Hirdetmény: Bírósági ülnökválasztás 2023

HIRDETMÉNY

BÍRÓSÁGI ÜLNÖKVÁLASZTÁS 2023.

Magyarország Alaptörvényének 27. cikk (2) bekezdése értelmében a törvény által meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák – ülnökök – is részt vesznek az ítélkezésben.

A köztársasági elnök – a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 216. § (2) bekezdése alapján – a törvényszékek, a járásbíróságok ülnökeinek megválasztását a 2023. március 7. napja és 2023. április 30. napja közé eső időtartamra tűzte ki.

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pesti Központi Kerületi Bíróságra választhat – fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró – ülnököket. Az ülnököket jelölést követően lehet megválasztani.

Ülnöknek 30. életévét betöltött, de 70. életévét még el nem ért magyar állampolgár választható meg, aki nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság, vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.

Jelöltet a Pesti Központi Kerületi Bíróságra a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.) 680. § (5) bekezdésében rögzített különös feltételnek megfelelően lehet állítani.

A Be. 680.§ (5) bekezdésében rögzített különös feltétel szerint a fiatalkorú elleni büntetőeljárásban ülnökként kizárólag

a) pedagógus,

b) pszichológus, vagy

c) a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy főiskolai végzettséghez kötött munkakörben dolgozó vagy korábban dolgozó személy

vehet részt.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 213. § (2) bekezdése értelmében a fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró bíróság

a) pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei,

b) nem pedagógus ülnökeit az egyesületek – kivéve a pártokat -, a foglalkozásuk szerinti érdek-képviseleti szervek, valamint őket a Be. 680. § (5) bekezdés c) pontja szerinti munkakörben foglalkoztató, vagy korábban foglalkoztató szervezetek

jelölik.

Az ülnökök jogaira és kötelezettségeire vonatkozó tájékoztató, továbbá a jelöléshez szükséges nyomtatványok Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának honlapjáról (www.ferencvaros.hu) letölthetők, vagy Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán (Budapest, IX. kerület, Bakáts tér 14.) és ügyfélszolgálati kirendeltségein (Budapest, IX. kerület, Toronyház utca 3/b. és Budapest IX. Kerület, Ecseri út 19.) munkaidőben átvehetők.

A jelöléseket tartalmazó „Bírósági ülnökké jelölés” és „Nyilatkozat bírósági ülnökké jelölés elfogadásról” nyomtatványokat, valamint a jelölt „Hatósági erkölcsi bizonyítványát” legkésőbb 2023. április 18. (kedd) napján 16.00 óráig Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Jogi Csoportján (1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. emelet 41. szoba) lehet személyesen leadni.

A jelöléshez mellékelni kell a bírósági ülnökök részére kiállított hatósági erkölcsi igazolványt, amely igazolja, hogy büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt. Továbbá igazolnia kell a megválasztásához a Be. 680. § (5) bekezdésének megfelelő, szükséges adatokat és tényeket, ezért mellékelni kell a tényeket tartalmazó dokumentumokat (diploma másolata, a Be. 680. (5) bek. c) pontja szerinti munkáltatói igazolás).

Budapest, 2023. március 30.

                                                                                                          Baranyi Krisztina

                                                                                                             polgármester

 

 

 

 

 

Mellékletek:

Ülnökök jogállása

Jelölés_minta_-_fk_ülnök_2023(1)

Jelölést_elfogadó_nyilatkozat_2023_1(2)

 

 

Top