Zöld Udvar Pályázat 2022

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának

Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottsága

ZÖLD UDVAR 2022

címmel pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros területén lévő társasházak és lakásszövetkezetek részére.

 

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság célja:

A társasházak és lakásszövetkezetek belső, zárt, jól körülhatárolható udvarán, valamint a társasházak és lakásszövetkezetek környezetében található közterületen zöldterületek létrehozása, továbbá a meglévő zöldfelületek növelése, fejlesztése.

A pályázat tervezett keretösszege: bruttó 10 millió Ft.

 I. A pályázat célja:

Budapest IX. Kerület Ferencváros területén lévő társasházak és lakásszövetkezetek belső udvarán és a környezetükben található közterületeken közös zöldterületek létrehozása, továbbá a meglévő zöldfelületek növelése, fejlesztése.

II. A pályázaton elnyert összeg felhasználható:

 • kertrendezés (fák, bokrok és lágyszárú növények ültetése, talajtakarás kialakítása pl. mulcs)
 • közösségi kiskertek, fűszernövény kertek kialakítása
 • zöldfal, zöld térelválasztó rendszerek kialakítása
 • esőgyűjtő rendszer telepítése
 • komposztáló kialakítása
 • vertikális zöldfelületek kialakítása
 • kerékpártároló kialakítása
 • virágföldvásárlás
 • fenntartáshoz szükséges szerszámok, eszközök (metszőolló, gereblye, ásó, öntözőtömlő, öntözőrendszer, kanna stb) megvásárlása, a zöldterület nagyságához arányos mértékben
 • planténerek, virágtartók, támrendszerek vásárlása

 

III. A pályázaton elnyert összeg nem használható fel:

 • térkő lerakása, térkő javítása
 • park berendezési tárgyak beszerzése (pad, asztalok)

 

IV. A támogatás jellege, mértéke:

A támogatás utófinanszírozású, vissza nem térítendő támogatás. A pályázat támogatási intenzitása 50%-os (50% társasházi és lakásszövetkezeti önrész, 50% önkormányzati támogatás), melyet semmilyen egyéb tényező nem befolyásol. Az Önkormányzat a jóváhagyott beruházási költség (100.000,- Ft-tól 1.000.000,- Ft-ig) 50%-át ítéli oda támogatásként a nyertes társasház vagy lakásszövetkezet részére.

A társasház vagy lakásszövetkezet a kivitelezést saját maga bonyolítja le. Az általa megjelölt tevékenységek, munkálatok közül jogosult maga meghatározni a prioritásokat, tehát az elvégezendő munkálatok, tevékenységek sorrendiségét, melyeket meg kíván valósítani az elnyert összeg függvényében.

A társasház vagy lakásszövetkezet a kivitelezést követően jogosult a számla benyújtására, az Önkormányzat a megfelelő elszámolás esetén utólag fizeti ki a pályázaton elnyert támogatási összeget.

V. A pályázat benyújtásának feltételei:

 • Pályázat csak az elbírálást követően megkezdett tevékenységekre, munkákra nyújtható be. A támogatás kizárólag bruttó 100.000,- Ft-ot elérő, és bruttó 1.000.000,- Ft-ot meg nem haladó projektköltségű tevékenységekre, munkálatokra vehető igénybe.
 • A pályázó csak akkor részesülhet támogatásban, ha a közgyűlési határozatban a társasház vagy szövetkezeti lakóház a tervezett munka elvégzésével, a pályázaton való részvétellel egyetért, a pályázati felhívás feltételeit elfogadja, az önrészt vállalja, valamint a kert további fenntartását, gondozását vállalja.

FONTOS: A közterületen történő fejlesztések és tárolások tulajdonosi hozzájáruláshoz, esetlegesen egyéb engedélyekhez kötöttek, ezért kérjük, mielőtt leadja pályázatát, győződjön meg róla, hogy valóban kivitelezhető tervet állított-e össze.

 

VI. Pályázatnak tartalmaznia kell:

 • Pályázó a pályázatot a pályázati felhívás és 2. számú melléklete szerint, pontosan kitöltött eredeti (nem átszerkesztett) pályázati űrlappal és mellékleteivel 1 példányban szükséges leadni.
 • Pályázat mellékletei:
 • Pályázati cél meghatározását.
 • A társasház vagy lakásszövetkezet udvarának paramétereit, műszaki alaprajzot (feltüntetve az udvar burkolatait, azok minőségét, típusát, vízelvezetési lehetőségeket).
 • Pályázati cél megvalósítási tervét (felhasználni kívánt növények faját, mennyiségét, az ültetés helyét, továbbá az egyéb felhasználandó anyagok – dézsa, virágföld, komposzt stb. – tételes felsorolással és vázlatrajzzal).
 • A megvalósítás várható tételes kivitelezői költségét.
 • Saját vagy egyéb külső forrás megnevezését (az önrész a teljes összeg 50%-a kell, hogy legyen). A pályázó az önrész összegét köteles forintban meghatározni.
 • A társasház vagy lakásszövetkezet közgyűlési határozatát (melyet a közös képviselő, a Számvizsgáló Bizottsági/Intéző Bizottsági tagok ellenjegyeztek), melyben döntött a tervezett munka elvégzéséről, a pályázaton való részvételről, a pályázati felhívás feltételeinek elfogadásáról, az önrész vállalásáról, valamint a kert további fenntartásának, gondozásának vállalásáról.
 • A tevékenység, munka megvalósítására vonatkozó időbeli ütemtervet.

 

VII. A pályázat benyújtásának módja és határideje:

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 14. 16:00 óráig

 

A pályázattal kapcsolatban szakmai segítséget 2022. június 10. 12:00 óráig a kornyezetvedelem@ferencvaros.hu e-mail címen, egyéb információt a 217-1725-ös telefonszámon, illetve a kornyezetvedelem@ferencvaros.hu címen 2022. június 10. 12:00 óráig kérhetnek.

 

A pályázatok leadása személyesen a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata környezetvédelmi munkatársa részére (Barna Renáta, 1092 Budapest, Bakáts tér 14.) ügyfélfogadási időben történik.

A zárt borítékra kérjük, írják rá: „ZÖLD UDVAR PÁLYÁZAT 2022”

 

 

VIII. A pályázatok elbírálása, bírálati szempontok:

     Érvénytelen a pályázat, amennyiben:

 

 1. Nem felel meg a jelen pályázati felhívásban meghatározott formai és tartalmi követelményeknek, nem tartalmazza az összes előírt mellékletet.
 2. A pályázat műszaki tartalma nem egyezik meg pontosan a társasházi vagy lakásszövetkezeti közgyűlés által elfogadott célokkal.
 3. A társasház és lakásszövetkezet az előző évi Zöld Udvar pályázaton elnyert támogatásával 2022. május 2-ig nem számolt el.

 

A pályázatokat a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság bírálja el.

 

IX. A támogatás folyósítása:

A pályázaton nyertes társasház vagy lakásszövetkezet képviselője teljes körűen felel az Önkormányzat által biztosított támogatás jogszerű felhasználásáért.

A nyertes társasház vagy lakásszövetkezet képviselője köteles levélben értesíteni a Polgármesteri Kabinet környezetvédelmi munkatársát a műszaki átadás-átvételi eljárás időpontjáról.

A támogatás kifizetése érdekében az alábbiakban felsorolt dokumentumok fénymásolatait szükséges leadni, vagy megküldeni a Polgármesteri Kabinet környezetvédelmi referense részére:

 Dokumentumok megnevezésePéldányszám
1.SZÁMLA(ÁK)

–          Az átadásra kerülő fénymásolati példányokon az önkormányzati megbízott igazolja a bemutatott eredeti számlák alapján, hogy „A fénymásolat az eredetivel megegyezik”.

–          Az eredeti számlára szükséges felvezetni a következő szöveget:

„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (határozatszám), (pályázott munkára elnyert összeg) támogatás elszámolására felhasználva” melyet a közös képviselő aláírásával igazol.

–          AZ IRODÁN BEMUTATOTT, EREDETI SZÁMLA(ÁK) ELVIHETŐ(K).

2
2.Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv, illetve teljesítésigazolás1
 

3.

Amennyiben a tevékenységhez szükséges építési napló, úgy az építési napló kinyomtatott formában1
4.A kivitelezés tárgyában kötött vállalkozási szerződés1
5.Rövid szöveges beszámoló az elkészült munkákról (maximum 1 oldal)1
6.3 db fénykép az elvégzett fejlesztésről1

Az elnyert támogatás kifizetésére kizárólag a szabályosan összeállított, előzőekben megjelölt mellékletekkel együtt benyújtott iratanyag esetében kerülhet sor, a pályázati anyagban meghatározott, a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság által jóváhagyott célokra. 

 

A jóváhagyott támogatási összeget – a Polgármesteri Kabinet teljesítésigazolását követő 30 munkanapon belül – a Pénzügyi Iroda utalja át a nyertes pályázó által megadott bankszámlára.

 

A nyertes pályázó a támogatás összegét legkésőbb 2022. december 31. napjáig használhatja fel.

 

A támogatást a beadott pályázatban előre megjelölt tételektől eltérő módon – a pályázó kérelmére – a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság előzetes hozzájárulásával lehet felhasználni.

 1. sz. melléklet

 2. sz. melléklet

Top