Zöld Udvar Pályázat 2022 – Maradványfelhasználás

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának

Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottsága

ZÖLD UDVAR 2022 – MARADVÁNYFELHASZNÁLÁS

 

címmel pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros területén lévő társasházak részére.

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság célja:

A társasházak belső, zárt, jól körülhatárolható, a társasházhoz tartozó udvarán, valamint a társasházak környezetében található közterületen zöldterületek létrehozása. Továbbá a meglévő zöldfelületek növelése, fejlesztése.

A pályázat tervezett keretösszege: bruttó 4,8 millió Ft.

 

 1. A pályázat célja:

Budapest IX. Kerület Ferencváros területén lévő társasházak belső udvarán és a társasházak környezetében található közterületeken közös zöldterületek létrehozása. Továbbá a meglévő zöldfelületek növelése, fejlesztése.

 1. A pályázaton elnyert összeg felhasználható:
 • kertrendezés (fák, bokrok és lágyszárú növények ültetése, talajtakarás kialakítása pl. mulcs)
 • közösségi kiskertek, fűszernövény kertek kialakítása
 • zöldfal, zöld térelválasztó rendszerek kialakítása
 • esőgyűjtő rendszer telepítése
 • komposztáló kialakítása
 • vertikális zöldfelületek kialakítása
 • kerékpártároló kialakítása
 • közterületen korábban elnyert Zöld Udvar pályázat keretében kialakított zöldfelület karbantartására

 

 • A pályázaton elnyert összeg nem használható fel:
 • térkő lerakása, térkő javítása
 • park berendezési tárgyak beszerzése (pad, asztalok)

 

 1. A támogatás jellege, mértéke:

A támogatás utófinanszírozású, vissza nem térítendő támogatás. A pályázat támogatási intenzitása 50%-os (50% társasházi önrész, 50% önkormányzati támogatás), melyet semmilyen egyéb tényező nem befolyásol. Az Önkormányzat a jóváhagyott beruházási költség (100.000,- Ft-tól 1.000.000,- Ft-ig) 50%-át ítéli oda támogatásként a nyertes társasház részére.

A társasház a kivitelezést saját maga bonyolítja le. Az általa megjelölt tevékenységek, munkálatok közül jogosult maga meghatározni a prioritásokat, tehát az elvégezendő munkálatok, tevékenységek sorrendiségét, melyeket meg kíván valósítani az elnyert összeg függvényében.

A társasház a kivitelezést követően jogosult a számla benyújtására, az Önkormányzat a megfelelő elszámolás esetén utólag fizeti ki a pályázaton elnyert támogatási összeget.

 

 

 

 1. A pályázat benyújtásának feltételei:

 

 

 • Pályázat csak az elbírálást követően megkezdett tevékenységekre, munkákra nyújtható be. A támogatás kizárólag bruttó 100.000,- Ft-ot elérő, és bruttó 1.000.000,- Ft-ot meg nem haladó projektköltségű tevékenységekre, munkálatokra vehető igénybe.
 • A pályázó csak akkor részesülhet támogatásban, ha a közgyűlési határozatban a társasház a tervezett munka elvégzésével, a pályázaton való részvétellel egyetért, a pályázati felhívás feltételeit elfogadja, az önrészt vállalja, valamint a kert további fenntartását, gondozását vállalja.

FONTOS: A közterületen történő fejlesztések és tárolások tulajdonosi hozzájáruláshoz, esetlegesen egyéb engedélyekhez kötöttek, ezért kérjük, mielőtt leadja pályázatát, győződjön meg róla, hogy valóban kivitelezhető tervet állított össze.

 1. Pályázatnak tartalmaznia kell:
 • Pályázó nevét, címét, cégszerű aláírását, kapcsolattartó nevét, elérhetőségét, a társasház bankszámlaszámát.
 • Pályázati cél meghatározását.
 • A társasház udvarának paramétereit, műszaki alaprajzot (feltüntetve az udvar burkolatait, azok minőségét, típusát, vízelvezetési lehetőségeket).
 • Pályázati cél megvalósítási tervét (felhasználni kívánt növények faját, mennyiségét, az ültetés helyét, továbbá az egyéb felhasználandó anyagok – dézsa, termőföld, stb. – tételes felsorolással és vázlatrajzzal).
 • A megvalósítás várható tételes kivitelezői költségét.
 • Saját vagy egyéb külső forrás megnevezését (az önrész a teljes összeg 50%-a kell, hogy legyen). A pályázó az önrész összegét köteles forintban meghatározni.
 • A társasház közgyűlési határozatát (melyet a közös képviselő, a Számvizsgáló Bizottsági/Intéző Bizottsági tagok ellenjegyeztek), melyben döntött a tervezett munka elvégzéséről, a pályázaton való részvételről, a pályázati felhívás feltételeinek elfogadásáról, az önrész vállalásáról, valamint a kert további fenntartásának, gondozásának vállalásáról.
 • A tevékenység, munka megvalósítására vonatkozó időbeli ütemtervet.

 

 

 • A pályázat benyújtásának módja és határideje:

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. november 21. 16:00 óráig

 

A pályázattal kapcsolatban szakmai segítséget 2022. november 17. 14:00 óráig a kornyezetvedelem@ferencvaros.hu e-mail címen, egyéb információt a 217-1725-ös telefonszámon, illetve a kornyezetvedelem@ferencvaros.hu címen 2022. november 17. 14:00 óráig kérhetnek.

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata környezetvédelmi munkatársa részére (Barna Renáta, 1092 Budapest, Bakáts tér 14.) ügyfélfogadási időben.

A borítékra kérjük, írják rá: „ZÖLD UDVAR PÁLYÁZAT 2022

                                                 MARADVÁNYFELHASZNÁLÁS”

 

 • A pályázatok elbírálása, bírálati szempontok:

     Érvénytelen a pályázat, amennyiben:

 

 1. Nem felel meg a jelen pályázati felhívásban meghatározott formai és tartalmi követelményeknek, nem tartalmazza az összes előírt mellékletet.
 2. A pályázat műszaki tartalma nem egyezik meg pontosan a közgyűlés által elfogadott célokkal.
 3. A társasház az előző évi Zöld Udvar pályázaton elnyert támogatásával 2022. május 2-ig nem számolt el.

 

A pályázatokat a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság bírálja el.

 

 • A támogatás folyósítása:

 

A pályázaton nyertes társasház közös képviselője teljes körűen felel az Önkormányzat által biztosított támogatás jogszerű felhasználásáért.

A nyertes társasház képviselője köteles levélben értesíteni a Polgármesteri Kabinet környezetvédelmi munkatársát a műszaki átadás-átvételi eljárás időpontjáról.

A támogatás kifizetése érdekében az alábbiakban felsorolt dokumentumok fénymásolatait szükséges leadni, vagy megküldeni a Polgármesteri Kabinet környezetvédelmi referense részére:

  Dokumentumok megnevezése Példányszám
1. SZÁMLA(ÁK)

–          Az átadásra kerülő fénymásolati példányokon az önkormányzati megbízott igazolja a bemutatott eredeti számlák alapján, hogy „A fénymásolat az eredetivel megegyezik”.

–          Az eredeti számlára szükséges felvezetni a következő szöveget:

„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (határozatszám), (pályázott munkára elnyert összeg) támogatás elszámolására felhasználva” melyet a közös képviselő aláírásával igazol.

–          AZ IRODÁN BEMUTATOTT, EREDETI SZÁMLA(ÁK) ELVIHETŐ(K).

2
2. Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv, illetve teljesítésigazolás 1
 

3.

Amennyiben a tevékenységhez szükséges építési napló, úgy az építési napló 1
4. A kivitelezés tárgyában kötött vállalkozási szerződés 1
5. Rövid szöveges beszámoló az elkészült munkákról (maximum 1 oldal) 1
6. 3 db fénykép az elvégzett fejlesztésről 1

 

 

Az elnyert támogatás kifizetésére kizárólag a szabályosan összeállított, előzőekben megjelölt mellékletekkel együtt benyújtott iratanyag esetében kerülhet sor, a pályázati anyagban meghatározott, a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság által jóváhagyott célokra.

 

A jóváhagyott támogatási összeget – a Polgármesteri Kabinet teljesítés igazolását követő 30 munkanapon belül – a Pénzügyi Iroda utalja át a nyertes pályázó által megadott bankszámlára.

 

A nyertes pályázó a támogatás összegét legkésőbb 2023. április 21. napjáig használhatja fel.

 

A támogatást a beadott pályázatban előre megjelölt tételektől eltérő módon – a pályázó kérelmére – a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság előzetes hozzájárulásával lehet felhasználni.

 

Melléklet 1.

Melléklet 2.

Top