Pályázati felhívás nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti jogának megszerzésére kulturális tevékenység céljára

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának

Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága

nyilvános pályázatot hirdet

az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező,

a pályázati felhívásban megjelölt, nem lakás céljára szolgáló helyiség

bérleti jogának megszerzésére kulturális tevékenység céljára,

az önkormányzattal történő együttműködési kötelezettséggel

 

A meghirdetett nem lakás céljára szolgáló helyiség:

 

a 1092 Budapest IX. Ferenc krt. 14. földszint I/TB3. szám alatti, 57,81 m2 nagyságú, nem lakás céljára szolgáló helyiség.

 

A helyiségre vonatkozó bérleti jog 2025. december 31. napjáig szóló határozott időre szerezhető meg.

 

A helyiségben kizárólag kulturális tevékenység folytatható.

 

A helyiség bérbeadáskori piaci alapú bérleti díja: 151.751,- Ft/hó + ÁFA összeg, együttműködési megállapodás hatálya alá tartozó kedvezményes bérleti díja 16.140,- Ft/hó + ÁFA, mely a helyiségben folytatható tevékenység, valamint az önkormányzattal történő együttműködési kötelezettség figyelembevételével került meghatározásra. Amennyiben a későbbiekben a közös költség magasabb lesz a jelenlegi bérleti díjnál, akkor a díj a mindenkori közös költség összegének emelkedését követi.

 

 

 1. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

 

Pályázni a jelen pályázati felhívásban meghatározott módon, az annak 1. számú mellékletét képező jelentkezési lap kitöltésével és a későbbiekben meghatározott nyilatkozatok és iratok csatolásával lehet.

 

A jelentkezési lapon a pályázónak – többek között – meg kell határoznia a helyiségben általa folytatni kívánt konkrét kulturális tevékenységet, a konkrét kulturális tevékenység során megvalósítandó programokat, valamint meg kell jelölnie az önkormányzati együttműködés keretében teendő – az önkormányzat által elfogadott kulturális koncepció célkitűzéseivel összhangban lévő – vállalásait. Egyben meg kell határoznia a tevékenység(ek) személyi feltételeit és pénzügyi forrásait.

 

Pályázatot nyújthat be:

 1. egyéni vállalkozó
 2. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átláthatónak minősülő szervezetek (Pl: a feltételeknek megfelelő jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, civil szervezet, közhasznú szervezet)

 

aki, illetve amely a bérleti szerződésben vállalja, hogy a törvényben előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti, a helyiséget a bérleti szerződési előírásoknak és az Önkormányzat, mint Bérbeadó (továbbiakban Bérbeadó) rendelkezéseinek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja, a Bérbeadó által engedélyezett albérlet, üzemeltetési szerződés esetén kizárólag természetes személynek, vagy átlátható szervezetnek adja azt albérletbe vagy üzemeletetésbe.

 

A pályázat érvénytelen, amennyiben a helyiségben végezni kívánt tevékenység a pályázathoz benyújtott cégkivonatban, alapító okiratban illetve egyéni vállalkozásról kiállított hatósági bizonyítványban a pályázó által végezhető tevékenységek között nincs feltüntetve.

 

A pályázaton részt vehet:

 1. aki írásbeli nyilatkozatával elfogadja a havi bérleti díj összegét,
 2. aki írásbeli nyilatkozatával elfogadja, hogy a bérleti díj minden év május 1-jén 4 %-kal emelkedik, valamint amennyiben a későbbiekben a közös költség magasabb lesz a jelenlegi bérleti díjnál, akkor a díj a mindenkori közös költség összegének emelkedését követi,
 3. aki vállalja, hogy a bérbeadói értesítés kézhezvételét követően közjegyzői tartozáselismerő nyilatkozatot tesz, és azt a bérleti szerződés megkötése előtt Bérbeadónak benyújtja,
 4. amennyiben a pályázó belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, úgy ha a 3. számú melléklet szerinti nyilatkozatot cégszerűen aláírva pályázatához csatolta,
 5. amennyiben a pályázó civil szervezet vagy vízitársulat, úgy ha a 2. számú melléklet szerinti nyilatkozatot cégszerűen aláírva pályázatához csatolta.

 

A kijelölt helyiségek kapcsán 1-1 helyiség vonatkozásában is van mód a pályázat benyújtására, míg amennyiben pályázó mindkét helyiség kapcsán kívánja pályázatát benyújtani, azt annak a ténynek értelemszerű megjelölésével, mindkét pályázati adatlap kitöltésével egy pályázati anyagban is megteheti.

 

 1. ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI FELTÉLEK

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 1. a pályázati jelentkezési lapot (a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Irodájának Ügyfélszolgálatán, a 1096 Budapest, Lenhossék utca 24-28. Fsz. szám alatt szerezhető be, vagy a ferencvaros.hu honlap aktuális pályázati kiírásból letölthető)

 

 1. egyéni vállalkozó részére a nyilvántartást vezető szerv által kiállított hatósági bizonyítványt;

 

 1. cégbíróságnál bejegyzett gazdasági társaságnál 30 napnál nem régebbi, közjegyző által hitelesített cégkivonatot, hiteles aláírási címpéldányt;

 

 1. civil szervezet esetében hitelesített alapító, létesítő okiratot, 30 napnál nem régebbi hiteles igazolást a bírósági nyilvántartásba vételről, valamint közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányt;

 

 1. pályázói nyilatkozatot arról, hogy Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatával szemben nincs lejárt díj- és adótartozása, valamint nem indult ellene felszámolási eljárás, nem áll végelszámolás vagy csődeljárás hatálya alatt (3. melléklet);

 

 1. átláthatóságra vonatkozó nyilatkozatot az alábbiak szerint:

 

 • amennyiben a pályázató belföldi vagy külföldi jogi személy, úgy a 3. melléklet szerinti nyilatkozatot cégszerűen aláírva,
 • amennyiben a pályázó civil szervezet, vízitársulat, úgy a 2. melléklet szerinti nyilatkozatot cégszerűen aláírva

 

 

 

 

 

A pályázati ajánlatokat egy eredeti példányban, zárt borítékban

 

2023. január 12. napján 12.00. óráig kell személyesen benyújtani

a Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Irodáján

(1096 Budapest, Lenhossék u. 24-28. III. em. 321.)

 

A ZÁRT BORÍTÉKRA A

„KULTURÁLIS PÁLYÁZAT Ferenc 14. fszt. I/TB3.”

 

JELIGÉT RÁ KELL ÍRNI

 

A pályázati ajánlatokat tartalmazó zárt borítékok bontására

 

2023. január 13. napján 9.00. órakor kerül sor

a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Irodájának

1092 Budapest, Lenhossék u. 24-28. III. em. 330. alatti hivatalos helyiségében.

 

Az ajánlatok felbontásánál a Kiírón, illetve az azt képviselő személyeken kívül jelen lehetnek a pályázók, valamint az általuk írásban meghatalmazott személyek, és a ferencvárosi önkormányzati képviselők.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség, ami azonban nem módosíthatja a benyújtott pályázat tartalmát.

A helyiség megtekintése, tájékoztatás

 

A helyiségek előzetes egyeztetéssel megtekinthetők.

A pályázattal kapcsolatos információ adására jogosult személyek:

 • Vagyonkezelési Iroda: Janitz Gergő, 1092 Budapest, Ráday u. 26., tel.: +36/1-215-1077/500 m.
 • Humánszolgáltatási Iroda: dr. Kelemen Miklós, Budapest, Lenhossék utca 24-28., tel.: +26/1-215-1077/319 m.

A pályázatok elbírálása

A pályázatokat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális,

Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága bírálja el az alábbi szempontok alapján:

 • a helyiségben folytatni kívánt konkrét kulturális tevékenység,
 • a konkrét kulturális tevékenység során megvalósítandó programok,
 • az önkormányzattal történő együttműködés során vállaltak.

 

A pályázat érvénytelen amennyiben:

 • a leadási határidőt követően érkezett,
 • hiányosan került benyújtásra,
 • azt nem személyesen nyújtották be,
 • a pályázó ellen a NAV-nál végrehajtási eljárás van folyamatban, adószáma felfüggesztésre került,
 • a helyiségben végezni kívánt tevékenység a pályázathoz benyújtott cégkivonatban, egyéni vállalkozásról kiállított hatósági bizonyítványban, illetve az alapító okiratban nincs feltüntetve a pályázó által végezhető tevékenységek között,
 • a pályázó a pályázati jelentkezési lapot hiányosan tölti ki (különösen, ha nem határoz meg konkrét tevékenységet, nem határoz meg az önkormányzati együttműködés keretében vállalásokat, nem teszi meg a szükséges nyilatkozatokat),
 • a pályázó a Kiíró hiánypótlási felszólítása ellenére sem pótolja a megállapított hiányosságokat.

A pályázatok várhatóan 2023. január hónapban kerülnek elbírálásra, melynek eredményéről a pályázók, a szerződéskötés időpontjáról pedig a nyertes pályázó postai úton kapnak értesítést. A pályázatok elbírálására vonatkozó döntés a www.ferencvaros.hu portálon is közzétételre kerül.

A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelenné nyilvánítsa.

A meghirdetett nem lakás céljára szolgáló helyiségekre vonatkozó

kötelezettségek, illetve feltételek

 

 1. A helyiségre a bérleti szerződés kizárólag az önkormányzat és a nyertes pályázó között kötendő együttműködési megállapodás (mely tartalmazza többek között a bérlő együttműködésben vállalt kötelezettségeiről szóló évenkénti, előző évi teljesítéseiről szóló beszámolási kötelezettséget is) megkötését követően jöhet létre.

 

 1. Az önkormányzat a nem lakás céljára szolgáló helyiséget jelenlegi, pályázók által megismert műszaki állapotában adja bérbe, s a helyreállításával – beleértve a szabványos mérőhelyek kialakításával és mérőórák felszerelésével, valamint a bérlő által folytatni kívánt konkrét tevékenységének kialakításával – járó költségeket nem téríti meg.

A helyiségben történő bármely műszaki engedélyeztetéshez kötött változtatást, átalakítást Bérlő az Önkormányzat jóváhagyásával végezhet.

Az Önkormányzat az ingatlan általa engedélyezett felújítása, átalakítása esetén az adott társasház hozzájárulására, illetve a szükséges engedélyek beszerzésére vonatkozóan felelősséget nem vállal, a bérlő ezzel kapcsolatos kártérítési igénnyel nem léphet fel.

 

 1. A tulajdonos önkormányzat lehetőséget biztosít a pályázóknak arra, hogy a helyiség, illetve a társasház műszaki állapotát megismerjék. Felhívja a pályázók figyelmét, hogy az ingatlan, illetve a társasház műszaki állapotának megismerése, felmérése a pályázó feladata, ezért a későbbiekben a tulajdonos önkormányzattal szemben szavatossági igénnyel nem élhetnek.

 

 1. A külön szolgáltatást biztosító mérőórákra (villanyóra, gázóra) a közüzemi szolgáltatókkal külön szerződést kell kötnie a nyertes pályázónak, az ezzel járó átírási költségeket Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata nem téríti meg.

 

 1. A közüzemi költségeket a havi bérleti díj nem tartalmazza. A nyertes pályázó köteles a víz-, csatorna használatra, valamint a szemétszállításra a szolgáltatóval közvetlenül – a bérleti szerződés megkötését követő 30 napon belül – szerződést kötni. A szerződés megkötésének időpontjáig a bérlő a bérbeadónak a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 30/2020.(X.13.) önkormányzati rendelet szerinti átalánydíjat köteles fizetni.

 

Bérlő a helyiségre bérlőtársi jogviszonyt nem létesíthet, a helyiség albérletbe, üzemeltetésbe adásához az Önkormányzat hozzájárulását kell kérnie.

 

A bérbeadó önkormányzat a szerződést felmondhatja, ha a bérlő

 1. a bérleti szerződésben, valamint az együttműködési megállapodásban foglalt feltételeket megsérti,
 2. a bérfizetési kötelezettségét felszólítás ellenére sem teljesíti,
 3. a bérleti szerződésben rögzített tevékenységtől eltérő más tevékenységet végez,
 4. a helyiséget engedély nélkül albérletbe, üzemeltetésbe adja,
 5. az előírt határidőn belül nem köti meg közvetlenül a szolgáltatóval a szerződést (különösen a víz-, csatorna és szemétszállításra),
 6. a közvetlenül szolgáltatóval kötött szerződés alapján nem fizeti meg szolgáltatónak a (víz- csatorna-, szemét-, elektromos áram-, gázhasználat) díjakat,
 7. általi zajterhelés, por-, bűz-, és káros anyag kibocsátás a szomszédos lakásokban a jogszabályokban előírt értéket túllépi
 8. illetve az albérlő vagy üzemeltető egy – a bérleti szerződés megkötését (albérletbe, üzemeltetésbe adás engedélyezését) követően beállott – körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek,
 9. a jogszabályban előírt, egyéb lényeges kötelezettségeit nem teljesíti,
 10. a helyiség építési engedélyezési vagy településképi bejelentési eljárás hatálya alá tartozó átalakítását erre vonatkozó hozzájárulás nélkül végzi el.

 

Bérleti jogviszony megszűnése esetén a bérlő köteles a helyiséget tisztán, rendeltetésszerű állapotban bérbeadónak visszaadni.

 

Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy

 1. helyiség bérleti díját ÁFA fizetési kötelezettség terheli,
 2. a helyiség használatának, hasznosítási módjának megváltoztatása kapcsán a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (különösen a 17-19.§-ai) rendelkezései az irányadók.

 

 A teljes kiírás és az adatlap itt érhető el.

Top