Ajánlattételi felhívás plakettek és jelvények beszerzésére

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal beszerzéseiről szóló 7/2013. (XI. 20.) számú polgármesteri és jegyzői együttes intézkedés (továbbiakban: Beszerzési Szabályzat) III. fejezet 2.3. pont szerinti nyílt, tárgyalás nélküli beszerzési eljárásban ajánlattételre felkért Ajánlattevők részére

 

Ajánlatkérő:                                    Budapest Főváros IX. Kerület

Ferencváros Önkormányzata

Ajánlatkérői jogkör gyakorlója:     Baranyi Krisztina polgármester

Kapcsolattartó:                               Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal részéről: Frindt Julia

Telefonszám:                                   217-8089/414

Cím:                                                1092. Budapest IX., Bakáts tér. 14.

E-mail cím:                                      frindt.julcsi@ferencvaros.hu

 

Ajánlatkérés tárgya:

 

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 25/2012. (VII.16.) önkormányzati rendeletben meghatározattak szerint, a plakettre valamint a jelvényre vonatkozó leírásnak megfelelően, továbbá az Ajánlatkérő tulajdonában álló – kétoldalú plasztikus domború kivitelű – plakett öntőmintái alapján az alábbiak szerint:

PLAKETT ÉS JELVÉNY

PLAKETT ÉS JELVÉNY DB

Pro Urbe Ferencváros Díj 4
Pro Sanitate Ferencváros Díj 2
Pro Facultate Ferencváros Díj 4
Humanitas Ferencváros Díj 1
Ferencváros Magyary Zoltán Díja 2
Ferencváros József Attila Díja 1
Ferencváros Közbiztonságáért Díj 2
Ferencváros Sportjáért Díj 1
Ferencváros Schmidt Egon-díja 1
Ferencváros Bárány János-díja 1
Ferencváros Díszpolgára díj 1

 

 

Összesen gyártandó:

19 db bronz plakett és 19 db – a plakett kicsinyített másának fekvő ellipszis alakú – jelvénye,

1 db ezüst plakett és 1 db – a plakett kicsinyített másának fekvő ellipszis alakú – jelvénye,

20 db díszdoboz zöld színű bőrhatású műanyag, egyedi betéttel (a plakett és a kitűző részére, melyek egy dobozba kerülnek).

 

Ajánlatkérő Ajánlattevőt tájékoztatja, hogy a ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 25/2012. (VII.16.) önkormányzati rendeletet az Ajánlatkérés 3. sz. mellékleteként megküldi.

 

2. Az ajánlathoz benyújtandó dokumentumok

 

–          Cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírásai címpéldánya

  • Nyilatkozat referenciákról (lásd. 2. számú melléklet)
  • Az ajánlattételi határidőt megelőző 30 napnál nem régebbi – cégkivonatának egyszerű másolata, egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételéről szóló igazolás egyszerű másolata. Cégkivonatként ajánlatkérő elfogadja a cegjegyzek.hu oldalról letölthető ingyenes cégkivonatot, illetve egyéni vállalkozó esetében a www.nyilvantarto.hu/evny-lekerdezo/ oldalról letölthető ingyenes nyilvántartásba vételi igazolást is.
  • Átláthatósági nyilatkozat (lásd. 3. számú melléklet)

3. Az ajánlat benyújtásának módja, helye és ideje:

Ajánlattevőnek ajánlatát papír alapon egy példányban kell benyújtani.

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget, kockázatot az Ajánlattevőnek kell viselnie.

Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az ajánlatában meghatározott vállalkozási díjon kívül egyéb költség elszámolására nem jogosult.

 

Az ajánlati dokumentációt 1 példányban a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva, összefűzve vagy egybekötve, az Ajánlattevő nevének és címének megjelölésével ellátott zárt borítékban kell benyújtani.

 

Kérjük, hogy az ajánlathoz (megtekintésre) referenciaként adjanak be legalább 5 db magyar vagy nemzetközi cég számára legyártott munkát. A referenciaként benyújtott legyártott példányokat a pályázati anyagtól külön csomagolva kérjük benyújtani, hogy az eljárás befejezése után az ajánlattevő részére visszaadásra kerülhessenek.

 

A borítékon fel kell tüntetni a „Ferencvárosi kitüntetésekkel együtt járó plakettek, jelvények, valamint a díszdobozok előállítása” jeligét.

Az ajánlatok kizárólag személyesen adhatók be munkaidőben. A benyújtás helye: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14. I/30/A. szoba.

 

Az ajánlattételi dokumentumok benyújtásának határideje: 2023. február 10. 12:00 óra.

 

Az Ajánlattevő az ajánlatkérés megérkezésétől kezdődően 2023. február 9. 16:00 óráig az ajánlatkéréssel kapcsolatban az frindt.julcsi@ferencvaros.hu e-mail címen kérhet információt.

 

A benyújtási határidő elmulasztása az ajánlat érdemi vizsgálat nélküli érvénytelenségét vonja maga után.

 

Hiánypótlás:

Érvénytelen az ajánlat, ha a tisztázó kérdésre adott válasz ellenére sem felel meg az ajánlattételi felhívásban meghatározott tartalmi vagy formai feltételeknek. A bruttó vállalási ár megjelölése nélkül érkezett ajánlat érvénytelen.

 

Ajánlatkérőtől a benyújtott ajánlat (a referenciaként benyújtott és a pályázati anyagtól külön csomagolt gyártmányokat kivéve) nem igényelhető vissza, azokat Ajánlatkérő bizalmasan kezeli és megőrzi.

4. Az ajánlatok bírálati szempontjai:

 

A beérkezett ajánlatok borítékbontása: 2023. február 10. 13:00 óra, az eljárás tárgyalás nélküli

 

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy a bontási eljárás nem nyilvános. Az Ajánlatkérő az elkésett ajánlatokat érvénytelenné nyilvánítja, és felbontás nélkül megőrzi.

Amennyiben Ajánlatkérő a borítékbontást követően az ajánlat kiegészítését, pontosítását tartja szükségesnek, a pályázatban megadott e-mail címre küldi észrevételét, kérését. Amennyiben Ajánlattevő a kiegészítésre, pontosításra vonatkozó kérésnek a megadott határidőig nem tesz eleget, az pályázata érvénytelenségét vonja maga után.

 

Értékelés, illetve az eredményhirdetés tervezett időpontja: 2023. február 13. 15:00 óra.

 

Ajánlatkérő a referenciákat is tartalmazó, összességében a legkedvezőbb ajánlat, mint bírálati szempont alapján értékeli a benyújtott ajánlatot.

 

Az Ajánlatkérő kiköti, hogy döntését nem indokolja, továbbá fenntartja a jogot, hogy az eljárást indokolás nélkül bármikor eredménytelennek nyilvánítsa, illetve az ajánlattételi határidő lejárta előtt az ajánlattételi felhívást visszavonja.

Az Ajánlatkérő az elbírálás határidejét egy alkalommal, indokolás nélkül 3 munkanappal meghosszabbíthatja, melynek tényéről az Ajánlattevőt elektronikus úton tájékoztatni köteles.

5. Az Ajánlattevővel a szerződéskötés várható időpontja: 2023. február 16.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy a szerződéskötés megjelölt időpontja tájékoztató jellegű, a pontos dátumról és a helyszínről az Ajánlatkérő – az ajánlatok elbírálását követően – elektronikus levélben értesíti a nyertes Ajánlattevőt.

6. Egyéb információk

Ajánlattevővel Ajánlatkérő vállalkozási szerződést köt.

Ajánlatkérő előleget nem fizet. A szolgáltatás elvégzéséért járó díj kifizetése az igazolt teljesítést követően, számla alapján történik. Ajánlattevő a számlát az Ajánlatkérő általi teljesítésigazolást követően nyújthatja be. Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást átutalással teljesíti, a számla beérkezését követő 30 napon belül.

A vállalkozási szerződés határozott idejű, és jelen Ajánlattételi Felhívás 4. számú mellékletét képezi.

 

Mellékletek

Ajánlattételi felhívás és nyilatkozat

Vállalkozói szerződés

Top