Szociális lakáspályázat

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, mint Kiíró (továbbiakban Kiíró) a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 202/2021. (IV.12.) számú önkormányzati határozata alapján, az érvényes lakáskérelemmel rendelkező szociálisan rászorultak részére, a mellékelt táblázatban felsorolt, összesen 15 db lakás bérbeadására, szociális lakbérfizetési kötelezettséggel pályázatot hirdet az alábbi kategóriákban:

 

 • 1 felnőtt (3 db lakás)
 • 2 felnőtt (2 db lakás)
 • 1 gyermekes (4 db lakás)
 • 2 gyermekes (3 db lakás)
 • 3 vagy több gyermekes kérelmezők (3 db lakás)

FELHÍVJUK A TISZTELT PÁLYÁZÓK FIGYELMÉT, HOGY KIZÁRÓLAG A LAKÁSKÉRELMÜKNEK MEGFELELŐ KATEGÓRIÁBAN NYÚJTHATNAK BE PÁLYÁZATOT!

 

I. A bérbeadásra meghirdetett lakások jellemzői

 1. Az Önkormányzat (Bérbeadó) a lakásokat jelenlegi – használatra alkalmas, beköltözhető – műszaki állapotukban adja bérbe. A bérleti jogviszony időtartama alatt a lakás burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és a lakás berendezéseinek (gázkonvektor, kazán, konyhai tűzhely, csaptelepek, WC tartály stb.) karbantartása, felújítása, pótlása és cseréje a bérlő kötelezettsége. Bérbeadó az ezekkel kapcsolatban felmerülő költségeket nem téríti meg.
 2. A külön szolgáltatást biztosító mérőórákra (villanyóra, gázóra) a közüzemi szolgáltatókkal külön szerződést kell kötnie a bérlőnek, az ezzel járó átírási költségeket Bérbeadó nem téríti meg.
 3. A havi lakbér összege a víz- és csatorna díjat nem tartalmazza, azokat a szolgáltató külön számlázza ki a bérlőnek, amennyiben a lakásban található, vagy bérlő által saját költségen kialakításra kerülő vízóra vonatkozásában a szolgáltatóval szerződést köt. Szerződés hiányában a Bérlő az Önkormányzat 30/2020. (X.13.) sz. rendeletének 4. sz. melléklete szerinti átalánydíjat köteles fizetni Bérbeadó részére.

 

II. A bérleti jogviszonnyal kapcsolatos kötelezettségek

 1. A pályázati nyertessel a lakásbérleti szerződés 5 év határozott időre kerül megkötésre. Amennyiben a bérleti jogviszony 5 éves időtartama alatt nem áll fenn az Önkormányzat 30/2020. (X.13.) sz. rendeletének 2.§ (5) bekezdése szerinti felmondási ok, úgy a bérleti szerződés lejártát követően, a bérlő írásbeli kérelmére, a szerződés határozatlan időre történő megkötéséről a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság dönt.

A hivatkozott rendelet 2.§ (5) bekezdése kimondja:

„A lakásbérleti szerződésnek tartalmaznia kell az alábbi feltételeket, melyek bármelyikének bérlő általi megsértése – az eredménytelen bérbeadói írásos felszólítást követően – a bérleti szerződés – cserebérlemény felajánlása nélküli – bérbeadó általi felmondása alapjául szolgál:

a. a bérlő a bérleti és közműdíjakat a fizetésre megállapított időpontig nem fizeti meg, a 4. § (8) bekezdésben rögzítettek alapján,

b. a bérlő vagy a vele együttlakó személyek a lakókkal szemben Budapest Főváros IX kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendeletével ellentétes magatartást tanúsítanak,

c. a bérlő vagy a vele együttlakó személyek a bérleményt, a közös használatra szolgáló helyiséget, illetőleg területet rongálják vagy a rendeltetésükkel ellentétesen használják,

d. a bérlő a lakást életvitelszerűen nem lakja, illetve két hónapot meghaladó távollétének bejelentését nem menthető okból elmulasztja,

e. a bérlő a szerződésben vállalt vagy jogszabályban előírt egyéb kötelezettségét nem teljesíti.”

 

A bérlő a határozott idejű bérleti jogviszony alatt a lakás bérleti jogát nem cserélheti el.

 

A lakásbérleti jogviszonnyal kapcsolatos további jogokat és kötelezettségeket a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, továbbá a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 30/2020. (X.13.) számú önkormányzati rendelete tartalmazza. A rendelet letölthető a www.ferencvaros.hu oldalról.

 

III. A pályázaton részt vehet, aki:

 • a pályázat benyújtásának határidejéig, azaz 2021. június 2. napjáig regisztrált, érvényes lakáskérelemmel rendelkezik

(a korábban benyújtott lakáskérelmek érvényességéről ügyfélfogadási időben a Vagyonkezelési Iroda Lakásügyi csoportjánál lehet érdeklődni, a lakáskérelemmel nem rendelkezőknek a pályázat teljes időtartama alatt lehetőségük van lakáskérelmet benyújtani a Vagyonkezelési Iroda Lakásügyi csoportjánál – 1092 Bp., Ráday u. 26.; ügyfélfogadás: H: 13-17.30, Sz: 8-16, P: 8-12 óráig), ÉS

 • szociálisan rászorult

/szociálisan rászorult: az a személy, akinek a családjában az egy főre jutó nettó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 350%-át (99.750,-Ft), és aki, vagy akinek családja nem rendelkezik a 30/2020. (X.13.) számú önkormányzati rendeletben meghatározott vagyonnal.

Vagyon: az a nem a kérelmező által lakott hasznosítható ingatlan, jármű, vagyoni értékű jog, továbbá pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt, jövedelemként figyelembe nem vett összeg, amelyeknek külön-külön számított forgalmi értéke, illetve összege a nyugdíjminimum harmincszorosát (855.000,-Ft), együttes értékük a nyugdíjminimum nyolcvanszorosát (2.280.000,-Ft) meghaladja./

valamint:

 • amennyiben rendelkezik önkormányzati lakás bérleti jogával, úgy vállalja, hogy a pályázat megnyerése esetén az addigi bérleti jogát térítésmentesen megszünteti, és a lakást az új bérleti szerződés megkötésétől számított 90 napon belül kiürítve, a lakásberendezési tárgyakat hiánytalanul, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban az önkormányzat részére visszaadja.

 

A pályázó a pályázatát a pályázati eljárás bármely szakaszában írásban tett nyilatkozatával visszavonhatja.

 

A pályázat kiírásának időpontja:                2021. április 19.

A lakások megtekintése:                       A pályázók az adott kategóriában meghirdetett lakásokat a mellékelt táblázatban megjelölt időpontokban tekinthetik meg.

Benyújtásának helye:                            Vagyonkezelési Iroda Lakásügyi csoport (1092 Bp., Ráday u. 26. – bejárat a Köztelek utca felől)

 

A pályázat jelöletlen, zárt borítékban, kizárólag

személyesen nyújtható be:

   hétfőn: 13-tól 17.30 óráig;

   szerdán: 800-től 1600 óráig;

 pénteken: 800-tól 1200 óráig.

A pályázat benyújtásának határideje:       2021. június 2. 1600 óra

 

Pályázatnak tartalmaznia kell:

 • jelentkezési lap
 • vagyon-, és jövedelemnyilatkozat (jelentkezési lap 1. sz. melléklete)

 

A pályázati anyag (pályázati feltételeket tartalmazó tájékoztató, jelentkezési lap és melléklete) Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Iroda Lakásügyi csoportjánál (1092 Bp., Ráday u. 26. – bejárat a Köztelek utca felől az ügyfélfogadás rendje: hétfőn: 13.00-tól 17.30 óráig; szerdán: 08.00-tól 16.00 óráig; pénteken: 08.00-tól 12.00 óráig) vehető át.

 

A jelentkezési lap és a pályázati dokumentáció ingyenes, letölthető innen:

www.ferencvaros.hu/onkormanyzat-es-polgarmesteri-hivatal/palyazatok

Minden benyújtott pályázat regisztrációs számot kap.

 

A pályázat bontásának ideje:            2021. június 3. 900 óra

A pályázat bontásának helye:            Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal (1092 Bp., Bakáts tér 14.) II. emeleti Tanácsterem

 

IV. A pályázatok felbontása:

 • A pályázatokat tartalmazó zárt borítékokat a Kiíró a pályázati dokumentációban megjelölt időpontban, közjegyző jelenlétében bontja fel. A bontási eljárás nyilvános.
 • A pályázatok felbontását jegyzőkönyv felvételével a Kiíró végzi.
 • A pályázatok felbontásakor Kiíró a pályázó nevét felolvassa, a bontásról készült jegyzőkönyvben pedig a pályázó nevét, lakcímét, valamint a regisztrációs számát felveszi.

 

V. A pályázatok értékelésének szempontjai, illetve az elbírálásnál alkalmazott pontrendszer:

A jelentkezési lapon tett nyilatkozatok alapján a Kiíró által kategóriánként megállapított legtöbb pontot elért pályázók a pályázat Kiírójának felhívására kötelesek a tények fennállását dokumentumokkal igazolni. Amennyiben a pályázó a jelentkezési lapon olyan nyilatkozatot tett, amelyet nem tud igazolni, a további lakáspályázatokon való részvételből 2 évre a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságának döntése alapján kizárható.

 

A pályázatok értékelése az alábbi szempontrendszer szerint történik:

 1. A pályázó életkora a pályázat benyújtásakor(18-35 év) (2 pont)
 2. Ferencvárosi kötődés (1-15 pont) Amennyiben a pályázó a pályázat benyújtását közvetlenül megelőzően megszakítás nélkül, bejelentett lakcímmel Ferencvárosban lakott, e körben a pályázó annyi plusz pontot kap, ahány naptári év helyben lakást (bejelentett lakóhely vagy tartózkodási hely) igazol. Az így kapható pontszám legfeljebb 15 pont.
 3. Keresőképesség A pályázó a pályázat kiírásának időpontját megelőző 3 éven belül összesen legalább 1,5 éves, munkaviszonyból, vagy más foglalkoztatási jogviszonyból származó rendszeres jövedelemmel rendelkezik  (1 pont) A pályázóval együttköltöző személy a pályázat kiírásának időpontját megelőző 3 éven belül összesen legalább 1,5 éves, munkaviszonyból, vagy más foglalkoztatási jogviszonyból származó rendszeres jövedelemmel rendelkezik (1 pont)
 4. Munkahely (3 pont) A pályázó, vagy a vele együtt költöző személy Ferencvárosban dolgozik                   
 5. Lakáskérelem (1-15 pont) E körben a pályázó annyi plusz pontot kap, ahány naptári év az érvényes lakáskérelmének benyújtása óta eltelt. Az így kapható pontszám legfeljebb 15 pont.
 6. A pályázó vagy a vele együttköltöző személy a 141/2000. (VIII.9.) Korm. rendelet alapján a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által kiadott, érvényes határozat alapján fogyatékossági támogatásra jogosult, vagy súlyosan fogyatékos személy (személyenként 10 pont)
 7. Ha a pályázó által, (vagy a vele együttköltöző személy által) korábban bérelt, Ferencvárosi Önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati bérlakás kiürítése iránt 5 éven belül eljárás indult (-10 pont)
 8. Ha a pályázó (vagy a vele együttköltöző személy) korábbi ferencvárosi önkormányzati bérlakásra fennálló bérleti jogviszonyát pénzbeli térítés ellenében szüntette meg (a pénzbeli térítést biztosító megállapodás megkötésétől számított 10 évig vehető figyelembe) (-10 pont)
 9.  Ha a pályázó (vagy a vele együttköltöző személy) korábbi ferencvárosi önkormányzati lakását megvásárolta (-15 pont)

 

VI. A pályázatok értékelése

 • Kiíró a beérkezett pályázatokat azok bontásától számított 15 naptári napon belül megvizsgálja.
 • A Kiíró a pályázati dokumentációban igényelt iratokon és adatokon túlmenően is jogosult megvizsgálni a pályázók alkalmasságát a szerződés teljesítésére, és ennek során a csatolt dokumentumok eredetiségét is ellenőrizheti.
 • A pályázatok elbírálása során a Kiíró írásban felvilágosítást kérhet a pályázótól a pályázatban foglaltak pontosítása, tisztázása érdekében.
 • A Kiíró a pályázati dokumentációban meghatározott értékelési szempontok alapján állapítja meg a pályázat eredményét és rangsorolja a pályázatokat. A pályázat nyertese az, aki a pályázati dokumentációban rögzített feltételek teljesítése mellett a meghatározott értékelési szempontok alapján a legjobb pályázatot adta.

 

VII. Kiíró a pályázatok vizsgálatát követően hirdetmény útján, a regisztrációs számra hivatkozással hívja fel a kategóriánként legtöbb pontot elérő pályázókat a szükséges igazolások csatolására, melyek az alábbiak lehetnek:

 • 1. pontra vonatkozóan (A pályázó életkora a pályázat benyújtásakor): pályázó személyi igazolványának másolata,
 • V.2. pontra vonatkozóan (Ferencvárosi kötődés): Budapest Főváros Kormányhivatala által kiállított 30 napnál nem régebbi, lakcímet igazoló hatósági bizonyítvány eredeti példánya,
 • V.3. és V.4. pontokra vonatkozóan (Keresőképesség): a pályázó és a vele együtt költöző személy/ek munkáltatója által kiállított 30 napnál nem régebbi munkáltatói igazolás eredeti példánya, vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiállított igazolás arra vonatkozóan, hogy a munkáltató a munkavállaló után fizetendő közterheket megfizette,
 • V.6. pontra vonatkozóan (A pályázó vagy a vele együttköltöző személy a 141/2000. (VIII.9.) Korm. rendelet alapján a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által kiadott, érvényes határozat alapján fogyatékossági támogatásra jogosult, vagy súlyosan fogyatékos személy): a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által kiadott érvényes, eredeti határozat bemutatása,
 • lakással rendelkező pályázók esetében a pályázó vagy vele együtt költöző személy jelenlegi bérleményre vonatkozó 30 napnál nem régebbi, a lakbér és a közüzemi díjak fizetésére vonatkozó tartozásmentes igazolások,
 • a pályázó és a vele együtt költöző személyek közötti rokoni kapcsolat igazolására szolgáló okiratok (születési anyakönyvi kivonat) másolatban,
 • a pályázati jelentkezési lap mellékletét képező vagyon- és jövedelemnyilatkozatban megjelölt jövedelmekre vonatkozó eredeti igazolások (munkabér, családi pótlék, nyugdíj stb.).

 

 1. Az igazolások csatolására vonatkozó felhívás átvételére június 21. és 2021. június 23. napja között (8-16 óráig), kizárólag személyesen vagy meghatalmazott útján van lehetőség.
 2. Az igazolások benyújtására a felhívás alapján 2 június 24. és 2021. július 9. napja között (8-16 óráig), kizárólag személyesen, vagy meghatalmazott útján van lehetőség!

 

Kiíró felhívja a pályázók figyelmét, hogy a hiánypótlási felhívások személyes átvételének elmulasztása a pályázónak felróható ok, ezért a Kiíró az igazolások benyújtására rendelkezésre álló határidő lejártát követően a pályázatokat a benyújtott iratok alapján bírálja el.

 

Megpályázható lakások (kategóriánként):

I. kategória (1 felnőtt)

 

II. kategória (2 felnőtt)

 

III. kategória (1 gyermekes)

 

IV. kategória (2 gyermekes)

 

V. kategória (3 vagy több gyermekes)

 

A pályázók az adott kategóriában meghirdetett lakásokat a mellékelt táblázatban megjelölt időpontokban tekinthetik meg.

 

VIII. A benyújtott pályázat ÉRVÉNYTELEN, ha:

 1. a pályázó nem írja alá a jelentkezési lapot,
 2. a pályázatot a felhívásban megjelölt személyes benyújtástól eltérő (postai, vagy elektronikus úton) módon nyújtotta be,
 3. a pályázó a pályázati felhívásban foglalt határidőn túl nyújtotta be pályázatát,
 4. a pályázatot nem a Kiíró által jóváhagyott tartalmú nyomtatványnak megfelelő formában és adatokkal nyújtotta be,
 5. a pályázat nem felel meg a pályázati dokumentációban meghatározott feltételeknek, vagy a pályázó nem tett a pályázati dokumentációban foglaltaknak megfelelő nyilatkozatot, a jelentkezési lapon meghatározott, az elbírálási szempontokat képező mezők egyikébe sem tett jelölést,
 6. a pályázó az igazolások benyújtására vonatkozó felhívásban foglaltaknak a rendelkezésére álló határidőn belül nem vagy nem teljes körűen tett eleget,
 7. a pályázó a III. pontban meghatározott feltételeknek nem felel meg, azaz nem rendelkezik érvényes lakáskérelemmel és/vagy nem szociálisan rászorult.

 

Az önkormányzat jogosult a pályázó lakhatási körülményeit a pályázatban bejelentett lakóhelyén ellenőrizni.

 

Együtt költöző személyek 

A lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 30/2020. (X.13.) önkormányzati rendelet alapján a bérlő a lakásba az alábbi személyeket fogadhatja be: szülő, házastárs, gyermek, befogadott gyermek gyermeke, továbbá – amennyiben a lakószoba egy főre jutó alapterülete nem lesz 6 m2-nél kisebb – testvér, élettárs és nem befogadott gyermektől származó unoka. Fentiekre tekintettel a lakáskérelmen a jogszabályi előírások alapján kizárólag a fent felsorolt személyek szerepeltethetők, amennyiben a benyújtott lakáskérelmet a felsoroltakon túlmenően más személyek is szerepelnek, a lakáskérelmet a pályázat benyújtásának határidejéig módosítani kell.

 

IX. Pontszámok megállapítása és a pályázat nyertesének meghatározása

Kiíró a VII. pontban meghatározott, és a pályázó által benyújtott igazolások áttekintését követően állapítja meg az elért pontszámokat.

Abban az esetben, ha az adott kategóriában meghirdetett lakásokra – a megállapított pontszámok alapján, pontazonosság miatt – nem határozható meg egyértelműen az adott kategóriában szereplő lakások száma szerinti I.-II.-III. helyezett, Kiíró a helyezés megállapításának céljából sorsolást tart.

A sorsolás nyilvános, azt közjegyző jelenlétében, a pályázati eljárás Kiírója által összehívott, legalább háromtagú sorsolási bizottság folytatja le, amelyről szóló, közjegyzői okiratba foglalt jegyzőkönyvet az eredmény megállapítására vonatkozó előterjesztéshez mellékelni kell. A sorsoláson az érvényes pályázatot benyújtók és/vagy meghatalmazottjuk vehetnek részt.

A sorsolás megtartásának esetén annak időpontját Kiíró hirdetmény útján közli!

A sorsolás helye:

Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal

Vagyonkezelési Iroda (1092 Bp., Ráday u. 26.)

 

A sorsolás eredménye alapján a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság dönt az I. – III. helyre rangsorolt pályázó személyéről.

A pályázat elbírálásával kapcsolatban jogorvoslatnak helye nincs!

A Kiíró az ajánlatok tartalmát a pályázat lezárásáig titkosan kezeli, tartalmukról sem kívülállóknak sem a pályázaton résztvevőknek nem ad felvilágosítást.

 

X. A pályázat eredményhirdetésének időpontja:

A pályázat eredményét legkésőbb az elbírálás napját követő 3 munkanapon belül ki kell hirdetni.

 

A pályázat eredményét Kiíró az önkormányzat honlapján és a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatot ellátó helyiségeinek hirdetőtábláin teszi közzé. Az I-III. helyre sorolt pályázók postai úton is értesítést kapnak.

 

XI. A pályázaton elnyert lakások bérbeadása:

A nyertes pályázó a szerződéskötési lehetőségről szóló önkormányzati értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles a bérleti szerződést megkötni.

Amennyiben a pályázati nyertes a bérleti szerződést határidőben nem köti meg, a nyertes pályázó a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság döntésével 2 évre a pályáztatásból kizárható. Ebben az esetben a rangsorban következő pályázóval köthető meg a bérleti szerződés.

A önkormányzat a nyertes pályázóval 5 év határozott időre szóló bérleti szerződést köt, szociális lakbérfizetési kötelezettséggel.

Nyertes pályázó a bérleti szerződés megkötésétől számított 15 napon belül köteles a közmű szolgáltatókkal szerződést kötni, és azt a bérbeadónak bemutatni.

Abban az esetben, ha a pályázó Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező lakás bérleti jogviszonyával rendelkezik, a pályázat során elnyert lakásra megkötött bérleti szerződés megkötésének napján a jelenleg bérelt lakásra vonatkozó bérleti jogviszonya megszűnik, és köteles a jelenlegi bérleményt a szerződéskötést követő 90 naptári napon belül kiürítve, tisztán, a berendezési tárgyakat hiánytalanul, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban az önkormányzat részére visszaadni.

 

XII. A Kiíró érvénytelenné nyilvánítja a lakáspályázati eljárást, ha

 1. az összeférhetetlenségi szabályokat megsértették, vagy
 2. valamelyik pályázó az eljárás tisztaságát vagy a többi pályázó érdekeit súlyosan sértő cselekményt követett el.

A lakáspályázati eljárás során összeférhetetlenséget kell megállapítani, ha a lakáspályázati eljárás bonyolításában vagy a pályázatok elbírálásában olyan személy, szervezet vagy annak képviselője vesz részt, aki maga is pályázó, vagy

a.) annak közeli hozzátartozója (Ptk.: 8:1. § (1) bekezdés 1. pont]

b.) annak munkaviszony alapján felettese vagy alkalmazottja,

c.) akitől bármely oknál fogva nem várható el az ügy elfogulatlan megítélése.

 

XIII. A Kiíró eredménytelenné nyilvánítja a lakáspályázati eljárást, ha

 1. a pályázati eljárás során nem nyújtottak be egyetlen érvényes pályázatot sem,
 2. a benyújtott pályázatok egyike sem felelt meg a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek.

 

Az eredménytelen eljárás esetén a Kiíró dönt a további eljárásról. A Kiíró jogosult az eljárást, annak bármely szakaszában indoklás nélkül visszavonni, és erről a pályázókat hirdetmény útján értesíteni.

 

Mellékletek

Felhívás

Jelentkezési lap

Lakások megtekintése

Top