Ajánlattételi felhívás közterületi homlokzatok graffiti-mentesítésére

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal beszerzéseiről szóló 7/2013. (XI. 20.) számú polgármesteri és jegyzői együttes intézkedés (továbbiakban: Beszerzési Szabályzat) III. fejezet 3.2. pontjában szerepelő nyílt (tárgyalás nélküli) beszerzési eljárást indít.

 

Ajánlatkérő:                                    Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

 

Ajánlatkérői jogkör gyakorlója:     Baranyi Krisztina, polgármester

Kapcsolattartó:                               Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Iroda részéről: Rivasz Mária

 

Telefonszám:                                   215-1077/570

Cím:                                                1092. Budapest IX., Ráday u. 26.

E-mail cím:                                      rivasz.maria@ferencvaros.hu

Budapest Főváros IX.

 

1.      Ajánlatkérés tárgya és mennyisége: 

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonában és kezelésében lévő közterületeken utcabútorok, parkfelszerelési tárgyak, játszóeszközök, köztéri szobrok, műtárgyak, díszburkolatok és az önkormányzati tulajdonú épületek utcafronti homlokzatának graffiti-mentesítése.

 

Az alábbi tételekre kérjük megadni a vállalási árat nettó összegben, amely magában foglalja Ajánlatevőnek a teljesítéssel kapcsolatos valamennyi költségét (anyag és munkadíjat együttesen):

 

 • festékszóróval készült graffiti mentesítés:
 • alkoholos filctollal rajzolt graffiti mentesítés:
 • zsírkrétával rajzolt graffiti mentesítés:
 • védőbevonat készítése:

 

Ajánlatkérő fenti munkákra legfeljebb bruttó 500.000,- Ft összegben a szerződés aláírása napjától 2024. május 31. terjedő időszakra kíván vállalkozási keretszerződést kötni.

 

A szerződéses összeg keretösszeg, Ajánlatkérő eseti megrendelések alapján Ajánlattevő ajánlati árain rendeli meg az elvégzendő munkákat, Ajánlattevő vállalja, hogy a munkálatokat a megrendelésben meghatározott határidőn belül elvégzi.

 

Ajánlattevőnek felróható késedelmes teljesítése esetén Ajánlatkérő késedelmi kötbér érvényesítésére jogosult. A késedelmi kötbér mértéke naponta 5.000,- Ft. Ajánlatkérő legfeljebb 7 napos, késedelmi kötbérrel terhelt késedelmes teljesítést fogad el. Ezt meghaladó késedelem esetén a szerződéstől térítési kötelezettség nélkül elállhat.

 

A teljesítés Ajánlattevőnek felróható meghiúsulása esetén Ajánlatkérő meghiúsulási kötbér érvényesítésére jogosult. A meghiúsulási kötbér mértéke a bruttó vállalkozó díj 20 %-a. Ajánlattevő az Ajánlatkérőnek a kötbért meghaladó kárát is köteles teljes összegben megtéríteni.

 

Ajánlattevő vállalja, hogy az ellenszolgáltatás összegét az igazolt teljesítést követően utólag, az elvégzett munkáról készült szakmai teljesítésigazolás aláírását követően a teljesítés alapján kiállított és benyújtott számla ellenében átutalással teljesíti.

 

 1. Az ajánlat benyújtásának helye, módja és ideje:

 

Az ajánlatokat elektronikus úton kérjük megküldeni a varosuzem@ferencvaros.hu és a rivasz.maria@ferencvaros.hu címre.

 

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget és kockázatot az Ajánlattevőnek kell viselnie.

 

FONTOS! Ajánlattevőtől az árat tartalmazó 1. számú ajánlattételi nyilatkozatát jelszóval titkosítva kérjük megküldeni. A megnyitáshoz szükséges jelszó az ajánlattételi határidő lejártát követő első munkanap 12.00 óráig küldendő meg egyidejűleg mindkét fenti címre.

 

Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az ajánlatában meghatározott költségeken kívül egyéb költség elszámolására nem jogosult.

 

Az ajánlatok megküldésének határideje 2023.május 12. péntek 12:00 óra

 

Ajánlattevő az ajánlati felhívással kapcsolatban 2023. május 10. szerda 12.00 óráig a rivasz.maria@ferencvaros.hu e-mail címen kérhet információt.

 

Ajánlattevő az ajánlatát a pályázat benyújtását követően nem egészítheti ki, nem módosíthatja.

 

Ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget nem biztosít.

 

Ajánlatkérő az elektronikusan megküldött ajánlatot bizalmasan kezeli.

 

Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

 

Ajánlattevő alvállalkozó bevonására jogosult.

 

 1. Az ajánlati tartalmaznia kell:

 

3.1. Kitöltött és cégszerűen aláírt „ajánlattételi nyilatkozat” (cégszerű aláírásnak minősül: Ajánlattevő azon cégjegyzésre jogosult képviselőjének, vagy képviselőinek az aláírása, aki(k)nek az aláírási címpéldányát az ajánlathoz csatolták, továbbá a cégbélyegző lenyomat, vagy a Cégkivonatban szereplő pontos cégnév – aláírás mellett/alatt/felett történő – feltüntetése). Az Ajánlattevőnek ajánlattételi nyilatkozatát az 1. számú melléklet kitöltésével kell megtennie és azt scannelve csatolni.

3.2. Nyilatkozat átláthatóságról: Az Ajánlattevőnek az átláthatósági nyilatkozatát a 2. számú melléklet kitöltésével kell megtennie és azt scannelve csatolni.

3.3. Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult személyének(inek) eredeti aláírási címpéldánya(i), vagy annak egyszerű másolata scannelve.

3.4. Referenciák bemutatása: Ajánlatkérő 1 db, az ajánlat tárgyával megegyező, három évnél nem régebbi, összesen nettó 1 millió Ft összegben elvégzett graffiti-mentesítési munkában való részvételéről szóló referencia bemutatását kéri Ajánlattevőtől a 3. számú melléklet táblázatának kitöltése formájában.

Az ajánlatokat Ajánlatkérő csak akkor tekinti az ajánlattételi határidőn belül benyújtottnak, ha az az ajánlat ajánlattételi határidő lejártáig megérkezik Ajánlatkérő részére.

 

4.                  A beérkezett ajánlatok értékelése:

Ajánlatkérő az elkésett ajánlatokat érvénytelenné nyilvánítja.

Amennyiben Ajánlatkérő az értékeléskor az ajánlat kiegészítését, pontosítását tartja szükségesnek, a pályázatban megadott e-mail címre küldi észrevételét, kérését. Amennyiben Ajánlattevő a kiegészítésre, pontosításra vonatkozó kérésnek a megadott határidőig nem tesz eleget, az pályázata érvénytelenségét vonja maga után.

Az ajánlatok bírálati szempontjai: a legalacsonyabb ár.

 

Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálása során az ajánlati áron felül további szempontokat nem vesz figyelembe.

 

Az eredményhirdetés 5 munkanapon belül a nyertes Ajánlattevő értesítésével történik.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy a bontási eljárás nem nyilvános.

Ajánlatkérő az elbírálás határidejét egy alkalommal, indokolás nélkül 3 munkanappal meghosszabbíthatja, melynek tényéről az Ajánlattevőket elektronikus úton tájékoztatni köteles.

 

Ajánlatkérő kiköti, hogy döntését nem indokolja, továbbá fenntartja a jogot, hogy az eljárást indokolás nélkül bármikor eredménytelennek nyilvánítsa, illetve az ajánlattételi határidő lejárta előtt az ajánlattételi felhívást visszavonja.

 

 1. Szerződéskötés, egyéb információk

Ajánlattevővel köt szerződést, a szerződéskötés várható időpontja az eredmény kihirdetésétől számítva 10 nap.

 

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a szerződéskötés megjelölt időpontja tájékoztató jellegű, a pontos dátumról és a helyszínről az Ajánlatkérő – az ajánlatok elbírálását követően – elektronikus levélben értesíti a nyertes Ajánlattevőt.

Ajánlatkérő az eljárás nyertesével, vagy annak visszalépése esetén a következő legalacsonyabb árat benyújtó Ajánlattevővel köt szerződést.

A nyertes Ajánlattevővel Ajánlatkérő vállalkozási keretszerződést köt.

Ajánlatkérő előleget nem fizet. A szolgáltatás elvégzéséért járó díj kifizetése az igazolt teljesítést követően, számla alapján történik. Ajánlattevő a számlát az Ajánlatkérő általi teljesítésigazolást követően nyújthatja be. Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást átutalással teljesíti, a számla kiállítását követő 30 napon belül.

 

 

Mellékletek:

 1. számú melléklet: Ajánlattételi nyilatkozat

 2. számú melléklet: Nyilatkozatát az átláthatóságról

 3. számú melléklet: Referenciaigazolás

 4. számú melléklet: szerződéstervezet

Top