Ajánlattételi felhívás angol tanfolyam megtartására időskorúak részére

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal beszerzéseiről szóló 7/2013.(XI. 20.) számú polgármesteri és jegyzői együttes intézkedés (továbbiakban: Beszerzési Szabályzat) III. fejezet 3.2. pontjában szereplő nyílt beszerzési eljárásban ajánlattételre felkért Ajánlattevő részére

 

 1. Ajánlatkérő adatai:

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Ajánlatkérői jogkör gyakorlója: a Beszerzési Szabályzat III. fejezet 3.1. pontja alapján Baranyi Krisztina polgármester

Kapcsolattartó megnevezése és elérhetősége

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal

Humánszolgáltatási Iroda

Gallusz Beáta

1096 Budapest, Lenhossék u. 24-28. II. emelet 207. szoba

telefon: +36 70 90 200 90

e-mail: bea.gallusz@ferencvaros.hu

 

2. A beszerzés meghatározása, tárgya

2023. június 1. és 2024. május 31. közötti időszak alatt (kivéve 2023. július és augusztus hónapot, a munkaszüneti napokat, valamint 2023. december 18. és 2024. január 8-a közötti időszakot) heti rendszerességgel, hetenként két órában, kezdő és középhaladó angol tanfolyam megtartása, későbbiekben egyeztetett helyszínen a kerületi időskorúak részére.

 

3. A beszerzés tárgyának műszaki-szakmai leírása

  1. június 1. és 2024. május 31. közötti időszak alatt (kivéve 2023. július és augusztus hónapot, a munkaszüneti napokat, valamint 2023. december 18. és 2024. január 8-a közötti időszakot) Budapest IX. kerületi időskorúak számára, heti két alkalommal – angol kezdő nyelvóra 60 perc időtartamban, és angol középhaladó nyelvóra 60 perc időtartamban – angol nyelvóra megtartása, az oktatáshoz szükséges segédanyagok Ajánlattevő részéről történő biztosításával.

 

4. Ajánlat tartalma, benyújtásának helye, módja és ideje:

4.1.A jelen eljárásban nem lehet Ajánlattevő, aki/amely az Ajánlattételi nyilatkozatban meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Ajánlattevőnek az ajánlattételi nyilatkozat aláírásával és az ajánlathoz való csatolásával kell nyilatkoznia arról, hogy nem áll a kizáró okok hatálya alatt.

 

4.2.Ajánlattevő által az ajánlatában megadni kötelező adatok, illetve benyújtani kötelező nyilatkozatok és egyéb dokumentumok:

Ajánlattevőnek az Ajánlattételi nyilatkozat kitöltésével kell ajánlatot tennie. Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőt, hogy amennyiben az ajánlatából hiányzik az ajánlati ár, illetve az az ajánlat egyéb részeiből sem határozható meg egyértelműen, akkor ajánlata érvénytelennek minősül.

 

4.3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az alábbiakban felsorolt dokumentumokat, nyilatkozatokat:

  • Kitöltött és cégszerűen aláírt „Ajánlattételi nyilatkozat”,
  • Angol nyelvórák megtartására jogosító szakképesítés/diploma,oklevél/

másolatát,

  • Az Ajánlattevő cégkivonatában szereplő képviseleti jogosultság vagy írásbeli

meghatalmazás alapján az ajánlatot aláíró, abban nyilatkozatot tevő vagy cégjegyzésre jogosult személy(ek) eredeti aláírási címpéldánya(i), vagy annak egyszerű másolata,

  • Ajánlattevő az ajánlattételi határidőt megelőző – 60 napnál nem régebbi –

cégkivonatának egyszerű másolata, egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói nyilvántartásba vételéről szóló igazolás egyszerű másolata. Cégkivonatként ajánlatkérő elfogadja a www.e-cegjegyzek.hu oldalról letölthető ingyenes cégkivonatot is.

4.4. Az ajánlati dokumentációt 1 példányban, a cégjegyzésre jogosult(ak) által cégszerűen aláírva, összefűzve vagy egybekötve, az Ajánlattevő nevének és címének megjelölésével ellátott  1 db. zárt borítékban kell benyújtani.

 

4.5. Az ajánlatot tartalmazó zárt borítékra az Ajánlattevő nevének és címének a megjelölése mellett, jól olvashatóan rá kell írni a „Angol nyelvórák 2023.” jeligét.

 

4.6. Az ajánlat benyújtható személyesen vagy postai úton.

 

4.6.1.Személyesen történő benyújtás és postán feladott ajánlatok esetén a cím: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Iroda, 1096 Budapest, Lenhossék u. 24-28. III. em. 322. szoba.

 

4.6.2. A postán feladott, vagy személyesen leadott ajánlatokat az Ajánlatkérő csak akkor tekinti az ajánlattételi határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül.

 

4.6.3.Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos küldemény elvesztéséből eredő kockázat az Ajánlattevőt terheli.

 

4.7.Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget, kockázatot Ajánlattevőnek kell viselnie.

 

4.8. Az ajánlattételi dokumentumok benyújtásának határideje:

2023. május 19. 09.00. óra

4.9. Ajánlattevő az ajánlatkérés megérkezésétől kezdődően, 2023. május 18. 16.00. óráig ajánlatkéréssel kapcsolatban a bea.gallusz@ferencvaros.hu e-mail címen kérhet információt.

4.10. Ajánlattevő az ajánlatát az ajánlat benyújtásának határidejéig bármikor kiegészítheti, módosíthatja. A kiegészítésre, módosításra az ajánlat benyújtására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

4.11. A benyújtási határidő be nem tartása az ajánlat érdemi vizsgálat nélküli érvénytelenségét vonja maga.

 

 5. Ajánlat bontása

5.1. Az ajánlat bontásának időpontja: 2023. május 19. 10.00. óra. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy a bontási eljárás nem nyilvános. Ajánlatkérő az elkésett ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja, és felbontás nélkül megőrzi.

 

5.2. Amennyiben Ajánlatkérő a borítékbontást követően az ajánlat kiegészítését, pontosítását tartja szükségesnek, az Ajánlatkérő ajánlatában megadott e-mail címre küldi észrevételét, kérését. Amennyiben Ajánlattevő a kiegészítésre, pontosításra vonatkozó kérésnek a megadott határidőig nem tesz eleget, az ajánlata érvénytelenségét vonja maga után.

 

 6. Bírálati szempont, értékelése és eredményhirdetés

6.1. Ajánlatkérő az ajánlat elbírálásakor az Ajánlattevő ajánlattételi nyilatkozatában megadott díjat veszi figyelembe. Ajánlatkérő az ajánlatot tárgyalás nélkül bírálja el. Ajánlatkérő kiköti, hogy döntését nem indokolja, továbbá fenntartja a jogot, hogy az eljárást indokolás nélkül bármikor eredménytelennek nyilvánítsa, illetve az ajánlattételi határidő lejárta előtt az ajánlattételi felhívást visszavonja.

 

6.2.Ajánlatkérő az elbírálás határidejét indokolás nélkül meghosszabbíthatja, mely tényről az Ajánlattevőket írásban tájékoztatni köteles.

 

6.3.Eredményhirdetés tervezett időpontja: 2023. május 22.  Ajánlatkérő az eredményhirdetés tervezett határidejét egy alkalommal, indokolás nélkül legfeljebb 3 nappal meghosszabbíthatja, mely tényről Ajánlattevőket írásban értesíti. Ajánlatkérő az Ajánlattevőket írásban értesíti az eredményről a döntést követő 5 napon belül.

 

 7. A nyertes Ajánlattevővel a szerződéskötés tervezett időpontja:

2023. május 26.

 

8.Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevő figyelmét arra, hogy a szerződéskötésként megjelölt időpont tájékoztató jellegű, a pontos dátumról és helyszínről az Ajánlatkérő írásban értesíti a nyertes Ajánlattevőt.

 

  1. Az eljárás eredményeképpen kötendő szerződés főbb elemei

Megbízási szerződés, melynek tervezete jelen ajánlattételi felhívás részét képezi.

 A teljes kiírás itt érhető el.

Top