Piaci alapú bérlakás-pályázat

Piaci alapú bérlakás-pályázat

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, mint Kiíró (továbbiakban Kiíró illetve Bérbeadó) a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság 87/2021. (IX.8.) számú határozata alapján, nyilvános pályázatot hirdet az önkormányzat tulajdonában lévő 7 db üres lakás bérleti jogának megszerzésére a lakbér piaci alapon történő megállapításával.

 

I. A BÉRBEADÁSRA MEGHIRDETETT LAKÁSOK JELLEMZŐI
 1. Kiíró a lakásokat jelenlegi – használatra alkalmas, beköltözhető – műszaki állapotukban adja bérbe. A bérleti jogviszony időtartama alatt a lakás burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és a lakás berendezéseinek (kazán, konyhai tűzhely, csaptelepek, WC tartály stb.) karbantartása, felújítása, pótlása és cseréje a bérlő kötelezettsége. Kiíró az ezekkel kapcsolatban felmerülő költségeket nem téríti meg.
 2. A bérlőnek a közüzemi szolgáltatások biztosítására, az ezek fogyasztását mérő mérőórákra (villanyóra, gázóra) a közüzemi szolgáltatókkal külön szerződést kell kötnie. Az ezzel járó átírási költségeket a Kiíró nem téríti meg. Abban az esetben, ha a házban házközponti fűtés működik és a meleg vizet központi kazán biztosítja, bérlő ezek díját a FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. (továbbiakban FEV IX. Zrt.), társasházban található bérlemények esetében a közös képviselő által megküldött számla alapján köteles megfizetni.
 3. A havi lakbér összege a víz- és csatornadíjat nem tartalmazza, azokat a szolgáltató külön számlázza ki a bérlőnek, amennyiben a lakásban található vagy a bérlő által saját költségen kialakításra kerülő vízóra vonatkozásában a szolgáltatóval szerződést köt. Szerződés hiányában a bérlő Kiíró 30/2020. (X.13.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Lakásrendelet) 4. sz. melléklete szerinti átalánydíjat köteles fizetni Kiíró részére.
 4. A bérlő – társasházban található bérlemények esetében – a lakbéren felül a közös költséget is köteles megfizetni, melyet a FEV IX. Zrt. számláz ki a bérlő részére. Abban az esetben, ha a társasházban még nem született közgyűlési határozat a közös költség mértékéről, bérlő az erre vonatkozó közgyűlési határozat szerint lesz köteles a közös költséget megfizetni.
 5. A havi lakbér minimum összege a lakás bérleti értékének 11 ezreléke. A fizetendő lakbér összege a pályázat nyerteseként a versenytárgyalás során megajánlott bérleti díj. A lakbér minden év július 1-jén az előző évi infláció mértékével emelkedik.

 

II. A BÉRLETI SZERZŐDÉSSEL EGYÜTT JÁRÓ JOGOK, ILLETVE KÖTELEZETTSÉGEK
 1. A pályázati nyertessel a lakásbérleti szerződés 5 év határozott időre kerül megkötésre. A lakásra fizetendő lakbér a versenytárgyalás során megajánlott legmagasabb bérleti díj összege. A bérleti szerződés lejártakor – amennyiben bérlővel szemben nem áll fenn felmondási ok – a határozatlan idejű szerződés megkötéséről bérlő kérelmére a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság dönt.
  Bérbeadó, ha a bérlő az írásbeli felszólításban foglaltaknak nem tesz eleget, a bérleti szerződést – cserelakás biztosítása nélkül – az alábbi esetekben felmondhatja:
  a) a bérlő a bérleti szerződésben vállalt fizetési kötelezettségét az ott megjelölt időpontig nem teljesíti,
  b) a bérlő vagy a vele együttlakó személyek a lakókkal szemben Budapest Főváros IX kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 11/2015. (IV.28.) rendeletében foglaltakkal ellentétes magatartást tanúsítanak,
  c) a bérlő vagy a vele együttlakó személyek a bérleményt, a közös használatra szolgáló helyiséget, illetőleg területet rongálják vagy a rendeltetésükkel ellentétesen használják,
  d) a bérlő a lakást életvitelszerűen nem lakja, illetve két hónapot meghaladó távollétének bejelentését nem menthető okból elmulasztja,
  e) a bérlő a szerződésben vállalt vagy jogszabályban előírt egyéb kötelezettségét nem teljesíti.
 2. A pályázat nyertesével a szerződést a döntésről szóló értesítés kézhezvételét követő 30 napon belül meg kell kötni. A szerződéskötés – nyertes pályázónak felróható – meghiúsulása esetén a sorrend szerinti következő pályázóval lehet szerződést kötni.
 3. Szerződéskötés esetén a pályázati letét összege óvadékként az önkormányzatnál marad. A nem nyertes pályázónak a letét összegét a nyertes pályázóval való szerződés megkötésétől számított 30 napon belül vissza kell fizetni. Amennyiben a bérleti szerződés megkötése a nyertes pályázónak fel nem róható okból hiúsul meg, részére a letét összege visszajár. Kiíró a befizetett pályázati letét után kamatot nem fizet, kivéve, ha a visszafizetési határidőt elmulasztja, ebben az esetben a kamat mértékére nézve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:48. §-ában foglaltak az irányadóak.
 4. A bérlő a házastársa vagy egyenesági hozzátartozója javára a bérleti jogáról írásbeli bejelentése alapján bármikor lemondhat, a hónap végére a bérleti szerződést felmondhatja, ebben az esetben az esetleges díj-, és költségtartozás, illetve a lakás rendeltetésszerű állapotba hozásához szükséges munkák költségével csökkentett óvadék a bérlő részére visszajár. A Lakásrendelet alapján a lakásba az alábbi személyeket fogadhatja be: szülő, házastárs, gyermek, befogadott gyermek gyermeke, továbbá – amennyiben azzal a lakószoba egy főre jutó alapterülete nem lesz 6 m2-nél kisebb – testvér, élettárs és nem befogadott gyermektől származó unoka. Fentiekre tekintettel a jelentkezési lapon a jogszabályi előírások alapján kizárólag a fent felsorolt személyek szerepeltethetők.
 5. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a piaci alapon bérbe adott lakásokat a tulajdonos nem idegeníti el.

A lakásbérleti jogviszonnyal kapcsolatos további jogokat és kötelezettségeket a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Lakástörvény), a Ptk., továbbá a Lakásrendelet tartalmazza. A rendelet letölthető a www.ferencvaros.hu oldalról.

III. A PÁLYÁZATON RÉSZT VEHET:
 1. aki befizeti a 3 havi induló bérleti díjnak megfelelő összegű pályázati letétet, továbbá amennyiben Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonában álló bérlakás bérleti jogával rendelkezik, úgy:
  a) lakás- és közüzemi díjtartozása nincs, és az erről szóló igazolásokat a pályázati nyomtatványhoz csatolta, és
  b) vele szemben a pályázat benyújtását megelőző 1 éven belül nem volt, illetve jelenleg sincs folyamatban a lakásbérleti jogviszonyával kapcsolatos felmondási- vagy peres eljárás, és
  c) nem részesül lakbér- és/vagy lakásfenntartási támogatásban, és
  d) vállalja, hogy amennyiben a pályázatot megnyeri, az addigi bérleti jogát térítésmentesen megszünteti, és a bérleményt kiürítve, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, a berendezési tárgyakat hiánytalanul, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban az Önkormányzat részére visszaadja,
 2. aki vállalja
  a) a megnyert bérlakás mindenkori bérleti értéke legalább 11 ezrelékének megfelelő, illetve pályázati nyertesség esetén az általa megajánlott bérleti díj megfizetését, és
  b) az évenkénti bérleti díjemelésből eredő bérkülönbözet és a Lakásrendelet 17. § (4) bekezdése szerinti közmű díjnak a megfizetését, és
  c) a bérleti szerződésben megállapított egyéb költségek (pl. közös költség, központi fűtés és meleg víz díja) megfizetését, és
  d) a lakás, illetve berendezéseinek karbantartását, felújítását, pótlását és cseréjét, a használatba vételhez esetlegesen szükséges költségeket, és
  e) hogy a lakást albérletbe nem adja.

A pályázó a pályázatát a pályázati eljárás bármely szakaszában írásban tett nyilatkozatával visszavonhatja.

 

A pályázat kiírásának időpontja:    2021. szeptember 20.

A lakások megtekintése:           A pályázók a meghirdetett lakásokat a mellékelt táblázatban megjelölt időpontokban tekinthetik meg.

A pályázat benyújtásának módja:

1.) papír alapon:

ZÁRT BORÍTÉKBAN, melyre a „Piaci alapú lakáspályázat” jeligét rá kell írni (a zárt borítékra a jeligén kívül semmi egyéb, a pályázó azonosítására alkalmas szöveg nem írható rá!)

A pályázat benyújtásának helye: Közszolgáltatási Iroda Ügyfélszolgálati és Igazgatási csoport (1092 Bp., Bakáts tér 14.)

A papír alapon benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

 • kitöltött és aláírt jelentkezési lap

(A nyomtatvány a pályázott lakás címét, a pályázó személyes adatait, továbbá a pályázó nyilatkozatát tartalmazza arról, hogy a pályázat feltételeit elfogadja, és a személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul)

 • a pályázati letét, azaz 3 havi induló bérleti díjnak megfelelő összeg befizetésének igazolása (pénztári bizonylat vagy a bank által kiadott hivatalos igazolás)

A befizetést az alábbi módon lehet teljesíteni:

 • az Önkormányzat K&H Bank Zrt-nél vezetett 10401196-00029001-00000006 számú számlájára történő átutalással (az összegnek a pályázati határidő lejártáig /azaz 2021. október 20-án 16 óráig/ az önkormányzat számlájára be kell érkeznie)

VAGY

2.) elektronikus úton:

a jelentkezési lapot az alábbi webes felületen kell kitölteni

Pályázati jelentkezési lap piaci bérlakás pályázatra

 

Az elektronikus úton benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

 • kitöltött jelentkezési lap

(A nyomtatvány a pályázott lakás címét, a pályázó személyes adatait, továbbá a pályázó nyilatkozatát tartalmazza arról, hogy a pályázat feltételeit elfogadja, és a személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul)

 • kitöltött és aláírt nyilatkozat
 • a pályázati letét, azaz 3 havi induló bérleti díjnak megfelelő összeg befizetésének igazolása
  (a bank által kiadott hivatalos igazolás)

A befizetést az alábbi módon lehet teljesíteni:

 • az Önkormányzat K&H Bank Zrt-nél vezetett 10401196-00029001-00000006 számú számlájára történő átutalással (az összegnek a pályázati határidő lejártáig /azaz 2021. október 20-án 16 óráig/ az önkormányzat számlájára be kell érkeznie)

 

A pályázat benyújtásának határideje:      2021. október 20.    1600 óra

 

A pályázati anyag (pályázati feltételeket tartalmazó tájékoztató, jelentkezési lap) Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Közszolgáltatási Iroda Ügyfélszolgálati és Igazgatási csoportjánál (1092 Bp., Bakáts tér 14.) vehető át.

A jelentkezési lap és a pályázati dokumentáció ingyenes, letölthető innen:

Piaci pályázat jelentkezési lap       Piaci lakáspályázati felhívás

IV. Megpályázható lakások:
 • Balázs B. u. 32. A.ép. II. 6.
 • Balázs B. u. 32. A.ép. III. 9.
 • Bokréta u. 15. tetőtér 22.  (a lakás adatai a pályázati kiírásban tévesen jelentek meg, a helyes adatok letölthetők innen!!!)
 • Thaly K. u. 19. I. 12.
 • Thaly K. u. 19. tetőtér 25.
 • Tűzoltó u. 33/A. II. 25.
 • Tűzoltó u. 66. II. 13.
V. A PÁLYÁZATOK FELBONTÁSA

A zárt borítékokban beérkező, valamint a webes felületen benyújtott pályázatok felnyitására – közjegyző jelenlétében – 2021. október 21-én 9 órakor a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (Bp., IX., Bakáts tér 14. – II. emeleti tanácsterem) kerül sor.

 

VI. A pályázat elbírálásának MÓDJA
 1. A beérkezett pályázatok felbontását követően Kiíró az érvényes pályázatot benyújtók között – közjegyző jelenlétében – versenytárgyalást tart.
 2. A pályázaton meghirdetett lakások bérleti joga ajánlattétel, vagy – több pályázó esetén – licitálás keretei között szerezhető meg. Az ajánlattétel, vagy licitálás során a pályázók a lakbér összegére tesznek ajánlatot. A licitmérték 10.000,- Ft, negatív licit nincs
 3. A pályázó – a formanyomtatvány kitöltésével – több lakás bérleti jogának megszerzésére is benyújthatja a jelentkezését. A Lakástörvény 3. § (2) bekezdése, valamint a Lakásrendelet 2.§ (5) bekezdés d) pontja szerint a bérlő a lakásbérleti szerződés fennállása alatt köteles életvitelszerűen a lakásban lakni, ezért a pályázat során csak egy lakás bérleti jogát nyerheti meg. Amennyiben a pályázó a versenytárgyalás keretében már megnyerte az egyik lakás bérleti jogát, úgy a további lakások versenytárgyalásán már nem vehet részt.

A pályázati versenytárgyalásra október 21-én 11 órakor kerül sor

a lakások meghirdetésének sorrendjében

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata

Polgármesteri Hivatalában (1092 Budapest, Bakáts tér 14. – II. emeleti tanácsterem)

A versenytárgyaláson való részvételhez a versenytárgyalás megkezdése előtt a pályázónak /vagy a helyette és nevében eljáró meghatalmazottnak/ be kell mutatnia az érvényes személyi okmányait, ezek hiányában a versenytárgyaláson nem vehet részt.

 

Amennyiben a pályázó helyett meghatalmazott jár el, úgy a meghatalmazottnak teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással kell rendelkeznie /ügyvéd által ellenjegyzett, két tanúval vagy közjegyzői névaláírással hitelesített meghatalmazás/, melyet eredeti példányban csatolni kell a jelentkezési laphoz.

VII. A BENYÚJTOTT PÁLYÁZAT ÉRVÉNYTELEN, HA:
 1. a pályázó nem írja alá a jelentkezési lapot,
 2. a pályázatot a felhívásban megjelölt benyújtástól eltérő (postai úton) módon nyújtotta be,
 3. a pályázó a pályázati felhívásban foglalt határidőn túl nyújtotta be pályázatát,
 4. a pályázatot nem a Kiíró által jóváhagyott tartalmú nyomtatványnak megfelelő formában és adatokkal nyújtotta be,
 5. a pályázat nem felel meg a pályázati dokumentációban meghatározott feltételeknek,
 6. az önkormányzati lakás bérleti jogával rendelkező pályázó a lakás- és közüzemi díjtartozásra vonatkozó tartozásmentes igazolásokat nem vagy nem teljes körűen nyújtotta be.
VIII.  A LAKÁSPÁLYÁZATI ELJÁRÁS ÉRVÉNYTELENNÉ NYILVÁNÍTÁSA

Kiíró érvénytelenné nyilvánítja a pályázatot, ha

a. az összeférhetetlenségi szabályokat megsértették
A lakáspályázati eljárás során összeférhetetlenséget kell megállapítani, ha a lakáspályázati eljárás bonyolításában vagy a pályázatok elbírálásában olyan személy, szervezet vagy annak
képviselője vesz részt,
aa) aki maga is pályázó, vagy
ab) annak közeli hozzátartozója (Ptk.: 8:1. § (1) bekezdés 1. pont]
ac) annak munkaviszony alapján felettese vagy alkalmazottja,
ad) akitől bármely oknál fogva nem várható el az ügy elfogulatlan megítélése.

b. valamelyik pályázó az eljárás tisztaságát vagy a többi pályázó érdekeit súlyosan sértő cselekményt követett el.

IX.  A LAKÁSPÁLYÁZAT EREDMÉNYTELENENNÉ NYILVÁNÍTÁSA

A Kiíró eredménytelenné nyilvánítja a pályázati eljárást, ha

a. a pályázati eljárás során nem nyújtottak be egyetlen érvényes pályázatot sem,
b. a benyújtott pályázatok egyike sem felelt meg a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek.

 

Az eredménytelen eljárás esetén a Kiíró dönt a további eljárásról. A Kiíró jogosult az eljárást annak bármely szakaszában indokolás nélkül visszavonni, és erről a pályázókat hirdetmény útján értesíteni.

 

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást Kiíró Vagyonkezelési Irodájának Lakásügyi Csoportja (1092 Budapest, Ráday u. 26.) ad a 215-1077/502, 267, 504, 543 telefonszámon.

 

Budapest, 2021. szeptember 17.

Baranyi Krisztina

polgármester megbízásából

 

Janitz Gergő

irodavezető s.k.

 

 

 

 

Top