Piaci alapú lakáspályázat

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, mint Kiíró (továbbiakban Kiíró illetve Bérbeadó) a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság 45/2022. (III.9.) számú határozata alapján, nyilvános pályázatot hirdet az önkormányzat tulajdonában lévő 8 db üres lakás bérleti jogának megszerzésére a lakbér piaci alapon történő megállapításával.

I.     A bérbeadásra meghirdetett lakások jellemzői
 • Kiíró a lakásokat jelenlegi – használatra alkalmas, beköltözhető – műszaki állapotukban adja bérbe. A bérleti jogviszony időtartama alatt a lakás burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és a lakás berendezéseinek (kazán, konyhai tűzhely, csaptelepek, WC tartály stb.) karbantartása, felújítása, pótlása és cseréje a bérlő kötelezettsége. Kiíró az ezekkel kapcsolatban felmerülő költségeket nem téríti meg.
 • A bérlőnek a közüzemi szolgáltatások biztosítására, az ezek fogyasztását mérő mérőórákra (villanyóra, gázóra) a közüzemi szolgáltatókkal külön szerződést kell kötnie. Az ezzel járó átírási költségeket a Kiíró nem téríti meg. Abban az esetben, ha a házban házközponti fűtés működik és a meleg vizet központi kazán biztosítja, bérlő ezek díját a FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. (továbbiakban FEV IX. Zrt.), társasházban található bérlemények esetében a közös képviselő által megküldött számla alapján köteles megfizetni.
 • A havi lakbér összege a víz- és csatornadíjat nem tartalmazza, azokat a szolgáltató külön számlázza ki a bérlőnek, amennyiben a lakásban található vagy a bérlő által saját költségen kialakításra kerülő vízóra vonatkozásában a szolgáltatóval szerződést köt. Szerződés hiányában a bérlő Kiíró 30/2020. (X.13.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Lakásrendelet) 4. sz. melléklete szerinti átalánydíjat köteles fizetni Kiíró részére.
 • A bérlő – társasházban található bérlemények esetében – a lakbéren felül a közös költséget is köteles megfizetni, melyet a FEV IX. Zrt. számláz ki a bérlő részére. Abban az esetben, ha a társasházban még nem született közgyűlési határozat a közös költség mértékéről, bérlő az erre vonatkozó közgyűlési határozat szerint lesz köteles a közös költséget megfizetni.
 • A havi lakbér minimum összege a lakás bérleti értékének 11 ezreléke. A fizetendő lakbér összege a pályázat nyerteseként a versenytárgyalás során megajánlott bérleti díj. A lakbér minden év július 1-jén az előző évi infláció mértékével emelkedik.
II.      A bérleti szerződéssel együtt járó jogok, illetve kötelezettségek
 • A pályázati nyertessel a lakásbérleti szerződés 5 év határozott időre kerül megkötésre. A lakásra fizetendő lakbér a versenytárgyalás során megajánlott legmagasabb bérleti díj összege. A bérleti szerződés lejártakor – amennyiben bérlővel szemben nem áll fenn felmondási ok – a határozatlan idejű szerződés megkötéséről bérlő kérelmére a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság dönt.

Bérbeadó, ha a bérlő az írásbeli felszólításban foglaltaknak nem tesz eleget, a bérleti szerződést – cserelakás biztosítása nélkül – az alábbi esetekben felmondhatja:

 • a bérlő a bérleti szerződésben vállalt fizetési kötelezettségét az ott megjelölt időpontig nem teljesíti,
 • a bérlő vagy a vele együttlakó személyek a lakókkal szemben Budapest Főváros IX kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 11/2015. (IV.28.) rendeletében foglaltakkal ellentétes magatartást tanúsítanak,
 • a bérlő vagy a vele együttlakó személyek a bérleményt, a közös használatra szolgáló helyiséget, illetőleg területet rongálják vagy a rendeltetésükkel ellentétesen használják,
 • a bérlő a lakást életvitelszerűen nem lakja, illetve két hónapot meghaladó távollétének bejelentését nem menthető okból elmulasztja,
 • a bérlő a szerződésben vállalt vagy jogszabályban előírt egyéb kötelezettségét nem teljesíti.

 

A pályázat nyertesével a szerződést a döntésről szóló értesítés kézhezvételét követő 30 napon belül meg kell kötni. A szerződéskötés – nyertes pályázónak felróható – meghiúsulása esetén a sorrend szerinti következő pályázóval lehet szerződést kötni.

Szerződéskötés esetén a pályázati letét összege óvadékként az önkormányzatnál marad. A nem nyertes pályázónak a letét összegét a nyertes pályázóval való szerződés megkötésétől számított 30 napon belül vissza kell fizetni. Amennyiben a bérleti szerződés megkötése a nyertes pályázónak fel nem róható okból hiúsul meg, részére a letét összege visszajár. Kiíró a befizetett pályázati letét után kamatot nem fizet, kivéve, ha a visszafizetési határidőt elmulasztja, ebben az esetben a kamat mértékére nézve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:48. §-ában foglaltak az irányadóak.

A bérlő

 • a házastársa vagy egyenesági hozzátartozója javára a bérleti jogáról írásbeli bejelentése alapján bármikor lemondhat,
 • a hónap végére a bérleti szerződést felmondhatja, ebben az esetben az esetleges díj-, és költségtartozás, illetve a lakás rendeltetésszerű állapotba hozásához szükséges munkák költségével csökkentett óvadék a bérlő részére visszajár.
 • A lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 30/2020. (X.13.) önkormányzati rendelet alapján a bérlő a lakásba az alábbi személyeket fogadhatja be:a) bérbeadó hozzájárulása nélkül: szülő, házastárs, gyermek, befogadott gyermek gyermeke,b) bérbeadó hozzájárulásával: testvér, élettárs és nem befogadott gyermektől származó unoka, amennyiben a lakószoba egy főre jutó alapterülete nem lesz 6 m2-nél kisebb.

Fentiekre tekintettel a jelentkezési lapon a jogszabályi előírások alapján kizárólag a fent felsorolt személyek szerepeltethetők.

 

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a piaci alapon bérbe adott lakásokat a tulajdonos nem idegeníti el.

 A lakásbérleti jogviszonnyal kapcsolatos további jogokat és kötelezettségeket a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Lakástörvény), a Ptk., továbbá a Lakásrendelet tartalmazza. A rendelet erről a linkről letölthető.

 

III.            A pályázaton részt vehet: 
 • aki befizeti a 3 havi induló bérleti díjnak megfelelő összegű pályázati letétet, továbbá amennyiben Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonában álló bérlakás bérleti jogával rendelkezik, úgy:
 • lakás- és közüzemi díjtartozása nincs, és az erről szóló igazolásokat a pályázati nyomtatványhoz csatolta, és
 • vele szemben a pályázat benyújtását megelőző 1 éven belül nem volt, illetve jelenleg sincs folyamatban a lakásbérleti jogviszonyával kapcsolatos felmondási- vagy peres eljárás, és
 • nem részesül lakbér- és/vagy lakásfenntartási támogatásban, és
 • vállalja, hogy amennyiben a pályázatot megnyeri, az addigi bérleti jogát térítésmentesen megszünteti, és a bérleményt kiürítve, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, a berendezési tárgyakat hiánytalanul, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban az Önkormányzat részére visszaadja,
 • aki vállalja a megnyert bérlakás mindenkori bérleti értéke legalább 11 ezrelékének megfelelő, illetve pályázati nyertesség esetén az általa megajánlott bérleti díj megfizetését, ésaz évenkénti bérleti díjemelésből eredő bérkülönbözet és a Lakásrendelet 17. § (4) bekezdése szerinti közmű díjnak a megfizetését, és a bérleti szerződésben megállapított egyéb költségek (pl. közös költség, központi fűtés és meleg víz díja) megfizetését, és a lakás, illetve berendezéseinek karbantartását, felújítását, pótlását és cseréjét, a használatba vételhez esetlegesen szükséges költségeket.

A pályázó a pályázatát a pályázati eljárás bármely szakaszában írásban tett nyilatkozatával visszavonhatja.

 

A pályázat kiírásának időpontja:    2022. március 30.

A lakások megtekintése:           A pályázók a meghirdetett lakásokat a pályázati felhívás mellékletét képező táblázatban megjelölt időpontokban tekinthetik meg.

A pályázat benyújtásának módja:

1.) papír alapon:

ZÁRT BORÍTÉKBAN, melyre a „Piaci alapú lakáspályázat” jeligét rá kell írni (a zárt borítékra a jeligén kívül semmi egyéb, a pályázó azonosítására alkalmas szöveg nem írható rá!)

A pályázat benyújtásának helye: Közszolgáltatási Iroda Ügyfélszolgálati és Igazgatási csoport (1092 Bp., Bakáts tér 14.)

A papír alapon benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

 • kitöltött és aláírt jelentkezési lap

(A nyomtatvány a pályázott lakás címét, a pályázó személyes adatait, továbbá a pályázó nyilatkozatát tartalmazza arról, hogy a pályázat feltételeit elfogadja, és a személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul)

 • a pályázati letét, azaz 3 havi induló bérleti díjnak megfelelő összeg befizetésének igazolása (pénztári bizonylat vagy a bank által kiadott hivatalos igazolás)

A befizetést az alábbi módon lehet teljesíteni:

 • az Önkormányzat K&H Banknál vezetett 10401196-00029001-00000006 számú számlájára történő átutalással (az összegnek a pályázati határidő lejártáig /azaz 2022. május 4. napján 16 óráig/ az önkormányzat számlájára be kell érkeznie)

VAGY

2.) elektronikus úton:

a jelentkezési lapot az alábbi webes felületen kell kitölteni

https://www.ferencvaros.hu

 Az elektronikus úton benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

 • kitöltött jelentkezési lap

(A nyomtatvány a pályázott lakás címét, a pályázó személyes adatait, továbbá a pályázó nyilatkozatát tartalmazza arról, hogy a pályázat feltételeit elfogadja, és a személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul)

 • kitöltött és aláírt nyilatkozat
 • a pályázati letét, azaz 3 havi induló bérleti díjnak megfelelő összeg befizetésének igazolása
  (a bank által kiadott hivatalos igazolás)

A befizetést az alábbi módon lehet teljesíteni:

 • az Önkormányzat K&H Banknál vezetett 10401196-00029001-00000006 számú számlájára történő átutalással (az összegnek a pályázati határidő lejártáig /azaz 2022. május 4. napján 16 óráig / az önkormányzat számlájára be kell érkeznie)

A pályázat benyújtásának határideje:      2022. május 4.    16 óra

A pályázati anyag (pályázati feltételeket tartalmazó tájékoztató, jelentkezési lap) Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Közszolgáltatási Iroda Ügyfélszolgálati és Igazgatási csoportjánál (1092 Bp., Bakáts tér 14.) vehető át.

A jelentkezési lap és a pályázati dokumentáció ingyenes, letölthető erről a linkről

IV.             Megpályázható lakások:

 

 • Balázs B. u. 32/A. III. 10.
 • Tűzoltó u. 33/A. II. 29.
 • Balázs B. u. 25. II. 24.
 • Bokréta u. 15. tetőtér 22.
 • Balázs B. u. 32/B. II. 4.
 • Balázs B. u. 32/B. III. 4.
 • Balázs B. u. 32/A. III. 9.
 • Tűzoltó u. 66. II. 13.

 

V.           A PÁLYÁZATOK FELBONTÁSA
 A zárt borítékokban beérkező, valamint a webes felületen benyújtott pályázatok felnyitására – közjegyző jelenlétében – 2022. május 5. 9 órakor a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (Bp., IX., Bakáts tér 14. – II. emeleti tanácsterem) kerül sor.
VI.             A pályázat elbírálásának MÓDJA
 • A beérkezett pályázatok felbontását követően Kiíró az érvényes pályázatot benyújtók között – közjegyző jelenlétében – versenytárgyalást tart.
 • A pályázaton meghirdetett lakások bérleti joga ajánlattétel, vagy – több pályázó esetén – licitálás keretei között szerezhető meg. Az ajánlattétel, vagy licitálás során a pályázók a lakbér összegére tesznek ajánlatot. A licitmérték 10.000,- Ft, negatív licit nincs.
 • A pályázó – a formanyomtatvány kitöltésével – több lakás bérleti jogának megszerzésére is benyújthatja a jelentkezését. A Lakástörvény 3. § (2) bekezdése, valamint a Lakásrendelet 2.§ (5) bekezdés d) pontja szerint a bérlő a lakásbérleti szerződés fennállása alatt köteles életvitelszerűen a lakásban lakni, ezért a pályázat során csak egy lakás bérleti jogát nyerheti meg. Amennyiben a pályázó a versenytárgyalás keretében már megnyerte az egyik lakás bérleti jogát, úgy a további lakások versenytárgyalásán már nem vehet részt.

A pályázati versenytárgyalásra május 5. 10.30 órakor kerül sor

a lakások meghirdetésének sorrendjében

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata

Polgármesteri Hivatalában (1092 Budapest, Bakáts tér 14. – II. emeleti tanácsterem)

A versenytárgyaláson való részvételhez a versenytárgyalás megkezdése előtt a pályázónak /vagy a helyette és nevében eljáró meghatalmazottnak/ be kell mutatnia az érvényes személyi okmányait, ezek hiányában a versenytárgyaláson nem vehet részt.

 

Amennyiben a pályázó helyett meghatalmazott jár el, úgy a meghatalmazottnak teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással kell rendelkeznie /ügyvéd által ellenjegyzett, két tanúval vagy közjegyzői névaláírással hitelesített meghatalmazás/, melyet eredeti példányban csatolni kell a jelentkezési laphoz.

 

 

VII.          a benyújtott pályázat ÉRVÉNYTELEN, ha:
 • a pályázó nem írja alá a jelentkezési lapot,
 • a pályázatot a felhívásban megjelölt benyújtástól eltérő (postai úton) módon nyújtotta be,
 • a pályázó a pályázati felhívásban foglalt határidőn túl nyújtotta be pályázatát,
 • a pályázatot nem a Kiíró által jóváhagyott tartalmú nyomtatványnak megfelelő formában és adatokkal nyújtotta be,
 • a pályázat nem felel meg a pályázati dokumentációban meghatározott feltételeknek,
 • az önkormányzati lakás bérleti jogával rendelkező pályázó a lakás- és közüzemi díjtartozásra vonatkozó tartozásmentes igazolásokat nem vagy nem teljes körűen nyújtotta be.

 

VIII.  a lakáspályázati eljárás ÉRVÉNYTELENNÉ NYILVÁNÍTÁSA

Kiíró érvénytelenné nyilvánítja a pályázatot, ha

 • az összeférhetetlenségi szabályokat megsértették

A lakáspályázati eljárás során összeférhetetlenséget kell megállapítani, ha a lakáspályázati eljárás bonyolításában vagy a pályázatok elbírálásában olyan személy, szervezet vagy annak képviselője vesz részt,

 • aki maga is pályázó, vagy
 • annak közeli hozzátartozója (Ptk.: 8:1. § (1) bekezdés 1. pont]
 • annak munkaviszony alapján felettese vagy alkalmazottja
 • akitől bármely oknál fogva nem várható el az ügy elfogulatlan megítélése
 • valamelyik pályázó az eljárás tisztaságát vagy a többi pályázó érdekeit súlyosan sértő cselekményt követett el.

IX.    a lakáspályázati eljárás EREDMÉNYTELENENNÉ NYILVÁNÍTÁSA

A Kiíró eredménytelenné nyilvánítja a pályázati eljárást, ha

 • a pályázati eljárás során nem nyújtottak be egyetlen érvényes pályázatot sem,
 • a benyújtott pályázatok egyike sem felelt meg a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek.

 

Az eredménytelen eljárás esetén a Kiíró dönt a további eljárásról. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete jogosult az eljárást részben vagy egészében, annak bármely szakaszában indoklás nélkül visszavonni, és erről a pályázókat hirdetmény útján értesíteni.

 

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást Kiíró Vagyonkezelési Irodájának Lakásügyi Csoportja (1092 Budapest, Ráday u. 26.) ad a 215-1077/502, 504, 543 telefonszámon.

 

Budapest, 2022. március 30.

Baranyi Krisztina
polgármester megbízásából

 

Janitz Gergő
irodavezető sk.

Top