Pályázati felhívás Tompa utcai közterületek 2024. évi használatának vendéglátó terasz kialakítására történő megszerzésére Tompa utcában vendéglátóhelyet működtetők részére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testületének Városgazdálkodási Bizottsága (a továbbiakban: VB/Kiíró)

VB 195/2023. (IX.13.) számú határozata alapján pályázatot hirdet

a Budapest, IX. kerület Tompa utcában vendéglátóhelyet működtetők

részére

az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező

Budapest IX. kerület Tompa utcai közterületek

2024. évi használatának

vendéglátó terasz kialakítására történő megszerzésére

 

A meghirdetett közterületekre vonatkozó

kötelezettségek, illetve feltételek

 1. A közterület-használatra külön szerződést kell kötnie a nyertes pályázónak az Önkormányzattal.

 

 1. A közterület-használati díj a szemétszállítási díjat nem tartalmazza. A nyertes pályázó köteles a szemétszállításra a szolgáltatóval szerződést kötni.
 2. Pályázó a társasház, lakóépület, egyéb épület főkapuja szélességének vetületének – a gyalogjárda, parkoló, útpálya – területére kérelmet nem nyújthat be, oda vendéglátó-teraszra hozzájárulás nem adható ki.
 3. Gyalogjárdán történő közterület-használat esetén pályázó köteles minimum 1,5 méter széles biztonságos gyalogosfelület-szélességet szabadon hagyni.
 4. Nyertes pályázó a közterület-használati megállapodást köteles a közterület-használati hozzájárulásról szóló döntés meghozatalát követő elektronikus levélben megküldött tájékoztatás után haladéktalanul aláírni vagy amennyiben később kívánja megkezdeni a közterület foglalást, haladéktalanul elektronikus levélben jelezni azt.
 5. Nyertes pályázó a közterület-használati hozzájárulás időtartama alatt maximum egy alkalommal kérelmezheti a közterület-használati hozzájárulás módosítását.
 6. Kerékpártárolók mellett kizárólag úgy alakítható ki vendéglátó terasz, ha a tároló mellett legalább 2 méter széles sáv szabadon marad a kerékpártárolók rendeltetésszerű használata érdekében.
 7. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

A közterület-használatra pályázatot nyújthat be az a(z)

 1. egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő természetes személy,
 2. nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átláthatónak minősülő szervezet (pl.: jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, közhasznú szervezet, alapítvány)

       aki:

 • a Tompa utcában vendéglátóhelyet üzemeltet,
 • a közterületet a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja,
 • a közterületet albérletbe, üzemeltetésbe másnak nem adja át,
 • befizeti a kérelmezett közterület-használat m2-e után számítandó 2.000,- Ft, azaz kétezer forint/m2 letéti díjat
 • Önkormányzattal szemben – jogcímtől független – lejárt tartozással nem rendelkezik.

 

Pályázat vendéglátó terasz üzemeltetése céljára és vendéglátó terasz üzemeltetéshez kapcsolódó, azt megelőző és azt követő időszakra vonatkozó vendéglátó terasz kiegészítő tárgy (napernyőtalp) tárolása céljára nyújtható be.

A pályázónak rendelkeznie kell a pályázat során megjelölt tevékenységhez szükséges, jogszabályban előírt engedéllyel.

 

Használatba adó a közterület-használati szerződést felmondhatja önkormányzati érdekből, továbbá, ha Használó

 1. a közterület-használati szerződésben foglalt feltételeket megsérti,
 2. a befizetési kötelezettségét felszólítás ellenére sem teljesíti,
 3. a közterület-használati szerződésben rögzített tevékenységtől eltérő, más tevékenységet végez,
 4. a közterületet albérletbe, üzemeltetésbe adja,
 5. a közterület-használati szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek,
 6. a jogszabályban, illetve a közterület-használati szerződésben előírt, egyéb lényeges kötelezettségeit nem teljesíti.

A közterület-használat megszűnése esetén, a Használó köteles a közterületet tisztán, eredeti állapotban Használatba adónak visszaadni.

 

 1. ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI FELTÉLEK

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 

 1. A pályázati kérelmet, mely a pályázati felhívás mellékletét képezi (a pályázati kérelem nyomtatvány a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) Ügyfélszolgálati Csoportjánál a 1092 Budapest, Bakáts tér 14. szám alatt, a Hivatal Városüzemeltetési Iroda Közútkezelői és Üzemeltetői Csoportjánál a 1092 Budapest, Ráday utca 26. szám alatt szerezhető be vagy a ferencvaros.hu honlap aktuális pályázati kiírásból letölthető).
 2. Az igényelt területre vonatkozó – helyszínt ábrázoló vázlatrajzot, amelyen szerepelnie kell:

– az utcában lévő szomszédos és szemben lévő épületeknek is,

– a szükséges méretekkel ellátott igényelt területnek, méretarányosan, hogy annak környezethez viszonyított nagysága, elhelyezkedése egyértelműen megállapítható legyen

– amennyiben parkolósávot érint a közterület használat, akkor kérjük megjelölni, hogy hány darab parkolóhelyet kívánnak igénybe venni

– amennyiben gyalogjárdát érint a közterület használat, akkor kérjük megjelölni a gyalogosforgalom számára szabadon maradó sáv szélességét

– amennyiben az érintett területen az épület kapuja található – függetlenül attól, hogy az gépkocsi behajtó, vagy gyalogos közlekedésre szolgál – a rajzon kérjük a kapu pontos helyét megjelölni.

 1. A pályázó által kihelyezni kívánt vendéglátóterasz, egyéb létesítmény (napernyő, dobogó stb.) műszaki leírását és terveit.
 2. A helyszínről készült fotót, melyen egyértelműen beazonosítható az igénybe venni kívánt terület.
 3. Településképpel kapcsolatosan a kerületi főépítész véleményét (Főépítészi Csoport, 1092 Budapest Bakáts tér 14.; foepitesz@ferencvaros.hu).
 4. A pályázati letét – mely a kérelmezett közterület-használat m2-e után számítandó 2.000,-Ft, azaz kétezer forint/m2 – befizetését igazoló bizonylatot;

A letét összegét az Önkormányzat K&H Bank Zrt.-nél vezetett 10401196-00029001-00000006 számú letéti számlájára kell befizetni, annak a pályázati határidő lejártáig (azaz 2023. december 1. napján 12.00 óráig) az Önkormányzat számlájára be kell érkeznie. A közlemény rovatnak az alábbiakat kell tartalmaznia: Tompa terasz jelige, pályázó neve, a megpályázott közterület helye (pl.: Tompa terasz, pályázó neve, közterület címe).

 

 1. Egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő természetes személynél
 • a Kormányablak/Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala/ Belügyminisztérium által kiállított hatósági bizonyítványt.
 1. Cégbíróságnál bejegyzett gazdasági társaságnál 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, és aláírási címpéldány másolati példányát.
 2. Közhasznú szervezet esetében társasági szerződést, 30 napnál nem régebbi igazolást a bírósági nyilvántartásba vételről, valamint aláírási címpéldányt;
 3. A települési szilárd hulladék elszállítására vonatkozó szerződést, illetve a társasházi közös képviselő igazolását, amennyiben a közös költségbe fizetik a hulladékszállítást.
 4. Igazolást és értesítést a kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba vételéről.
 5. Az alábbi nyilatkozatokat:
 • amennyiben a pályázó belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, úgy az számú melléklet szerinti nyilatkozatot cégszerűen aláírva pályázatához csatolta,
 • amennyiben a pályázó civil szervezet vagy vízitársulat, úgy a számú melléklet szerinti nyilatkozatot cégszerűen aláírva pályázatához csatolta,
 • a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy pályázónak, a pályázó tulajdonában álló gazdasági társaságnak, a gazdasági társaság tulajdonosainak az Önkormányzattal szemben nincs semmiféle – jogcímtől független – lejárt tartozása ( számú melléklet),
 • a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem indult ellene felszámolási-, illetve csődeljárás, nem áll végelszámolás alatt ( számú melléklet),
 • pályázói nyilatkozat arról, hogy a pályázati felhívás feltételeit elfogadja ( számú melléklet).
 • pályázói nyilatkozat arról, hogy – pályázatának benyújtásával – vállalja, hogy a közterület-használatból eredő fizetési és egyéb kötelezettségeit szerződés szerinti módon és határidőkkel teljesíti ( számú melléklet),
 • pályázói nyilatkozat arról, hogy tudomásul veszi és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázati felhívásban Kiíró által meghatározott feltételektől, valamint pályázatában tett – és Kiíró által elfogadott – vállalásaitól a szerződés kötésekor nem térhet el, illetve nem tér el ( számú melléklet),
 • pályázói nyilatkozat arról, hogy tudomásul veszi és kötelezettséget vállal arra, hogy a 2023. évi lomtalanításkor a lakosság részére akár a terasz részleges vagy teljes megszüntetésével biztosítja a közterületet ( számú melléklet),
 • pályázói nyilatkozat arról, hogy tudomásul veszi és kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Ferencvárosi Képviselő-testület felülvizsgálja és módosítja a közterület használati díjakat, akkor a felülvizsgálatot követően megállapított díjtételt fizeti meg ( számú melléklet),
 • pályázói nyilatkozat arról, hogy mely pénzintézetnél vezetett mely bankszámlaszámra kéri visszautalni a letéti díj összegét eredménytelen pályázat esetén, illetve a közterület-használat megszűnése esetén ( számú melléklet),
 • pályázói nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a vendéglátó-teraszon a kiszolgálást meddig kívánja folytatni ( számú melléklet).

(amennyiben a Városgazdálkodási Bizottság a kiadott állandó vagy eseti nyitvatartási engedélyben foglalt időtartamtól, de legfeljebb 23.30 óráig tartó időponttól eltérően határozta meg a kiszolgálás maximális időtartamát, úgy 21 óráig tartó használatig a díjtétel 80%-át, 22 óráig tartó használatig a díjtétel 85 %-át, 23 óráig tartó használatig a díjtétel 90 %-át, 23 óra 30 percig tartó használatig a díjtétel 100 %-át kell megfizetni.)

 1.      A közterület használattal érintett ingatlan tulajdonosának (annak az épületnek a tulajdonosa, amelyek előtt előkert vagy vendéglátó terasz és berendezés, vagy vendéglátást kiegészítő tárgy található), társasházi tulajdon esetén a közös képviseletet ellátó személyneka vendéglátó terasz, továbbá a vendéglátást kiegészítő tárgyak (napernyőtalp) kihelyezésére, fennmaradására vonatkozó – véleményét. Amennyiben a közös képviselő nem tudja beszerezni a lakók véleményét, elegendő leigazolnia a lakók megkeresését.

 

Amennyiben a pályázó 2023. évre vonatkozóan érvényes pályázatot nyújtott be és a 2023. évre benyújtott pályázata teljesen megegyezik a 2024. évre vonatkozóan benyújtandó pályázatával, a pályázatnak tartalmaznia kell:

 

 

 1. A pályázati kérelmet, mely a pályázati felhívás mellékletét képezi (a pályázati kérelem nyomtatvány a Hivatal Ügyfélszolgálati Csoportjánál a 1092 Budapest, Bakáts tér 14. szám alatt, a Hivatal Városüzemeltetési Iroda Közútkezelői és Üzemeltetői Csoportjánál a 1092 Budapest, Ráday utca 26. szám alatt szerezhető be vagy a www.ferencvaros.hu honlap aktuális pályázati kiírásból letölthető).
 2. 2. A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázatát a 2022. évre vonatkozóan benyújtott pályázatának tartalmával teljesen megegyezően nyújtja be 2023. évre vonatkozóan. (11. számú melléklet),
 3. Az igényelt területre vonatkozó – helyszínt ábrázoló – vázlatrajzot, amelyen szerepelnie kell:

– az utcában lévő szomszédos és szemben lévő épületeknek is,

– a szükséges méretekkel ellátott igényelt területnek, méretarányosan, hogy annak környezethez viszonyított nagysága, elhelyezkedése egyértelműen megállapítható legyen

– amennyiben parkolósávot érint a közterület használat, akkor kérjük megjelölni, hogy hány darab parkolóhelyet kívánnak igénybe venni

– amennyiben gyalogjárdát érint a közterület használat, akkor kérjük megjelölni a gyalogosforgalom számára szabadon maradó sáv szélességét

– amennyiben az érintett területen az épület kapuja található – függetlenül attól, hogy az gépkocsi behajtó, vagy gyalogos közlekedésre szolgál – a rajzon kérjük a kapu pontos helyét megjelölni.

 1. Településképpel kapcsolatosan a kerületi főépítész véleményét (Főépítészi Csoport, 1092 Budapest Bakáts tér 14.; foepitesz@ferencvaros.hu).
 2. A pályázati letét – mely a kérelmezett közterület-használat m2-e után számítandó 2.000,-Ft, azaz kétezer forint/m2 – befizetését igazoló bizonylatot;

A letét összegét az Önkormányzat K&H Bank Zrt.-nél vezetett 10401196-00029001-00000006 számú letéti számlájára kell befizetni, annak a pályázati határidő lejártáig (azaz 2023. december 1. napján 12.00 óráig) az Önkormányzat számlájára be kell érkeznie. A közlemény rovatnak az alábbiakat kell tartalmaznia: Tompa terasz jelige, pályázó neve, a megpályázott közterület helye (pl.: Tompa terasz, pályázó neve, közterület címe).

 

 1. Egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő természetes személynél
 • a Kormányablak/Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala/Belügyminisztérium által kiállított hatósági bizonyítványt.
 1. Cégbíróságnál bejegyzett gazdasági társaságnál 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, és

     aláírási címpéldány másolati példányát.

 1. Közhasznú szervezet esetében társasági szerződést, 30 napnál nem régebbi igazolást a bírósági nyilvántartásba vételről, valamint aláírási címpéldányt.
 2. A közterület használattal érintett ingatlan tulajdonosának (annak az épületnek a tulajdonosa, amelyek előtt előkert vagy vendéglátó terasz és berendezés, vagy vendéglátást kiegészítő tárgy található), társasházi tulajdon esetén a közös képviseletet ellátó személynek –- a vendéglátó terasz, továbbá a vendéglátást kiegészítő tárgyak (napernyőtalp) kihelyezésére, fennmaradására vonatkozó – véleményét. Amennyiben a közös képviselő nem tudja beszerezni a lakók véleményét, elegendő leigazolnia a lakók megkeresését.
 3. Az alábbi nyilatkozatokat:
 • amennyiben a pályázó belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, úgy az számú melléklet szerinti nyilatkozatot cégszerűen aláírva pályázatához csatolta,
 • amennyiben a pályázó civil szervezet vagy vízitársulat, úgy a számú melléklet szerinti nyilatkozatot cégszerűen aláírva pályázatához csatolta,
 • a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy pályázónak, a pályázó tulajdonában álló gazdasági társaságnak, a gazdasági társaság tulajdonosainak az Önkormányzattal szemben nincs semmiféle – jogcímtől független – lejárt tartozása ( számú melléklet),
 • a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem indult ellene felszámolási-, illetve csődeljárás, nem áll végelszámolás alatt ( számú melléklet),
 • pályázói nyilatkozat arról, hogy a pályázati felhívás feltételeit elfogadja ( számú melléklet).
 • pályázói nyilatkozat arról, hogy – pályázatának benyújtásával – vállalja, hogy a közterület-használatból eredő fizetési és egyéb kötelezettségeit szerződés szerinti módon és határidőkkel teljesíti ( számú melléklet),
 • pályázói nyilatkozat arról, hogy tudomásul veszi és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázati felhívásban Kiíró által meghatározott feltételektől, valamint pályázatában tett – és Kiíró által elfogadott – vállalásaitól a szerződés kötésekor nem térhet el, illetve nem tér el ( számú melléklet),
 • pályázói nyilatkozat arról, hogy tudomásul veszi és kötelezettséget vállal arra, hogy a 2023. évi lomtalanításkor a lakosság részére akár a terasz részleges vagy teljes megszüntetésével biztosítja a közterületet ( számú melléklet),
 • pályázói nyilatkozat arról, hogy tudomásul veszi és kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Ferencvárosi Képviselő-testület felülvizsgálja és módosítja a közterület használati díjakat, akkor a felülvizsgálatot követően megállapított díjtételt fizeti meg ( számú melléklet),
 • pályázói nyilatkozat arról, hogy mely pénzintézetnél vezetett mely bankszámlaszámra kéri visszautalni a letéti díj összegét eredménytelen pályázat esetén, illetve a közterület-használat megszűnése esetén. ( számú melléklet).
 • pályázói nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a vendéglátó-teraszon a kiszolgálást meddig kívánja folytatni ( számú melléklet).

(amennyiben a Városgazdálkodási Bizottság a kiadott állandó vagy eseti nyitvatartási engedélyben foglalt időtartamtól, de legfeljebb 23.30 óráig tartó időponttól eltérően határozta meg a kiszolgálás maximális időtartamát, úgy 21 óráig tartó használatig a díjtétel 80%-át, 22 óráig tartó használatig a díjtétel 85 %-át, 23 óráig tartó használatig a díjtétel 90 %-át, 23 óra 30 percig tartó használatig a díjtétel 100 %-át kell megfizetni)

Amennyiben ugyanazon pályázó több közterület megszerzésére nyújt be pályázatot, akkor minden egyes jelentkezési laphoz csatolni kell az 1-13., illetve 1-10. pontokban felsoroltakat.

 

a pályázat részét képező nyilatkozatokat kizárólag a pályázatHOZ MELLÉKELT, KIÍRÓ ÁLTAL MEGALKOTOTT EREDETI formátumban lehet a pályázathoz csatolni.

 

 

 

 

 

A pályázatokat zárt borítékban

 

2023. december 1. napján 12.00 óráig kell személyesen benyújtani

a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati csoportjánál

(1092 Budapest, Bakáts tér 14.)

 

A ZÁRT BORÍTÉKRA

 

„TERASZ-PÁLYÁZAT TOMPA UTCA”

JELIGÉT RÁ KELL ÍRNI

A pályázatokat tartalmazó zárt borítékok bontására

 

2023. december 5. napján 10.00 órakor kerül sor

a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Irodáján

1092 Budapest, Ráday u. 26.

A pályázatok felbontásánál a Kiíró, illetve az azt képviselő személyeken kívül jelen lehetnek a pályázók, valamint az általuk írásban meghatalmazott személyek, és a ferencvárosi önkormányzati képviselők.

 

III. A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK MÓDJA,

BÍRÁLATI SZEMPONTOK

A beérkezett pályázatokat a VB bírálja el, az alábbi bírálati szempontok alapján:

 • a vendéglátóhely elhelyezkedése a kért közterülethez viszonyítva a napi zökkenőmentes és gyors kiszolgálás érdekében (előnyt élvez az, aki az általa üzemeltetett vendéglátóhely előtti közterületet kéri használatba),
 • akorábbi években is rendelkezett az érintett területen vendéglátó-terasz kialakítására vonatkozó közterület-használati engedéllyel,
 • a vendéglátóhely ellen az előző, illetve tárgyévben a lakosság részéről a vendéglátó egység, illetve vendéglátó terasz üzemeltetésével kapcsolatban érkezett panaszok száma,
 • közterület-használatot követően a területet rendezett, tiszta állapotban adta-e vissza.

Amennyiben egy adott közterületre több érvényes pályázat érkezik be, és mindegyik pályázó megfelel a fenti szempontoknak, úgy a VB a közterület használatát a pályázók között megosztva bírálja el.

Hiányosan benyújtott pályázat esetén hiánypótlási felhívás adható ki, melynek kézbesítése a megadott e-mail címre elektronikus levélben történik. A hiánypótlási határidő az elektronikus levél elküldésétől számított 7. nap.

Érvénytelen az a pályázat:

 • amelyhez a pályázati letét – mely a kérelmezett közterület-használat m2-e után számítandó 2.000,-Ft, azaz kétezer forint/m2 befizetését igazoló bizonylatot nem csatolták be,
 • amelyben Pályázó a társasház, lakóépület, egyéb épület főkapuja szélességének vetületének – a gyalogjárda, parkoló, útpálya – területére vonatkozóan is benyújtja pályázatát,
 • amelyhez nem csatolták a közterület használattal érintett ingatlan tulajdonosának (annak az épületnek a tulajdonosa, amelyek előtt előkert vagy vendéglátó terasz és berendezés, vagy vendéglátást kiegészítő tárgy található), társasházi tulajdon esetén a közös képviseletet ellátó személynek – a vendéglátó terasz, továbbá a vendéglátást kiegészítő tárgyak (napernyőtalp) kihelyezésére, fennmaradására vonatkozó – véleményét, vagy amennyiben a közös képviselő nem tudja beszerezni a lakók véleményét, annak leigazolását, hogy megkereste a lakókat.

 

 1. A KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI SZERZŐDÉS

MEGKÖTÉSÉNEK MÓDJA

Nyertes pályázó a közterület-használati megállapodást köteles a közterület-használati hozzájárulásról szóló döntés meghozatalát követő elektronikus levélben megküldött tájékoztatás után haladéktalanul aláírni vagy amennyiben később kívánja megkezdeni a közterület foglalást, haladéktalanul elektronikus levélben jelezni azt.

Pályázati letét:

A letétként befizetett összeg az eredménytelenül pályázók részére a pályázat elbírálását követő 90 napon belül visszautalásra kerül. Önkormányzat a befizetett pályázati letét után kamatot nem fizet. Az Önkormányzat a visszafizetési határidő elmulasztása esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:155. §-ában foglaltak szerint számított késedelmi kamattal növelt összegű letétet utal vissza.

Amennyiben a nyertes pályázó a közterület-használati megállapodást aláírja, az általa befizetett letét óvadékként az Önkormányzatnál marad.

A közterület-használat megszűnése esetén a befizetett letét a pályázó részére visszajár, amennyiben az általa használt közterületet tisztán, eredeti állapotban az Önkormányzatnak visszaadta.

Amennyiben a pályázati nyertes – neki felróható okból – a megadott határidőben a közterület-használati szerződést nem köti meg, úgy részére a pályázati letét nem kerül visszafizetésre.

A Kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázati felhívást részben vagy egészben indokolás nélkül visszavonja, illetve a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

 

A KÖZTERÜLETEK

MEGTEKINTÉSE, TÁJÉKOZTATÁS

 

A pályázati hirdetményben feltüntetett közterületek bármikor megtekinthetők.

A pályázattal kapcsolatban tájékoztatást nyújt a Hivatal Városüzemeltetési Iroda Közútkezelői és Üzemeltetői Csoportja (1092 Budapest, Ráday u. 26. fszt. 22., telefon: 21-51-077/525. mellék).

 

A teljes kiírás itt érhető el

Top