Ajánlattételi felhívás az “Egészséges utcák program” pályázati konstrukció keretében benyújtott vázlattervnek és tételes költségbecslésnek az elkészítésére /MEGHOSSZABBÍTOTT HATÁRIDŐ/

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal beszerzéseiről szóló 2/2024. (III. 25.) számú polgármesteri és jegyzői együttes intézkedés (továbbiakban: Beszerzési Szabályzat) II. fejezet 4.2. pont szerinti nyílt, tárgyalás nélküli beszerzési eljárásban ajánlattételre felkért Ajánlattevők részére

 

Ajánlatkérő:                                      Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Ajánlatkérői jogkör gyakorlója:      az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal beszerzéseiről szóló 7/2013. (XI. 20.) számú polgármesteri és jegyzői együttes intézkedés II fejezet 4.1. pontja alapján Baranyi Krisztina polgármester

Kapcsolattartó:                                 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Jegyzői kabinet Pályázati Csoport részéről:

Név:                                                   Noska Zoltán

Telefonszám:                                     215-1077/299

Cím:                                                   1092 Budapest Bakáts tér 14.

E-mail cím:                                        noska.zoltan@ferencvaros.hu

 

 1. Ajánlatkérés tárgya:

A „TOP_Plusz-4.1.1-23: Egészséges utcák program” pályázati konstrukció keretében benyújtott négy darab különálló pályázatban szereplő vázlattervnek és tételes költségbecslésnek az elkészítése az ajánlattételi felhívásra tett árajánlat alapján.

Az ajánlati egységár minden költséget magában foglal. Ajánlattevő árváltozást, valamint többletköltséget semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

 

 1. A tevékenység ellátásával kapcsolatos követelményrendszer:

A fent nevezett felhívásra benyújtani kívánt pályázahoz elkészítendő vázlattervvel  kapcsolatos feladatok ellátása a pályázati felhívás, pályázati útmutató, projekt adatlap alapján, kiemelten az alábbi feladatokra tekintettel:

A, vázlatterv elkészítése, amely tartalmazza a következőket:

 • átnézeti helyszínrajz a beruházással érintett terület, helyszín lehatárolásáról a települési szövetben (térkép);
 • a tervezett fejlesztések helyszínrajzi bemutatása (kérjük az egyes műszaki beavatkozásokat méretarányos térképen megjelölni);
 • koncepciótervi szintű építészeti-műszaki tervdokumentáció (átnézeti helyszínrajz M1:1000 és kiemelt részletek M 1:500);
 • meglévő állapotot bemutató fotódokumentáció;
 • pályázatok publikálásához szükséges vizuális anyagok:
  • Minimum 2 db látványterv (átnézeti kép és jellemző részletek bemutatása)
  • hozzá kapcsolódóan a A/4-es oldalban rövid szöveges összefoglaló
 • kerékpárosbarát fejlesztés megvalósítása esetén térképi átnézeti rajz vagy nyomvonalterv
 • a pályázati felhívás szerinti „Egészséges utcák értékelési rendszer” excel dokumentum elkészítése meglévő és tervezett állapotra
 • tervezői válaszok című dokumentum, ami áttekintő formában tartalmazza az Összevont Tervzsűri és Közműmelléklet jegyzőkönyvben megadott, kötelező- és javasolt változtatások megnevezését, azok részletes műszaki-szakmai indoklással ellátott válaszait és megoldási javaslatait-kezelési módjait és pontos helyüket a módosított tervanyagban
 • a Pályázati Felhívás 6. pontja alapján szakmai adatszolgáltatás és egyéb időközben felmerülő pályázatírói adatszolgáltatás.

 

B, valamint a vázlatterv tervdokumentációja alapján tételes költségbecslés elkészítése, amelynek az alábbiaknak kell megfelelnie:

 • legalább főbb munkanemek szerinti bontásban készül,
 • mennyiségkimutatást tartalmaz,
 • nettó + Áfa=bruttó bontásban készül,
 • a Pályázati Felhívás szerinti A-C, E projektelemek, valamint a közműkiváltás tevékenységét meghatározva külön bontásban készül, az EPTK felületen történő hiba- és hiánymentes kitöltést biztosítva,
 • excel- és a tervező által aláírt (tervező nevével és névjegyzékszámával feltüntetve) formátumban készül.

 

A Megbízó (Ajánlatkérő) a tervezéshez szükséges .dwg alaptérképet, korábbi terveket szerkeszthető formátumban biztosítja. Tervező (Ajánlattevő) kötelezettséget vállal, hogy a szerződés tárgya szerinti terveket és költségbecslést a pályázati útmutatóban meghatározott követelményeknek, valamint a Megbízó által biztosított előzetes koncepció terv és a pályázat kiírója által biztosított Összevont Tervzsűri és Közműmelléklet jegyzőkönyvben megfogalmazott kötelező- és javasolt változtatásoknak és Megbízói észrevételeknek megfelelően készíti el. Összevont Tervzsűri és Közműmelléklet jegyzőkönyvben megfogalmazott kötelező- és javasolt változtatások közül, kizárólag a javasolt változtatásoktól a Megbízóval közös egyetértésben lehet eltérni, részletesen alátámasztott műszaki-szakmai indoklással.

A fent nevezett feladatok tekintetében az Ajnlattevőnek az Ajánlatkérővel szemben folyamatos egyeztetési kötelezettsége van.

Megbízó 2024. Május 31-ig átadja Tervezőnek a társadalmi egyeztetésen született észrevételeket, melyeket Tervező köteles figyelembe venni a feladat elvégzése során.

 

 1. Pályázóval szemben elvárt feltétel:
 • A pályázó kötelezően rendelkezzen a következő tervezői jogosultsággal: K
 • Pályázónak az alábbi referenciával kell rendelkeznie:
  • legalább 200 m hosszú, komplex (teljeskörű, minden szakágra kiterjedő) belterületi útszakasz faltól falig történő közterületének rekonstrukciója, engedélyezési terv szinten,
  • rendelkezzen összefüggő közterületi projektre vonatkozó gyakorlattal igazoltan a következő témákban:
   • egységes arculati elemek és berendezési tárgyak összeállítása
   • favédelmi terv készítése
   • rendelkezzen gyökércellás fahelytervezési tapasztalattal
   • rendelkezzen tervezési gyakorlattal SFR rendszer és vízáteresztő burkolat tervezésében

 

 1. Ajánlat benyújtásának helye, módja és ideje:

Az ajánlatokat elektronikus úton kérjük megküldeni a noska.zoltan@ferencvaros.hu e-mail címre.

A beszerzés tárgyát kérjük megjelölni: „„TOP_Plusz-4.1.1-23: Egészséges utcák program” című felhívásra benyújtandó pályázat vázlattervének elkészítése ”

FONTOS! Az árat tartalmazó 2. számú mellékletet (Ajánlattételi nyilatkozat) jelszóval titkosítva kérjük megküldeni. A megnyitáshoz szükséges jelszó az ajánlattételi határidő lejártát követő 24 órán belül küldendő meg a noska.zoltan@ferencvaros.hu e-mail címre.

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget és kockázatot az Ajánlattevőnek kell viselnie.

Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az ajánlatában meghatározott költségeken kívül egyéb költség elszámolására nem jogosult.

Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2024. május 7. 13:00

Ajánlattevő az ajánlati felhívással kapcsolatban 2024. május 7. 10:00-ig a noska.zoltan@ferencvaros.hu e-mail címen kérhet információt.

Ajánlattevő az ajánlatát a pályázat benyújtását követően kizárólag Ajánlatkérő kifejezett felhívására egészítheti ki, módosíthatja. Ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget ezen kívül nem biztosít.

Ajánlatkérő az elektronikusan megküldött ajánlatokat bizalmasan kezeli.

 

Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

 • Kitöltött és cégszerűen aláírt „ajánlattételi nyilatkozat” (cégszerű aláírásnak minősül: az Ajánlattevő azon cégjegyzésre jogosult képviselőjének, vagy képviselőinek az aláírása, aki(k)nek az aláírási címpéldányát az ajánlathoz csatolták, továbbá a cégbélyegző lenyomat, vagy a Cégkivonatban szereplő pontos cégnév – aláírás mellett/alatt/felett történő – feltüntetése). Az Ajánlattevőnek ajánlattételi nyilatkozatát az 2. számú melléklet kitöltésével kell megtennie és azt scannelve csatolni.
 • Nyilatkozat átláthatóságról: Az Ajánlattevőnek az átláthatósági nyilatkozatát az 1. számú melléklet kitöltésével kell megtennie, és azt scannelve csatolni.
 • Az Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult személyé(ei)nek eredeti aláírási címpéldánya(i), vagy annak egyszerű másolata scannelve.

Az ajánlatokat az Ajánlatkérő csak akkor tekinti az ajánlattételi határidőn belül benyújtottnak, ha arra az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül, vagyis az ajánlatok az Ajánlatkérő által megadott határidőig beérkeznek a megadott e-mail címre.

 

 1. A beérkezett ajánlatok értékelése, bírálati szempontok, eredményhirdetés

Ajánlatkérő a benyújtási határidőn túl beérkezett ajánlatokat érvénytelennek nyilvánítja.

Amennyiben Ajánlatkérő az értékeléskor az ajánlat kiegészítését, pontosítását tartja szükségesnek, a pályázatban megadott e-mail címre küldi észrevételét, kérését. Amennyiben Ajánlattevő a kiegészítésre, pontosításra vonatkozó kérésnek a megadott határidőig nem tesz eleget, az pályázata érvénytelenségét vonja maga után.

 

Az ajánlatok bírálati szempontja:

Értékelési szempont Súlyszám
 

1.Nettó ajánlati ár (nettó Ft)

 

 

80

TOP_Plusz-4.1.1-23: Egészséges utcák programban tervezési feladatok elvégzése (db) 20

 

Az 1. számú értékelési szempont esetében az alkalmazandó módszer a fordított arányosítás.

 

Az ajánlatok részszempont szerinti tartalmi eleminek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10 pont, két tizedesjegy pontossággal.

 

Az ajánlatkérő részére legkedvezőbb ajánlat kapja a maximális tíz pontot.

 

A fordított arányosítás képlete:

 

P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin

 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10

Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 1

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

 

A 2. számú értékelési szempontok esetében az alkalmazandó módszer az egyenes arányosítás.

 

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi eleminek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10 pont, két tizedesjegy pontossággal.

 

Az ajánlatkérő részére legkedvezőbb ajánlat kapja a maximális tíz pontot.

 

Az egyenes arányosítás képlete:

 

P = (Avizsgált / Alegjobb) x (Pmax – Pmin) + Pmin

 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10

Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 1

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

 

Az összpontszám meghatározása: az egyes értékelési szempontokra kapott, a fenti módszerrel számolt pontszámok, és adott értékelési szempont súlyszámának szorzata alapján számított súlyozott pontszámok összege. Azaz P1*80+P2*20

Az eredményhirdetés várhatóan a benyújtási határidőt követő 5 munkanapon belül az Ajánlattevők elektronikus úton való értesítésével történik.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy az értékelési eljárás nem nyilvános.

Ajánlatkérő az elbírálás határidejét egy alkalommal, indokolás nélkül 3 munkanappal meghosszabbíthatja, melynek tényéről az Ajánlattevőket elektronikus úton tájékoztatni köteles.

Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálása során az ajánlati áron felül további szempontokat nem vesz figyelembe.

Ajánlatkérő kiköti, hogy a döntését nem indokolja, továbbá fenntartja a jogot, hogy az eljárást indokolás nélkül bármikor eredménytelennek nyilvánítsa, illetve az ajánlattételi határidő lejárta előtt az ajánlattételi felhívást visszavonja.

 

 

 1. Egyéb információk

A nyertes Ajánlattevővel a szerződéskötés várható időpontja az eredmény kihirdetésétől számított 5 nap.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a szerződéskötés megjelölt időpontja tájékoztató jellegű, a pontos dátumról és a helyszínről az Ajánlatkérő – az ajánlatok elbírálását követően – elektronikus levélben értesíti a nyertes Ajánlattevőt.

Ajánlatkérő az eljárás nyertesével, vagy annak visszalépése esetén a következő legalacsonyabb árat benyújtó Ajánlattevővel köt szerződést.

A nyertes Ajánlattevővel Ajánlatkérő vállalkozási szerződést köt, melynek tervezete jelen felhívás melléklete.

 

Kérjük, hogy az ajánlati dokumentumok megküldése esetén technikai okokból ne alkalmazzanak .rar tömörítést, helyette a .zip tömörítést alkalmazzák, amennyiben ezt szükségesnek látják.

 

Teljes kiírás

Szerződéstervezet

Top