Ajánlattételi felhívás fitnesz eszközök, sporteszközök és napvitorlák rendszeres karbantartására, ellenőrzésére

Ajánlattételi felhívás

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal beszerzéseiről szóló 2/2024. (III. 25.) számú polgármesteri és jegyzői együttes intézkedés (továbbiakban: Beszerzési Szabályzat) II. fejezet 4.2. pontjában szerepelő nyílt beszerzési eljárásban

 

Ajánlatkérő:                                     Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Ajánlatkérői jogkör gyakorlója:     Baranyi Krisztina  polgármester – a Beszerzési Szabályzat II. fejezet 4.1. pontja alapján

Kapcsolattartó:                                 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal

Városüzemeltetési Iroda Zöldfelület Gazdálkodási

Csoport részéről:

név:                                                    Nagy Ferenc

telefonszám:                                     +36 1 215-1077/570

cím:                                                  1092 Budapest IX., Ráday u. 26.

e-mail cím:                                       nagy.ferenc@ferencvaros.hu

 

1.                  Ajánlatkérés tárgya és mennyisége, szakmai feltételek:

 • Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata közigazgatási területén belül az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő közterületein a 4. számú mellékletben (Karbantartási helyszínek) felsorolt „Fitnesz eszközök, sporteszközök és napvitorlák rendszeres karbantartása, ellenőrzése, napvitorlák leszerelése, tárolása és felszerelése, szükség esetén új alkatrészek beszerzése, beépítése, altalaj pótlása, cseréje”.
 • A havi karbantartás során elvégzendő feladatokat az 5. számú melléklet, „Műszaki leírás” tartalmazza.
 • A havi karbantartási munkák elvégzéséről ellenőrzési, karbantartási jegyzőkönyvet kell vezetni.

1.3. Ezen felül amennyiben Vállalkozó olyan meghibásodást, hiányosságot, rongálást észlel, amely meghaladja a karbantartás során elvégzendő feladatait, haladéktalanul jelzi Megrendelő felé és egyben árajánlatot ad azok megszüntetésére, elhárítására, pótlására. Megrendelő az árajánlat elfogadása esetén a keretösszeg terhére megrendeli eseti megrendelésként a szükséges munkálatok elvégzését.

1.4. A pályázat érvényességéhez Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy az alkatrészek szükségessé váló cseréje esetében gyári alkatrészeket, vagy az eredeti alkatrészek helyett gyári minőségben elkészített alkatrészeket biztosít, melynek megfelelőségét a munkavégzés alkalmával igazolni szükséges.

1.5. Ajánlatkérő fenti munkákra legfeljebb bruttó 13.000.000,- Ft (nettó 9.490.000,- Ft + Áfa) keretösszegben 2024. május 1– 2025. április 30.-ig terjedő határozott időszakra kíván vállalkozási keretszerződést kötni.

1.6. Ajánlatkérő a „Fitnesz eszközök, sporteszközök és napvitorlák karbantartására és a napvitorlák tárolására a vállalási árat (vállalkozói díj) nettó Ft havi átalány díjban kéri megadni az 1. számú melléklet (Ajánlattételi nyilatkozat) ) szerint.

1.7. Ajánlatkérő napvitorlák leszerelésére és felszerelésére a vállalási árat  munkafolyamatonként egy összegben (nettó forint ) kéri megadni.

1.8. A napvitorlák leszerelésének tervezett időpontja 2024. október 31., felszerelésének tervezett időpontja 2025. április 30.

1.9.Ajánlattevőnek felróható késedelmes teljesítése esetén Ajánlatkérő késedelmi kötbér érvényesítésére jogosult. A késedelmi kötbér mértéke naponta 5.000,-Ft. Ajánlatkérő legfeljebb 30 napos, késedelmi kötbérrel terhelt késedelmes teljesítést fogad el. Ezt meghaladó késedelem esetén a szerződéstől térítési kötelezettség nélkül elállhat.

1.10. A teljesítés Ajánlattevőnek felróható meghiúsulása esetén Ajánlatkérő meghiúsulási kötbér érvényesítésére jogosult. A meghiúsulási kötbér mértéke a szerződésszegéssel érintett bruttó vállalkozói díj 20 %-a. Ajánlattevő az Ajánlatkérőnek a kötbért meghaladó kárait is köteles teljes összegben megtéríteni.

1.11. Ajánlattevő vállalja, hogy az ellenszolgáltatás összegét az igazolt teljesítést követően utólag, az elvégzett munkáról készült szakmai teljesítésigazolás aláírását követően kiállított és benyújtott számla ellenében átutalással teljesíti.

1.12. Ajánlattevő alvállalkozó bevonására jogosult.

 

 

 1. Az ajánlati dokumentáció benyújtásának helye, módja, ideje:

 

2.1. Az ajánlatokat elektronikus úton kérjük megküldeni a varosuzem@ferencvaros.hu és a nagy.ferenc@ferencvaros.hu  e-mail címre.

 

FONTOS! Ajánlattevő az árat tartalmazó 1. számú ajánlattételi nyilatkozatát jelszóval titkosítva kérjük megküldeni. A megnyitáshoz szükséges jelszó az ajánlattételi határidő lejártát követő első munkanap 12.00 óráig küldendő meg egyidejűleg mindkét fenti e-mail címre.

 

 • Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget és kockázatot az Ajánlattevőnek kell viselnie.

 

 • Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az ajánlatában meghatározott költségeken kívül egyéb költség elszámolására nem jogosult.

 

 • Az ajánlatok benyújtásának határideje: április 22.. hétfő 12.00 óra.

 

 • Ajánlattevő az ajánlati felhívással kapcsolatban: 2024. április 19. péntek. 10.00 óráig a ferenc@ferencvaros.hu e-mail címen kérhet információt.

 

 

 • Ajánlatkérő az elektronikusan megküldött ajánlatot bizalmasan kezeli.

 

 1. Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

3.1. Kitöltött és cégszerűen aláírt „ajánlattételi nyilatkozat” (cégszerű aláírásnak minősül: az Ajánlattevő azon cégjegyzésre jogosult képviselőjének, vagy képviselőinek az aláírása, aki(k)nek az aláírási címpéldányát az ajánlathoz csatolták, továbbá a cégbélyegző lenyomat, vagy a Cégkivonatban szereplő pontos cégnév – aláírás mellett/alatt/felett történő – feltüntetése). Az Ajánlattevőnek ajánlattételi nyilatkozatát az 1. számú melléklet kitöltésével kell megtennie és azt scannelve csatolni.

3.2. Nyilatkozat átláthatóságról: Az Ajánlattevőnek az átláthatósági nyilatkozatát a 2. számú melléklet kitöltésével kell megtennie és azt scannelve csatolni.

3.3. Az Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult személy (ek) eredeti aláírási címpéldánya (i), vagy annak egyszerű másolata scannelve.

3.4. Referenciák bemutatása: Ajánlatkérő az elmúlt 3 évben évenként legalább nettó 3 millió Ft összegben közterületen végzett fitnesz- és sporteszközök karbantartásáról szóló referencia bemutatását kéri Ajánlattevőtől a 3. számú melléklet táblázatának kitöltése formájában.

 

4.                  A beérkezett ajánlatok bontása, értékelése, eredményhirdetés:

4.1.      Az ajánlatokat az Ajánlatkérő csak akkor tekinti az ajánlattételi határidőn belül benyújtottnak, ha az ajánlat ajánlattételi határidő lejártáig megérkezik Ajánlatkérő részére. Az Ajánlatkérő az elkésett ajánlatokat érvénytelennek nyilvánítja.

 • Ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget nem biztosít.

 

 • Az Ajánlattevő az ajánlatát a pályázat benyújtását követően kizárólag Ajánlatkérő kifejezett felhívására egészítheti ki, módosíthatja.

Amennyiben Ajánlatkérő az értékeléskor az ajánlat kiegészítését, pontosítását tartja szükségesnek, a pályázatban megadott e-mail címre küldi észrevételét, kérését. Amennyiben Ajánlattevő a kiegészítésre, pontosításra vonatkozó kérésnek a megadott határidőig nem tesz eleget, az pályázata érvénytelenségét vonja maga után.

 • Az ajánlatok bírálati szempontja: a legalacsonyabb havi karbantartási díj és a legalacsonyabb összesített egységár végösszege.
 • Ajánlatkérő az ajánlatot tárgyalás nélkül bírálja el.
 • Eredményhirdetés: a benyújtási határidőt követő 5 munkanapon belül a nyertes Ajánlattevő elektronikus úton történő értesítésével.
 • Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy a bontási eljárás nem nyilvános.
 • Az Ajánlatkérő az elbírálás határidejét egy alkalommal, indokolás nélkül 3 munkanappal meghosszabbíthatja, melynek tényéről az Ajánlattevőket elektronikus úton tájékoztatni köteles.
 • Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálása során az ajánlati áron felül további szempontokat nem vesz figyelembe.

 

 • Az Ajánlatkérő kiköti, hogy döntését nem indokolja, továbbá fenntartja a jogot, hogy az eljárást indokolás nélkül bármikor eredménytelennek nyilvánítsa, illetve az ajánlattételi határidő lejárta előtt az ajánlattételi felhívást visszavonja.

 

5.                  Szerződéskötés és egyéb információk:

5.1.      A nyertes Ajánlattevővel Ajánlatkérő vállalkozási keretszerződést köt.

5.2.      A nyertes Ajánlattevővel a szerződéskötés időpontja: az eredmény kihirdetését követő  10 napon belül.

5.3.      Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a szerződéskötés időpontja tájékoztató jellegű, a pontos dátumról és a helyszínről az Ajánlatkérő elektronikus levélben értesíti a nyertes Ajánlattevőt. (Ajánlatkérő az eljárás nyertese visszalépése esetén a következő legalacsonyabb árat benyújtó Ajánlattevővel köt szerződést.)

5.4.      Ajánlatkérő előleget nem fizet. A vállalkozási  díj kifizetése az igazolt teljesítést követően, számla alapján történik. Ajánlattevő a számlát az Ajánlatkérő általi szakmai teljesítésigazolást követően nyújthatja be. Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást (vállalkozói díj)  átutalással teljesíti, a számla kiállítását követő 30 napon belül.

 

 

Mellékletek:

 1. számú melléklet: Ajánlattételi nyilatkozat

 2. számú melléklet: Nyilatkozat átláthatóságról

 3. számú melléklet: Nyilatkozat referenciákról

 4. számú melléklet: Karbantartási helyszínek

 5. számú melléklet: Műszaki leírás

 6. számú melléklet: Vállalkozási Keretszerződés-tervezet

 

Top