Ajánlattételi felhívás játszóeszközök rendszeres ellenőrzésére, karbantartására, szükség esetén játszóeszközök javítására, cseréjére

Ajánlattételi felhívás

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal beszerzéseiről szóló 2/2024. (III. 25.) számú polgármesteri és jegyzői együttes intézkedés (továbbiakban: Beszerzési Szabályzat) II. fejezet 4.2. pontjában szerepelő nyílt beszerzési eljárásban

 

Ajánlatkérő:                                     Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Ajánlatkérői jogkör gyakorlója:     Baranyi Krisztina, polgármester a Beszerzési Szabályzat II. fejezet 4.1. pontja alapján

Kapcsolattartó:                                 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal

                                                           Városüzemeltetési Iroda Zöldfelület Gazdálkodási Csoport részéről:

név:                                                    Nagy Ferenc

telefonszám:                                     +36 1 215-1077/570

cím:                                                    1092. Budapest IX., Ráday u. 26.

e-mail cím:                                         nagy.ferenc@ferencvaros.hu

 

1.                  Ajánlatkérés tárgya és mennyisége, szakmai feltételek:

 • Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata közigazgatási területén belül az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő közterületein az 1. számú mellékletben (Karbantartási helyszínek) felsorolt játszóeszközök rendszeres ellenőrzése, karbantartása, szükség esetén játszóeszközök javítása, cseréje.
 • A havi karbantartás során elvégzendő feladatokat a 4. számú melléklet, „Műszaki leírás” tartalmazza.
 • A havi karbantartási munkák elvégzéséről a 2.sz. melléklet szerinti jegyzőkönyvet kell vezetni.
 • Ajánlatkérő a játszóeszközök rendszeres ellenőrzésére, karbantartására szükség esetén játszóeszközök javítására, cseréjére vonatkozó vállalási árat nettó forint havi átalány díjban kéri megadni.
 • Ezen felül amennyiben Vállalkozó olyan meghibásodást, hiányosságot, rongálást észlel, amely meghaladja a karbantartás során elvégzendő feladatait, haladéktalanul jelzi Megrendelő felé és egyben árajánlatot ad azok megszüntetésére, elhárítására, pótlására. Megrendelő az árajánlat elfogadása esetén a keretösszeg terhére megrendeli eseti megrendelésként a szükséges munkálatok elvégzését. Az árajánlat alapját a 3. számú mellékletben megadott egységárak (Egységárlista) képezik. Az egységárlistában megadott árak magukban foglalnak minden, a feladat elvégzéshez szükséges költséget, ezen felül egyéb költség (pl. munkadíj, szállítási költség) nem számolható el.
 • A pályázat érvényességéhez Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy az alkatrészek szükségessé váló cseréje esetében gyári alkatrészeket, vagy az eredeti alkatrészek helyett gyári minőségben elkészített alkatrészeket biztosít, melynek megfelelőségét a munkavégzés alkalmával igazolni szükséges.
 • Ajánlatkérő fenti munkákra legfeljebb bruttó 17.500.000,- Ft (nettó 13.779.527,- Ft + Áfa) keretösszegben június 1. – 2025. május 31.-ig terjedő határozott időszakra kíván vállalkozási keretszerződést kötni. (A keretösszeg magában foglalja a havi karbantartás és ellenőrzés, szükség esetén játszóeszközök javítása, cseréje, valamint az eseti megrendelések költségeit is.)
 • Ajánlattevőnek felróható késedelmes teljesítése esetén Ajánlatkérő késedelmi kötbér érvényesítésére jogosult. A késedelmi kötbér mértéke naponta 5.000,-Ft. Ajánlatkérő legfeljebb 30 napos, késedelmi kötbérrel terhelt késedelmes teljesítést fogad el. Ezt meghaladó késedelem esetén a szerződéstől térítési kötelezettség nélkül elállhat.
 • A teljesítés Ajánlattevőnek felróható meghiúsulása esetén Ajánlatkérő meghiúsulási kötbér érvényesítésére jogosult. A meghiúsulási kötbér mértéke a szerződésszegéssel érintett bruttó vállalkozási díj 20%-a. Ajánlattevő az Ajánlatkérőnek a kötbér maghaladó kárait is köteles teljes összegben megfizetni.
 • Ajánlattevő vállalja, hogy az ellenszolgáltatás összegét az igazolt teljesítést követően utólag, az elvégzett munkáról készült szakmai teljesítésigazolás aláírását követően kiállított és benyújtott számla ellenében átutalással teljesíti.
 • Ajánlattevő alvállalkozó bevonására jogosult.

 

 

 1. Az ajánlati dokumentáció benyújtásának helye, módja, ideje:

 

2.1 Az ajánlatokat elektronikus úton kérjük megküldeni a varosuzem@ferencvaros.hu; és a nagy.ferenc@ferencvaros.hu; címre.

                                                               

FONTOS! Ajánlattevőtől az árat tartalmazó 5. számú mellékletet (Ajánlattételi nyilatkozat), valamint a 3. számú mellékletet (Egységárlista) jelszóval titkosítva kérjük megküldeni. A megnyitáshoz szükséges jelszó az ajánlattételi határidő lejártát követő első munkanap 12.00 óráig küldendő meg egyidejűleg mindkét fenti e-mail címre.

 

2.2 Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költségvetés kockázatot az Ajánlattevőnek kell viselnie.

 

2.3 Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az ajánlatában meghatározott költségeken kívül egyéb költség elszámolására nem jogosult.

 

2.4 Az ajánlatok benyújtásának határideje  2024. május 10. péntek 12:00 óra

2.5 Ajánlattevő az ajánlati felhívással kapcsolatban 2024. május 9. csütörtök 12:00 óráig a nagy.ferenc@ferencvaros.hu e-mail címen kérhet információt.

2.6 Ajánlatkérő az elektronikusan megküldött ajánlatot bizalmasan kezeli.

 

 

 1. Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

3.1 Kitöltött és cégszerűen aláírt „ajánlattételi nyilatkozat” (cégszerű aláírásnak minősül: az Ajánlattevő azon cégjegyzésre jogosult képviselőjének, vagy képviselőinek az aláírása, aki(k)nek az aláírási címpéldányát az ajánlathoz csatolták, továbbá a cégbélyegző lenyomat, vagy a Cégkivonatban szereplő pontos cégnév – aláírás mellett/alatt/felett történő – feltüntetése). Az Ajánlattevőnek ajánlattételi nyilatkozatát az 5. számú melléklet kitöltésével kell megtennie és azt scannelve csatolni.

3.2. Egységárlista  a 3. számú melléklet kitöltése formájában, alárva, scannelve csatolva.

3.3. Nyilatkozat átláthatóságról: Az Ajánlattevőnek az átláthatósági nyilatkozatát a 6. számú melléklet kitöltésével kell megtennie és azt scannelve csatolni.

3.4. Az Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult személy (ek) eredeti aláírási címpéldánya (i), vagy annak egyszerű másolata scannelve.

3.5. Referenciák bemutatása: Ajánlatkérő az elmúlt 3 évben évenként legalább nettó 3 millió Ft összegben közterületen végzett játszóeszközök rendszeres ellenőrzése, karbantartása, szükség esetén játszóeszközök javítása, cseréje munkáiról szóló referencia bemutatását kéri Ajánlattevőtől a 7. számú melléklet táblázatának kitöltése formájában.

 

4.                  A beérkezett ajánlatok bontása, értékelése, eredményhirdetés:

4.1. Az ajánlatokat az Ajánlatkérő csak akkor tekinti az ajánlattételi határidőn belül benyújtottnak, ha az ajánlat ajánlattételi határidő lejártáig megérkezik Ajánlatkérő részére. Az Ajánlatkérő az elkésett ajánlatokat érvénytelenné nyilvánítja

4.2. Ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget nem biztosít.

 • Az Ajánlattevő az ajánlatát a pályázat benyújtását követően kizárólag Ajánlatkérő kifejezett felhívására egészítheti ki, módosíthatja.

Amennyiben Ajánlatkérő az értékeléskor az ajánlat kiegészítését, pontosítását tartja szükségesnek, a pályázatban megadott e-mail címre küldi észrevételét, kérését. Amennyiben Ajánlattevő a kiegészítésre, pontosításra vonatkozó kérésnek a megadott határidőig nem tesz eleget, az pályázata érvénytelenségét vonja maga után.

 • Az ajánlatok bírálati szempontja: a legalacsonyabb ár (12 havi karbantartási díj és az összesített egységárak összeadásából képzett végösszeg)
 • Ajánlatkérő az ajánlatot tárgyalás nélkül bírálja el.
 • Eredményhirdetés: a benyújtási határidőt követő 5 munkanapon belül a nyertes Ajánlattevő elektronikus úton történő értesítésével.
 • Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy a bontási eljárás nem nyilvános.
 • Az Ajánlatkérő az elbírálás határidejét egy alkalommal, indoklás nélkül 3 munkanappal meghosszabbíthatja, melynek tényéről az Ajánlattevőket elektronikus úton tájékoztatni köteles.
 • Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálása során az ajánlati áron felül további szempontokat nem vesz figyelembe.
 • Az Ajánlatkérő kiköti, hogy döntését nem indokolja, továbbá fenntartja a jogot, hogy az eljárást indoklás nélkül bármikor eredménytelennek nyilvánítja, illetve az ajánlattételi határidő lejárta előtt az ajánlattételi felhívást visszavonja.

 

5.                  Szerződéskötés és egyéb információk:

5.1. A nyertes Ajánlattevővel Ajánlatkérő vállalkozási keretszerződést köt.

5.2. A nyertes Ajánlattevővel a szerződéskötés időpontja: az eredmény kihirdetését követő 10 napon belül.

 • Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a szerződéskötés megjelölt időpontja tájékoztató jellegű, a pontos dátumról és a helyszínről az Ajánlatkérő – az ajánlatok elbírálását követően – elektronikus levélben értesíti a nyertes Ajánlattevőt. (Az Ajánlatkérő az eljárás nyertesével, vagy annak visszalépése esetén a következő legalacsonyabb árat benyújtó Ajánlattevővel köt szerződést. )
 • Ajánlatkérő előleget nem fizet. A vállalkozási díj kifizetése az igazolt teljesítést követően, számla alapján történik. Ajánlattevő a számlát az Ajánlatkérő általi szakmai teljesítésigazolást követően nyújthatja be. Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást (vállalkozói díj) átutalással teljesíti, a számla kiállítását követő 30 napon belül.

 

 

 

Mellékletek:

 1. számú melléklet: Karbantartás helyszínei és eszközlista

 2. számú melléklet: Ellenőrzési, karbantartási jegyzőkönyv

 3. számú melléklet: Egységár lista

 4. számú melléklet: Műszaki leírás

 5. számú melléklet: Ajánlattételi nyilatkozat

 6. számú melléklet: Nyilatkozatát az átláthatóságról

 7. számú melléklet: Referencia nyilatkozat

 8. számú melléklet: Szerződéstervezet

Top