PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottsága ZÖLD UDVAR 2021

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának
Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottsága

ZÖLD UDVAR 2021

címmel pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros területén lévő társasházak részére.

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság célja:

A társasházak belső, zárt, jól körülhatárolható, a társasházhoz tartozó udvarán, valamint a társasházak környezetében található közterületen zöldterületek létrehozása. Továbbá a meglévő zöldfelületek növelése, fejlesztése.

A pályázat tervezett keretösszege: bruttó 10 millió Ft.

I. A pályázat célja:

Budapest IX. Kerület Ferencváros területén lévő társasházak belső udvarán és a társasházak környezetében található közterületeken közös zöldterületek létrehozása. Továbbá a meglévő zöldfelületek növelése, fejlesztése.

II. A pályázaton elnyert összeg felhasználható:
– kertrendezés (fák, bokrok és lágyszárú növények ültetése, talajtakarás kialakítása pl. mulcs)
– közösségi kiskertek, fűszernövény kertek kialakítása
– zöldfal, zöld térelválasztó rendszerek kialakítása
– esőgyűjtő rendszer telepítése
– komposztáló kialakítása
– vertikális zöldfelületek kialakítása
– kerékpártároló kialakítása

III. A pályázaton elnyert összeg nem használható fel:
– térkő lerakása, térkő javítása
– park berendezési tárgyak beszerzése (pad, asztalok)

IV. A támogatás jellege, mértéke:
A támogatás utófinanszírozású, vissza nem térítendő támogatás. A pályázat támogatási intenzitása 50%-os (50% társasházi önrész, 50% önkormányzati támogatás), melyet semmilyen egyéb tényező nem befolyásol. Az Önkormányzat a jóváhagyott beruházási költség (100.000,- Ft-tól 1.000.000,- Ft-ig) 50%-át ítéli oda támogatásként a nyertes társasház részére.
A társasház a kivitelezést saját maga bonyolítja le. Az általa megjelölt tevékenységek, munkálatok közül jogosult maga meghatározni a prioritásokat, tehát az elvégezendő munkálatok, tevékenységek sorrendiségét, melyeket meg kíván valósítani az elnyert összeg függvényében.
A társasház a kivitelezést követően jogosult a számla benyújtására, az Önkormányzat a megfelelő elszámolás esetén utólag fizeti ki a pályázaton elnyert támogatási összeget.
V. A pályázat benyújtásának feltételei:
1) Pályázat csak az elbírálást követően megkezdett tevékenységekre, munkákra nyújtható be. A támogatás kizárólag bruttó 100.000,- Ft-ot 

elérő, és bruttó 1.000.000,- Ft-ot meg nem haladó projektköltségű tevékenységekre, munkálatokra vehető igénybe.

2) A pályázó csak akkor részesülhet támogatásban, ha a közgyűlési határozatban a társasház a tervezett munka elvégzésével, a pályázaton való részvétellel egyetért, a pályázati felhívás feltételeit elfogadja, az önrészt vállalja, valamint a kert további fenntartását, gondozását vállalja.

FONTOS: A közterületen történő fejlesztések és tárolások tulajdonosi hozzájáruláshoz, esetlegesen egyéb engedélyekhez kötöttek, ezért kérjük, mielőtt leadja pályázatát, győződjön meg róla, hogy valóban kivitelezhető tervet állított össze.

VI. Pályázatnak tartalmaznia kell:

1) Pályázó nevét, címét, cégszerű aláírását, kapcsolattartó nevét, elérhetőségét, a társasház bankszámlaszámát.
2) Pályázati cél meghatározását.
3) A társasház udvarának paramétereit, műszaki alaprajzot (feltüntetve az udvar burkolatait, azok minőségét, típusát, vízelvezetési lehetőségeket).
4) Pályázati cél megvalósítási tervét (felhasználni kívánt növények faját, mennyiségét, az ültetés helyét, továbbá az egyéb felhasználandó anyagok – dézsa, termőföld, stb. – tételes felsorolással és vázlatrajzzal).
5) A megvalósítás várható tételes kivitelezői költségét.
6) Saját vagy egyéb külső forrás megnevezését (az önrész a teljes összeg 50%-a kell, hogy legyen). A pályázó az önrész összegét köteles forintban meghatározni.
7) A társasház közgyűlési határozatát (melyet a közös képviselő, a Számvizsgáló Bizottsági/Intéző Bizottsági tagok ellenjegyeztek), melyben döntött a tervezett munka elvégzéséről, a pályázaton való részvételről, a pályázati felhívás feltételeinek elfogadásáról, az önrész vállalásáról, valamint a kert további fenntartásának, gondozásának vállalásáról.
8) A tevékenység, munka megvalósítására vonatkozó időbeli ütemtervet.

VII. A pályázat benyújtásának módja és határideje:
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 20. 12:00 óráig

A pályázattal kapcsolatban szakmai segítséget 2021. augusztus 10. 12:00 óráig a kornyezetvedelem@ferencvaros.hu e-mail címen, egyéb információt a 217-1725-ös telefonszámon, illetve a kornyezetvedelem@ferencvaros.hu címen 2021. szeptember 15. 14:00 óráig kérhetnek.

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata környezetvédelmi munkatársa részére (Barna Renáta, 1092 Budapest, Bakáts tér 14.) ügyfélfogadási időben.
A borítékra kérjük, írják rá: „ZÖLD UDVAR PÁLYÁZAT 2021”

VIII. A pályázatok elbírálása, bírálati szempontok:
Érvénytelen a pályázat, amennyiben:

a) Nem felel meg a jelen pályázati felhívásban meghatározott formai és tartalmi követelményeknek, nem tartalmazza az összes előírt mellékletet.

b) A pályázat műszaki tartalma nem egyezik meg pontosan a közgyűlés által elfogadott célokkal.

c) A társasház az előző évi Zöld Udvar pályázaton elnyert támogatásával 2021. szeptember 13-ig nem számolt el.

A pályázatokat a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság bírálja el.

VII. A támogatás folyósítása:

A pályázaton nyertes társasház közös képviselője teljes körűen felel az Önkormányzat által biztosított támogatás jogszerű felhasználásáért.

A nyertes társasház képviselője köteles levélben értesíteni a Polgármesteri Kabinet környezetvédelmi munkatársát a műszaki átadás-átvételi eljárás időpontjáról.
A támogatás kifizetése érdekében az alábbiakban felsorolt dokumentumok fénymásolatait szükséges leadni, vagy megküldeni a Polgármesteri Kabinet környezetvédelmi referense részére:

Dokumentumok megnevezése Példányszám
1. SZÁMLA(ÁK)
– Az átadásra kerülő fénymásolati példányokon az önkormányzati megbízott igazolja a bemutatott eredeti számlák alapján, hogy „A fénymásolat az eredetivel megegyezik”.- Az eredeti számlára szükséges felvezetni a következő szöveget:
„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (határozatszám), (pályázott munkára elnyert összeg) támogatás elszámolására felhasználva” melyet a közös képviselő aláírásával igazol.- AZ IRODÁN BEMUTATOTT, EREDETI SZÁMLA(ÁK) ELVIHETŐ(K).
2
2. Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv, illetve teljesítésigazolás 1
3. Amennyiben a tevékenységhez szükséges építési napló, úgy az építési napló 1
4. A kivitelezés tárgyában kötött vállalkozási szerződés

1

5. Rövid szöveges beszámoló az elkészült munkákról (maximum 1 oldal)

1

6. 3 db fénykép az elvégzett fejlesztésről

1

Az elnyert támogatás kifizetésére kizárólag a szabályosan összeállított, előzőekben megjelölt mellékletekkel együtt benyújtott iratanyag esetében kerülhet sor, a pályázati anyagban meghatározott, a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság által jóváhagyott célokra.

A jóváhagyott támogatási összeget – a Polgármesteri Kabinet teljesítés igazolását követő 30 munkanapon belül – a Pénzügyi Iroda utalja át a nyertes pályázó által megadott bankszámlára.

A nyertes pályázó a támogatás összegét legkésőbb 2022. április 15. napjáig használhatja fel.

A támogatást a beadott pályázatban előre megjelölt tételektől eltérő módon – a pályázó kérelmére – a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság előzetes hozzájárulásával lehet felhasználni.

Zöld Udvar 2021 pályázati felhívás

Top