Ajánlattételi felhívás színészi előadások megtartására

AJÁNLATKÉRÉS

nem közbeszerzési eljárásban ajánlattételre felkért Ajánlattevő számára

az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal beszerzéseiről szóló 7/2013. (XI. 20.) számú polgármesteri és jegyzői együttes intézkedés III. fejezet 3.2. pontja alapján lefolytatott egyszerű eljárás

 1. Ajánlatkérő adatai

Név:                                       Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Cím:                                       1092 Budapest IX., Bakáts tér 14.

Ajánlatkérői jogkör

gyakorlója:                            Baranyi Krisztina polgármester – az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal beszerzéseiről szóló 7/2013. (XI. 20.) számú polgármesteri és jegyzői együttes intézkedés III. fejezet 3.1. pontja alapján

 

Kapcsolattartó:                       Dr. Papula Lászlóné szakmai vezető

Cím:                                       1092 Budapest, Bakáts tér 14. II/43. – Pályázati Csoport

Telefonszám:                          + 36 (1) 215-1077/262

Email cím:                              Papula.Eva@ferencvaros.hu

 

 1. Ajánlatkérés tárgya:
  • Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata által megpályázott „VEKOP-7.3.4-17-2017-00011 azonosítószámú, „Altatótól a Kései siratóig – Diákprogramok József Attila születésének 115. évfordulója alkalmából” című projekt keretében színészi előadások megtartása feladat ellátása.

 

 1. A feladat ellátásával kapcsolatos követelményrendszer:
  • Ajánlattevő vállalja a színészi előadások megtartását a „VEKOP-7.3.4-17-2017-00011 azonosítószámú, „Altatótól a Kései siratóig – Diákprogramok József Attila születésének 115. évfordulója alkalmából” című projektben foglaltakkal összhangban.
  • A színészi előadásokat az alábbi intézményekben kell megtartani a mellékelt szakmai tervnek megfelelően az alábbiak szerint:
 • Ócsai Bólyai János Gimnázium: 1 alkalom x 45 perc és 2 alkalom x 180 perc
 • Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium: 1 alkalom x 90 perc
 • Jaschik Álmos Művészeti Szakgimnázium és Technikum: 1 alkalom x 90 perc
 • Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium: 1 alkalom x 90 perc
 • Patrona Hungariae Alapfokú Művészeti Iskola: 1 alkalom x 45 perc és 2 alkalom x 180 perc
 • Leövey Klára Gimnázium: 1 alkalom x 45 perc és 2 alkalom x 180 perc
 • József Attila Általános Iskola: 1 alkalom x 90 perc
 • Ferencvárosi Sport Általános Iskola és Gimnázium: 1 alkalom x 90 perc
 • Kosztolányi Dezső Általános Iskola: 1 alkalom x 45 perc

 

Összesen 15 alkalom

 

 1. Az Ajánlat tartalma:

Az ajánlatot az Ajánlattevő – cégkivonatban szereplő – cégjegyzésre jogosult képviselője, vagy olyan személy(ek) aláírásával kell ellátni, aki(k) felhatalmazott(ak) arra, hogy az Ajánlattevő nevében nyilatkozatot tegyen(ek). Ha nem a cégjegyzésre jogosult személy írja alá az ajánlatot, úgy az aláíró személy írásbeli meghatalmazását is csatolni kell. Egyéni vállalkozó Ajánlattevő esetén az ajánlatot az egyéni vállalkozónak kell aláírnia.

 

Az ajánlatnak – az ajánlatkéréssel összhangban – mindenképpen tartalmaznia kell az alábbiakban felsorolt dokumentumokat, nyilatkozatokat:

 1. Kitöltött és cégszerűen aláírt „Ajánlattételi nyilatkozat”,
 2. Kitöltött és cégszerűen aláírt „Információs adatlap”,
 3. Az Ajánlattevő cégkivonatában szereplő képviseleti jogosultság vagy írásbeli meghatalmazás alapján az ajánlatot aláíró, abban nyilatkozatot tevő vagy cégjegyzésre jogosult személy(ek) eredeti aláírási címpéldánya(i), vagy annak egyszerű másolata,
 4. Az Ajánlattevő az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonatának egyszerű másolata, egyéni vállalkozó esetén igazolás az egyéni vállalkozók nyilvántartásba vételéről. Cégkivonatként Ajánlatkérő elfogadja a cegjegyzek.hu oldalról letölthető ingyenes cégkivonatot is.

 

 • A jelen eljárásban nem lehet Ajánlattevő, aki/amely
  • Nem felel meg a 4. fejezetben („Ajánlat tartalma”) foglaltaknak.

 

 1. Az ajánlat benyújtásának módja, hiánypótlás

Az ajánlatot 1 eredeti példányban a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva/egyéni vállalkozó által aláírva, összefűzve vagy egybekötve az Ajánlattevő nevének és címének, a címzettnek – Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata, 1092 Budapest, Bakáts tér 14. – megjelölésével ellátott zárt borítékban/csomagban kell benyújtani.

Az ajánlatot tartalmazó zárt csomagra/borítékra jól olvashatóan rá kell írni:

 

„VEKOP-7.3.4-17-2017-00011 azonosítószámú, „Altatótól a Kései siratóig – Diákprogramok József Attila születésének 115. évfordulója alkalmából” című projekt keretében színészi előadások  megtartása feladat ellátása

 

Az ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel

 

Az ajánlatot magyar nyelven kell benyújtani.

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget, kockázatot az Ajánlattevőnek kell viselnie. Az eljárás lefolytatásától vagy kimenetelétől függetlenül az Ajánlatkérő semmiféle módon nem tehető felelőssé a költségekkel kapcsolatban.

 

Ajánlatkérőtől a benyújtott ajánlat nem igényelhető vissza, azokat az Ajánlatkérő bizalmasan kezeli és megőrzi.

 

 

 

Ajánlatkérő jogosult az ajánlatkérést bármilyen okból módosítani az ajánlattételi határidőig, azonban erről a határidő lejárta előtt legalább két nappal köteles elektronikus úton értesíteni az Ajánlattevőket.

 

 • Hiánypótlás:

A felhívás 1. („Ajánlattételi nyilatkozat”), és 2. („Információs adatlap”) mellékleteinek kivételével az Ajánlatkérő egyszeri hiánypótlási lehetőséget biztosít bontástól számított 2 munkanapon belül. Hiányos, vagy nem az Ajánlatkérő által megadott formában készített ajánlat esetén az Ajánlattevő ajánlata érvénytelen.

 

 1. Ajánlat benyújtásának határideje, helye:

Ajánlattételi dokumentumok benyújtásának határideje: 2022. október 28. nap péntek 10:00 óra.

 

Az ajánlatok benyújthatók személyesen, meghatalmazott útján vagy postai úton az alábbi címen:

1092 Budapest, Bakáts tér 14. II/43. –  Pályázati Csoport.

 

A postán feladott, egyéb módon (kézbesítővel, futárral stb.) küldött ajánlatokat az Ajánlatkérő csak akkor tekinti az ajánlattételi határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos küldemények elvesztéséből eredő kockázat az Ajánlattevőt terheli.

 

Ajánlattevő az ajánlatkérés megjelenésétől kezdődően 2022. október 26.  16:00 óráig az ajánlatkéréssel kapcsolatban a Papula.Eva@ferencvaros.hu és noska.zoltan@ferencvaros.hu e-mail címeken kérhet információt.

 

Ajánlattevő az ajánlatát az ajánlat benyújtásának határidejéig bármikor kiegészítheti, módosíthatja. A kiegészítésre, módosításra az ajánlat benyújtására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

 

 1. Ajánlatok bírálati szempontja

Ajánlatkérő a jelen ajánlatkérés 3. pontjában meghatározott feladatok, tevékenységek elvégzésére nettó + ÁFA ajánlati árat kér. Ajánlattevőnek az Ajánlattételi nyilatkozat (1. melléklet) kitöltésével kell ajánlatot tennie.

Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőt, hogy amennyiben az ajánlatából hiányzik a nettó + ÁFA ajánlati ár, illetve az ajánlat egyéb részeiből sem határozható meg egyértelműen az ajánlati ár, akkor az Ajánlattevő ajánlata érvénytelennek minősül.

 

Ajánlatkérő továbbá kiköti, hogy a nem nyertes Ajánlattevő vele szemben semmiféle igényt nem támaszthatnak.

 

Az Ajánlattevőnek az ajánlati árat úgy kell meghatároznia, hogy az a feladat elvégzésével kapcsolatos valamennyi költségét tartalmazza. Az Ajánlattevő által megadott ajánlati ár a szerződéses kötelezettségek teljesítése során kötöttnek tekintendő. A nyertes Ajánlattevő az Ajánlatkérő által elfogadott ajánlati áron felül – a szerződés szerinti feladatok elvégzésével kapcsolatban – egyéb költség- vagy díjtétel elszámolására nem jogosult.

 

 

 1. Az ajánlatok bontása, értékelés, eredményhirdetés

Az ajánlatok bontásának időpontja: 2022. október 28. 10:30 óra.

 

Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevő figyelmét arra, hogy a bontási eljárás nem nyilvános. Az Ajánlatkérő az elkésett ajánlatokat érvénytelennek nyilvánítja, és felbontás nélkül megőrzi.

 

Amennyiben Ajánlatkérő a borítékbontást követően az ajánlat kiegészítését, pontosítását tartja szükségesnek, az ajánlatban megadott e-mail címre küldi észrevételét, kérését. Amennyiben Ajánlattevő a kiegészítésre, pontosításra vonatkozó kérésnek a megadott határidőig nem tesz eleget, az ajánlata érvénytelenségét vonja maga után.

 

Ajánlatkérő az ajánlat elbírálásakor az Ajánlattevő ajánlattételi nyilatkozatában megadott díjat veszi figyelembe. Ajánlatkérő az ajánlatot tárgyalás nélkül bírálja el. Ajánlatkérő kiköti, hogy döntését nem indokolja, továbbá fenntartja a jogot, hogy az eljárást indokolás nélkül bármikor eredménytelennek nyilvánítsa, illetve az ajánlattételi határidő lejárta előtt az ajánlattételi felhívást visszavonja.

 

A beérkezett ajánlatot Ajánlatkérő értékeli, az eljárás eredményéről 2022. október 28. 11:00 óráig dönt, melyről az Ajánlattevő elektronikus levélben értesítést kapnak.

 

Az Ajánlatkérő az elbírálás határidejét egy alkalommal, indokolás nélkül 5 munkanappal meghosszabbíthatja, amely tényről az Ajánlattevőket elektronikus úton tájékoztatni köteles Ajánlatkérő az Ajánlattevőt írásban értesíti az eredményről.

 

 1. Szerződéskötés

 

A szerződéskötés tervezett időpontja: 2022. október 28.

 

Az Ajánlatkérő az eljárás nyertesével köt megbízási szerződést.

 

Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevő figyelmét arra, hogy a szerződéskötésként megjelölt időpont tájékoztató jellegű, a pontos dátumról és a helyszínről az Ajánlatkérő – az ajánlatok elbírálását követően – elektronikus levélben értesíti a nyertes Ajánlattevőt.

 

 

 1. Az eljárás eredményeképpen megkötendő megbízási szerződés főbb elemei:

Megbízási szerződés, amelynek tervezete jelen felhívás része.

 

Teljes kiírás itt érhető el.

 

Top