Pályázati felhívás lakóház-felújításra

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

2023. évi

a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

lakóház-felújítási pályázatot hirdet

 

 

I. A pályázaton részt vehetnek:

 

A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata közigazgatási területén lévő, 15 évnél régebben épült társasházak és szövetkezeti lakóházak, melyek hagyományos vagy iparosított technológiával készültek.

 

II. A pályázók a 200 mFt támogatási keretből társasházi/lakásszövetkezeti épületek felújításához az alábbi munkálatok elvégzésére nyújthatnak be pályázatot:

 

 1. városképi, várostörténeti, iparművészeti értékű épületrészek felújítására, cseréjére, restaurálására, eredeti állapot helyreállítására,
 2. közterületről látható homlokzatok felújítására, szigetelésére [az épület teljes szigetelése esetén a 176/2008 (VI.30.) Korm. rendelet, 7/2006. (V.24.) TNM rendeletben meghatározott, legalább „C” energiaminősítést érje el],
 3. erkélyek, függőfolyosók felújítására, életveszély elhárítására,
 4. tetőfelújításra, tetőszigetelésére, a kémények és bádogozás szükség szerinti felújításával,
 5. villámvédelmi rendszer felújítására,
 6. feleslegessé vált antennák, reklámtartó szerkezetek eltávolítására,
 7. belső homlokzat, udvar felújítására,
 8. függőleges és vízszintes teherhordó épületszerkezetek megerősítésére, cseréjére a járulékos munkákkal együtt,
 9. közös tulajdonú közüzemi vezetékek (például ólomcsövek) cseréjére, felújítására,
 10. környezettudatos, megújuló energiaforrások létesítésére [a 176/2008 (VI.30.) Korm. rendelet, 7/2006. (V. 24.) TNM rendeletben meghatározott, legalább „C” energia minősítésű felújítás esetén] vagy fűtéskorszerűsítésre,
 11. akadálymentesítésre az OTÉK előírás szerint,
 12. felvonó cseréjére vagy felújítására, központi vészjelző bekötésére,
 13. kapubejáró, lépcsőház felújítására,
 14. nyílászárók, lépcsőházi üvegportál (hőszigeteltre) cseréjére [az összes nyílászáró esetén, a 176/2008 (VI.30.) Korm. rendelet, 7/2006. (V.24.) TNM rendeletben meghatározott, legalább „C” energiaminősítést érje el] vagy felújítására.

 

 

 

III. A pályázat benyújtásának feltételei

 

 1. Pályázat csak az elbírálást követően megkezdendő felújítási munkákra nyújtható be. A támogatás kizárólag bruttó 750.000,- Ft-ot meghaladó felújítási munka esetén vehető igénybe.
 2. A pályázó csak akkor részesülhet támogatásban, ha a közgyűlésen a magántulajdonosoknak az alapító okiratban rögzített arányú többsége a tervezett felújítási munka elvégzésével, valamint a pályázaton való részvétellel egyetért, a lakóház éves költségvetését, mely a tervezett felújítási munka költségeit is tartalmazza, elfogadja, és meghatározza a felújításhoz szükséges, már rendelkezésre álló pénzügyi fedezet mértékét.

 

 1. A pályázatot – a pályázati felhívás számú melléklete szerinti, pontosan kitöltött – eredeti (nem átszerkesztett) pályázati űrlappal, valamint mellékletekkel, 1 példányban, dossziéban lefűzve szükséges benyújtani. A dosszié borítójára kérjük ráírni az alábbiakat:
 • évi IX. KERÜLETI LAKÓHÁZ-FELÚJÍTÁSI PÁLYÁZAT,
 • a pályázó lakóház címe.
 1. A pályázat mellékletei:
  1. a közös képviselő/lakásszövetkezet elnöke, Számvizsgáló Bizottsági/Intéző Bizottsági tagok által ellenjegyzett, a társasház/lakásszövetkezet által elfogadott, érvényes közgyűlési határozata alapján készített – a tájékoztató számú melléklete szerinti, pontosan kitöltött, eredeti (nem átszerkesztett) – nyilatkozat,
  2. a lakóház – közgyűlés által elfogadott – éves költségvetése és jegyzőkönyv kivonat, melyben szerepel, hogy a lakóház-felújítási pályázaton indulni kívánnak,
  3. a felújítás költségeit tartalmazó eredeti tételes kivitelezői költségvetés, melyen fel kell tüntetni a kivitelező adószámát, cégjegyzékszámát,
  4. az esetlegesen rendelkezésre álló hatósági, szakhatósági kötelezés, határozat,
  5. a felújítási munka megvalósítására vonatkozó időbeli ütemterv.

 

A jelen pályázati felhívás a mellékleteivel együtt a www.ferencvaros.hu honlapról letölthető.

 

IV. A pályázat benyújtásának módja és határideje

 

 

A pályázat benyújtásának határideje: legkésőbb 2023. június 14. 16.00 óra

 

A pályázatokat személyesen lehet benyújtani a Városüzemeltetési Irodán a megjelölt beadási határidőn belül.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad, illetve a pályázatokat átveszi:

 

Millner Csilla pályázati ügyintéző

telefon: 215-1077/503

(Bp. IX., Ráday u. 26.  I. em. 30. szoba)

 

 

 V. A pályázatok elbírálása, bírálati szempontok:

 

Érvénytelen a pályázat, amennyiben:

 

 1. az nem felel meg a jelen pályázati felhívásban meghatározott formai és tartalmi követelményeknek, nem tartalmazza az összes előírt mellékletet,

 

 1. a pályázat műszaki tartalma nem egyezik meg pontosan a közgyűlés által elfogadott felújítási célokkal.
 2. a társasház az előző évi társasházi pályázaton elnyert támogatásával 2023. május 31-ig nem számolt el.
 3. nem felel meg a II. pontban leírtaknak.

 

A pályázatokat a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) bírálja el.

 

A József Attila-lakótelepi és a MÁV-Aszódi lakótelepi pályázatokat a József Attila Városrészi Részönkormányzat javaslata alapján bírálja el a Bizottság.

 

A pályázókat a pályázat eredményéről a bizottság döntését követő 15 munkanapon belül értesíti írásban a Városüzemeltetési Iroda.

 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. július 14.

 

 

Bírálati szempontok:

 1. a pályázó milyen építészeti érték megőrzéséhez, felújításához kéri a támogatást,
 2. a támogatással mennyire leromlott műszaki állapotú vagy balesetveszélyes épületrészek felújítása valósul meg,
 3. a kért támogatás elmaradása mennyire lenne akadálya a felújítás megvalósításának, illetve mennyire súlyos gondot okozna az épületben lakóknak,
 4. a pályázó mikor kapott utoljára önkormányzati lakóház-felújítási támogatást és azt hogyan használta fel,
 5. a megítélt támogatás összege elegendő hozzájárulás-e a tervezett munkálatok elvégzéséhez,
 6. a pályázó rendelkezésére álló saját forrás aránya.

 

 

VI. A támogatás jellege, mértéke

 

A vissza nem térítendő támogatás, a tényleges kiadások meghatározott hányadának fedezésére szolgál.

A Bizottság – a pályázat hiánytalan benyújtása esetén – megállapítja a támogatott felújítási munkák körét, és a támogatás összegét.

A támogatott felújítási munkák meghatározása a pályázatban felsorolt munkanemekre terjedhet ki.

 

Az adható támogatás mértéke a teljes beruházási összeg legfeljebb 40 %-a, amely a tervezés, kivitelezés, műszaki ellenőrzés, közmű hozzájárulások beszerzésének költségeit is tartalmazhatja. Kiemelt városképi szempontok esetén a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság magasabb százalékos mértéket is megállapíthat, a támogatás mértéke azonban a 60 %-ot nem haladhatja meg.

 

Egy adott munkára, több támogatási rendszerben elnyert összes támogatás mértéke nem haladhatja meg a munka teljes költségének 85%-át.

 

 1. A támogatás összege nem lehet kisebb, mint:
 2. a) 30 lakásosnál kisebb lakóépület esetén lakásonként 10.000 Ft,
 3. b) egyébként: 300.000 Ft.

 

 1. A támogatás összege nem lehet nagyobb, mint:
 1. a) a benyújtott költségvetés szerinti összegnek a megállapított százalékos mértékkel számított hányada,
 2. b) műemlék vagy helyi védettségű lakóépület esetén 500 000 Ft + lakásonként 100 000 Ft,
 3. c) egyéb lakóházak esetén: 300 000 Ft + lakásonként 70 000 Ft.

 

A Bizottság dönthet az általa kiemelt beruházásnak minősített felújítási munka két ütemben történő megvalósíthatóságáról. A döntés alapján az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy – az első részletnek az általános szabályok szerinti folyósításán túlmenően – a következő évi költségvetésben biztosítja a második ütemhez szükséges támogatási összeget.

 

 

VII. A támogatás folyósítása

 

 

A pályázaton nyertes társasház közös képviselője vagy az intézőbizottság elnöke, illetőleg a pályázaton nyertes lakásszövetkezet igazgatóságának elnöke, az ügyvezető elnök, vagy az ügyvezető igazgató teljes körűen felel az Önkormányzat által biztosított támogatás jogszerű felhasználásáért.

 

Az Önkormányzat és a társasház/lakásszövetkezet között kötendő MEGÁLLAPODÁS formanyomtatványát, a kézhezvételétől számított 30 napon belül, 4 példányban aláírva szükséges – postai úton, vagy ügyfélfogadási időben személyesen – eljuttatni a Városüzemeltetési Irodának. A határidő be nem tartása a támogatás biztosítása lehetőségének megszűnését vonja maga után. Érvényes Megállapodás hiányában a támogatás nem folyósítható.

 

A nyertes társasház képviselője levélben értesíteni köteles a Városüzemeltetési Irodát a műszaki átadás – átvételi eljárás időpontjáról.

 

A támogatás legfeljebb 3 részletben is igénybe vehető. A részelszámoláskor benyújtható számlák összege minimum 750.000 Ft. Ha több ütemben számol el a társasház, az első illetve a második elszámoláskor leadott számlák (összes) bruttó értéke nem lehet kevesebb, mint 750.000,- Ft, kivéve, ha a felújítási munka befejeződött.

 

A támogatásban részesülő az általa kívánt időszakonként a kivitelező által a társasház – lakásszövetkezet esetében a lakásszövetkezet – nevére és címére kiállított számlát (számlákat) az önkormányzati megbízottnak benyújtja, aki azt ellenőrzi és igazolja.

 

A pályázó a támogatás elszámolásának benyújtását megelőzően az épületen belül jól látható helyen köteles elhelyezni egy tájékoztató táblát, melyen fel kell tűntetni, a támogatás célját, összegét és hogy a felújítási munkálatokat az önkormányzat támogatásával végezték el.

 

A támogatott társasház/lakásszövetkezet köteles igazolni, hogy az önkormányzati támogatásról szóló táblát az épületen belül elhelyezte. Ezt követően kerül sor az igazolt bruttó számlaösszeg után járó támogatás kifizetésére. A támogatásként kifizetett végösszeg nem haladhatja meg a támogatásnak a pályázat elbírálásakor meghatározott összeghatárát.

 

A 2 millió Ft kivitelezési költséget meghaladó felújítási munka esetében, a támogatás abban az esetben fizethető ki a társasház/lakásszövetkezet részére, amennyiben a Mérnöki Kamara névjegyzékében szereplő műszaki ellenőrt bízott meg a támogatott munka ellenőrzésével.

 

 

 

A támogatás kifizetése érdekében az alábbiakban felsorolt dokumentumok fénymásolatait szükséges leadni, vagy megküldeni a Városüzemeltetési Iroda részére:

 

 Dokumentum megnevezésePéldányszám
1.SZÁML(ÁK)A

–     Az átadásra kerülő fénymásolati példányokon az önkormányzati megbízott igazolja a bemutatott eredeti számlák alapján, hogy „A fénymásolat az eredetivel megegyezik”.

–     Az eredeti számlára szükséges felvezetni a következő szöveget: „Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (Hat.szám), (pályázott munkára elnyert összeg) támogatás elszámolására felhasználva” , „A számla kifizethető”, melyet társasház esetén a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke, lakásszövetkezet esetén az igazgatóság elnöke, az ügyvezető elnök, vagy az ügyvezető igazgató aláírásával igazol.

–     2 millió Ft bruttó kivitelezési költséget meghaladó felújítási munka esetén, a megbízott műszaki ellenőrnek igazolnia szükséges az eredeti számlát.

–        Az irodán bemutatott, EREDETI SZÁML(ÁK)A elvihető(k).

A postai úton megküldött számlák, szintén postán kerülnek visszajuttatásra.

 

2

2.műszaki átadás – átvételi jegyzőkönyv (lásd: 4. sz. mellélet)  és teljesítés igazolás (lásd: 3. sz. mellélet) –  végszámla esetén, vagy

részteljesítés igazolás (lásd: 3. sz. mellélet), (illetve Teljesítési Igazolás) részszámla benyújtása esetén.

Anyagszámla estén, amennyiben azt nem a felújítást végző kivitelező állítja ki, a társasház esetén a közös képviselőnek vagy az intézőbizottság elnökének, lakásszövetkezet esetén az igazgatóság elnökének, az ügyvezető elnöknek, vagy az ügyvezető igazgatónak nyilatkozni szükséges, arra vonatkozóan, hogy a számlán szereplő anyag a támogatott felújítási munkára lett felhasználva (6. számú melléklet).

A műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet, a teljesítés igazolást illetve a részteljesítési igazolást és a nyilatkozatot a Támogatott részéről társasház esetén a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke, lakásszövetkezet esetén az igazgatóság elnöke, az ügyvezető elnök, vagy az ügyvezető igazgató (aki a megállapodást is aláírta) írja alá.

2 millió Ft bruttó kivitelezési költséget meghaladó felújítási munka esetén, a megbízott műszaki ellenőrnek igazolnia szükséges az eredeti jegyzőkönyve(ke)t.

2

 

2

 

 

2

3.megfelelőségi Igazolás az elvégzett munkára vonatkozóan:

–        gázvezeték és kémények felújítása esetén az illetékes szerv által kiállított,

–        egyéb 2 millió Ft bruttó kivitelezési költséget meghaladó felújítási munka esetén az illetékes szerv, ennek hiányában a műszaki ellenőr által kiállított.

1

 

4.építési napló (papír alapon akkor is szükséges, ha a felújítási munka nem építésügyi hatósági engedélyhez vagy tudomásulvételi eljáráshoz kötött)1
5.jogerős építési engedély határozat

–        Amennyiben a vonatkozó jogszabály ezt előírja. (312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, 1. melléklet: Építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységek)

–        Kérdéses esetben – az építésügyi hatósággal történt egyeztetést követően a hatóság állásfoglalása arra vonatkozóan, hogy a munka nem építési engedély köteles.

1

 

 

6.VÁLLALKOZÁSi szerződés1
7.műszaki ellenőr megbízási szerződésE (2 millió Ft bruttó kivitelezési költséget meghaladó felújítási munka esetén)1
8.műszaki ellenőr Mérnöki Kamarai igazolásA arra vonatkozóan, hogy érvényes a műszaki ellenőri névjegyzékbe történt bejegyzése (2 millió Ft bruttó kivitelezési költséget meghaladó felújítási munka esetén)1
9.Az önkormányzati támogatásról szóló táblának az épület belső részében jól látható helyen történő elhelyezésére vonatkozó igazolás. Az tábla épületen belüli elhelyezésére vonatkozó igazolás. A tábla kizárólag az 5. melléklet szerinti adattartalommal készíthető el. 

 

1

 

 

 

A támogatott munkára vonatkozó második részszámla, illetve végszámla benyújtása esetén, az 5., 6., 7., 8., 10. számú pontokban meghatározott dokumentumok leadása, illetve megküldése már nem szükséges.

Az elnyert támogatás kifizetésére kizárólag a szabályosan összeállított, előzőekben megjelölt mellékletekkel együtt benyújtott iratanyag esetében kerülhet sor, a pályázati anyaghoz mellékelt, tételes kivitelezői árajánlatban felsorolt munkákra!

 

A jóváhagyott támogatási összeget – a Városüzemeltetési Iroda teljesítés igazolását követően – a Pénzügyi Iroda 30 munkanapon belül utalja át a nyertes pályázó által megadott bankszámlára.

 

Amennyiben az elvégzendő felújítási munka engedély köteles tevékenység (1. melléklet a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelethez: Építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységek), úgy a nyertes pályázó köteles az építésügyi hatóság engedélyét beszerezni. Közterületről látható homlokzat-felújítás (Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2017. (XII.22.) rendelete a településkép védelméről) esetén, a társasház köteles a homlokzat színezési tervét a Főépítészi Irodával (Bp., IX. Bakáts tér 14.) egyeztetni, az ennek eredményéről szóló iratot a Városüzemeltetési Irodán, legkésőbb az első részelszámoláskor, a leadott iratanyaghoz csatolni. Ennek elmulasztása esetén a támogatás kifizetésére nem kerülhet sor.

 

A nyertes pályázó a támogatás összegét legkésőbb 2024. május 31.-ig használhatja fel.

 

A támogatást a pályázatban megjelölttől eltérő célra – a pályázó kérelmére – a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság előzetes hozzájárulásával lehet felhasználni. Kivételt képeznek az átcsoportosítás alól a kiemelt városképi szempontok alapján 40%-ot meghaladó mértékben támogatott épületek.

 

A teljes kiírás itt érhető el.

Top