a pályázati anyagban leírtakkal összhangban kell lennie.)
 • Az elszámolási és beszámolási kötelezettség elmulasztása, vagy a pályázati anyagban leírt programtól (és annak költségtervétől) eltérő felhasználás jogosulatlan felhasználásnak minősül, mely esetben a Pályázónak vissza kell fizetnie a kapott támogatást. Vissza nem fizetés esetén az Önkormányzat polgári peres eljárás keretében szerez érvényt a támogatás visszakövetelésének.
 • Az elszámolás és a tartalmi beszámoló megküldésének határideje a felhasználási idő alatti állandó, folyamatos tevékenységek esetében év április 30. napja, meghatározott tevékenység/program esetében a megvalósulást követő 30 napon belül. Az elszámolást és a program megvalósításának rövid tartalmi beszámolóját 2 példányban kell benyújtani a Támogatási Szerződésben meghatározott módon.
 • A pályázó köteles az általa tervezett pályázati program megvalósulását megelőzően minimum két héttel korábban értesítést küldeni az önkormányzat részére a támogatási szerződésben megjelölt címre.

 

17./ Jogorvoslat:

 A pályázati eljárást lezáró döntéssel szemben jogorvoslatra sem közigazgatási hatósági eljárás keretében, sem más úton nincs lehetőség.

 

Top