Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2024. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Jogi személyiséggel rendelkező ferencvárosi civil szervezetek (egyesületek, alapítványok) működésének támogatása céljából

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2024. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 

Jogi személyiséggel rendelkező ferencvárosi civil szervezetek (egyesületek, alapítványok) működésének támogatása céljából

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet az önálló jogi személyiséggel rendelkező civil szervezetek, alapítványok, működésének támogatása céljából.

 

1./ A pályázat kiírója: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

 

2./ A pályázat típusa: Nyílt

 

3./ A pályázat tárgya: jogi személyiséggel rendelkező civil szervezetek (egyesületek, alapítványok) működésének támogatása, melyek fontos szerepet töltenek be a közösség életében, fejlődésében.

Működési költségek vonatkozásában pályázni az alábbi célokra lehetséges:

 • közüzemi díj,
 • bérleti díj,
 • anyagköltség,
 • szervezet hosszú távú fejlődését és fenntarthatóságát szolgáló költségek (képzések, továbbképzések),
 • helyi közösséggel való kapcsolattartás segítését, bővítését, illetve a saját tevékenység hatékonyságának mérést szolgáló költségek.

Előnyt élveznek:

 • nonprofit szervezetek,
 • szociális, oktatási és kulturális területen tevékenykedő szervezetek,
 • kerületben működő szervezetek,
  • szervezetek, melyeknek székhelye, irodája a kerületben található és programjaik 60%-át a kerületben valósítják meg,
 • pályázók, akiknél a szervezet céljai és tevékenysége figyelembe veszik a helyi közösség igényeit, kihívásait,
 • akiket nyitott kommunikáció és párbeszéd jellemez, a szervezet online és offline fórumai, elérhetők a helyi közösségek számára,
 • akiknél a tevékenységének hatékonyságának és sikerességének monitorozása a közösségi
 • visszajelzésekre építkezik,
 • aki együtt működik más szervezetekkel, intézményekkel, vállalatokkal,
 • aki részt vesz önkormányzat által szervezett civil fórumokon, egyeztetéseken, rendezvényeken.

 

4./ Pályázati keretösszeg (alapítványok, egyesületek és egyéb szervezetek):
8.000.000,- Ft

 

5./ A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. Támogatási igény a megvalósítandó programra önerő hiányában is benyújtható, azonban az elbírálás során előnyt élveznek azon pályázatok, melyek vonatkozásában a pályázó önerőt biztosít.

Bérköltség nem támogatható, illetve nem számolható el.

 

6./ A pályázók köre:

Pályázatot bármely önálló jogi személyiséggel rendelkező, Ferencvárosban székhellyel, bejegyzett telephellyel rendelkező, vagy Ferencváros Önkormányzatától bérelt ingatlanban működő civil szervezet, alapítvány nyújthat be, melyek a kerületben működnek vagy programjaik 60 %-át a kerületben valósítják meg és szolgáltatásaik, programjaik 60 %-a ingyenes.

 

7./ Kizáró okok:

Nem nyújthat be pályázatot:

 • A Képviselőtestület 397/2005. (XI. 08.) sz. határozata értelmében:

„A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2006. évtől kezdődően kizárja a civil- és társadalmi szervezetek részére meghirdetésre kerülő pályázatok résztvevői közül a pártokon túl azokat a szervezeteket is, amelyek a dokumentumaikban is deklaráltan valamely párthoz tartozónak tekintik magukat, illetve amelyek deklaráltan politikai tevékenységet folytatnak, vagy az Alapító Okiratban meghatározott székhelyük, illetve telephelyük azonos valamely pártszervezet irodájának címével. Egyebek mellett ezt a kizáró okot is szerepeltetni kell a pályázati kiírásokban.”

 

8./ Benyújtható pályázatok száma:

Egy szervezet csak egy pályázatot nyújthat be.

 

9./ A pályázat formai és tartalmi elemei:

 • Pályázni kizárólag az ezévi pályázati formanyomtatvány és a hozzá mellékelt nyilatkozatok teljes körű kitöltésével lehet, mely dokumentum letölthető a ferencvaros.hu honlapról.
 • A pályázati formanyomtatványon be kell mutatni a pályázó eddigi konkrét tevékenységét (programok, résztvevők száma linkekkel vagy képekkel dokumentálva), a tagság létszámát, a szervezet web-, vagy más közösségi felületét, az érintett iroda/helyiség adatait (m2, fotók) és amennyiben van ilyen, úgy az egyéb forrásból (saját erőforrás, más szervezetektől, intézményektől kapott  támogatások) származó anyagi feltételeit.
 • A pályázati formanyomtatványon be kell mutatni, hogy a pályázó hogyan kötődik a IX. kerülethez, mivel a Ferencvárosban be nem jegyzett szervezetek által benyújtott pályázatok érvénytelenek.
 • A benyújtott pályázati formanyomtatványt és nyilatkozatokat cégszerű aláírással és pecséttel el kell látni.
 • A formanyomtatványhoz mellékelni szükséges a Pályázó nyilatkozatát a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben szabályozott összeférhetetlenségről, illetve érintettségről. Az összeférhetetlenség és érintettség hiánya esetén az erről szóló nyilatkozatot, míg előbbiek valamelyikének fennállása esetén egy külön nyilatkozatot kell kitölteni. Érintettség fennállása esetén a közzétételi kérelmet is mellékelni szükséges.
 • A formanyomtatványhoz mellékelni szükséges a Pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az állammal, és Ferencváros Önkormányzatával szemben nem rendelkezik lejárt tartozással.
 • A formanyomtatványhoz mellékelni szükséges a Pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan. hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény értelmében megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek.
 • A formanyomtatványhoz mellékelni szükséges a Pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy 2023. évben milyen önkormányzati és egyéb támogatásban részesült.
 • Civil szervezet pályázó esetén a formanyomtatványhoz mellékelni szükséges a Pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a 2011. évi CLXXV. törvény értelmében a 2022. évi beszámolóját a civil szervezetet nyilvántartásba vett bíróságnál letétbe helyezte.

 

10./ A pályázattal kapcsolatos információ adására jogosult személy:

 1. Kelemen Miklós Sándor civil referens,

Telefon:    +36-1/215-1077 / 319

E-mail:      kelemen.miklos@ferencvaros.hu

 

11./ Pályázat benyújtásának módja, határideje:

 • Pályázat beérkezésének határideje (elektronikus, postai- és személyes benyújtás esetén is): 2024 április 19. 11.00 óra.
 • A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni.
 • A pályázatokat postai úton 1 eredeti, aláírt, hiánytalanul kitöltött, mellékletekkel ellátott példányban, lezárt borítékban (személyes leadás esetén is) kérjük átadni/leadni/postára adni – ennek hiányában nem áll módunkban értékelni a pályázatokat! Elektronikus úton benyújtott pályázatok esetében csak a hiánytalanul kitöltött űrlap és feltöltött nyilatkozatok (lehetőség szerint elektronikus aláírással ellátott) esetében áll módunkban értékelni a pályázatokat.
 • Amennyiben a nem elektronikus úton pályázónak lehetősége van a pályázat elektronikus úton történő továbbításra, abban az esetben kérjük, a teljes pályázati dokumentumot a humanszolg@ferencvaros.hu címre megküldeni szíveskedjen (email maximális mérete 12 MB lehet a csatolmányokkal együtt).
 • A pályázati formanyomtatvány kitölthető elektronikusan is az alábbi linken.
 • Pályázat benyújtási címe (személyes leadás esetén): Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata – Humánszolgáltatási Iroda, 1096 Budapest, Lenhossék u. 24-28., vagy Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata – Ügyfélszolgálati Csoport, 1092 Budapest, Bakáts tér 14. fszt.
 • Pályázat benyújtási címe (postai benyújtás esetén): Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata – Humánszolgáltatási Iroda, 1096 Budapest, Lenhossék u. 24-28.
 • Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy hiánypótlásra nincs lehetőség!

A borítékra kérjük ráírni:

„Ferencvárosi civil szervezetek működésének pályázata!”

 

12./ A pályázat érvénytelenségi okai:

 Érvénytelen az a pályázat, amely határidő után érkezett.

 • Érvénytelen a hiányosan benyújtott pályázat.
 • Érvénytelennek minősülnek azok a pályázatok, amelyek céljukat tekintve az Önkormányzat által meghirdetett másik pályázati kiírásra is benyújtásra kerültek.
 • A Ferencvároshoz nem kötődő tevékenységekre benyújtott pályázatok érvénytelenek.
 • Érvénytelen az a pályázat, amelyre a pályázati felhívás 7. pontjában szereplő kizáró ok fennáll.
 • Érvénytelen az a pályázat, melynek benyújtója a pályázati felhívás 6. pontja alapján nem tartozik a pályázók körébe.
 • Érvénytelen az a pályázat, melynek benyújtója adószáma felfüggesztésre, továbbá törlésre került.

 

13./ A pályázatok értékelésére jogosult szerv megnevezése, az értékelés módja:

A pályázatokat az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság bírálja el. Az elbírálás sorrendiség felállítását (ennek során kerülnek figyelembe vételre az előnyt élvező szempontok is) követően történik. A benyújtott és érvényes pályázatok a felállított sorrendben, a teljes pályázati (alapítványok, egyesületek és egyéb szervezetek) keretösszeg kimerítéséig a Bizottság és Képviselő-testület által meghatározott mértékig kerülnek támogatásra.

 

14./ A pályázatok elbírálásának határideje, a pályázók értesítése:

 Pályázat elbírálásnak határideje: várhatóan május hónap.

 • A Pályázókat a pályázati eredményről elektronikus úton (e-mail útján) értesítjük.
 • A pályázatok elbírálására vonatkozó döntés a ferencvaros.hu portálon is közzétételre kerül.

  

15./ Szerződéskötés

 A szerződéskötés tervezett időpontjáról a nyertes Pályázókat a pályázati eredmény értesítésével egyidejűleg elektronikus úton tájékoztatjuk.

A pályázóval nyertessége esetén csak akkor kerülhet sor a támogatási szerződés megkötésére, amennyiben

 • – korábbi támogatásaival maradéktalanul elszámolt, az elszámolása elfogadásra került, az önkormányzat felé egyéb lejárt tartozása nincs,
 • – a civil szervezet az Országos Bírósági Hivatal felé benyújtotta beszámolóját és erről az igazolást a szerződés aláírásáig benyújtja,
 • – NAV köztartozás esetén a tartozás törléséről igazolást hoz,
 • – közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány, vagy annak egyszerű másolata benyújtásra került.

 

16./ A 2024-ben elnyert pályázati támogatás kifizetésének, felhasználásának és elszámolásának rendje:

 • Az elnyert támogatásra az Önkormányzat támogatási szerződést köt a nyertes pályázóval, melyben rögzítésre kerül, hogy a nyertes pályázó a 6/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet alapján köteles a rendezvényein, kiadványain Ferencváros logóját megjeleníteni, feltüntetni.
 • Az elnyert támogatás felhasználásáról június 1. és 2025. március 31. közötti időszakban, a támogatott a nevére kiállított számlákkal számol el. Az elszámolás és a beszámolás rendjét a támogatási szerződés részletesen tartalmazza. Az államháztartáson belüli pályázók esetében a támogatások terhére felmerült bruttó 200.000,- Ft összegű és afeletti kiadások és teljesülésük alátámasztásáról szerződés vagy visszaigazolt megrendelő csatolása szükséges a beszámolóhoz.  (Minden elszámolásnak és tartalmi beszámolónak a pályázati anyagban leírtakkal összhangban kell lennie.)
 • Az elszámolási és beszámolási kötelezettség elmulasztása, vagy a pályázati anyagban leírt programtól (és annak költségtervétől) eltérő felhasználás jogosulatlan felhasználásnak minősül, mely esetben a Pályázónak vissza kell fizetnie a kapott támogatást. Vissza nem fizetés esetén az Önkormányzat polgári peres eljárás keretében szerez érvényt a támogatás visszakövetelésének.
 • Az elszámolás és a tartalmi beszámoló megküldésének határideje a felhasználási idő alatti állandó, folyamatos tevékenységek esetében év április 30. napja, a pályázatban megjelölt konkrét határnap esetében a megvalósulást követő 30 napon belül. Az elszámolást és a működéssel kapcsolatos tartalmi beszámolót 2 példányban kell benyújtani a Támogatási Szerződésben meghatározott módon.
 • A pályázó köteles az általa tervezett programok megvalósulását megelőzően minimum két héttel korábban értesítést küldeni az önkormányzat részére a támogatási szerződésben megjelölt címre.

 

17./ Jogorvoslat:

A pályázati eljárást lezáró döntéssel szemben jogorvoslatra sem közigazgatási hatósági eljárás keretében, sem más úton nincs lehetőség.

Top