T Á J É K O Z T A T Ó a járványügyi készültség alatti egyes engedélyköteles tevékenységek ellenőrzött bejelentés alapján történő folytatásáról

T Á J É K O Z T A T Ó a járványügyi készültség alatti egyes engedélyköteles tevékenységek ellenőrzött bejelentés alapján történő folytatásáról

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény (továbbiakban: Tv.) alapján 2020. június 18-tól bizonyos, az ágazati jogszabályok szerint engedély alapján végezhető tevékenységek bejelentés alapján végezhetőek (ellenőrzött bejelentés).

A Tv. hatálya a települési önkormányzat jegyzőjére azokban az ügyekben terjed ki, amelyekben a jegyző államigazgatási hatáskörben jár el. Ezen ügyek a következők:

A jegyző az ellenőrzött bejelentés fogadására köteles egy kizárólag erre a célra szolgáló e-mail-címet biztosítani, amely a beérkező bejelentésről az ügyfél részére automatikus visszaigazolást küld. A bejelentés megtételére szolgáló e-mail-cím: ellenorzottbejelentes@ferencvaros.hu.  (Felhívjuk a figyelmet, hogy ezen a címen kizárólag a Tv. szerinti bejelentéseket tudjuk fogadni!)

Az ellenőrzött bejelentés (továbbiakban: bejelentés) benyújtása: a bejelentés kizárólag elektronikus úton tehető meg. Elektronikus úton megtett bejelentésnek minősül:

 • az ügyfélkapu útján,
 • elektronikus űrlap útján,
 • általános célú elektronikus kérelem űrlap szolgáltatás (E-papír) útján, valamint
 • e-mail (kizárólag a honlapon e célra közzétett) útján

megtett bejelentés.

Kérjük, az automatikus visszaigazolást megőrizni!

A bejelentés tartalma: a bejelentést az engedélykérelemre jogszabályban előírt adattartalommal kell benyújtani. A bejelentéshez mellékelni kell a jogszabályban előírt mellékleteket is, valamint a bejelentéshez okiratot kell mellékelni, amelyben a bejelentő

 1. tájékoztatást ad a joggyakorlás által érintett további ügyfelek személyéről, és
 2. nyilatkozik arról, hogy a további ügyfeleket a bejelentés benyújtásának szándékáról, a benyújtás időpontjáról és az eljáró hatóságról tájékoztatta.

Az eljárásért fizetendő díj: a bejelentésért az engedélyezés, valamint a kapcsolódó szakhatósági eljárások illetékének vagy igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-át kell leróni vagy megfizetni. Abban az esetben, ha a Tv. alapján engedélyezésre kerül sor, a díjat a jogszabályban megállapított díj 100 %-ára kell kiegészíteni.

Ügyintézési határidő: 15 nap

A hatóság számára rendelkezésre álló határidő a bejelentés beérkezését követő napon kezdődik.

Tevékenység végzése:

Ha nem kerül sor a bejelentés visszautasítására vagy az engedélyezési eljárásra utalására, a kérelmező a tevékenységet a bejelentést követő 15. napot követő naptól jogosult megkezdeni. Ha a bejelentés áttételére kerül sor, a határidő az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz történő áttétel napját követő napon kezdődik.

A bejelentő kérelmére a hatósági a joghatás beálltáról a bejelentőt értesíti. Az értesítés iránti kérelem akár a bejelentéssel egyidejűleg, akár azt követően az engedélyre jogszabályban meghatározott leghosszabb hatályossági idő végéig előterjeszthető.

A bejelentés engedélyezésre utalása:

A hatóság 15 napos határidő letelte előtt végzéssel a bejelentés engedélyezési eljárásban történő elbírálásáról rendelkezik, ha

 1. a tevékenység nem végezhető bejelentéssel,
 2. megállapítható, hogy az engedély megadásának jogszabályban előírt feltételei hiányoznak,
 3. az alábbi közérdekek várható vagy közvetlen sérelmének veszélye áll fenn:
 4. ca) az élet, a testi épség és az egészség védelme,
 5. cb) a tevékenység jellegére, illetve hatására figyelemmel a károkozás vagy a katasztrófák bekövetkezése,
 6. cc) a közbiztonság, vagy
 7. cd) más nyomós közérdek,
 8. az engedélyezési eljárásban az eljárás felfüggesztésének lenne helye,
 9. a bejelentés tárgya vagy a bejelentő nem azonosítható, illetve a bejelentés hiányos – ide nem értve a díjfizetés elmulasztását vagy a díj hiányos megfizetését -,
 10. a bejelentés visszaélésszerű joggyakorlást valósít meg, vagy arra vonatkozóan megalapozott következtetést lehet levonni.

A végzés közlését követően a hatóság engedélyezési eljárást folytat le, mely engedélyezési eljárásban

 1. a bejelentést kérelemnek kell tekinteni,
 2. az ügyintézési határidő kezdőnapja a bejelentést követő nap azzal, hogy az ügyintézési határidő az engedélyezéshez képest öt nappal meghosszabbodik,
 3. a díjat a jogszabályban megállapított díj 100%-ára kell kiegészíteni.

Bejelentés visszautasítása

Ha a bejelentés nem tartozik a Tv. hatálya alá, vagy a bejelentő a bejelentést nem elektronikus úton terjeszti elő, a hatóság a bejelentést a 15 napos határidőn belül visszautasítja, és a megfizetett díjat visszatéríti.

A hatóság visszautasítja a bejelentést akkor is, ha a bejelentő a hatóság díjfizetésre irányuló felhívásában foglaltakat határidőben nem teljesíti.

A közérdek érvényre juttatása

A tevékenység megkezdésekor és annak végzése során a bejelentőnek a tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályi feltételeknek meg kell felelnie.

A bejelentő a tevékenysége szakszerűségéért és jogszerűségéért felelősséggel tartozik, amelynek kockázatbecslés-alapú ellenőrzésére a hatóság kiemelt figyelmet fordít.

A hatóság a bejelentés alapján végzett tevékenységet szükség szerint ellenőrzi, amelybe a szakhatóság bevonható. A szakhatóság a hatáskörének keretei között önállóan is végezhet ellenőrzést.

Ha az ellenőrzés szabálytalanságot tár fel, a hatóság – a hatáskörébe tartozó egyéb intézkedéseken felül –

 1. jogosult a tevékenységet megtiltani vagy a tevékenységtől való eltiltást alkalmazni,
 2. kötelezheti a bejelentőt a szabályszerű joggyakorlásra.
Top