2019. november 25-én 17.00 órakor tartott rendkívüli ülés – kivonat

1./ Javaslat a szervezeti és működési szabályzatról szóló 28/2011. (X.11.) rendelet módosítására (egy fordulóban), valamint a bizottsági és részönkormányzati tagok, elnökök megválasztására

197/2019., 197/2/2019. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

334/2019. (XI.25.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 197/2/2019. sz. előterjesztés 1. számú melléklete 2. §-a az alábbiak szerint módosul: 

„2. §

 

A Rendelet 9. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) A rendes ülések időpontja rendszerint minden hónap második csütörtöke.”

Határidő: a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2019. (…) önkormányzati rendelet hatálybalépése

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(16 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 18 képviselő vett részt.)

 

335/2019. (XI.25.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 197/2/2019. sz. előterjesztés 1. számú melléklete 3. §-a az alábbiak szerint módosul: 

„3. §

A Rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület évente legalább háromszor előre meghirdetett közmeghallgatást tart, amelyen a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatot tehetnek. Az elhangzott javaslatra, kérdésre a közmeghallgatáson vagy legkésőbb 15 napon belül választ kell adni.

(2) A Rendelet 11. §-a kiegészül a következő (4) bekezdéssel:

(4) A közmeghallgatás időpontját legalább 5 nappal megelőzően írásban érkezett, a Képviselő-testületnek címzett kérdéseket a közmeghallgatáson meg kell válaszolni, és az önkormányzat honlapján közzé kell tenni.”

Határidő: a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2019. (…) önkormányzati rendelet hatálybalépése

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 (15 igen, 3 tartózkodás)

(A szavazásban 18 képviselő vett részt.)

 

336/2019. (XI.25.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 197/2/2019. sz. előterjesztés 1. számú melléklete 6. §-át nem fogadja el, elhagyja.

„6. §

A Rendelet 15. § (1) bekezdés első mondatában a „Jegyző” szövegrész helyébe a „Polgármester” szöveg lép.”

Határidő: a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2019. (…) önkormányzati rendelet hatálybalépése

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(15 igen, 1 nem, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 18 képviselő vett részt.)

 

337/2019. (XI.25.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendelet módosításáról szóló 197/2/2019. sz. előterjesztés 1. számú melléklete 6. §-a az alábbiak szerint módosul:

„6. §

A Rendelet 15. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

(8) Az előterjesztéseket az önkormányzat honlapján haladéktalanul közzé kell tenni.”

Határidő: a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2019. (…) önkormányzati rendelet hatálybalépése

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 (17 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 18 képviselő vett részt.)

 

338/2019. (XI.25.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 197/2/2019. sz. előterjesztés 1. számú melléklete 9. §-a az alábbiak szerint módosul:

„9. §

(2) A Rendelet 28. § (1) bekezdés bevezető szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület titkos szavazást tart:””

(8 igen, 1 nem, 9 tartózkodás)

(A szavazásban 18 képviselő vett részt.)

 

339/2019. (XI.25.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 197/2/2019. sz. előterjesztés 1. számú melléklete 10. §-a az alábbiak szerint módosul:

„10. §

A Rendelet 31. § (15) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

(15) Az önkormányzati rendeletet és normatív határozatot a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodája (Bp. IX. ker. Bakáts tér 14.) hirdetőtábláján mint közzétételi helyszínen ki kell hirdetni, valamint az önkormányzat honlapján meg kell jelentetni az ülést követő 3 munkanapon belül.”

Határidő: a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2019. (…) önkormányzati rendelet hatálybalépése

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(18 igen, egyhangú)

(A szavazásban 18 képviselő vett részt.)

 

340/2019. (XI.25.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 197/2/2019. sz. előterjesztés 1. számú melléklete 11. §-a az alábbiak szerint módosul:

„11. §

(1)A Rendelet 32. § (2) bekezdése a következő n) ponttal egészül ki:

[A jegyzőkönyv tartalmazza:]

  1. n) a titkos szavazás kivételével döntésenként a szavazásról szóló részletes kimutatást.”

(2) A Rendelet 33. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(5) A nyilvános képviselő-testületi és bizottsági ülés jegyzőkönyvét, nem ügyrendi vagy titkos szavazásokról készített névszerinti listát, valamint a zárt ülésen hozott határozatokat – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény rendelkezéseinek figyelembe vételével – az ülést követő 15 napon belül az önkormányzat honlapján meg kell jelentetni.”

Határidő: a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2019. (…) önkormányzati rendelet hatálybalépése

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(17 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 18 képviselő vett részt.)

 

341/2019. (XI.25.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendelet módosításáról szóló 197/2/2019. sz. előterjesztés 1. számú melléklete 13. § (1) bekezdését elhagyja:

„13. §

(1) A Rendelet 37. § (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

(4) A frakciók működésének személyi és tárgyi feltételeit a Polgármesteri Hivatal biztosítja.”

Határidő: a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2019. (…) önkormányzati rendelet hatálybalépése

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(16 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 18 képviselő vett részt.)

 

342/2019. (XI.25.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendelet módosításáról szóló 197/2/2019. sz. előterjesztés 1. számú melléklete 15. §-a az alábbiak szerint módosul:

„15. §

A Rendelet 42. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A részönkormányzat 7 tagból áll, akiket a Képviselő-testület választ települési képviselők és más, az adott településrészen élő választópolgárokból.”

Határidő: a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2019. (…) önkormányzati rendelet hatálybalépése

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(18 igen, egyhangú)

(A szavazásban 18 képviselő vett részt.)

 

343/2019. (XI.25.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendelet módosításáról szóló 197/2/2019. sz. előterjesztés 1. számú melléklete 17. §-a az alábbiak szerint módosul:

„17. §

(3) A Rendelet 17. § (6) bekezdésében az „egy alkalommal – legfeljebb 20 perc időtartamra – szünetet” szövegrész helyébe az „egy alkalommal – szóbeli előterjesztés esetén két alkalommal – legfeljebb 20 perc időtartamra szünetet” szöveg lép.

(4) A Rendelet 23. § (1) bekezdés d) pontjában a „két” szövegrész helyébe a „három” szöveg lép.

A jelenlegi (3) és (4) bekezdés számozása (5) és (6) bekezdésre változik.”

Határidő: a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2019. (….) önkormányzati rendelet hatálybalépése

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(14 igen, 4 tartózkodás)

(A szavazásban 18 képviselő vett részt.)

 

344/2019. (XI.25.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete rendes ülésének időpontját 15.00 órában határozza meg.

Határidő: a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2019. (…) önkormányzati rendelet hatálybalépése

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(10 igen, 5 nem, 3 tartózkodás)

(A szavazásban 18 képviselő vett részt.)

 

345/2019. (XI.25.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1./ a Vagyonnyilatkozat Ellenőrzési és Összeférhetetlenségi Bizottság elnevezést Házbizottságra változtatja,

2./ a Gazdasági Bizottság elnevezést Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságra változtatja.

Határidő: a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2019. (…) önkormányzati rendelet hatálybalépése

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(18 igen, egyhangú)

(A szavazásban 18 képviselő vett részt.)

 

346/2019. (XI.25.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Képviselő-testület következő állandó bizottságai tagjainak száma 7 főről 11 főre emelkedik:

Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság 11 fő

Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 11 fő

Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság 11 fő

Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság 11 fő

Városgazdálkodási Bizottság.” 11 fő.

Határidő: a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2019. (…) önkormányzati rendelet hatálybalépése

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(11 igen, 1 nem, 6 tartózkodás)

(A szavazásban 18 képviselő vett részt.)

 

347/2019. (XI.25.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …../2019. (XI.….) önkormányzati rendelete hatálybalépésének napjától

1./ a Házbizottság elnökévé dr. Mátyás Ferencet, tagjaivá

Torzsa Sándort,

Zombory Miklóst megválasztja.

 

2./ a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elnökévé Kállay Gábornét, tagjaivá 

Árva Pétert,

Takács Krisztiánt,

Takács Máriuszt,

Kádár Gábort,

Pityó Lászlót,

Szoboszlay Balázst megválasztja.

 

3./ az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elnökévé Torzsa Sándort, tagjaivá

Deutsch Lászlót,

Jancsó Andreát,

Takács Zoltánt,

Sajó Ákost,

Zombory Miklóst,

Haladi-Bús Balázst,

Illyés Miklóst,

Kelemen Lászlót,

Péter Lajost,

Vida Barbarát megválasztja.

 

4./ a Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elnökévé Takács Máriuszt, tagjaivá

Árva Pétert,

Deutsch Lászlót,

Kállay Gábornét,

Dr. Mátyás Ferencet,

Sajó Ákost,

Bodnár Alex Szilvesztert,

Bucher Franciskát,

Hulse Alexandrát,

Kozma Andrást,

Dr. Nagy Attilánét megválasztja.

 

5./ a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elnökévé Takács Krisztiánt, tagjaivá 

Dr. Bácskai Jánost,

Gyurákovics Andreát,

Jancsó Andreát,

Takács Zoltánt,

Torzsa Sándort,

Borbás Gabriellát,

Ferenczy Lászlónét 

Mathauser Tündét,

Matisz Károlyt, 

Mezey Istvánt megválasztja.

 

6./ a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elnökévé Árva Pétert, tagjaivá 

Dr. Bácskai Jánost,

Gyurákovics Andreát,

Dr. Mátyás Ferencet,

Szilágyi Zsoltot,

Takács Máriuszt,

Emődy Zsoltot,

Gulyás Mihályt,

Kovács Andrást,

Dr. Kulpinszky Eleonórát,

Zubonyiné Pelka Zsuzsannát megválasztja.

 

7./ a Városgazdálkodási Bizottság elnökévé Szilágyi Zsoltot, tagjaivá 

Csóti Zsombort,

Deutsch Lászlót,

Gyurákovics Andreát,

Hidasi Gyulát,

Takács Zoltánt,

Cserép Mihály Zoltánt,

Cseri Balázst,

Dr. Szabadkai Antalt,

Szántai Zsombort,

Tóth-Süveg Annát megválasztja.

 

8./ a József Attila Városrészi Önkormányzat elnökévé Hidasi Gyulát, tagjaivá 

Csóti Zsombort,

Jancsó Andreát,

Sajó Ákost,

Füzes Gábor Ivánt,

Szabó Gyulát,

Varga Józsefet megválasztja.

 

Határidő: a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …../2019. (…) önkormányzati rendelet hatálybalépése

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(12 igen, 5 tartózkodás)

(A szavazásban 17 képviselő vett részt.)

 

348/2019. (XI.25.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 197/2019. számú előterjesztés 1. számú mellékletét képező, a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2019. (…) önkormányzati rendeletet ugyanazon napirend keretében tárgyalja és alkotja meg.

Határidő: 2019. november 25. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(17 igen, egyhangú)

(A szavazásban 17 képviselő vett részt.)

 

349/2019. (XI.25.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy turizmusért, vállalkozás-fejlesztésért és testvérvárosi kapcsolatokért felelős tanácsnok, szociális ügyekét felelős tanácsnok, és közbiztonságért felelős tanácsnok pozíciót hoz létre.

Határidő: a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …../2019. (…) önkormányzati rendelet hatálybalépése

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(11 igen, 1 nem, 5 tartózkodás)

Dr. Bácskai János képviselő nem szavazott.

(A szavazásban 17 képviselő vett részt.)

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 12 igen, 6 tartózkodás mellett megalkotja 21/2019. (XI.28.) önkormányzati rendeletét a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosításáról.

 

350/2019. (XI.25.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 21/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelete hatálybalépésének napjától

 

1./ a Házbizottság elnökévé dr. Mátyás Ferencet, tagjaivá

Torzsa Sándort,

Zombory Miklóst megválasztja.

 

2./ a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elnökévé Kállay Gábornét, tagjaivá 

Árva Pétert,

Takács Krisztiánt,

Takács Máriuszt,

Kádár Gábort,

Pityó Lászlót,

Szoboszlay Balázst megválasztja.

 

3./ az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elnökévé Torzsa Sándort, tagjaivá

Deutsch Lászlót,

Jancsó Andreát,

Takács Zoltánt,

Sajó Ákost,

Zombory Miklóst,

Haladi-Bús Balázst,

Illyés Miklóst,

Kelemen Lászlót,

Péter Lajost,

Vida Barbarát megválasztja.

 

4./ a Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elnökévé Takács Máriuszt, tagjaivá

Árva Pétert,

Deutsch Lászlót,

Kállay Gábornét,

Dr. Mátyás Ferencet,

Sajó Ákost,

Bodnár Alex Szilvesztert,

Bucher Franciskát,

Hulse Alexandrát,

Kozma Andrást,

Dr. Nagy Attilánét megválasztja.

 

5./ a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elnökévé Takács Krisztiánt, tagjaivá 

Dr. Bácskai Jánost,

Gyurákovics Andreát,

Jancsó Andreát,

Takács Zoltánt,

Torzsa Sándort,

Borbás Gabriellát,

Ferenczy Lászlónét 

Mathauser Tündét,

Matisz Károlyt, 

Mezey Istvánt megválasztja.

 

6./ a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elnökévé Árva Pétert, tagjaivá 

Dr. Bácskai Jánost,

Gyurákovics Andreát,

Dr. Mátyás Ferencet,

Szilágyi Zsoltot,

Takács Máriuszt,

Emődy Zsoltot,

Gulyás Mihályt,

Kovács Andrást,

Dr. Kulpinszky Eleonórát,

Zubonyiné Pelka Zsuzsannátmegválasztja.

 

7./ a Városgazdálkodási Bizottság elnökévé Szilágyi Zsoltot, tagjaivá 

Csóti Zsombort,

Deutsch Lászlót,

Gyurákovics Andreát,

Hidasi Gyulát,

Takács Zoltánt,

Cserép Mihály Zoltánt,

Cseri Balázst,

Dr. Szabadkai Antalt,

Szántai Zsombort,

Tóth-Süveg Annát megválasztja.

 

8./ a József Attila Városrészi Önkormányzat elnökévé Hidasi Gyulát, tagjaivá 

Csóti Zsombort,

Jancsó Andreát,

Sajó Ákost,

Füzes Gábor Ivánt,

Szabó Gyulát,

Varga Józsefet megválasztja.

 

Határidő: a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendelet módosításáról szóló 21/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet hatálybalépése

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(11 igen, 2 nem, 5 tartózkodás)

(A szavazásban 18 képviselő vett részt.)

 

351/2019. (XI.25.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Csóti Zsombort megválasztja a turizmusért, vállalkozás-fejlesztésért és testvérvárosi kapcsolatokért felelős tanácsnoknak.

Határidő: a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 21/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet hatálybalépése

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(13 igen, 5 tartózkodás)

(A szavazásban 18 képviselő vett részt.)

 

352/2019. (XI.25.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Jancsó Andreát megválasztja a szociális ügyekért felelős tanácsnoknak.

Határidő: a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 21/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet hatálybalépése

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(13 igen, 5 tartózkodás)

(A szavazásban 18 képviselő vett részt.)

 

353/2019. (XI.25.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Szilágyi Zsoltot megválasztja a közbiztonságért felelős tanácsnoknak.

Határidő: a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 21/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet hatálybalépése

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(12 igen, 1 nem, 5 tartózkodás)

(A szavazásban 18 képviselő vett részt.)

 

2./ Javaslat önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felügyelőbizottsági és igazgatósági tagjainak megválasztására (FESZ Kft., FESZOFE Kft., FEV IX. Zrt.)

199/2019., 199/2/2019. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

354/2019. (XI.25.) sz.

Határozat

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1.1. a FESZOFE Nonprofit Kft. felügyelőbizottságába Szabó Dánielt 5 éves határozott időtartamra, 2019. november 26. napjától 2024. november 25. napjáig tagnak megválasztja.

1.2. a FESZOFE Nonprofit Kft. felügyelőbizottságába Zólyomi Mátyást 5 éves határozott időtartamra, 2019. november 26. napjától 2024. november 25. napjáig tagnak megválasztja.

1.3. a FESZOFE Nonprofit Kft. felügyelőbizottságába Nagy Anikót 5 éves határozott időtartamra, 2019. november 26. napjától 2024. november 25. napjáig tagnak megválasztja.

1.4. a felügyelőbizottság tagjainak díjazását … Ft/hó összegben, elnökének díjazását … Ft/hó összegben állapítja meg.

1.5. a FESZOFE Nonprofit Kft. alapító okiratának 9.2. pontját az alábbira módosítja:

„9.2. Az Alapító a felügyelőbizottság tagjainak 2024. november 25. napjáig az alábbi személyeket jelöli ki:

 

Név: Szabó Dániel

Anyja neve: Koczok Mária Margit 

Lakcíme: 1096 Bp., Lenhossék utca 3. F lph. 2. em. 3.

Megbízatása: 2019. 11. 26. – 2024. 11. 25.-ig tart.

 

Név: Zólyomi Mátyás 

Anyja neve: Vékássy Ilona 

Lakcíme: 1205 Bp., Asztalos Sándor u. 17.

Megbízatása: 2019. 11. 26. – 2024. 11. 25.-ig tart.

 

Név: Nagy Anikó

Anyja neve: Tódor Elvira 

Lakcíme: 1181 Bp., Szamos u. 3/a.

Megbízatása: 2019. 11. 26. – 2024. 11. 25.-ig tart”

 

Határidő: 2019. november 25.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy 

a./ gondoskodjon a FESZOFE Nonprofit Kft. alapító okirat módosításának és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának aláírásáról. 

b./ az alapítói döntésről a FESZOFE Nonprofit Kft. ügyvezetőjét értesítse annak érdekében, hogy a társaság jogi képviselőjének közreműködésével gondoskodjon a személyi változások Fővárosi Törvényszék Cégbíróságához való bejelentéséről.  

Határidő: 2019. november 25.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(13 igen, 5 tartózkodás)

(A szavazásban 18 képviselő vett részt.)

 

355/2019. (XI.25.) sz.

Határozat

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1.1. a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottságába Bárány Barbarát 5 éves határozott időtartamra, 2019. november 26. napjától 2024. november 25. napjáig tagnak megválasztja.

1.2. a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottságába Ifj. Kandolka Lászlót 5 éves határozott időtartamra, 2019. november 26. napjától 2024. november 25. napjáig tagnak megválasztja.

1.3. a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottságába Bézsenyiné dr. Traub Ildikót 5 éves határozott időtartamra, 2019. november 26. napjától 2024. november 25. napjáig tagnak megválasztja.

1.4. a felügyelőbizottság tagjainak díjazását … Ft/hó összegben, elnökének díjazását … Ft/hó összegben állapítja meg.

1.5. a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának 16.3. pontját az alábbira módosítja:

„16.3. A felügyelőbizottság tagjai:

 

Név: Bárány Barbara

Anyja neve: Bucsán Andrea

Lakcím: 1096. Bp., Sobieski János utca 3. 2. em. 22.

 

A megbízatás határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2019. november 26.

A megbízatás lejárta: 2024. november 25.

 

Név: Ifj. Kandolka László

Anyja neve: Tóth Zsuzsanna

Lakcím: 1163 Bp., Aranycsillag u. 25.

 

A megbízatás határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2019. november 26.

A megbízatás lejárta: 2024. november 25.

 

Név: Bézsenyiné dr. Traub Ildikó

Anyja neve: Kovács Erzsébet 

Lakcím: 1093 Bp., Lónyay u. 49. 2/9.

 

A megbízatás határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2019. november 26.

A megbízatás lejárta: 2024. november 25.”

 

Határidő: 2019. november 25.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy 

a./ gondoskodjon a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okirat módosításának és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának aláírásáról.  

b./ az alapítói döntésről a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét értesítse annak érdekében, hogy a társaság jogi képviselőjének közreműködésével gondoskodjon a személyi változások Fővárosi Törvényszék Cégbíróságához való bejelentéséről.  

Határidő: 2019. november 25.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(11 igen, 7 tartózkodás)

(A szavazásban 18 képviselő vett részt.)

 

356/2019. (XI.25.) sz.

Határozat

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1.1. a FEV IX. Zrt. felügyelőbizottságába Csepregi Dávidot 5 éves határozott időtartamra, 2019. november 26. napjától 2024. november 25. napjáig tagnak megválasztja.

1.2. a FEV IX. Zrt. felügyelőbizottságába Dauner Kristófot 5 éves határozott időtartamra, 2019. november 26. napjától 2024. november 25. napjáig tagnak megválasztja.

1.3. a FEV IX. Zrt. felügyelőbizottságába Olajkövi Jánost 5 éves határozott időtartamra, 2019. november 26. napjától 2024. november 25. napjáig tagnak megválasztja.

1.4. a FEV IX. Zrt. felügyelőbizottságába Pleszel Andrást 5 éves határozott időtartamra, 2019. november 26. napjától 2024. november 25. napjáig tagnak megválasztja.

1.5. a FEV IX. Zrt. felügyelőbizottságába Polyák Béla Attilát 5 éves határozott időtartamra, 2019. november 26. napjától 2024. november 25. napjáig tagnak megválasztja.

1.6. a FEV IX. Zrt. felügyelőbizottságába Balogh Pált 5 éves határozott időtartamra, 2019. november 26. napjától 2024. november 25. napjáig tagnak megválasztja.

1.7. a felügyelőbizottság tagjainak díjazását … Ft/hó összegben, elnökének díjazását …Ft/hó összegben állapítja meg.

1.8. a FEV IX. Zrt. alapító okiratának 13.8. pontját az alábbira módosítja:

„13.8. A Társaság felügyelőbizottságának a 2019.11.26-tól 2024.11.25-ig terjedő időtartamra kijelölt tagjai:

13.8.1. Csepregi Dávid

lakcíme: 3390 Füzesabony, Alkotmány u. 18/a.

anyja születési neve: Tassy Krisztina

13.8.2. Dauner Kristóf

lakcíme: 1141 Bp., Kosztolányi Dezső tér 7.

anyja születési neve: Szathmári Ágnes

13.8.3. Olajkövi János

lakcíme: 1097 Bp., Vágóhíd u. 31-33. I.ép. 2a.

anyja születési neve: Szász Anna

13.8.4. Pleszel András

lakcíme: 1237 Bp., Maros utca 154.

anyja születési neve: Csorba Erika

13.8.5. Polyák Béla Attila

lakcíme: 1194 Bp., Pozsony u. 49.

anyja születési neve: Daróczi Julianna Mária

 

13.8.6. Balogh Pál

lakcíme: 1192 Bp., Baross u. 80. fszt. 1.

anyja születési neve: Palkó Mária”

 

Határidő: 2019. november 25.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(11 igen, 1 nem, 5 tartózkodás)

(A szavazásban 18 képviselő vett részt.)

 

357/2019. (XI.25.) sz.

Határozat

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1.9. a FEV IX. Zrt. igazgatóságába Pataki Mártont 5 éves határozott időtartamra, 2019. november 26. napjától 2024. november 25. napjáig tagnak megválasztja.

1.10. a FEV IX. Zrt. igazgatóságába Klézli Cintiát 5 éves határozott időtartamra, 2019. november 26. napjától 2024. november 25. napjáig tagnak megválasztja.

1.11. a FEV IX. Zrt. igazgatóságába Bubori Zsoltot 5 éves határozott időtartamra, 2019. november 26. napjától 2024. november 25. napjáig tagnak megválasztja.

1.12. a FEV IX. Zrt. igazgatóságába Pápa Leventét 5 éves határozott időtartamra, 2019. november 26. napjától 2024. november 25. napjáig tagnak megválasztja.

1.13. a FEV IX. Zrt. igazgatóságába Hidasi Gábort 5 éves határozott időtartamra, 2019. november 26. napjától 2024. november 25. napjáig tagnak megválasztja.

1.14. az igazgatóság tagjainak díjazását … Ft/hó összegben, elnökének díjazását …Ft/hó összegben állapítja meg. 

1.15. a FEV IX. Zrt. alapszabályának 12.16. pontját az alábbira módosítja:

„12.16. A Társaság igazgatóságának a 2019.11.26-tól 2024.11.25-ig terjedő időtartamra kijelölt tagjai:

12.16.1. Pataki Márton Dániel

lakcíme: 1034 Bp., Szőlő u. 21.

anyja születési neve: Pándy Krisztina

12.16.2. Klézli Cintia

lakcíme: 1112 Bp., Menyecske utca 1.

anyja születési neve: Belházi Andrea Csilla

12.16.3. Bubori Zsolt

lakcíme: 1064 Bp., Izabella utca 90. 3. em. 15.a.

anyja születési neve: Szilágyi Erzsébet Katalin

12.16.4. Pápa Levente

lakcíme: 1092 Bp., Köztelek utca 4/A 6. em. 1.a.

anyja születési neve: Stótz Edit

12.16.5. Hidasi Gábor

lakcíme: 1098 Bp., Dési Huber u. 2. VI/52.

anyja születési neve: Erős Julianna”

 

Határidő: 2019. november 25.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy 

a./ gondoskodjon a FEV IX. Zrt. alapszabály módosításának és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályának aláírásáról. 

b./ az alapítói döntésről a FEV IX. Zrt. vezérigazgatóját értesítse annak érdekében, hogy a társaság jogi képviselőjének közreműködésével gondoskodjon a személyi változások Fővárosi Törvényszék Cégbíróságához való bejelentéséről.

Határidő: 2019. november 25.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(12 igen, 1 nem, 5 tartózkodás)

(A szavazásban 18 képviselő vett részt.)

 

358/2019. (XI.25.) sz.

Határozat

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1.1. a FESZOFE Nonprofit Kft. felügyelőbizottságába Szabó Dánielt 5 éves határozott időtartamra, 2019. november 26. napjától 2024. november 25. napjáig tagnak megválasztja.

1.2. a FESZOFE Nonprofit Kft. felügyelőbizottságába Zólyomi Mátyást 5 éves határozott időtartamra, 2019. november 26. napjától 2024. november 25. napjáig tagnak megválasztja.

1.3. a FESZOFE Nonprofit Kft. felügyelőbizottságába Nagy Anikót 5 éves határozott időtartamra, 2019. november 26. napjától 2024. november 25. napjáig tagnak megválasztja.

1.4. a felügyelőbizottság tagjainak díjazását 80.000 Ft/hó összegben, elnökének díjazását 120.000 Ft/hó összegben állapítja meg.

1.5. a FESZOFE Nonprofit Kft. alapító okiratának 9.2. pontját az alábbira módosítja:

„9.2. Az Alapító a felügyelőbizottság tagjainak 2024. november 25. napjáig az alábbi személyeket jelöli ki:

 

Név: Szabó Dániel

Anyja neve: Koczok Mária Margit 

Lakcíme: 1096 Bp., Lenhossék utca 3. F lph. 2. em. 3.

Megbízatása: 2019. 11. 26. – 2024. 11. 25.-ig tart.

 

Név: Zólyomi Mátyás 

Anyja neve: Vékássy Ilona 

Lakcíme: 1205 Bp., Asztalos Sándor u. 17.

Megbízatása: 2019. 11. 26. – 2024. 11. 25.-ig tart.

 

Név: Nagy Anikó

Anyja neve: Tódor Elvira 

Lakcíme: 1181 Bp., Szamos u. 3/a.

Megbízatása: 2019. 11. 26. – 2024. 11. 25.-ig tart”

 

Határidő: 2019. november 25.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy 

a./ gondoskodjon a FESZOFE Nonprofit Kft. alapító okirat módosításának és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának aláírásáról. 

b./ az alapítói döntésről a FESZOFE Nonprofit Kft. ügyvezetőjét értesítse annak érdekében, hogy a társaság jogi képviselőjének közreműködésével gondoskodjon a személyi változások Fővárosi Törvényszék Cégbíróságához való bejelentéséről.  

Határidő: 2019. november 25.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(13 igen, 5 tartózkodás)

(A szavazásban 18 képviselő vett részt.)

 

359/2019. (XI.25.) sz.

Határozat

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1.1. a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottságába Bárány Barbara 5 éves határozott időtartamra, 2019. november 26. napjától 2024. november 25. napjáig tagnak megválasztja.

1.2. a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottságába ifj. Kandolka László 5 éves határozott időtartamra, 2019. november 26. napjától 2024. november 25. napjáig tagnak megválasztja.

1.3. a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottságába Bézsenyiné dr. Traub Ildikót 5 éves határozott időtartamra, 2019. november 26. napjától 2024. november 25. napjáig tagnak megválasztja.

1.4. a felügyelőbizottság tagjainak díjazását 80.000 Ft/hó összegben, elnökének díjazását 120.000 Ft/hó összegben állapítja meg.

1.5. a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának 16.3. pontját az alábbira módosítja:

„16.3. A felügyelőbizottság tagjai:

 

Név: Bárány Barbara

Anyja neve: Bucsán Andrea

Lakcím: 1096. Bp., Sobieski János utca 3. 2. em. 22.

 

A megbízatás határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2019. november 26.

A megbízatás lejárta: 2024. november 25.

 

Név: Ifj. Kandolka László

Anyja neve: Tóth Zsuzsanna

Lakcím: 1163 Bp., Aranycsillag u. 25.

 

A megbízatás határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2019. november 26.

A megbízatás lejárta: 2024. november 25.

 

Név: Bézsenyiné dr. Traub Ildikó

Anyja neve: Kovács Erzsébet 

Lakcím: 1093 Bp., Lónyay u. 49. 2/9.

 

A megbízatás határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2019. november 26.

A megbízatás lejárta: 2024. november 25.”

 

Határidő: 2019. november 25.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy 

a./ gondoskodjon a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okirat módosításának és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának aláírásáról.  

b./ az alapítói döntésről a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét értesítse annak érdekében, hogy a társaság jogi képviselőjének közreműködésével gondoskodjon a személyi változások Fővárosi Törvényszék Cégbíróságához való bejelentéséről.  

Határidő: 2019. november 25.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(12 igen, 6 tartózkodás)

(A szavazásban 18 képviselő vett részt.)

 

360/2019. (XI.25.) sz.

Határozat

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1.1. a FEV IX. Zrt. felügyelőbizottságába Csepregi Dávidot 5 éves határozott időtartamra, 2019. november 26. napjától 2024. november 25. napjáig tagnak megválasztja.

1.2. a FEV IX. Zrt. felügyelőbizottságába Dauner Kristófot 5 éves határozott időtartamra, 2019. november 26. napjától 2024. november 25. napjáig tagnak megválasztja.

1.3. a FEV IX. Zrt. felügyelőbizottságába Olajkövi Jánost 5 éves határozott időtartamra, 2019. november 26. napjától 2024. november 25. napjáig tagnak megválasztja.

1.4. a FEV IX. Zrt. felügyelőbizottságába Pleszel Andrást 5 éves határozott időtartamra, 2019. november 26. napjától 2024. november 25. napjáig tagnak megválasztja.

1.5. a FEV IX. Zrt. felügyelőbizottságába Polyák Béla Attilát 5 éves határozott időtartamra, 2019. november 26. napjától 2024. november 25. napjáig tagnak megválasztja.

1.6. a FEV IX. Zrt. felügyelőbizottságába Balogh Pált 5 éves határozott időtartamra, 2019. november 26. napjától 2024. november 25. napjáig tagnak megválasztja.

1.7. a felügyelőbizottság tagjainak díjazását 100.000 Ft/hó összegben, elnökének díjazását 145.000 Ft/hó összegben állapítja meg.

1.8. a FEV IX. Zrt. alapító okiratának 13.8. pontját az alábbira módosítja:

„13.8. A Társaság felügyelőbizottságának a 2019.11.26-tól 2024.11.25-ig terjedő időtartamra kijelölt tagjai:

13.8.1. Csepregi Dávid

lakcíme: 3390 Füzesabony, Alkotmány u. 18/a.

anyja születési neve: Tassy Krisztina

13.8.2. Dauner Kristóf

lakcíme: 1141 Bp., Kosztolányi Dezső tér 7.

anyja születési neve: Szathmári Ágnes

13.8.3. Olajkövi János

lakcíme: 1097 Bp., Vágóhíd u. 31-33. I.ép. 2a.

anyja születési neve: Szász Anna

13.8.4. Pleszel András

lakcíme: 1237 Bp., Maros utca 154.

anyja születési neve: Csorba Erika

13.8.5. Polyák Béla Attila

lakcíme: 1194 Bp., Pozsony u. 49.

anyja születési neve: Daróczi Julianna Mária

 

13.8.6. Balogh Pál

lakcíme: 1192 Bp., Baross u. 80. fszt. 1.

anyja születési neve: Palkó Mária”

 

Határidő: 2019. november 25.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(13 igen, 5 tartózkodás)

(A szavazásban 18 képviselő vett részt.)

 

361/2019. (XI.25.) sz.

Határozat

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1.9. a FEV IX. Zrt. igazgatóságába Pataki Mártont 5 éves határozott időtartamra, 2019. november 26. napjától 2024. november 25. napjáig tagnak megválasztja.

1.10. a FEV IX. Zrt. igazgatóságába Klézli Cintiát 5 éves határozott időtartamra, 2019. november 26. napjától 2024. november 25. napjáig tagnak megválasztja.

1.11. a FEV IX. Zrt. igazgatóságába Bubori Zsoltot 5 éves határozott időtartamra, 2019. november 26. napjától 2024. november 25. napjáig tagnak megválasztja.

1.12. a FEV IX. Zrt. igazgatóságába Pápa Leventét 5 éves határozott időtartamra, 2019. november 26. napjától 2024. november 25. napjáig tagnak megválasztja.

1.13. a FEV IX. Zrt. igazgatóságába Hidasi Gábort 5 éves határozott időtartamra, 2019. november 26. napjától 2024. november 25. napjáig tagnak megválasztja.

1.14. az igazgatóság tagjainak díjazását 130.000 Ft/hó összegben, elnökének díjazását 185.000 Ft/hó összegben állapítja meg. 

1.15. a FEV IX. Zrt. alapszabályának 12.16. pontját az alábbira módosítja:

„12.16. A Társaság igazgatóságának a 2019.11.26-tól 2024.11.25-ig terjedő időtartamra kijelölt tagjai:

12.16.1. Pataki Márton Dániel

lakcíme: 1034 Bp., Szőlő u. 21.

anyja születési neve: Pándy Krisztina

12.16.2. Klézli Cintia

lakcíme: 1112 Bp., Menyecske utca 1.

anyja születési neve: Belházi Andrea Csilla

12.16.3. Bubori Zsolt

lakcíme: 1064 Bp., Izabella utca 90. 3. em. 15.a.

anyja születési neve: Szilágyi Erzsébet Katalin

12.16.4. Pápa Levente

lakcíme: 1092 Bp., Köztelek utca 4/A 6. em. 1.a.

anyja születési neve: Stótz Edit

12.16.5. Hidasi Gábor

lakcíme: 1098 Bp., Dési Huber u. 2. VI/52.

anyja születési neve: Erős Julianna”

 

Határidő: 2019. november 25.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy 

a./ gondoskodjon a FEV IX. Zrt. alapszabály módosításának és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályának aláírásáról. 

b./ az alapítói döntésről a FEV IX. Zrt. vezérigazgatóját értesítse annak érdekében, hogy a társaság jogi képviselőjének közreműködésével gondoskodjon a személyi változások Fővárosi Törvényszék Cégbíróságához való bejelentéséről.

 

Határidő: 2019. november 25.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(13 igen, 5 tartózkodás)

(A szavazásban 18 képviselő vett részt.)

 

3./ Javaslat parkolás-üzemeltetéssel kapcsolatos döntések meghozatalára

200/2019. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

362/2019. (XI.25.) sz.

Határozat

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2020. január 1-jétől a parkolás-üzemeltetéssel kapcsolatos közszolgáltatási feladatokat a 200/2019. számú előterjesztésben foglaltak szerint a FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. útján látja el, egyben felkéri a FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt-t a 200/2019. számú előterjesztésben leírtak végrehajtására, a szükséges közbeszerzési és beszerzési eljárások előkészítésére.

Határidő: folyamatos

Felelős: FEV IX. Zrt. vezérigazgató

2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében, az általános tartalék terhére a parkolás-üzemeltetési feladatok ellátásának folyamatos biztosítása érdekében:

a./ 10 db parkolóóra beszerzésére bruttó 15.240.000 Ft,

b./ a feladat ellátásához szükséges helyiség kialakításához bruttó 25.400.000 Ft,

c./ a feladat ellátásához szükséges helyiség kialakításhoz kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzéshez bruttó 6.350.000 Ft,

d./ a FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. és az Önkormányzat között létrejött támogatási szerződésben meghatározott támogatási összeg módosítására 10.000.000 Ft–tal,

e./ a FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. és az Önkormányzat között a parkolás üzemeltetéssel kapcsolatban létrejött közszolgáltatási szerződésben meghatározott kompenzáció összeg módosítására bruttó 71.903.590 Ft összegű előirányzatot biztosít,

egyben felkéri a Polgármestert, hogy a vonatkozó költségvetési rendelet módosítására vonatkozó javaslatot terjessze a Képviselő-testület elé.

Határidő: az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet soron következő módosítása

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy a FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. és az Önkormányzat között a 2020. évre kötendő, a parkolás-üzemeltetéssel kapcsolatos közszolgáltatási szerződésben foglaltak fedezetére az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében bruttó 340.067.900 Ft-ot biztosít.

Határidő: az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendeletének előkészítése

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy a FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. és az Önkormányzat között a 2020. évre kötendő támogatási szerződésben, a parkolás-üzemeltetés miatti költségnövekmény fedezetére az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében 275.000.000 Ft– ot biztosít.

Határidő: az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendeletének előkészítése

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

5./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. 2020. január 1-jétől ne lásson el kerékbilincselési fel- és leszerelési közreműködői tevékenységet.

Határidő: 2019. december 31.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

6./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület soron következő ülésére terjessze elő – a 200/2019. számú előterjesztésben foglaltak figyelembevételével – a FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. és az Önkormányzat között létrejött szerződések módosítására vonatkozó javaslatát.

Határidő: a Képviselő-testület 2019. decemberi ülése

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(12 igen, 2 nem, 4 tartózkodás)

(A szavazásban 18 képviselő vett részt.)

 

4./ Leövey Gimnáziumért Alapítvány támogatási kérelme

201/2019. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

363/2019. (XI.25.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1./ a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottságnak az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II.26.) önkormányzati rendelet 3146. számú „Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi feladatok” költségvetési sor feletti rendelkezési jogát eseti jelleggel magához vonja, és a költségvetési sor terhére a Leövey Gimnáziumért Alapítvány részére 820.000,- Ft támogatást biztosít a Budapest IX. kerületi Leövey Klára Gimnázium diákkórusának prágai „Adventi Kórusfesztivál” elnevezésű rendezvényen való részvétele költségeihez.

Határidő: 2019. november 25.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

2./ felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatás kifizetéséhez szükséges megállapodás megkötéséről.

Határidő: döntést követő 30 napon belül

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(17 igen, egyhangú)

Baranyi Krisztina polgármester nem szavazott.

(A szavazásban 17 képviselő vett részt.)

 

5./ Javaslat a „Déli Zöld Parkkal” kapcsolatos döntések meghozatalára

203/2019., 203/2/2019. sz. előterjesztések

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

364/2019. (XI.25.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a Kormányt, hogy a Soroksári út-Koppány utca-Földváry utca által határolt lakótömb tömbrehabilitációját finanszírozza meg.

Határidő: 2019. november 25.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(13 igen, 5 tartózkodás)

(A szavazásban 18 képviselő vett részt.)

 

365/2019. (XI.25.) sz.

Határozat

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jelen határozatban foglalt valamennyi feltétel teljesülése esetén támogatja, hogy a Déli összekötő vasúti híd pesti hídfő déli oldala – H7 HÉV töltés Duna felőli oldala – Kvassay híd északi hídfő – Ráckevei (Soroksári) Duna-ág – Duna folyam zsilip ág – Duna folyam által körülhatárolt területen (a „Fejlesztési Terület”) 2024-ig, kormányzati városfejlesztésként, két ütemben megvalósuljon a jelen határozatban megjelölt programelemeket is magában foglaló Ferencvárosi Szabadidő- és Sportpark, és annak részeként 2023-ig egy atlétikai központ. 

2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi atlétikai világbajnokság megrendezését és az atlétikai központ kialakítását abban az esetben támogatja, ha a Ferencvárosi Szabadidő- és Sportpark megépítése, illetve a kapcsolódó egyéb fejlesztések az alábbi feltételek mellett valósulnak meg:

  1. A 2016/2017. (XII. 22.) számú kormányhatározatban foglaltak szerint 2020 és 2027 között ütemezetten megvalósul a kormányhatározatban körülírt Déli Városkapu – Budapest Diákváros Program, és ilyen módon a program által érintett, összességében cca. 100 hektárt kitevő, jelenleg a lakosság által nem használható, lepusztult állapotú, elhanyagolt területek revitalizációja megtörténik és e városrésznyi térség így a tervezett, többezer egyetemi hallgatót befogadó kollégiumváros elhelyezését és a budapestiek sportolási és szabadidős lehetőségeinek minőségi javulását szolgálja.
  2. A Déli Városkapu – Budapest Diákváros fejlesztési program alapvetően e három nagy fejlesztési programelemet kell tartalmaznia: a Ferencvárosi Szabadidő- és Sportpark a Fejlesztési Területen, egy új, döntően minőségi zöldfelülettel borított, a Városliget és a Népliget után Pest harmadik legnagyobb közparkjaként létesülő Csepeli Közpark Észak-Csepel keleti részén, valamint a Budapest Diákváros Ferencváros, Soroksári út és a Soroksári Duna-ág közé eső részén.

(c) Az atlétikai központ olyan módon valósul meg, hogy a központ világbajnokság utáni végleges állapotában a létesítmény felső karéján kialakításra kerül egy, versenyeken kívül a nagyközönség számára is nyitva álló, dunai panorámát biztosító, 6,5 méter magasságban elhelyezkedő úgynevezett városi gyűrű, amely magában foglal egy 600 méter hosszú görkorcsolya- és futópályát, tartalmaz továbbá egy szabadtéri fitneszparkot, játszótéri eszközöket, illetve jelentős mennyiségű konténeres növényzetet is.

(d) Az atlétikai központ és annak részeként elkészülő városi gyűrű akadálymentes módon megközelíthető lesz a dunai oldalon kialakítandó sétány irányából.

(e) A ferencvárosi óvodai férőhelyek számának bővítése érdekében az atlétikai központ versenyek megrendezésére szolgáló épületében kialakításra kerül egy 90 férőhelyes óvoda befogadására alkalmas helyiségcsoport, amelyet a kerületi önkormányzat külön megállapodás alapján lesz jogosult óvodaként használni. 

(f) Budapest lakossága életminőségének javítása érdekében, valamint a „zöld Budapest” célkitűzés jegyében 2025-ig a Fejlesztési Területen megvalósul egy Észak-Csepelre is átnyúló, összesen 26 hektár területnyi, a lakosság és a nagyközönség számára szabadon hozzáférhető közpark, amelynek keretében a jelenlegi rendezetlen és elhanyagolt állapotú területek a lakosság számára szabadidős lehetőséget nyújtó, rendezett és kulturált területekként kerülnek kialakításra.

(g) A Fejlesztési Terület, illetve a közpark területén megvalósításra kerülnek az alábbi programelemek:

-közönségtájékoztató digitális Smart-Infó kapu a terület észak-keleti feltárásánál,

-a Duna-parton egy 2000 m2 területű, homokszórással, szükséges rétegrend szerint borított dunai szabadstrand,

-egy nyitott 25 méteres medence pihenő területtel a megszűnő Vituki-strand pótlására,

-egy 3000 m2 területű korszerű, biztonságos, magas funkcionális és esztétikai igényességgel kialakított játszótér,

-egy 2000 m2 területű körbekerített kutyafuttató,

-egy kültéri fitneszcentrum és extrém sportpark mászó fallal,

-egy külön terület kialakítása esetleges kortárs szoborpark elhelyezésére, szabadtéri mozielőadáshoz szükséges vetítőfallal,

-az atlétikai központ végleges állapotának kialakítása során egy, a hosszanti lelátók között elhelyezkedő, a tavasztól őszig tartó időszakban versenyeken kívül kulturális és művészeti előadások rendszeres tartására alkalmas mobil színpad,

-a Fejlesztési Terület Dunával párhuzamos oldalán egy kerékpárút és gyalogossétány, amely a Művészetek Palotájától indulva a Rákóczi híd alatt átvezet a Ferencvárosi Szabadidő- és Sportparkon keresztül annak Csepel-szigeti parkrészéig,

-fenti kerékpárút és gyalogossétány folytatásaként a Ráckevei (Soroksári) Duna-ág felett átívelő, a Fejlesztési Terület részeként kialakítandó közpark dél-pesti és észak-csepeli részét összekötő, gyalogos és kerékpáros közlekedésre alkalmas híd,

-az új Csepeli Közpark területén, illetve a teljes Déli Városkapu – Budapest Diákváros térségben, az atlétikai központ és az 5. pontban meghatározott evezős központ kivételével nem épül nemzetközi versenyek megrendezésére alkalmas sportlétesítmény,  

-az érintett dél-pesti és észak-csepeli területek dunai kishajós forgalomba, illetve a közösségi közlekedési hálózatba történő bekapcsolása érdekében megfelelő kikötőpontok.

3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete szükségesnek és a fenti 2. pontban rögzített programelemek megvalósítása feltételének tekinti, hogy a Déli Városkapu – Budapest Diákváros Program keretében két ütemben, mintegy 4.000–4.000 egyetemi hallgató számára elhelyezést és a szükséges infrastruktúrát biztosító kollégiumi diákváros kerüljön kialakításra a Nagyvásártelep közvetlen környezetében, és ennek keretében megvalósuljon a Nagyvásártelep pusztuló épületének teljes körű felújítása, új funkciókkal történő megtöltése. E beruházás megvalósítása érdekében Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete szükségesnek és indokoltnak tartja 2020-ban építészeti tervpályázat lebonyolítását, az engedélyes tervek 2022-ig történő elkészítését és a kivitelezés 2023-ban történő megkezdését.

4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezi azon igényét, hogy a teljes térséget érintő bármely további, kormányzati szervek által bonyolított vagy finanszírozott tervpályázatban a Kormány vonja be szavazati joggal bíró zsűritagként a Fővárosi Önkormányzat, Ferencváros Önkormányzata és Csepel Önkormányzata egy-egy delegáltját. 

5./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a dunai evezős élet felpezsdítése érdekében megvalósuljon a Ráckevei (Soroksári) Duna-ág mentén egy új dunai evezős központ, valamint menjen végbe a Ráckevei (Soroksári) Duna-ág és partszakaszai kapcsolódó revitalizációja mederkotrással, legalább a Molnár szigetig. Felkéri a Kormányt, hogy a 2021 és 2027 közötti európai uniós költségvetési ciklus programozása során a fenti célt nevesítve jelenítse meg a kialakításra kerülő operatív programokban, valamint, hogy az európai uniós fejlesztési ciklus végéig a teljes revitalizáció és mederkotrás végrehajtásáról gondoskodjon. 

6./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Kormányt, hogy vizsgálja meg az Országos Széchényi Könyvtár új épülete Ferencvárosban, a Déli Városkapu területén vagy az azzal határos barnamezős területen történő elhelyezésének lehetőségét.

7./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete indokoltnak tartja, hogy a fenti program megvalósításával összefüggésben, az Egészséges Budapest Program részeként, a korábban megkezdett kerületi ellátó központ fejlesztési program keretében a következő három évben, a Kormány és Ferencváros Önkormányzata megállapodása alapján, legfeljebb 4 milliárd forint központi költségvetési forrás felhasználásával valósuljon meg a Mester utcai Szakrendelő Intézet felújítása és új épülettel történő bővítése.

8./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jelen határozatban foglalt feltételek teljesülése esetén támogatja, hogy a Nemzetközi Atlétikai Szövetség (IAAF, illetve World Athletics), a Magyar Atlétikai Szövetség és Magyarország Kormánya által kötött, Magyarország számára kötelezettségeket keletkeztető, érvényes és hatályos nemzetközi szerződésnek megfelelően Budapesten rendezzék meg a 2023. évi IAAF Atlétikai Világbajnokságot.

9./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jelen határozatban foglalt feltételek teljesülése esetén támogatja, hogy a Fejlesztési Területen kormányzati városfejlesztésként, két ütemben megvalósuljon a jelen határozatban megjelölt programelemeket is magában foglaló Ferencvárosi Szabadidő- és Sportpark, és annak részeként 2023-ig egy, a világbajnokság megrendezésére ideiglenes lelátókkal alkalmassá tett, a csepeli szigetcsúcson kapcsolódó edzőpályákat és fedett atlétikai edzőcsarnokot is tartalmazó atlétikai központ. E megjelölt programelemek a Fejlesztési Területen legfeljebb két ütemben valósuljanak meg legkésőbb 2024-ig.

10./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának a fenti 2-7 pontban foglaltak teljesülése tekintetében megfelelő garanciának tekinti azt, ha a Kormány 2019. december 31-ig a 2-7. pontokban részletesen kifejtett feltételeket nyilvános kormányhatározatban megerősíti. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Budapest Főpolgármesterét, hogy a Fővárosi Közfejlesztések tanácsában félévente kérjen kormányzati jelentést a feltételek teljesüléséről és a beruházások végrehajtásáról. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Kormányt, hogy a Kormány által kijelölt felelős kormányzati személy útján félévente tájékoztassa Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros polgármesterét a feltételek teljesüléséről és a beruházások végrehajtásáról.

11./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete indokoltnak tartja, hogy a Fejlesztési Területen megvalósuló Ferencvárosi Szabadidő- és Sportpark, valamint a 4. a) pont szerinti Déli Városkapu program megvalósításával összefüggésben a H6 Budapest – Ráckeve és a H7 Boráros tér – Csepel vonalak elővárosi gyorsvasúti üzemű, a vonatkozó állami és fővárosi városfejlesztési célkitűzésekkel is összhangban megvalósítandó átfogó fejlesztése, valamint teljes körű felújítása, a vonalak Budapest, Kálvin térig mélyvezetésben történő meghosszabbítása megnevezésű projekt a 2021 és 2027 közötti európai uniós költségvetési ciklus programozása során nevesítve megjelenjen a kialakításra kerülő operatív programokban, és mind a tervezés, mind pedig az előkészítés, valamint a projekt megvalósítása megtörténjen a soron következő európai uniós fejlesztési ciklus végéig.

12./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Kormányt, hogy vizsgálja meg, hogy a Ferencvárosi pályaudvar teherforgalmi szempontú használata megszüntethető-e, és az így felszabaduló területek miként vonhatók be Ferencváros, illetve egész Dél-Pest vérkeringésébe.

13./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Kormányt, hogy a Soroksári út-Koppány utca-Földváry utca által határolt lakótömb tömbrehabilitációját finanszírozza meg.

Határidő: 2019. november 25.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(17 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 18 képviselő vett részt.)

 

6./ Javaslat „Humanitas Ferencváros” díj adományozására 

202/2019. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

366/2019. (XI.25.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 25/2012. (VII. 16.) önkormányzati rendelet 6. § (7) bekezdésében az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottságra átruházott hatáskört a „Humanitas Ferencváros” díj 2019. évi adományozása tárgyában visszavonja, és úgy dönt, hogy a 2019. évben a „Humanitas Ferencváros” díjat Gyarmati Zsuzsanna részére adományozza.

Határidő: 2019. november 25.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(18 igen, egyhangú)

(A szavazásban 18 képviselő vett részt.)

Top