Ajánlattételi felhívás zöldfal létesítésére

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

Az Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal beszerzéseiről szóló 7/2013. (XI. 20.) számú polgármesteri és jegyzői együttes intézkedés (továbbiakban: Beszerzési Szabályzat) III. fejezet 2.3. pontjában szereplő nyílt beszerzési eljárásban ajánlattételre felkért Ajánlattevő részére

 

 1. Ajánlatkérő adatai:

Ajánlatkérő: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Ajánlatkérői jogkör gyakorlója: a Beszerzési Szabályzat III. fejezet 2.3.pontja alapján

Baranyi Krisztina polgármester

Kapcsolattartó:

Barna Renáta környezetvédelmi referens

Cím:    1092 Budapest, Bakáts tér 14.

Tel.:     06-1 215-1077/250

E-mail: barna.renata@ferencvaros.hu

 

 1. A beszerzés tárgya:

A VIK Bizottság 100/2022. (V.10.) számú határozatának megfelelően Budapest Főváros IX. Ferencváros Önkormányzata a Budapest belterület 37742 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben Budapest IX. kerület, Márton utca 2. szám alatti ingatlanon álló épület – jelen ajánlattételi felhívás 3. sz. mellékletét képező fotón látható – tűzfalán 83 m2 összterületű zöldfalat kíván létesíteni.

A beszerzés tárgya ezen zöldfal teljeskörű kialakítása az alábbi részfeladatok ellátásával:

 

 I. Tervezési és előkészítő munkálatok

 • a zöldfal műszaki kivitelezésének tervezése, részletes kivitelezési útmutató készítése
 • a zöldfal helyszínén található magaságyásban meglévő növényzet eltávolítása
 • szerelőállványzat építése
 • ültetési terv készítése növénylistával

 II. Építési munkák

 • a zöldfal – növényfuttató rendszer – vázelemeinek (tartószerkezet) beszerzése és telepítése

 

III. Növénytelepítési munkák

 • Futónövények beszerzése és magaságyásba történő ültetése
 • Magaságyás talajjavítása
 • Magaságyásba történő mulcs terítése
 • Talajtakaró növények beszerzése és magaságyásba történő telepítése

 

 

A beszerzés tárgyára vonatkozó követelményrendszer:

 • Ajánlattevő vállalja, hogy zöldfal teljeskörű kialakítását (fenti I.-III. pont) legkésőbb 2023. május 31. napjáig elvégzi.
 • Ajánlattevő előteljesítésre jogosult. Ajánlattevő köteles Ajánlatkérőt a teljesítés időpontjáról legalább három nappal előbb értesíteni. Az átadás munkanapon és munkaidőben (8.00-16.00 óra között), előzetes egyeztetést követően, átadás-átvételi jegyzőkönyvvel történik. Ajánlatkérő az átadás-átvételi jegyzőkönyvbe tett bejegyzéssel értesíti Ajánlattevőt az átvételkor észlelt mennyiségi hiányról vagy egyéb hibáról.
 • Ajánlattevő vállalja, hogy a munkálatokat a vonatkozó jogszabályoknak, előírásoknak, szabványoknak és szakmai szokásoknak megfelelően végzi el.
 • Ajánlattevő gondoskodik a személy-, vagyon- és munkabiztonságról, a környezetvédelmi szabályok betartásáról. Ajánlattevő biztosítja valamennyi, a kivitelezési területen tartózkodó személy részére az előírásoknak megfelelő munkavégzés feltételeit.
 • Ajánlattevő felel az Ajánlatkérő, valamint harmadik személyek vonatkozásában azok vagyontárgyaiban vagy életében, testi épségében, egészségében neki felróható módon keletkezett hiányokért, illetőleg károsodásokért.
 • Ajánlattevő vállalja, hogy a munkálatokat köteles I. osztályú minőségben, legjobb tudása és szakmai felkészültsége szerint elvégezni, csak a Magyarországon felhasználási engedéllyel bíró I. osztályú anyagot, szerelvényt, gépet, készüléket használhat fel.
 • Ajánlattevő vállalja, hogy munkálatokkal okozott hulladékot folyamatosan eltávolítja, továbbá betartja az építési és bontási hulladék kezelésére vonatkozó előírásokat.
 • Ajánlatkérő kiköti, hogy a munkavégzés során történő esetleges rongálásokból eredő hibák kijavítása az Ajánlattevő feladata, amelyet térítésmentesen az átadás-átvételi eljárás megkezdéséig köteles elvégezni.
 • Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a zöldfal létesítésére szolgáló épületben a Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Fáy András Technikum oktatási intézmény működik, melyre tekintettel köteles a zöldfal kivitelezéséhez szükséges tevékenységet úgy végezni, hogy az szükségtelenül ne zavarja a köznevelési intézmény működését.
 • Ajánlattevő köteles az egyes munkafázisok megkezdésének időpontjáról az egyes munkafázisok megkezdése előtt legalább 5 munkanappal korábban tájékoztatást adni Ajánlatkérő részére.
 • Ajánlattevőnek törekednie kell arra, hogy a kivitelezési munkák végzésének teljes időtartama alatt a környező épületek lakói zavartalanságát biztosítsa (zaj, por, stb.), az erre vonatkozó jogszabályi előírásokat be kell tartania.
 • Ajánlattevő az átadás–átvételi eljárástól számított 36 hónapig jótállási felelősséget vállal minden olyan, a zöldfal tartószerkezetének rendeltetésszerű használatát gátló hiba, hiányosság saját költségén, a hibabejelentés kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül – balesetveszély elhárítása esetén a hibabejelentés kézhezvételétől számított 48 órán belül – való kijavításra, mely ez idő alatt merült fel és ami hibás anyagok, hibás vagy hiányos kivitelezés vagy Ajánlattevő egyéb szerződésszegése miatt adódott. Ajánlattevő köteles megtéríteni minden olyan kárt, amely bárkit abból kifolyólag ért, hogy Ajánlattevő kötelezettségeit nem úgy teljesítette, ahogy az az adott helyzetben eljáró gazdasági szereplőtől fokozott gondosság mellett elvárható.
 • Ajánlattevő az általa ültetett növények vonatkozásában ún. „eredési garanciát” vállal. A garanciális időszak az ültetés teljesítési időpontjával kezdődik és az ültetést követő vegetációs időszak végéig, azaz 2023. szeptember 30. napjáig tart.

Ajánlattevő által ültetett növények eredéséről Ajánlatkérő és Ajánlattevő közösen jegyzőkönyvet vesznek fel. Amennyiben az ültetést követő vegetációs időszakban az Ajánlattevő által ültetett növény nem ered meg, vagy megfelelő fenntartás mellett nem fejlődik, nem egészséges, Ajánlattevő a saját költségén köteles a növényt pótolni Ajánlatkérővel történt egyeztetés és a jegyzőkönyvben rögzítettek alapján.

Amennyiben Ajánlattevő nem teljesíti garanciális pótlási kötelezettségét a megadott határidőn belül, abban az esetben Ajánlatkérő a garanciális pótlást elvégeztetheti Ajánlattevő költségére.

Az eredési garancia nem terjed ki arra az esetre, ha az egyébként eredésre alkalmas növény pusztulása valamely természeti csapás vagy rongálás miatt következik be.

 1. Az ajánlat tartalma, benyújtásának helye, módja és ideje:
  • Az ajánlatnak kötelezően tartalmaznia kell:

– Kitöltött és cégszerűen aláírt „Ajánlattételi nyilatkozatotés „Referencia igazolásást” (1. és 2. sz. melléklet) – cégszerű aláírásnak minősül: az Ajánlattevő azon cégjegyzésre jogosult képviselőjének, vagy képviselőinek az aláírása, aki(k)nek az aláírási címpéldányát az ajánlathoz csatolták, továbbá a Cégkivonatban szereplő pontos cégnév – aláírás mellett/alatt/felett történő – feltüntetése);

– A zöldfal tartószerkezetének (növényfuttató rendszer) műszaki leírását és kivitelezési útmutatóját, valamint a zöldfalról látványtervet;

Ültetési tervet a zöldfal növényeire (futónövények és talajtakaró növények) vonatkózan a telepítendő növények fajtájának, számának és ültetés idejének megjelölésével;

3.2. Az Ajánlattevő az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonatának egyszerű másolata, vagy a Céghírekből nyomtatott példánya, egyéni vállalkozó Ajánlattevő esetén az ügyfélkapus tárhelyre érkezett nyilvántartásba vételről szóló igazolás.

3.3. Ajánlattevőnek az ajánlati dokumentációt személyesen, vagy meghatalmazott útján 1 példányban, a cégjegyzésre jogosult(ak) által cégszerűen aláírva, az Ajánlattevő nevének és címének megjelölésével ellátott 1 db zárt borítékban/csomagban kell benyújtania a címzett – Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal (1092 Budapest, Bakáts tér 14.,  I. em 30./ Barna Renáta környezetvédelmi munkatárs)  – és a Budapest belterület 37742 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben Budapest IX. kerület, Márton utca 2. szám alatti ingatlanon álló épület tűzfalán zöldfal létesítése PÁLYÁZAT” jeligével együtt feltüntetve.

3.4. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget, kockázatot az Ajánlattevőnek kell viselnie.

3.5. Az ajánlattételi dokumentumok benyújtásának határideje:

2022. december 9. 12.00. óra

4.6. Ajánlattevő az ajánlatkérés megérkezésétől kezdődően az ajánlatkéréssel kapcsolatban a barna.renata@ferencvaros.hu e-mail címen kérhet információt, 2022. december 8. 12.00. óráig.

4.7. Ajánlattevő az ajánlatát a benyújtás határidő lejártáig bármikor kiegészítheti, módosíthatja. A kiegészítésre, módosításra az ajánlat benyújtására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

4.8. A benyújtási határidő be nem tartása az ajánlat érdemi vizsgálat nélküli érvénytelenségét vonja maga után.

 

 

 

 1. Az ajánlat bontása
  • Az ajánlat bontásának időpontja: december 9. 13.00 óra. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy a bontási eljárás nem nyilvános. Ajánlatkérő az elkésett ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja, és felbontás nélkül megőrzi.
  • Amennyiben Ajánlatkérő a borítékbontást követően az ajánlat kiegészítését, pontosítását tartja szükségesnek, az ajánlatában megadott e-mail címre küldi észrevételét, kérését. Amennyiben Ajánlattevő a kiegészítésre, pontosításra vonatkozó kérésnek a megadott határidőig nem tesz eleget, az ajánlata érvénytelenségét vonja maga után.
 2. Bírálati szempont, értékelése és eredményhirdetés
  • Ajánlatkérő az ajánlat elbírálásakor az Ajánlattevő ajánlattételi nyilatkozatában megadott díjat veszi figyelembe. Ajánlatkérő az ajánlatot tárgyalás nélkül bírálja el. Ajánlatkérő kiköti, hogy döntését nem indokolja, továbbá fenntartja a jogot, hogy az eljárást indokolás nélkül bármikor eredménytelennek nyilvánítsa, illetve az ajánlattételi határidő lejárta előtt az ajánlattételi felhívást visszavonja.
  • Ajánlatkérő az elbírálás határidejét indokolás nélkül meghosszabbíthatja, mely tényről Ajánlattevőt írásban tájékoztatni köteles.
  • Az eredményhirdetés tervezett időpontja: december 9. 14.00 Ajánlatkérő az eredményhirdetés tervezett határidejét egy alkalommal, indokolás nélkül legfeljebb 3 nappal meghosszabbíthatja, mely tényről Ajánlattevőt írásban értesíti. Ajánlatkérő az Ajánlattevőt írásban értesíti az eredményről a döntést követő 5 napon belül.

 

 1. A nyertes Ajánlattevővel a szerződéskötés tervezett időpontja:

2022. december 19.

 

 • Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevő figyelmét arra, hogy a szerződéskötésként megjelölt időpont tájékoztató jellegű, a pontos dátumról és helyszínről Ajánlatkérő írásban értesíti a nyertes Ajánlattevőt.

 

 1. Az eljárás eredményeképpen kötendő szerződés főbb elemei

A vállalkozási szerződés-tervezet jelen ajánlattételi felhívás melléklete.

 

Mellékletek

Ajánlattételi felhívás

Szerződéstervezet

Top