Ajánlattételi felhívás

Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal beszerzéseiről szóló 7/2013. (XI. 20.) számú polgármesteri és jegyzői együttes intézkedés (továbbiakban: Beszerzési Szabályzat) III. fejezet 3. pontjában szereplő beszerzés nyílt eljárásban.

 

1. Ajánlatkérő adatai:

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Ajánlatkérői jogkör gyakorlója: a Beszerzési Szabályzat III. fejezet 2.1 pontja alapján Baranyi Krisztina polgármester

 Cím: 1092 Budapest, IX., Bakáts tér 14.

Kapcsolattartó neve, telefonszáma: Czuk Dorottya, 06/1-215-1077/ 241

E-mail cím: czuk.dorottya@ferencvaros.hu

 

2. Ajánlatkérés tárgya:

A Ferencvárosi Önkormányzat tevékenységével összefüggő maximum 5 perces videó dokumentációk készítése az alábbiak szerint:

A ferencvárosi önkormányzat tevékenysége, a lakosság tájékoztatása a kerületben zajló döntés előkészítő folyamatok, a kerületet érintő kormányzati vagy önkormányzati döntések, a testületi ülések témáinak, előterjesztéseinek megismertetése, illetve a COVID 19 járvánnyal kapcsolatos maximum havi 2 db tájékoztató anyag készítése. A videókat megvágva, feliratozva, a helyi TV és a kerület FB oldala számára alkalmas formátumban kell elkészíteni. (MP4, move 1920X1080) felbontásban kell elkészíteni.

 

3. Az ajánlat benyújtásának helye, módja és ideje:

Ajánlattevőnek ajánlatát egy példányban kell benyújtani.

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget, kockázatot az Ajánlattevőnek kell viselnie.

Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az ajánlatában meghatározott vállalkozási díjon kívül egyéb költség elszámolására nem jogosult.

Az ajánlati dokumentációt 1 példányban a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva kell benyújtani postán, személyesen vagy emailben. Amennyiben emailben nyújtja be a pályázatot, az ajánlatkérőlapot cégszerűen aláírva és beszkennelve kérjük eljuttatni a czuk.dorottya@ferencvaros.hu és a frindt.julia@ferencvaros.hu email címre. Amennyiben postán vagy személyesen nyújtja be ajánlatát azt ajánlattevő nevének és címének megjelölésével ellátott zárt borítékban kell benyújtani.

Kérjük, hogy az ajánlathoz referenciaként adják be 5 db, maximum 5 perces kész videó anyag online elérhetőségét.

A borítékon fel kell tüntetni, hogy „A Ferencvárosi Önkormányzat tevékenységével összefüggő videó dokumentáció készítése”.

Az ajánlatok személyesen beadhatók a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14. I/30/A szobájában Frindt Julia részére, illetve neki kell postán is címezni.

 

Az ajánlattételi dokumentumok benyújtásának határideje: 2021. április 12. 12. 00 óra.

 

Az Ajánlattevő az ajánlatkérés megérkezésétől kezdődően 2021. április 9. 10.00 óráig az ajánlatkéréssel kapcsolatban az czuk.dorottya@ferencvaros.hu és a czukdorottya@gmail.com e-mail címen kérhet információt.

 

A benyújtási határidő elmulasztása az ajánlat érdemi vizsgálat nélküli érvénytelenségét vonja maga után.

Érvénytelen az ajánlat, ha a tisztázó kérdésre adott válasz ellenére sem felel meg az ajánlattételi felhívásban meghatározott tartalmi vagy formai feltételeknek. A bruttó vállalási ár megjelölése nélkül érkezett ajánlat érvénytelen.

 

Ajánlatkérőtől a benyújtott ajánlat nem igényelhető vissza, azokat Ajánlatkérő bizalmasan kezeli és megőrzi.

4. Az ajánlatok bírálati szempontjai:

A beérkezett ajánlatok borítékbontása: 2021. április 12. 13.00 óra

Az összességében legkedvezőbb ajánlat.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy a bontási eljárás nem nyilvános. Az Ajánlatkérő az elkésett ajánlatokat érvénytelenné nyilvánítja, és felbontás nélkül megőrzi.

Amennyiben Ajánlatkérő a borítékbontást követően az ajánlat kiegészítését, pontosítását tartja szükségesnek, a pályázatban megadott e-mail címre küldi észrevételét, kérését. Amennyiben Ajánlattevő a kiegészítésre, pontosításra vonatkozó kérésnek a megadott határidőig nem tesz eleget, az pályázata érvénytelenségét vonja maga után.

Értékelés, illetve az eredményhirdetés tervezett időpontja: 2021. április 12. 14.00 óra.

Az Ajánlatkérő kiköti, hogy döntését nem indokolja, továbbá fenntartja a jogot, hogy az eljárást indokolás nélkül bármikor eredménytelennek nyilvánítsa, illetve az ajánlattételi határidő lejárta előtt az ajánlattételi felhívást visszavonja.

Az Ajánlatkérő az elbírálás határidejét egy alkalommal, indokolás nélkül 3 munkanappal meghosszabbíthatja, melynek tényéről az Ajánlattevőt elektronikus úton tájékoztatni köteles.

5. Az Ajánlattevővel a szerződéskötés várható időpontja:

2021. április 15.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy a szerződéskötés megjelölt időpontja tájékoztató jellegű, a pontos dátumról és a helyszínről az Ajánlatkérő – az ajánlatok elbírálását követően – elektronikus levélben értesíti a nyertes ajánlattevőt.

Az ajánlatkérő az eljárás nyertesével, vagy annak visszalépése esetén a következő legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Ajánlattevővel köt szerződést.

6. Egyéb információk

Ajánlattevővel Ajánlatkérő vállalkozási szerződést köt.

Ajánlatkérő előleget nem fizet. A szolgáltatás elvégzéséért járó díj kifizetése az igazolt teljesítést követően, számla alapján történik. Ajánlattevő a számlát az ajánlatkérő általi teljesítésigazolást követően nyújthatja be. Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást átutalással teljesíti, a számla beérkezését követő 30 napon belül.

A vállalkozási szerződés határozott, 2021. április 15 napjától 2021.december 31. napjáig tartó időtartamra jön létre. Április hónapban is maximum 2 videót készíttet az önkormányzat.

 

7. Mellékletek

Ajánlattételi felhívás és nyilatkozat

Megbízási szerződés