Sporteszköz beszerzés támogatása jogi személyiséggel rendelkező sportszervezetek részére  Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság – 2020. év

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság nyilvános pályázatot hirdet ferencvárosi székhelyű a szabadidősport terén működő sportszövetségek, valamint sportszervezetek sporteszköz beszerzéséhez szükséges költségek támogatására.

 

1./ A pályázat kiírója: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

 

2./ A pályázat típusa: Nyílt

 

3./ A pályázat tárgya:

 

Pályázni az alábbi célokra lehetséges: sporteszközök beszerzése /Sportolási lehetőségek javítása, a szabadidősport, a rendszeres mozgás feltételrendszerének elősegítése a gyermek, az ifjúság, a felnőtt és szenior korosztály tekintetében./

 

4./ Pályázati keretösszeg: 3.000.000,- Ft

 

5./ A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. Támogatási igény a megvalósítandó eszközbeszerzésre önerő hiányában is benyújtható, azonban az elbírálás során előnyt élveznek azon pályázatok, melyek vonatkozásában pályázó önerőt biztosít.

 

6./ A pályázók köre:

 

Pályázatot nyújthatnak be ferencvárosi székhelyű a szabadidősport terén működő sportszövetségek, valamint sportszervezetek.

 

7./ Kizáró okok:

 

Nem nyújthat be pályázatot:

 • A Képviselőtestület 397/2005. (XI. 08.) sz. határozata értelmében:

„A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2006. évtől kezdődően kizárja a civil- és társadalmi szervezetek részére meghirdetésre kerülő pályázatok résztvevői közül a pártokon túl azokat a szervezeteket is, amelyek a dokumentumaikban is deklaráltan valamely párthoz tartozónak tekintik magukat, illetve amelyek deklaráltan politikai tevékenységet folytatnak, vagy az Alapító Okiratban meghatározott székhelyük, illetve telephelyük azonos valamely pártszervezet irodájának címével. Egyebek mellett ezt a kizáró okot is szerepeltetni kell a pályázati kiírásokban.”

 • Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott költségvetési intézmény.

 

8./ Benyújtható pályázatok száma:

 

Egy szervezet csak 1 pályázatot nyújthat be. Érvénytelenek minősülnek azok a pályázatok, amelyek céljukat tekintve az Önkormányzat/Bizottság által meghirdetett másik pályázati kiírásra is benyújtásra kerültek.

 

9./ A pályázat formai és tartalmi elemei:

 

 • Pályázni kizárólag a pályázati formanyomtatvány és a hozzá mellékelt nyilatkozatok teljes körű kitöltésével lehet, mely dokumentum letölthető a ferencvaros.hu honlapról.
 • A pályázati formanyomtatványon be kell mutatni a pályázati program vagy programok megvalósításának módját, eszközigényét, személyi feltételeit és amennyiben van egyéb forrás, úgy az egyéb forrásból (saját erőforrás, más szervezetektől, intézményektől kapott  támogatások) származó anyagi feltételeit.
 • A benyújtott pályázati formanyomtatványt és nyilatkozatokat cégszerű aláírással és pecséttel el kell látni.
 • A formanyomtatványhoz mellékelni szükséges a Pályázó nyilatkozatát a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben szabályozott összeférhetetlenségről, illetve érintettségről. Az összeférhetetlenség és érintettség hiánya esetén az erről szóló nyilatkozatot, míg előbbiek valamelyikének fennállása esetén egy külön nyilatkozatot kell kitölteni. Érintettség fennállása esetén a közzétételi kérelmet is mellékelni szükséges.
 • A formanyomtatványhoz mellékelni szükséges a Pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az állammal, és Ferencváros Önkormányzatával szemben nem rendelkezik lejárt tartozással.
 • A formanyomtatványhoz mellékelni szükséges a Pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan. hogy az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény értelmében megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek.
 • Civil szervezet pályázó esetén a formanyomtatványhoz mellékelni szükséges a Pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a 2011. évi CLXXV. törvény értelmében a 2018. évi beszámolóját a civil szervezetet nyilvántartásba vett bíróságnál letétbe helyezte, illetve a 2019. évi beszámolóját az adott év mérlegforduló napját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezi.

 

10./ A pályázattal kapcsolatos információ adására jogosult személy:

 

Völgyesi Attila

telefon: +36-1/215-1077/386 mellék

e-mail: volgyesiattila@ferencvaros.hu

 

11./ Pályázat benyújtásának módja, határideje:

 

 • Pályázat beérkezésének határideje (postai- és személyes benyújtás esetén is):

Magyarország Kormánya által kihirdetett veszélyhelyzet megszűnését követő 30. nap

 • A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni.
 • A pályázatokat 1 eredeti, aláírt, hiánytalanul kitöltött, mellékletekkel ellátott példányban, lezárt borítékban (személyes leadás esetén is) kérjük átadni/leadni/postára adni – ennek hiányában nem áll módunkban értékelni a pályázatokat!
 • Amennyiben a pályázónak lehetősége van a pályázat elektronikus úton történő továbbítására, abban az esetben kérjük, a teljes pályázati dokumentumot a humanszolg@ferencvaros.hu címre megküldeni szíveskedjen. A csak elektronikus úton megküldött pályázati dokumentum érvénytelen.
 • Pályázat benyújtási címe (személyes leadás esetén): Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata – Humánszolgáltatási Iroda 1096 Budapest, Lenhossék u. 24-28. vagy Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata – Ügyfélszolgálati Csoport 1092 Budapest, Bakáts tér 14. fszt.
 • Pályázat benyújtási címe (postai benyújtás esetén): Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata – Humánszolgáltatási Iroda, 1096 Budapest, Lenhossék u. 24-28.
 • Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy hiánypótlásra nincs lehetőség! A borítékra kérjük ráírni:

 

„Sporteszköz pályázat”!

 

12./ A pályázat érvénytelenségi okai:

 

 • Érvénytelen az a pályázat, amely határidő után érkezett.
 • Érvénytelen a hiányosan benyújtott pályázat.
 • Érvénytelen a csak elektronikus úton benyújtott pályázat.
 • Érvénytelennek minősülnek azok a pályázatok, amelyek céljukat tekintve az Önkormányzat/Bizottság által meghirdetett másik pályázati kiírásra is benyújtásra kerültek.
 • Érvénytelen az a pályázat, amelyre a pályázati felhívás 7. pontjában szereplő kizáró okok valamelyike fennáll.
 • Érvénytelen az a pályázat, melynek benyújtója a pályázati felhívás 6. pontja alapján nem tartozik a pályázók körébe.
 • Érvénytelen az a pályázat, melynek benyújtója adószáma felfüggesztésre került.

 

13./ A pályázatok értékelésére jogosult szerv megnevezése, értékelés módja:

 

 • A pályázatokat – az alapítványok által benyújtottak kivételével – az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság bírálja el. Az alapítványok által benyújtott pályázatokat az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság előzetes véleményezését követően Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el. Az elbírálás sorrendiség felállítását (ennek során kerülnek figyelembe vételre az előnyt élvező szempontok is) követően történik. A benyújtott és érvényes pályázatok a felállított sorrendben, a keretösszeg kimerítéséig a Bizottság/Képviselő-testület által meghatározott mértékig kerülnek támogatásra.

 

14./ A pályázatok elbírálásának határideje, a pályázók értesítése:

 

 • Pályázat elbírálásnak határideje: várhatóan 2020. május hónap.
 • A Pályázókat a pályázati eredményről elektronikus levélben vagy postai úton értesítjük.
 • A pályázatok elbírálására vonatkozó döntés a ferencvaros.hu portálon is közzétételre kerül.

 

15./ Szerződéskötés

 

A szerződéskötés tervezett időpontjáról a támogatott Pályázókat a pályázati eredmény értesítésével egyidejűleg elektronikus levélben vagy postai úton tájékoztatjuk. Az elnyert támogatásra az Önkormányzat támogatási szerződést köt a nyertes pályázóval, melyben rögzítésre kerül, hogy a nyertes pályázó a 6/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet alapján köteles a támogatásból megvalósuló rendezvényein Ferencváros emblémáját megjeleníteni, kiadványain az emblémát feltüntetni.

A pályázóval csak akkor kerülhet sor a támogatási szerződés megkötésére:

 • Ha korábbi bármilyen az önkormányzat által nyújtott támogatással illetve a 2019. évi pályázati támogatási összeggel maradéktalanul elszámolt, és az elszámolása elfogadásra került,
 • civil szervezet esetén az Országos Bírósági Hivatal igazolását a leadásra került beszámoló kapcsán a szerződés aláírásáig benyújtja,
 • pályázat leadása után keletkezett NAV köztartozás esetén a tartozás törléséről igazolást hoz.

 

16./ A 2020-ban elnyert pályázati támogatás kifizetésének és elszámolásának rendje:

 

 • Az elnyert pályázati támogatás kifizetése a már megvalósult pályázati cél esetében a támogatási szerződés aláírását követő 30 napon belül, illetőleg a megvalósítandó pályázati cél esetében a szerződéskötést követően, legkésőbb a pályázatban megjelölt cél megvalósulását megelőző 30. napon a Támogatott Pályázó bankszámla számára történő átutalással teljesül.
 • Az elnyert támogatás összegét április 1. – 2020. december 31. között lehet felhasználni. Az elszámolás és a beszámolás rendjét a támogatási szerződés részletesen tartalmazza. A támogatások terhére felmerült 100.000.- Ft feletti kiadások és teljesülésük alátámasztásáról szerződés vagy visszaigazolt megrendelő csatolása szükséges a beszámolóhoz. (Minden elszámolásnak és tartalmi beszámolónak a pályázati anyagban leírtakkal összhangban kell lennie.)
 • Az elszámolási és beszámolási kötelezettség elmulasztása, vagy a pályázati anyagban leírt programtól (és annak költségtervétől) eltérő felhasználás jogosulatlan felhasználásnak minősül, mely esetben a Pályázónak vissza kell fizetnie a kapott támogatást. Vissza nem fizetés esetén az Önkormányzat polgári peres eljárás keretében szerez érvényt a támogatás visszakövetelésének.
 • Az elszámolás és a tartalmi beszámoló megküldésének határideje a megvalósulást követő 30 napon belül. Az elszámolást és a program megvalósításának rövid tartalmi beszámolóját 2 példányban kell benyújtani a Támogatási Szerződésben meghatározott módon.

 

17./ Jogorvoslat:

 

A pályázati eljárást lezáró döntéssel szemben jogorvoslatara sem közigazgatási hatósági eljárás, sem más úton nincs lehetőség.

 

Pályázati felhívás és formanyomtatvány letöltése

Top