Ajánlattételi felhívás mikroMobilitási Pontok kivitelezési feladatainak ellátására

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal beszerzéseiről szóló 7/2013. (XI. 20.) számú polgármesteri és jegyzői együttes intézkedés (továbbiakban: Beszerzési Szabályzat) III. fejezet 2.3. pont szerinti nyílt, tárgyalás nélküli beszerzési eljárásban ajánlattételre felkért Ajánlattevők részére

 

 

Ajánlatkérő: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Ajánlatkérői jogkör gyakorlója: Baranyi Krisztina polgármester

Kapcsolattartó: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Iroda részéről: Godó Zoltánné

Telefonszám: 215-1077530

Cím: 1092. Budapest IX., Ráday u. 26.

E-mail cím:  godoz@ferencvaros.hu

 

 1. Ajánlatkérés tárgya és mennyisége, szakmai feltételek:

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata közigazgatási területén belül az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő közterületi utakon mikroMobilitási Pontok kivitelezési feladatainak ellátása.

 

Tervezett helyszínek: (A tervezett helyszínekre vonatkozó 1. számú melléklet jelenleg tájékoztató jellegű. Az abban foglalt helyszínek és az egyes helyszínekre vonatkozó tartalmak a még folyamatban lévő szakmai egyeztetések során változhatnak.)

 

Ajánlatkérő fenti munkákra 11.811.024,- + 27% Áfa = 15.000.000,- Ft keretösszegben a keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb 2023. április 30 közötti időszakra kíván vállalkozási keretszerződést kötni.

 

Ajánlatkérő az 5. sz. mellékletben megadott egységárak alapján eseti megrendelésként a szerződéses keret terhére rendeli meg a szerződés keretében elvégzendő munkákat. (A megrendelést annak kézhezvételétől számított 2 munkanapon belül vállalkozó a megrendelő számára írásban visszaigazolja, és vállalja, hogy a munkálatokat a megrendelésben meghatározott határidőn belül (30 nap) elvégzi.)

 

A szerződés szerinti teljesítés ellenértékének elszámolására a tételes elszámolás szabályai alapján kerül sor. (Ajánlatkérő rögzíti, hogy a beszerzés tárgya szerinti kivitelezési munka nem engedélyköteles.)

Szakmai alkalmasság (referencia és végzettség) feltételei és igazolása:

– nyilatkozat referenciákról: Ajánlatkérő 2 db, az ajánlat tárgyának szakmai tartalmával megegyező tárgyú referencia bemutatását kéri Ajánlattevőtől a 4. számú mellékletben foglalt nyilatkozat kitöltése formájában (5. sz. egységártáblázat szerint legalább az alábbi tevékenységekre vonatkozóan, burkolatbontás és javítás, szegélyjavítás, csőkorlát vagy kerékpártámasz kihelyezés, táblakihelyezés oszloppal, burkolati jel felfestés).

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a felhívás megküldésétől visszafelé számított 5 évben (60 hónap) aszfaltburkolatú út építése/felújítása és/vagy aszfaltburkolatú járda építése/felújítása és/vagy térburkolat építése/ felújítása során kihelyezésre került forgalomtechnikai eszközök referenciájával/referenciákkal.

A nyilatkozatban meg kell adni legalább a szerződés tárgyát, valamint mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

 

nyilatkozat szakmai végzettségről: a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek összefoglaló ismertetését tartalmazó nyilatkozattal,. Csatolni kell a végzettséget igazoló dokumentum másolatát.

Alkalmatlan az az ajánlattevő, aki nem rendelkezik legalább az alábbi végzettséggel, képzettséggel rendelkező szakemberekkel:

 

– legalább 1 fő felsőfokú szakirányú vagy technikusi végzettséggel, min. 5 év szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.

 

 2. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, megrendelő és kivitelező szerződéses kötelezettségei.

Vállalási ár:

A mellékletben felsorolt egységárakat nettó forint összegben kérjük megadni.

A 5. számú mellékletben rögzített nettó egységárakon túl a munkavégzés során további költség nem érvényesíthető.

 

A kivitelezéshez kapcsolódó egyéb feltételek és kötelezettségek:

Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget a teljes keretösszeg kimerítésére.

A szerződéses összeg keretösszeg, Ajánlatkérő eseti megrendelések alapján Ajánlattevő ajánlati árain rendeli meg az elvégzendő munkákat, Ajánlattevő vállalja, hogy a munkálatokat a megrendelésben meghatározott határidőn belül elvégzi.

A keretösszeg ki nem merítése (fel nem használása), nem minősül Ajánlatkérő részéről szerződésszegésnek, szerződésmódosításnak. Ajánlattevő a keretösszeg ki nem merítése (fel nem használása) okán semmiféle jogcímen nem terjeszthet elő igényt a Ajánlatkérővel szemben.

Ajánlatkérő a keretösszeg legalább 50%-nak megfelelő összegben vállal kötelezettséget megrendelésre.

 

Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

 

Ajánlattevő alvállalkozó bevonására jogosult.

 

Ajánlattevő a számlát a szakmai teljesítésigazolást követően nyújthatja be.

 

Ajánlatkérő vállalja, hogy az ellenszolgáltatás összegét az igazolt teljesítést követően utólag, az elvégzett munkáról készült szakmai teljesítésigazolás alapján kiállított és benyújtott számla ellenében, amennyiben számlakifogás nem merül fel, a számla kiállítását követő 30 napon belül átutalással teljesíti.

 

Késedelmi kötbér mértéke: 2,5 %

Késedelmes teljesítés esetén Ajánlattevő a késedelem minden napjára a késedelemmel érintett részteljesítés nettó vállalkozói díja alapján számított napi 2,5 % kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek. Amennyiben a késedelmi kötbér összesen eléri a nettó 1.000.000,- forintot, Ajánlattevő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, és a lehetetlenülést megállapítani. Ajánlattevő a súlyos szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint a megállapított kötbéren felül kárait és költségeit is követelheti. A késedelmes teljesítés elfogadásától és a késedelmi kötbér megfizetésétől függetlenül a Ajánlattevő nem mond le az őt erre az esetre megillető jogok érvényesítéséről.

Hibás teljesítés: kötbér mértéke: 15 %

Hibás teljesítés esetén Vállalkozó a jótállási és szavatossági felelősségen túl, kötbér és kártérítési felelősséggel tartozik. A hibás teljesítési kötbér mértéke 15 %, alapja az adott részteljesítés nettó vállalkozói díja.

Hibás teljesítés ténye minden olyan esetben fennáll, amikor a műszaki tervben-leírásban, a szerződésben vagy ezek mellékleteiben rögzített és a vonatkozó jogszabályok előírásaihoz képest a Megrendelő vagy képviselőjének előzetes intézkedése nélkül eltérő teljesítés valósul meg.

 

Meghiúsulási kötbér mértéke. 1.000.000,-

 

Felelősségbiztosítás:

Ajánlattevő köteles a szerződéskötés napjáig és felelősségbiztosítást kötni vagy a meglévő biztosítását a fenti összegig kiterjeszteni és azt a szerződés hatálya alatt érvényben tartani.

Az elvárt felelősségbiztosítás legalább 1.000.000,- Ft/kár és legalább 3.000.000,- Ft/év összegű.

A nettó vállalkozói díj a biztosítások költségeit tartalmazza. Szerződéskötéskor Ajánlattevőnek a biztosítási kötvény másolatot és az aktuális biztosítási díj pénzügyi teljesítését igazoló dokumentumot be kell mutatnia Ajánlatkérőnek.

 

 

 3. Az ajánlat benyújtásának helye, módja és ideje:

Az ajánlatokat elektronikus úton kérjük megküldeni a varosuzem@ferencvaros.hu  és a godoz@ferencvaros.hu  címre

 

A tárgyba kérjük megjelölni: mikroMobilitási Pontok kivitelezése

 

FONTOS! Az árat tartalmazó 5. számú mellékletet (Ajánlattételi nyilatkozat) jelszóval titkosítva kérjük megküldeni. A megnyitáshoz szükséges jelszó az ajánlattételi határidő lejártát követő 24 órán belül, küldendő meg egyidejűleg a godoz@ferencvaros.hu e-mail címre, valamint a varosuzemltetes@ferencvaros.hu e-mail címre.

 

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget és kockázatot az Ajánlattevőnek kell viselnie.

 

Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az ajánlatában meghatározott költségeken kívül egyéb költség elszámolására nem jogosult.

 

Az ajánlatok benyújtásának határideje 2022. június 2. (csütörtök) 12.00 óra.

 

Ajánlattevő az ajánlati felhívással kapcsolatban 2022. június 1. (szerda) 12:00 óráig a godoz@ferencvaros.hu e-mail címen kérhet információt.

 

Az Ajánlattevő az ajánlatát a pályázat benyújtását követően nem egészítheti ki, nem módosíthatja.

 

Ajánlattevő az ajánlatát a pályázat benyújtását követően kizárólag Ajánlatkérő kifejezett felhívására egészítheti ki, módosíthatja.

 

Ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget nem biztosít.

 

Ajánlatkérő az elektronikusan megküldött ajánlatot megőrzi és bizalmasan kezeli.

 

Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

 

3.1. Kitöltött és cégszerűen aláírt „ajánlattételi nyilatkozat” (cégszerű aláírásnak minősül: az Ajánlattevő azon cégjegyzésre jogosult képviselőjének, vagy képviselőinek az aláírása, aki(k)nek az aláírási címpéldányát az ajánlathoz csatolták, továbbá a cégbélyegző lenyomat, vagy a Cégkivonatban szereplő pontos cégnév – aláírás mellett/alatt/felett történő – feltüntetése). Az Ajánlattevőnek ajánlattételi nyilatkozatát az 2. számú melléklet kitöltésével kell megtennie.

3.2. Nyilatkozat átláthatóságról: Az Ajánlattevőnek az átláthatósági nyilatkozatát a 3. számú melléklet kitöltésével kell megtennie.

3.3. Az Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult személy(ek) eredeti aláírási címpéldánya(i), vagy annak egyszerű másolata.

3.4. Referenciák bemutatása: Ajánlatkérő 2 db, az ajánlat tárgyával megegyező referencia bemutatását kéri Ajánlattevőtől a 4. számú melléklet táblázatának kitöltése formájában.

3.5. Kivitelezési egységárakat az 5. sz. mellékletben kell megadni.

3.6. Az Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult személyé(ei)nek eredeti aláírási címpéldánya(i), vagy annak egyszerű másolata scannelve.

3.7.Nyilatkozat szakmai végzettségről

Az ajánlatokat az Ajánlatkérő csak akkor tekinti az ajánlattételi határidőn belül benyújtottnak, ha arra az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül, vagyis az ajánlatok az Ajánlatkérő által megadott határidőig beérkeznek a megadott e-mail címekre.

 

4. A beérkezett ajánlatok értékelése:

Az Ajánlatkérő az elkésett ajánlatokat érvénytelenné nyilvánítja.

Amennyiben Ajánlatkérő az értékeléskor az ajánlat kiegészítését, pontosítását tartja szükségesnek, a pályázatban megadott e-mail címre küldi észrevételét, kérését. Amennyiben Ajánlattevő a kiegészítésre, pontosításra vonatkozó kérésnek a megadott határidőig nem tesz eleget, az pályázata érvénytelenségét vonja maga után.

Az ajánlatok bírálati szempontjai: a legalacsonyabb ár.

Az eredményhirdetés várhatóan a benyújtást követő 5 munkanapon belül a nyertes Ajánlattevő értesítésével.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy a bontási eljárás nem nyilvános.

Az Ajánlatkérő az elbírálás határidejét egy alkalommal, indokolás nélkül 3 munkanappal meghosszabbíthatja, melynek tényéről az Ajánlattevőket elektronikus úton tájékoztatni köteles.

 

Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálása során az ajánlati áron felül további szempontokat nem vesz figyelembe.

 

Az Ajánlatkérő kiköti, hogy döntését nem indokolja, továbbá fenntartja a jogot, hogy az eljárást indokolás nélkül bármikor eredménytelennek nyilvánítsa, illetve az ajánlattételi határidő lejárta előtt az ajánlattételi felhívást visszavonja.

 

 5. Szerződéskötés, egyéb információk

A nyertes Ajánlattevővel a szerződéskötés várható időpontja az eredmény kihirdetésétől számítva 10 nap.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a szerződéskötés megjelölt időpontja tájékoztató jellegű, a pontos dátumról és a helyszínről az Ajánlatkérő – az ajánlatok elbírálását követően – elektronikus levélben értesíti a nyertes Ajánlattevőt.

Az Ajánlatkérő az eljárás nyertesével, vagy annak visszalépése esetén a következő legalacsonyabb árat benyújtó Ajánlattevővel köt szerződést.

A nyertes Ajánlattevővel Ajánlatkérő vállalkozási keretszerződést köt, melynek tervezete jelen felhívás melléklete.

Ajánlatkérő előleget nem fizet. A szolgáltatás elvégzéséért járó díj kifizetése az igazolt teljesítést követően, számla alapján történik. Ajánlattevő a számlát az Ajánlatkérő általi teljesítésigazolást követően nyújthatja be. Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást átutalással teljesíti, a számla kiállítását követő 30 napon belül.

 

 

Mellékletek:

  1. számú melléklet: Tervezett helyszínek

  2. számú melléklet: Ajánlattételi nyilatkozat

  3. számú melléklet: Nyilatkozatát az átláthatóságról

  4. számú melléklet: Referenciaigazolás

  5. számú melléklet: Egységár táblázat

  6. számú melléklet: Vállalkozói Keretszerződés tervezete

Top