Ajánlattételi felhívás a Gyáli úti MÁV lakótelepen parkolók kialakítására, kivitelezési feladatainak ellátására

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

 

Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal beszerzéseiről szóló 2/2024. (III. 25.) számú polgármesteri és jegyzői együttes intézkedés (továbbiakban: Beszerzési Szabályzat) II. fejezet 4.2. pont szerinti nyílt, tárgyalás nélküli beszerzési eljárásban ajánlattételre felkért Ajánlattevők részére

 

Ajánlatkérő:                                     Budapest Főváros IX. Kerület

Ferencváros Önkormányzata

Ajánlatkérői jogkör gyakorlója:      Baranyi Krisztina polgármester a Beszerzési Szabályzat II. fejezet 4.1. pontja alapján

 

Kapcsolattartó:                                 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Iroda részéről: Godó Zoltánné

Telefonszám:                                    06-1/215-1077/530 mellék

Cím:                                                 1092 Budapest IX., Ráday u. 26.

E-mail cím:                                       godoz@ferencvaros.hu

Budapest Főváros IX.

 

1.      Ajánlatkérés tárgya és mennyisége, szakmai feltételek:

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata közigazgatási területén Bp. IX. ker. Gyáli úti MÁV lakótelep parkolók kialakítása, kivitelezési feladatainak ellátása.

 

Kivitelezési helyszín: A tervezett kivitelezési helyszínt és a feladat teljesítésére vonatkozó információkat az 1. számú melléklet részletezi.

Ajánlatkérő a feladat elvégzésére vállalkozási szerződést kíván kötni. Teljesítési határidő a szerződés aláírástól számított 60 nap. A vállalási árat (nettó+ÁFA) a 2. sz. mellékletben, az ajánlattételi nyilatkozatban kérjük megadni.

 

Az ajánlati ár minden költséget magában foglal (pl. egyeztetési költségek, a kivitelezés idejére vonatkozó ideiglenes forgalomtechnikai terv készítése, eljárási díjak, illetékek, adminisztrációs költségek). Ajánlattevő árváltozást, valamint többletköltséget semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

A szerződés szerinti teljesítés ellenértékének elszámolására a tételes elszámolás szabályai alapján kerül sor. (Ajánlatkérő rögzíti, hogy a beszerzés tárgya szerinti kivitelezési munka a szükséges engedélyekkel, hozzájárulásokkal rendelkezik, melyek a tervdokumentáció részét képezik.)

 

Szakmai alkalmasság (referencia és végzettség) feltételei és igazolása:

– nyilatkozat referenciákról: Ajánlatkérő az ajánlat tárgyának szakmai tartalmával megegyező elmúlt 3 évben (36 hónap) mindösszesen legalább nettó 20 millió forint összegben útépítés, útjavítás, parkoló kiépítés, szegély kiépítés, murvás felület kialakítás tárgyú referencia bemutatását kéri. Ajánlattevőtől a 4. számú mellékletben foglalt nyilatkozat kitöltése formájában (5. sz. költségvetés kiírás szerint legalább az alábbi tevékenységekre vonatkozóan, burkolatbontás és javítás, szegély kiépítés, javítás, faültetés, murvaterítés).

 

nyilatkozat szakmai végzettségről: a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek összefoglaló ismertetését tartalmazó nyilatkozattal és a rendelkezésre állási nyilatkozattal. Csatolni kell a végzettséget igazoló dokumentum másolatát.

Alkalmatlan az az ajánlattevő, aki nem rendelkezik legalább az alábbi végzettséggel, képzettséggel rendelkező szakemberekkel:

– M/2) 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI. Szakma 3. rész 3. pontja szerinti “MV-KÉ-R” kategóriájú technikusi vagy ezzel egyenértékű jogosultság megszerzéséhez előírt, szakirányú szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel.

Ajánlatkérő az előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettség mellett az azokkal egyenértékű képzettségeket is elfogadja!

 

 1. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, megrendelő és kivitelező szerződéses kötelezettségei.

 

Vállalási ár:

A mellékletben felsorolt egységárakat nettó forint összegben kérjük megadni.

Az 5. számú mellékletben rögzített nettó egységárakon túl a munkavégzés során további költség nem érvényesíthető.

 

Ajánlattevőnek felróható késedelmes teljesítése esetén Ajánlatkérő késedelmi kötbér érvényesítésére jogosult. A késedelmi kötbér mértéke a bruttó vállalási ár 2%-a/nap arra figyelemmel, hogy Ajánlatkérő legfeljebb 15 napos, késedelmi kötbérrel terhelt késedelmes teljesítést fogad el. Ezt meghaladó késedelem esetén Ajánlatkérő a szerződéstől térítési kötelezettség és indokolás nélkül elállhat.

 

A teljesítés Ajánlattevőnek felróható meghiúsulása esetén Ajánlatkérő meghiúsulási kötbér érvényesítésére jogosult. A kötbér mértéke a bruttó vállalási ár 30%-a. Ajánlattevő Ajánlatkérőnek a kötbért meghaladó kárát is köteles teljes összegben megtéríteni.

 

Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

 

Ajánlattevő alvállalkozó bevonására jogosult, akinek tevékenységéért, illetve az általa okozott kárért sajátjaként felel.

 

Ajánlattevő a számlát a szakmai teljesítésigazolást követően nyújthatja be.

 

Ajánlatkérő vállalja, hogy az ellenszolgáltatás összegét az igazolt teljesítést követően utólag, az elvégzett munkáról készült szakmai teljesítésigazolás alapján kiállított és benyújtott számla ellenében, amennyiben számlakifogás nem merül fel, a számla kiállítását követő 30 napon belül átutalással teljesíti.

 

Hibás teljesítés: kötbér mértéke: 15 %

Hibás teljesítés esetén Vállalkozó a jótállási és szavatossági felelősségen túl, kötbér és kártérítési felelősséggel tartozik. A hibás teljesítési kötbér mértéke 15 %.

Hibás teljesítés ténye minden olyan esetben fennáll, amikor a műszaki leírásban, a szerződésben vagy ezek mellékleteiben rögzített és a vonatkozó jogszabályok előírásaihoz képest a Megrendelő vagy képviselőjének előzetes intézkedése nélkül eltérő teljesítés valósul meg.

 

Felelősségbiztosítás:

Ajánlattevő köteles a szerződéskötés napjáig és felelősségbiztosítást kötni vagy a meglévő biztosítását a fenti összegig kiterjeszteni és azt a szerződés hatálya alatt érvényben tartani.

Az elvárt felelősségbiztosítás legalább 1.000.000,- Ft/kár és legalább 3.000.000,- Ft/év összegű.

A nettó vállalkozói díj a biztosítások költségeit tartalmazza. Szerződéskötéskor Ajánlattevőnek a biztosítási kötvény másolatot és az aktuális biztosítási díj pénzügyi teljesítését igazoló dokumentumot be kell mutatnia Ajánlatkérőnek.

 

 

 1. Az ajánlati dokumentáció benyújtásának helye, módja és ideje:

Az ajánlatokat elektronikus úton kérjük megküldeni a varosuzem@ferencvaros.hu és godoz@ferencvaros.hu  e-mail címekre.

 

A tárgyba kérjük megjelölni: Bp. IX. ker. Gyáli úti MÁV lakótelep parkolók kialakítás kivitelezési feladatai

 

FONTOS! Az árat tartalmazó 2. számú mellékletet (Ajánlattételi nyilatkozat), valamint az 5. számú mellékletet (Árazott költségvetési kiírás) jelszóval titkosítva kérjük megküldeni. A megnyitáshoz szükséges jelszó az ajánlattételi határidő lejártát követő 24 órán belül küldendő meg egyidejűleg a godoz@ferencvaros.hu e-mail címre, valamint a varosuzem@ferencvaros.hu e-mail címre.

 

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget és kockázatot az Ajánlattevőnek kell viselnie.

 

Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az ajánlatában meghatározott költségeken kívül egyéb költség elszámolására nem jogosult.

 

Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2024. május 14. (kedd) 12.00 óra

 

Ajánlattevő az ajánlati felhívással kapcsolatban 2024. május 13. (hétfő) 12:00 óráig a godoz@ferencvaros.hu e-mail címen kérhet információt.

 

Ajánlattevő az ajánlatát a pályázat benyújtását követően kizárólag Ajánlatkérő kifejezett felhívására egészítheti ki, módosíthatja.

 

Ajánlatkérő az elektronikusan megküldött ajánlatot bizalmasan kezeli.

 

Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

 

 • Kitöltött és cégszerűen aláírt „ajánlattételi nyilatkozat” (cégszerű aláírásnak minősül: az Ajánlattevő azon cégjegyzésre jogosult képviselőjének, vagy képviselőinek az aláírása, aki(k)nek az aláírási címpéldányát az ajánlathoz csatolták, továbbá a cégbélyegző lenyomat, vagy a Cégkivonatban szereplő pontos cégnév – aláírás mellett/alatt/felett történő – feltüntetése). Az Ajánlattevőnek ajánlattételi nyilatkozatát az számú melléklet kitöltésével kell megtennie és azt scannelve csatolni.
 • Árazott költségvetési kiírás: Tételes árajánlat az 5. számú melléklet kitöltése formájában, aláírva, scannelve csatolva
 • Nyilatkozat átláthatóságról: Az Ajánlattevőnek az átláthatósági nyilatkozatát a számú melléklet kitöltésével kell megtennie, és azt scannelve csatolni.

 

 • Referenciák bemutatása: Ajánlatkérő az ajánlat tárgyával megegyező vagy szakmai tartalmának megfelelő, az elmúlt 3 évben (36 hónap) mindösszesen: legalább nettó 10 millió Ft összegben útépítés kivitelezésére vonatkozó feladat elvégzésnek bemutatását kéri Ajánlattevőtől az számú melléklet táblázatának kitöltésével, valamint annak csatolásával elektronikusan.
 • Az Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult személyé(ei)nek eredeti aláírási címpéldánya(i), vagy annak egyszerű másolata scannelve.
 • Nyilatkozat a feladat ellátásához szükséges szakmai végzettségről a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek összefoglaló ismertetését tartalmazó nyilatkozattal és a rendelkezésre állási nyilatkozattal. Csatolni kell a végzettséget igazoló dokumentum és a szakmai jogosultságot igazoló dokumentum másolatát.

 

Az ajánlatokat az Ajánlatkérő csak akkor tekinti az ajánlattételi határidőn belül benyújtottnak, ha arra az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül, vagyis az ajánlatok az Ajánlatkérő által megadott határidőig beérkeznek a megadott e-mail címekre.

 

 

 1. A beérkezett ajánlatok értékelése

Az ajánlatokat az Ajánlatkérő csak akkor tekinti az ajánlattételi határidőn belül benyújtottnak, ha az ajánlat ajánlattételi határidő lejártáig megérkezik Ajánlatkérő részére. Az Ajánlatkérő az elkésett ajánlatokat érvénytelenné nyilvánítja

Ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget nem biztosít.

 

Amennyiben Ajánlatkérő az értékeléskor az ajánlat kiegészítését, pontosítását tartja szükségesnek, a pályázatban megadott e-mail címre küldi észrevételét, kérését. Amennyiben Ajánlattevő a kiegészítésre, pontosításra vonatkozó kérésnek a megadott határidőig nem tesz eleget, az pályázata érvénytelenségét vonja maga után.

 

Az ajánlatok bírálati szempontjai: a legalacsonyabb ár.

Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálása során az ajánlati áron felül további szempontokat nem vesz figyelembe.

 

Az eredményhirdetés várhatóan a benyújtást követő 5 munkanapon belül az Ajánlattevők értesítésével történik.

 

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy az értékelési eljárás nem nyilvános.

 

Az Ajánlatkérő az elbírálás határidejét egy alkalommal, indokolás nélkül 3 munkanappal meghosszabbíthatja, melynek tényéről az Ajánlattevőket elektronikus úton tájékoztatni köteles.

 

Ajánlatkérő kiköti, hogy a döntését nem indokolja, továbbá fenntartja a jogot, hogy az eljárást indokolás nélkül bármikor eredménytelennek nyilvánítsa, illetve az ajánlattételi határidő lejárta előtt az ajánlattételi felhívást visszavonja.

 

 

 1. Szerződéskötés és egyéb információk

A nyertes Ajánlattevővel Ajánlatkérő vállalkozási szerződést köt, melynek tervezete jelen felhívás melléklete.

 

A nyertes Ajánlattevővel a szerződéskötés várható időpontja az eredmény kihirdetésétől számítva 10 napon belül.

 

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a szerződéskötés megjelölt időpontja tájékoztató jellegű, a pontos dátumról és a helyszínről az Ajánlatkérő – az ajánlatok elbírálását követően – elektronikus levélben értesíti a nyertes Ajánlattevőt.

 

Ajánlatkérő az eljárás nyertesének visszalépése esetén a következő legalacsonyabb árat benyújtó Ajánlattevővel köt szerződést.

 

Ajánlatkérő előleget nem fizet. A szolgáltatás elvégzéséért járó díj kifizetése az igazolt teljesítést követően, számla alapján történik. Ajánlattevő a számlát az Ajánlatkérő általi teljesítésigazolást követően nyújthatja be. Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást átutalással teljesíti, a számla kiállítását követő 30 napon belül.

 

 

Mellékletek:

 1. számú melléklet: tervezett helyszín, műszaki tartalom

 2. számú melléklet: Ajánlattételi nyilatkozat

 3. számú melléklet: Nyilatkozatát az átláthatóságról

 4. számú melléklet: Referenciaigazolás

 5. számú melléklet: Költségvetés kiírás – MÓDOSÍTVA 05.08.

 6. számú melléklet: Vállalkozói szerződés tervezete

 7. számú melléklet: Tervdokumentáció mely tartalmazza a favédelmi tervet, hozzájárulásokat

Top