Pályázati felhívás közterületek használatára fenyőfa árusítás céljából

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Városgazdálkodási Bizottsága (a továbbiakban Kiíró, Használatba adó)

VB 166/2022. (IX.7.) számú határozata alapján nyilvános pályázatot hirdet

az önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatára fenyőfa árusítás céljából

2022. december 24. napjáig tartó időszakra

 

 1. A pályázatra meghirdetett közterületek

 

 

Közterület címe Kijelölt helyek száma Alapterület A közterület-használati megállapodás megkötésekor érvényes, fizetendő díj

(Ft/nap)

őstermelő kereskedő
Csarnok tér

(hrsz. 37054/10)

1.   hely: Imre u. felőli zöldterület

2.   hely :parkoló, járda

3.   hely :Csarnok hátsó bejárata, gyalogjárda

 

1db

 

1db

1db

 

25 m²-es terület

 

25 m²-es terület

10 m²-es terület

20.300

 

20.300

8.120

30.675

 

30.675

12.270

Angyal István tér

(hrsz. 36854/1)

1db

 

25 m²-es terület

 

16.240

 

24.540

 

Ferenc tér

(hrsz. 37450)

 

1 db

 

 

15 m²-es terület

 

 

12.180

 

 

18.405

 

Dési H. u. – Pöttyös u.

(hrsz. 38236/407)

1 db 10 m²-es terület 2.770 2.770
Madaras József tér

(hrsz. 38236/376)

1 db 15 m²-es terület 4.155 4.155
Pöttyös utca metró felszín

(hrsz: 38299/5)

1 db 15 m2-es terület 8.925 9.525
Napfény utca 10. szám előtt (hrsz:38236/97) 1 db 15 m2-es terület 4.155 4.155
Ecseri út – Üllői út- Szerviz út által határolt terület (hrsz:38236/359) 1 db  15 m2-es terület 4.155 4.155

 

 

 

A meghirdetett közterületekre vonatkozó

kötelezettségek, illetve feltételek

 

 1. A közterület-használatra külön szerződést kell kötnie a nyertes pályázónak (a továbbiakban pályázó, Használó) Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatával.
 2. Gyalogjárdán történő közterület-használat esetén a pályázó köteles 1,5 méter széles sávot a gyalogosforgalom számára szabadon hagyni.

 

 1. Pályázati részvétel, feltételek

 

A közterület-használatra pályázatot nyújthat be:

a(z)

 1. egyéni vállalkozói nyilvántartásba felvett természetes személy,
 2. nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átláthatónak minősülő szervezet (Pl: jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, közhasznú szervezet, alapítvány),
 3. őstermelői igazolvánnyal rendelkező természetes személy

aki vállalja, hogy:

 • a közterületet a szerződéses előírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja,
 • a közterületet albérletbe, üzemeltetésbe másnak nem adja át, és

a kérelem benyújtásának időpontjáig Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatával szemben semmiféle (adó, lakbér, helyiségbér, közterület-használati díj, stb.) lejárt tartozása nem áll fenn.

 

A közterület-használati megállapodás kizárólag fenyőfa árusításra köthető.

A pályázónak rendelkeznie kell a pályázat során megjelölt tevékenységhez szükséges, jogszabályban előírt engedéllyel.

 

A pályázat elnyerése esetén a pályázó vállalja, hogy a közterület-használati díjat egy összegben, előre megfizeti, és a díj megfizetéséről szóló igazolást a közterület-használati megállapodás megkötése előtt bemutatja.

 

Felhívjuk figyelmüket, hogy ugyanazon pályázó több közterületre is nyújthat be pályázatot. A III. fejezet 1., 2., 3., és 7. pontjában előírt mellékleteket minden jelentkezési laphoz csatolni kell.

 

TÁJÉKOZTATJUK A TISZTELT PÁLYÁZÓKAT, HOGY A PÁLYÁZAT RÉSZÉT KÉPEZŐ NYILATKOZATOKAT KIZÁRÓLAG A PÁLYÁZATHOZ MELLÉKELT, A KIÍRÓ ÁLTAL MEGALKOTOTT EREDETI FORMÁTUMBAN LEHET A PÁLYÁZATHOZ CSATOLNI.

 

Használatba adó a közterület-használati szerződést felmondhatja, ha Használó

 1. a szerződésben foglalt feltételeket megsérti,
 2. a szerződésben rögzített tevékenységtől eltérő más tevékenységet végez,
 3. a közterületet albérletbe, üzemeltetésbe adja,
 4. a szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek,
 5. a jogszabályban előírt, egyéb lényeges kötelezettségeit nem teljesíti.

A közterület-használat megszűnése esetén, a Használó köteles a közterületet tisztán, rendeltetésszerű állapotban Használatba adónak visszaadni.

 

 • Általános pályázati feltételek

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 1. a pályázati jelentkezési lapot (a közterület-használati kérelem benyújtására rendszeresített nyomtatvány az abban előírt mellékletekkel együtt) a Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Csoportjánál a 1092 Budapest, Bakáts tér 14. szám alatt, a Városüzemeltetési Iroda Közterület-üzemeltetési Csoportjánál a 1092 Budapest, Ráday utca 26. szám alatt szerezhető be vagy a ferencvaros.hu honlap aktuális pályázati kiírásból letölthető;

 

 1. a helyszínt ábrázoló vázlatrajzot, melyen méretekkel ellátva pályázó bejelöli az általa igényelt területet, illetve az utcában lévő szomszédos és szembeni épületeket, üzleteket is. Gyalogjárdán történő közterület-használat esetén kérjük a rajzon pontosan megjelölni a gyalogosforgalom számára szabadon maradó sáv szélességét. (térképszelvény a pályázathoz mellékelve)
 2. a helyszínről készült fotót, melyen egyértelműen beazonosítható az igénybe venni kívánt terület
 3. egyéni vállalkozó természetes személynél
 • az egyéni vállalkozói nyilvántartásba-vételről szóló igazolás másolatát, vagy
 • az Okmányiroda/Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által kiállított hatósági bizonyítványt és
 • aláírási címpéldány másolatát.

 

 1. cégbíróságnál bejegyzett gazdasági társaságnál a bejegyzésről szóló okirat másolatát, aláírási címpéldány másolatát;
 2. az őstermelői igazolvány másolatát;
 3. az alábbi nyilatkozatokat

– Pályázói nyilatkozat arról, hogy a pályázati felhívás feltételeit elfogadja (2. számú melléklet);

 

 

 • amennyiben a pályázó belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, úgy a pályázathoz az átláthatósági nyilatkozatot cégszerűen aláírva pályázatához csatolta (1. számú melléklet)

 

– Pályázói nyilatkozat arról, hogy tudomásul veszi és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázati felhívásban Kiíró által meghatározott feltételektől, valamint pályázó pályázatában tett – és Kiíró által elfogadott – vállalásaitól a szerződés kötésekor nem térhet el, illetve nem tér el (3. számú melléklet);

 

– Pályázói nyilatkozat arról, hogy Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatával szemben nincs lejárt díj- és adótartozása (4. számú melléklet),

 

– Pályázói nyilatkozat és igazolások arról, hogy nyertesség esetében a megpályázatott területen mely személyek fognak az árusításban részt venni (családtagok, alkalmazottak) (5. számú melléklet).

 

 

 

 1. Pályázat benyújtásának módja és határideje

 

2022. október 28 –án 12.00 óráig ZÁRT BORÍTÉKBAN az Ügyfélszolgálati Csoportnál

(Bp. IX. Bakáts tér 14.)

 

A ZÁRT BORÍTÉKRA a

Fenyőfa árusítási pályázat” jeligét rá kell írni

(a zárt borítékra a jeligén kívül semmi egyéb, a pályázó azonosítására alkalmas szöveg nem írható rá!)

 

 

 1. A pályázat elbírálásának módja és határideje

 

A zárt borítékokban beérkező pályázatok felbontására 2022. november 7-én 10 órakor a Városüzemeltetési Irodán (Bp. IX., Ráday u. 26. fszt. 22.) kerül sor.

Az pályázatok felbontásánál a Kiíró, illetve az azt képviselő személyeken kívül jelen lehetnek a pályázók, valamint az általuk írásban meghatalmazott személyek, és a ferencvárosi önkormányzati képviselők.

 

A nyertes személyéről a Városgazdálkodási Bizottság dönt, melyről a pályázókat a Városüzemeltetési Iroda értesíti.

 

Tájékoztatom a Tisztelt Pályázókat, hogy amennyiben egy adott közterületre több érvényes pályázat érkezik be, és mindegyik pályázó megfelel a fenti szempontoknak, úgy a Bizottság a közterület használatát a közterület-használat ideje után fizetendő díj alapján bírálja el.

 

 

A közterületek megtekintése, tájékoztatás

 

A pályázati hirdetményben feltüntetett közterületeket a pályázók bármikor megtekinthetik. Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy a Kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot részben vagy egészben indoklás nélkül visszavonja, illetve eredménytelennek nyilvánítsa.

 

A pályázattal kapcsolatban tájékoztatást nyújt a Városüzemeltetési Iroda Közterület-üzemeltetési Csoport (Bp. IX., Ráday u. 26. fsz. 22.) telefon: 215-1077/566-os mellék.

 

Mellékletek

Pályázati felhívás és adatlapok

Helyszínlista

Top