Pályázati felhívás közterületek használatára fenyőfa árusítás céljából

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

  

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Városgazdálkodási Bizottsága

 

VB 196/2023. (IX.13.) számú határozata alapján nyilvános pályázatot hirdet

 

az önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatára fenyőfa árusítás céljából

2023. december 24. napjáig tartó időszakra

 

 

 1. A pályázatra meghirdetett közterületek

 

Közterület címe Kijelölt helyek száma Alapterület A közterület-használati megállapodás megkötésekor érvényes, fizetendő díj

(Ft/nap)

őstermelő kereskedő
Csarnok tér

(hrsz. 37054/10)

1.   hely: Imre u. felőli zöldterület

2.   hely :parkoló, járda

3.   hely :Csarnok hátsó bejárata, gyalogjárda

 

1db

 

1db

1db

 

25 m²-es terület

 

25 m²-es terület

10 m²-es terület

23.250

 

23.250

9.300

35.250

 

35.250

14.100

Angyal István tér

(hrsz. 36854/1)

1db

 

25 m²-es terület

 

23.250

 

35.250

 

Ferenc tér

(hrsz. 37450)

 

1 db

 

 

15 m²-es terület

 

 

13.950

 

 

21.150

 

Dési H. u. – Napfény u.

(hrsz. 38236/407)

1 db 10 m²-es terület 3.200 3.200
Madaras József tér

(hrsz. 38236/817)

1 db 15 m²-es terület 4.800 4.800
Napfény utca 6. szám előtt, a SPAR-ral szemben (hrsz:38236/304) 1 db 15 m2-es terület 4.800 4.800
Dési H. u. – Üllői út (Ecseri úti metrófelszín mellett)

(hrsz:38299/3)

1 db 20 m2-es terület 13 600 14 600
 
 
A meghirdetett közterületekre vonatkozó

kötelezettségek, illetve feltételek

 

 1. A közterület-használatra külön szerződést kell kötnie a nyertes pályázónak a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatával.
 2. Gyalogjárdán történő közterület-használat esetén pályázó köteles 1,5 méter széles sávot a gyalogosforgalom számára szabadon hagyni.

 

                                                       

 

 

 

 1. Pályázati részvétel, feltételek

 

 

A közterület-használatra pályázatot nyújthat be:

az az

 1. egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkező természetes személy,
 2. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átláthatónak minősülő szervezet (Pl: jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, közhasznú szervezet, alapítvány),
 3. őstermelői igazolvánnyal rendelkező természetes személy.

aki vállalja, hogy:

 • a közterületet a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja,
 • a közterületet albérletbe, üzemeltetésbe másnak nem adja át,
 • és a kérelem benyújtásának időpontjáig a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzattal szemben semmiféle (adó, lakbér, helyiségbér, közterület-használati díj, stb.) lejárt tartozása nem áll fenn.

 

Közterület-használati megállapodás kizárólag fenyőfa árusításra köthető.

A pályázónak rendelkeznie kell a pályázat során megjelölt tevékenységhez szükséges, jogszabályban előírt engedéllyel.

 

A pályázat elnyerése esetén vállalja, hogy a közterület-használati díjat egy összegben, előre megfizeti. A díj megfizetéséről szóló igazolást a közterület-használati megállapodás megkötése előtt bemutatja.

 

Felhívom figyelmüket, hogy ugyanazon pályázó több közterületre nyújthat be pályázatot. A III. bekezdés 1. 2. 3. és 7. pontjában előírt mellékleteket minden jelentkezési laphoz csatolni kell.

 

 

TÁJÉKOZTATJUK A TISZTELT PÁLYÁZÓKAT, HOGY A PÁLYÁZAT RÉSZÉT KÉPEZŐ NYILATKOZATOKAT KIZÁRÓLAG A PÁLYÁZATHOZ MELLÉKELT KIÍRÓ ÁLTAL MEGALKOTOTT EREDETI FORMÁTUMBAN LEHET A PÁLYÁZATHOZ CSATOLNI.

 

Használatba adó a közterület-használati szerződést felmondhatja, ha Használó

 1. a szerződésben foglalt feltételeket megsérti,
 2. a szerződésben rögzített tevékenységtől eltérő más tevékenységet végez,
 3. a közterületet albérletbe, üzemeltetésbe adja,
 4. a használó a szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek,
 5. a jogszabályban előírt, egyéb lényeges kötelezettségeit nem teljesíti.

A közterület-használat megszűnése esetén, a Használó köteles a közterületet tisztán, rendeltetésszerű állapotban Használatba adónak visszaadni.

 

 • Általános pályázati feltételek

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 1. a pályázati jelentkezési lapot (a közterület-használati kérelem benyújtására rendszeresített nyomtatvány az abban előírt mellékletekkel együtt) a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Csoportjánál a 1092 Budapest, Bakáts tér 14. szám alatt, a Városüzemeltetési Iroda Közterület-üzemeltetési Csoportjánál a 1092 Budapest, Ráday utca 26. szám alatt szerezhető be vagy a ferencvaros.hu honlap aktuális pályázati kiírásból letölthető;

 

 1. a helyszínt ábrázoló vázlatrajzot, melyen méretekkel ellátva pályázó bejelöli az általa igényelt területet, illetve az utcában lévő szomszédos és szembeni épületeket, üzleteket is. Gyalogjárdán történő közterület-használat esetén kérjük a rajzon pontosan megjelölni a gyalogosforgalom számára szabadon maradó sáv szélességét. (térképszelvény a pályázathoz mellékelve)
 2. a helyszínről készült fotót, melyen egyértelműen beazonosítható az igénybe venni kívánt terület
 3. egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkező természetes személynél
 • az egyéni vállalkozói igazolvány másolatát, vagy
 • az Okmányiroda/Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által kiállított hatósági bizonyítványt és
 • aláírási címpéldány másolatát.

 

 1. cégbíróságnál bejegyzett gazdasági társaságnál másolatát, aláírási címpéldány másolatát;
 2. az őstermelői igazolvány másolatát;
 3. az alábbi nyilatkozatokat

– Pályázói nyilatkozat arról, hogy a pályázati felhívás feltételeit elfogadja (2. számú melléklet);

 

 

 • amennyiben a pályázó belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, úgy a pályázathoz az átláthatósági nyilatkozatot cégszerűen aláírva pályázatához csatolta (1. számú melléklet)

 

– Pályázói nyilatkozat arról, hogy tudomásul veszi és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázati felhívásban Kiíró által meghatározott feltételektől, valamint pályázó pályázatában tett – és Kiíró által elfogadott – vállalásaitól a szerződés kötésekor nem térhet el, illetve nem tér el (3. számú melléklet);

 

– Pályázói nyilatkozat arról, hogy a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatával szemben nincs lejárt díj- és adótartozása (4. számú melléklet),

 

– Pályázói nyilatkozat és igazolások arról, hogy nyertesség esetében a megpályázatott területen mely személyek fognak az árusításban részt venni (családtagok, alkalmazottak) (5. számú melléklet).

 

 

 1. Pályázat benyújtásának módja és határideje

 

2023. október 30-án 12.00 óráig ZÁRT BORÍTÉKBAN az Ügyfélszolgálati Csoportnál

(Bp. IX. Bakáts tér 14.)

 

A ZÁRT BORÍTÉKRA

Fenyőfa árusítási pályázat” jeligét rá kell írni

 

(a zárt borítékra a jeligén kívül semmi egyéb, a pályázó azonosítására alkalmas szöveg nem írható rá!)

 

 1. A pályázat elbírálásának módja és határideje

 

A zárt borítékokban beérkező pályázatok felbontására 2023. október 31-én 14.00 órakor a Városüzemeltetési Irodán (Bp. IX., Ráday u. 26. fszt. 22.) kerül sor.

Az pályázatok felbontásánál a Kiíró, illetve az azt képviselő személyeken kívül jelen lehetnek a pályázók, valamint az általuk írásban meghatalmazott személyek, és a ferencvárosi önkormányzati képviselők.

 

A nyertes személyéről a Városgazdálkodási Bizottság dönt, melyről a pályázókat a Városüzemeltetési Iroda értesíti.

 

Tájékoztatom a Tisztelt Pályázókat, hogy amennyiben egy adott közterületre több érvényes pályázat érkezik be, és mindegyik pályázó megfelel a fenti szempontoknak, úgy a Bizottság a közterület használatát a közterület-használat ideje után fizetendő díj alapján bírálja el.

 

 

A közterületek megtekintése, tájékoztatás

 

A pályázati hirdetményben feltüntetett közterületeket a pályázók bármikor megtekinthetik. Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy a Kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot részben vagy egészben indoklás nélkül visszavonja, illetve eredménytelennek nyilvánítsa.

 

A pályázattal kapcsolatban tájékoztatást nyújt a Városüzemeltetési Iroda Közterület-üzemeltetési Csoport (Bp. IX., Ráday u. 26. fsz. 22.) telefon: 215-1077/566. mellék.

 

Helyszínek

 

A teljes kiírás itt érhető el

Top