Vagyonkezelési iroda

A Vagyonkezelési Iroda feladata az önkormányzati vagyon kezelése, nyilvántartása, hasznosítása, az önkormányzati lakások bérletével kapcsolatos feladat- és hatáskörök ellátása, a rehabilitáció során bontandó, felújítandó épületekben lakó bérlők végleges elhelyezése, továbbá az önkormányzati tulajdonban lévő helyiségek hasznosításával és bérbeadásával, a lakások és helyiségek elidegenítésével kapcsolatos teendők ellátása.

Gondoskodik az ingatlanértékesítésről a Képviselő-testület által adott évre jóváhagyott elidegenítési címjegyzék alapján, vezeti az önkormányzati ingatlanvagyon katasztert és átvezeti a nyilvántartásban az óvóhelykataszter változásait. Nyilvántartásba veszi a részletfizetéssel elidegenített lakásokra befizetett törlesztő részleteket, eljár a jelzálogjog törlésre vonatkozó kérelmekkel kapcsolatosan.

 

cím: 1092 Budapest, Ráday utca 26.
telefon: 215-1077/501.mellék,

e-mail: vagyonkezeles@ferencvaros.hu

Irodavezető: Janitz Gergő
cím: 1092 Budapest, Ráday utca 26. I. 27.
telefon: 215-1077/500
e-mail: janitz.gergo@ferencvaros.hu

Irodavezető helyettes:  Puskás László
cím: 1092 Budapest, Ráday utca 26. I. 26.
telefon: 215-1077/534
e-mail: puskas.laszlo@ferencvaros.hu

 

Ügyfélfogadási rend
Hétfő 13.00 17.30
Szerda 8.00 16.00
Péntek 8.00 12.00

 

Csoportok:


Bérleményellenőrzési Csoport

 

A Bérleményellenőrzési Csoport megindítja a jogerős bírósági határozat alapján történő végrehajtási eljárásokat, valamint az önkényes lakás- vagy helyiségfoglalás esetén szükséges eljárást, részt vesz a bérlemények végrehajtási eljárásának lebonyolításában. Bérleményellenőrzést folytat és környezettanulmányt végez. Kezeli az Önkormányzat kintlévőség állományát.

cím: 1092 Budapest, Ráday utca 26. földszint 20.
telefon: 215-1077/540, 235, 511, 267.
e-mail: vagyonkezeles@ferencvaros.hu

Csoportvezető: Dr. Szakács Ádám
cím: 1092 Budapest, Ráday utca 26. fszt. 13.
e-mail: szakacs.adam@ferencvaros.hu

A Csoporthoz tartozó ügyekkel kapcsolatosan teljes körű tájékoztatás kérhető: 215-1077/520, 235, 511.

 


Helyiséggazdálkodási Csoport

A Helyiséggazdálkodási csoport az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérleti jogviszonyának létesítésével, megszüntetésével, az adás-vételi szerződések megkötésével, az üres helyiségek hasznosításával, továbbá a nem lakás céljára szolgáló helyiségekre vonatkozó elővásárlási jognyilatkozatok döntés előkészítésével foglalkozik. A hátralékos bérlőket felszólítja tartozásuk rendezésére, nem fizetés esetén elvégzi a bérleti szerződések felmondását. Előkészíti és lebonyolítja az üres ingatlanok elidegenítési pályázatait.
cím: 1092 Budapest, Ráday utca 26. fszt. 6. telefon: 215-1077/526, e-mail: vagyonkezeles@ferencvaros.hu

Csoportvezető: Makó Adrienn
cím: 1092 Budapest, Ráday utca 26. fszt. 5.
telefon: 215-1077/529
e-mail: mako.adrienn@ferencvaros.hu

A Csoporthoz tartozó ügyekkel kapcsolatosan teljes körű tájékoztatás kérhető: 215-1077/526, 529


Ingatlangazdálkodási Csoport

Az Ingatlangazdálkodási Csoport feladata az önkormányzat rehabilitációs és szanálási tevékenységével összefüggésben, a kiürítendő épületek bérlőinek – megegyezésen alapuló – kihelyezése, a lakásbérlet közös megegyezéssel – pénzbeli térítés fizetésével – történő megszüntetésének ügyintézése, végrehajtja a bérlemények helyszínen történő átadását, átvételét

Előkészíti az önkormányzat tulajdonában lévő üres lakások piaci alapon történő hasznosítására kiírásra kerülő bérbeadási pályázatokat, továbbá közreműködik a pályázat lebonyolításában. Döntés előkészítést végez a lakásokra vonatkozó elővásárlási jognyilatkozatok tekintetében.

cím: 1092 Budapest, Ráday utca 26. fszt. 7.
telefon: 215-1077/524,
e-mail: vagyonkezeles@ferencvaros.hu

A Csoporthoz tartozó ügyekkel kapcsolatosan teljes körű tájékoztatás kérhető: 215-1077/524.


Lakásügyi Csoport

A Lakásügyi Csoport ellátja az önkormányzati tulajdonú lakások esetén a bérleti jogviszony létesítésével, folytatásával és megszűntetésével, az adás-vételi szerződések megkötésével kapcsolatos feladatokat, a befizetett törlesztő részletek nyilvántartását és a bejegyzett jelzálog törlését. Feladatába tartozik a lakáscsatolási-, a lakáscsere- és a bérleti érték cserekérelmek, valamint a tartási szerződések jóváhagyása.

cím: 1092 Budapest, Ráday utca 26.
telefon: 215-1077/502, 504, 267,
e-mail: vagyonkezeles@ferencvaros.hu

Csoportvezető: Aradi Zsuzsanna
cím: 1092 Budapest, Ráday utca 26. fszt. 18.
telefon: 215-1077/543
e-mail: aradi.zsuzsanna@ferencvaros.hu

 

Tájékoztatás a csoport feladatellátásával kapcsolatosan:
Feladat: Mellék:
Bérlakásokkal kapcsolatos kérdésekben általános felvilágosítás 267,502,504
Adásvételi szerződéssel kapcsolatos ügyintézés: adásvételi szerződés megkötése, törlesztő részletek nyilvántartása, jelzáloggal való megterhelés, rangsorcsere, jelzálogjog és elidegenítési tilalom törlése 543
Lakásdíj tartozás miatti eljárás, felmondás, részletfizetési megállapodás 267,502,504
Tartási szerződések vizsgálata, lakáscsatolás 267,502,504
Bérleti jogviszony folytatása és megszüntetése 267,502,504

 

Helyiséggazdálkodási Csoport
I. Helyiség bérleti jog átadása
II. Helyiség albérletbe adása
III. Bérbeadott helyiség bérlő általi megvétele
IV. Helyiség bérbevétele hirdetménnyel

 

I. Helyiség bérleti jog átadása

Bérlő az Önkormányzat tulajdonában álló helyiségre fennálló bérleti jogát a tulajdonos önkormányzat hozzájárulásával másnak átadja.

Az ügymenet leírása

A jelenlegi bérlő az erre vonatkozó kérelmét és a szükséges dokumentumokat papír alapon benyújtja. A Helyiséggazdálkodási Csoport a hozzájáruló nyilatkozatot elkészíti, majd az új bérlővel a bérleti szerződést megköti.

Az ügy intézéséhez kötelezően benyújtandó mellékletek

Régi bérlő:

 • kérelem, megállapodás (milyen célra, mikortól)
 • a folytatott tevékenységhez szükséges szakhatósági hozzájárulás
 • egyéni vállalkozó esetén: vállalkozói igazolvány 30 napnál nem régebbi közjegyző által hitelesített másolata. Gazdasági társaság esetén: 30 napnál nem régebbi, hiteles cégkivonat, hiteles aláírási címpéldány, átláthatósági nyilatkozat
 • közhasznú szervezet esetén: hiteles társasági szerződés, hiteles aláírási címpéldány
 • nyilatkozatok: nincs tartozása, jogvitája az Önkormányzattal szemben, nem indult ellene felszámolási eljárás, nem áll végelszámolás vagy csődeljárás hatálya alatt, bérleti díjra vonatkozó nemleges tartozásigazolás
 • átadás-átvételi jegyzőkönyv
 • közüzemi díjakra vonatkozó nemleges tartozásigazolás (az átadás-átvételi jegyzőkönyvön szereplő mérőóra állásokig)

 

Újbérlő:

 • a folytatni kívánt tevékenységhez szükséges szakhatósági hozzájárulás
 • egyéni vállalkozó esetén: vállalkozói igazolvány 30 napnál nem régebbi közjegyző által hitelesített másolata.
 • gazdasági társaság esetén: 30 napnál nem régebbi, hiteles cégkivonat, hiteles aláírási címpéldány, átláthatósági nyilatkozat
 • közhasznú szervezet esetén: hiteles társasági szerződés, hiteles aláírási címpéldány
 • nyilatkozatok: nincs tartozása, jogvitája az Önkormányzattal szemben, nem indult ellene felszámolási eljárás, nem áll végelszámolás vagy csődeljárás hatálya alatt, vállalja a bérbeadó által ajánlott minimális bérleti díj összegének megfizetését, vállalja, hogy a bérleti díj minden év május 1-jén 4%-kal emelkedik, vállalja, hogy a helyiséget a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja
 • átadás-átvételi jegyzőkönyv

 

Jogi szabályozás

 

II. Helyiség albérletbe adása

Önkormányzati helyiség bérlője az általa bérelt helyiséget vagy annak egy részét az önkormányzat hozzájárulásával albérletbe adhatja.

Az ügymenet leírása

Bérlő az albérletbe adásra vonatkozó kérelmét és a szükséges dokumentumokat papíralapon benyújtja. A feltételek fennállása esetén kiadjuk a hozzájáruló nyilatkozatot. Az albérleti többletdíj összege: +50%.

Az ügy intézéséhez kötelezően benyújtandó mellékletek

Bérlő:

 • kérelem, albérleti szerződés (mikortól, milyen célra)
 • vállalja az albérleti többletdíj összegének megfizetését,
 • nyilatkozatok: nincs tartozása, jogvitája az Önkormányzattal szemben; nem indult ellene felszámolási eljárás, nem áll végelszámolás vagy csődeljárás hatálya alatt
 • bérleti díjra vonatkozó nemleges tartozásigazolás
 • átadás-átvételi jegyzőkönyv
 • közüzemi díjakra vonatkozó nemleges tartozásigazolások (az átadás-átvételi jegyzőkönyvön szereplő mérőóra állásokig)

Albérlő:

 • a folytatni kívánt tevékenységhez szükséges szakhatósági hozzájárulás

– egyéni vállalkozó esetén: vállalkozói igazolvány 30 napnál nem régebbi közjegyző által hitelesített másolata.
– gazdasági társaság esetén: 30 napnál nem régebbi, hiteles cégkivonat, hiteles aláírási címpéldány, átláthatósági nyilatkozat
– közhasznú szervezet esetén: hiteles társasági szerződés, hiteles aláírási címpéldány, átláthatósági nyilatkozat

 • nyilatkozatok: nincs tartozása, jogvitája az Önkormányzattal szemben; nem indult ellene felszámolási eljárás, nem áll végelszámolás vagy csődeljárás hatálya alatt. ;

 

Jogi szabályozás

 

III. Bérbeadott helyiség bérlő általi megvétele

Bérlő az általa bérelt önkormányzati tulajdonú helyiséget megvásárolhatja.

Az ügymenet leírása

Bérlő írásbeli kérelmet nyújt be az általa bérelt helyiség megvásárlására. Az iroda megrendeli a helyiségre vonatkozó ingatlanforgalmi értékbecslést. A tulajdonosi döntést követően az összeghatártól függően pályázaton kívül, vagy pályázat útján kerülhet elidegenítésre az ingatlan.

Az ügy intézéséhez kötelezően benyújtandó mellékletek

 • vételi kérelem
 • a bérleti díjra vonatkozó nemleges tartozás igazolás

Jogi szabályozás

IV. Helyiség bérbevétele hirdetménnyel

A vagyonrendeletben meghatározott forgalmi értékhatárig pályázat nélkül adható bérbe helyiség, ha a helyiség nem társasházban van, vagy ha két egymást követően kiírt pályázat eredménytelen volt.

Az ügymenet leírása

A jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság közhasznú szervezet kérelmére a hirdetményen szereplő helyiséget a megfelelő dokumentumok benyújtását követően bérbe lehet adni.

Az ügy intézéséhez kötelezően benyújtandó mellékletek

 • kérelem (mikortól, milyen célra kívánja bérbe venni)
 • a folytatni kívánt tevékenységhez szükséges szakhatósági hozzájárulás

– egyéni vállalkozó esetén: vállalkozói igazolvány 30 napnál nem régebbi közjegyző által hitelesített másolata, – gazdasági társaság esetén: 30 napnál nem régebbi, hiteles cégkivonat, hiteles aláírási címpéldány, átláthatósági nyilatkozat– közhasznú szervezet esetén: hiteles társasági szerződés, hiteles aláírási címpéldány, átláthatósági nyilatkozat

 • nyilatkozatok: nincs tartozása, jogvitája az Önkormányzattal szemben; nem indult ellene felszámolási eljárás, nem áll végelszámolás vagy csődeljárás hatálya alatt; vállalja a bérbeadó által ajánlott minimális bérleti díj összegének megfizetését;
 • vállalja, hogy a bérleti díj minden év május 1-jén 4%-kal emelkedik; vállalja, hogy a törvényben előírt beszámolási, nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségét teljesíti; vállalja, hogy a helyiséget a bérleti szerződési előírásoknak és a bérbeadói rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja; vállalja, hogy az épület bontása, felújítása esetén a bérbeadó 90 napos határidővel felmondhat; a hirdetményben szereplő feltételeket elfogadja

Jogi szabályozás

Ingatlangazdálkodási csoport

Lakásbérlet közös megegyezéssel – pénzbeli térítés kifizetésével – történő megszüntetése

Amennyiben bérlő az önkormányzati tulajdonú bérlakására vonatkozó bérleti jogát pénzbeli térítés ellenében kívánja megszüntetni, úgy kérelméről a Képviselő-testület Gazdasági és Közbeszerzési Bizottsága hoz döntést.

Az ügymenet leírása

Az eljárás a bérlő kérelmére indul a tartozásmentes igazolások benyújtásával. Helyszíni szemle megtartása után a kérelem előterjesztésre kerül a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság ülésére. A bizottság hozzájáruló döntése esetén bérlő a Ferencvárosi Önkormányzattal megállapodást köt, mely tartalmazza a bérlakás leadásának, és a pénzbeli térítés kifizetésének menetét.

Az ügy intézéséhez kötelezően benyújtandó mellékletek

 • kérelem részletes indoklással
 • A bérlakás leadása esetén benyújtandóak a bérlakásra vonatkozó tartozásmentes közmű- és lakásbérleti díj igazolások.

Jogi szabályozás

Lakásügyi csoport

Tartási szerződések vizsgálata

Bérlő életkora, egészségi állapota miatt eltartási szerződés elbírálása.

Az ügymenet leírása

Az eltartó és az eltartott közös kérelemre indul az eljárás. A kérelemhez csatolni kell ügyvéd vagy közjegyző által készített és ellenjegyzett tartási szerződést és a szükséges nyomtatvány mellékleteit. Az elbíráláshoz helyszíni szemlét végzünk az eltartó és eltartott lakásában.

Az ügy intézéséhez kötelezően benyújtandó mellékletek

 • kérelem
 • nyilatkozat (eltartó és eltartott között)
 • jövedelemigazolás
 • lakbér- és közműdíj igazolások
 • bérleti szerződés orvosi igazolás

Jogi szabályozás

Lakáscsatolás

Ügyfél által bérelt lakással falszomszédos bérlemény csatolása.

Az ügymenet leírása
Bérlői kérelemre indul az eljárás. A helyszíni szemle után döntés céljából előterjesztés készül a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság részére.

Az ügy intézéséhez kötelezően benyújtandó mellékletek

 • kérelem
 • lakbér- és közműdíj igazolások
 • jövedelemigazolás

Jogi szabályozás

 

 Adásvételi szerződés megkötése, a szerződéssel kapcsolatos ügyintézés

A Lakásügyi Csoport ezen ügytípus keretében foglalkozik a társasházban lévő önkormányzati lakások elidegenítésével, a jelzáloggal való megterheléssel, a rangsorcserével, a jelzálogjog és az elidegenítési tilalom törlésével.

A szerződéskötéssel kapcsolatos ügymenet leírása

A bérlő írásbeli kérelmére induló eljárás, ha az megfelel a jogszabályi előírásoknak, az egyedi értékbecslés elkészültét és a döntést követően kiküldésre kerül az eladási árajánlat, ami 90 napig érvényes.

Az ügy intézéséhez kötelezően benyújtandó mellékletek

 • kérelem
 • lakbér- és közműdíj igazolások
 • nyilatkozat
 • helyi adó igazolás
 • lakásbiztosítás
 • közjegyzői tartozáselismerő okirat

A jelzálog és elidegenítési tilalom törlésének ügymenet leírása

Az ügyfél bemutatja a vételár-hátralék kifizetésére vonatkozó csekket, vagy banki kivonatot és kérelmet nyújt be a jelzálogjog és elidegenítési tilalom törlésére, illetve a részletfizetés lejártát vagy az egy összegben kedvezmény igénybevételével megvásárolt lakások esetén az 5 éves elidegenitési tilalom leteltét követően hivatalból kezdeményezzük a jelzálogjog és elidegenítési tilalom törlését.

Az ügy intézéséhez kötelezően benyújtandó mellékletek:

 • kérelem
 • befizetési bizonylat másolata

Törlesztő részletekkel kapcsolatos ügyintézés ügymenet leírása

A Lakásügyi Csoport nyilvántartásában rögzíti a befizetett részleteket. Évente elszámolást küld a tárgyévi befizetésről, hátralékról és kiadja a következő évi részletek befizetéséhez szükséges csekkeket. Hátralékos tulajdonosok részére felszólítás küld, szükség esetén peresít.

Jogi szabályozás

 

 A határozott idejű bérleti szerződés meghosszabbítása

Az ügymenet leírása
A bérlő kérelmére indul az eljárás, mely kérelmet a lakásbérleti szerződés lejártát megelőző 1 hónappal kell benyújtani.

Amennyiben az ideiglenes elhelyezés időtartama elérte a 2 évet, illetve a hatályos Lakásrendelet hatályba lépését megelőzően bérbeadott szolgálati lakás esetében az 5 évet, és az elhelyezett személlyel szemben nem áll fenn felmondási ok, a Polgármester dönt a határozatlan idejű bérleti szerződés megkötéséről.

Az ügy intézéséhez – a lakásbérleti szerződés lejárta előtt egy hónappal – kötelezően benyújtandó mellékletek

 • kérelem
 • lakbér- és közműdíj igazolások
 • közüzemi díjtartozás esetén a támogatást megállapító határozat, vagy a szolgáltatókkal kötött részletfizetési megállapodás, szolgálati lakás esetén munkáltató nyilatkozata a munkaviszony fennállásáról.

Jogi szabályozás

 

Tulajdonosi, bérbeadói hozzájárulás kiadása a bérlő által végzendő komfortosításhoz, egyéb műszaki munkák elvégzéséhez

Ügyfél által bérelt lakás komfortosítás az ügyfél saját költségén.

Az ügymenet leírása

Az eljárás a bérlői kérelemre indul, majd az irodavezető-helyettessel történt egyeztetést követően a szükséges dokumentációk benyújtása és helyszíni szemle után kerülhet sor a tulajdonosi, bérbeadói hozzájárulás kiadására.

Az ügy intézéséhez kötelezően benyújtandó mellékletek

 • kérelem
 • lakbér- és közműdíj igazolások
 • tervdokumentáció
 • műszaki leírás

Jogi szabályozás

 

 

 

Top