Pályázati felhívás iskolai közösségek és diák önkormányzati ( DÖK) tevékenységek támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

iskolai közösségek és diák önkormányzati ( DÖK) tevékenységek támogatására

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának

 Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottsága – 2023. év

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottsága nyilvános pályázatot hirdet Budapest IX. kerület Ferencváros közigazgatási területén lévő köznevelési intézmények iskolai közösségének (diákok és pedagógusok), valamint diákönkormányzatainak tevékenységének támogatására.

 

1./ A pályázat kiírója: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

 

2./ A pályázat típusa: Nyílt

 

3./ A pályázat tárgya: 2023. december 1. és 2024. május 31. között iskolai közösségek, diák-önkormányzati tevékenységek támogatása.

 

A pályázat célja: Olyan tevékenységek támogatása, amelyek a diákok és a pedagógusok diákok közösségi életét, valamint a tanár-diák kapcsolat fejlesztését szolgálja

 • csapatépítő, közösségépítő tréningek,
 • konfliktuskezelést, problémamegoldást segítő programok
 • pedagógusok részére konfliktuskezelő, stressz kezelő tréningek, képzések támogatása

 

4./ Pályázati keretösszeg: 2.000.000.- Ft

 

5./ A pályázaton igényelhető támogatás: vissza nem térítendő támogatás

 

6./ A pályázók köre: Budapest Főváros IX. kerület közigazgatási területén lévő köznevelési intézmények (általános- és középiskolák) alapítványai, egyesületei.

 

7./ Benyújtható pályázatok száma: Egy szervezet csak egy pályázatot nyújthat be.

 

8./ A támogatási igény a megvalósítandó programra önerő hiányában is benyújtható, azonban az elbírálás során előnyt élveznek azon pályázatok, melyek vonatkozásában pályázó önerőt biztosít.

A pályázathoz kapcsolódó eszközbeszerzésre, képzési költségre, megbízási/vállalkozói díjra (pl. tréneri tiszteletdíj) is fordítható a megítélt támogatási összeg. Bérköltség nem támogatható, illetve nem számolható el.

 

9./ A pályázat formai és tartalmi elemei:

 

Pályázni kizárólag az ez évi pályázati formanyomtatvány és a hozzá mellékelt nyilatkozatok teljes körű kitöltésével lehet, mely dokumentum letölthető a www.ferencvaros.hu honlapról.

A pályázati formanyomtatványon be kell mutatni a pályázati program vagy programok megvalósításának módját, személyi feltételeit. A benyújtott pályázati formanyomtatványt és nyilatkozatokat cégszerű aláírással és pecséttel el kell látni.

A formanyomtatványhoz mellékelni szükséges a Pályázó nyilatkozatát a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben szabályozott összeférhetetlenségről, illetve érintettségről. Az összeférhetetlenség és érintettség hiánya esetén az erről szóló nyilatkozatot, míg előbbiek valamelyikének fennállása esetén egy külön nyilatkozatot kell kitölteni. Érintettség fennállása esetén a közzétételi kérelmet is mellékelni szükséges.

A formanyomtatványhoz mellékelni szükséges a Pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az állammal, és Ferencváros Önkormányzatával szemben nem rendelkezik lejárt tartozással.

A formanyomtatványhoz mellékelni szükséges a Pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan. hogy az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény értelmében megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek.

A formanyomtatványhoz mellékelni szükséges a Pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy 2022. évben milyen önkormányzati és egyéb támogatásban részesült.

Civil szervezet pályázó esetén a formanyomtatványhoz mellékelni szükséges a Pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény értelmében a 2021., 2022. évi beszámolóját a civil szervezetet nyilvántartásba vett bíróságnál letétbe helyezte, illetve a 2023. évi beszámolóját az adott üzleti év mérleg fordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezi.

 

10./ A pályázattal kapcsolatos információ adására jogosult személy:

 

név:     Lacza Annamária esélyegyenlőségi referens

tel.:      +36 1 215-1077/378

e-mail: humanszolg@ferencvaros.hu; lacza.annamaria@ferencvaros.hu

cím:     1096 Budapest, Lenhossék u. 24-28. III. em. Humánszolgáltatási Iroda

 

11./ Pályázat benyújtásának módja, határideje:

 

 • Pályázat beérkezésének határideje (postai és személyes benyújtás esetén is):

2023. október 13. 12.00 óra.

 • A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni.
 • A pályázatokat 1 eredeti, aláírt, hiánytalanul kitöltött, mellékletekkel ellátott példányban, lezárt borítékban (személyes leadás esetén is) kérjük átadni/leadni/postára adni – ennek hiányában nem áll módunkban értékelni a pályázatokat!
 • Amennyiben a pályázónak lehetősége van a pályázat elektronikus úton történő továbbítására, abban az esetben kérjük, a teljes pályázati dokumentumot a annamaria@ferencvaros.hu és humanszolg@ferencvaros.hu címre megküldeni szíveskedjen. A csak elektronikus úton megküldött pályázati dokumentum érvénytelen.
 • Pályázat benyújtási címe (személyes leadás esetén): Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata – Humánszolgáltatási Iroda, 1096 Budapest, Lenhossék u. 24-28. III. em. 320. szoba.
 • Pályázat benyújtási címe (postai benyújtás esetén): Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata – Humánszolgáltatási Iroda, 1096 Budapest, Lenhossék u. 24-28.
 • Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy hiánypótlásra nincs lehetőség!

A borítékra kérjük ráírni:

 

„Iskolai közösségek, DÖK tevékenységek támogatása pályázat 2023.”

 

12./ A pályázat érvénytelenségi okai:

 

 • Érvénytelen az a pályázat, amely határidő után érkezett.
 • Érvénytelen a hiányosan benyújtott pályázat.
 • Érvénytelen a csak elektronikus úton benyújtott pályázat.
 • Érvénytelen az a pályázat, amelyre a pályázati felhívás 7. pontjában szereplő kizáró ok fennáll.
 • Érvénytelen az a pályázat, melynek benyújtója a pályázati felhívás 6. pontja alapján nem tartozik a pályázók körébe.
 • Érvénytelen az a pályázat, melynek benyújtója adószáma felfüggesztésre, vagy törlésre került.

 

13./ A pályázatok értékelésére jogosult szerv megnevezése, az értékelés módja:

 

 • A pályázatokat Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottsága, alapítványi pályázatok esetén Képviselő-testülete bírálja el. A benyújtott és érvényes pályázatok a felállított sorrendben, a keretösszeg kimerítéséig a Bizottság/Képviselő-testület által meghatározott mértékig kerülnek támogatásra.

 

 

 

 

 

14./ A pályázatok elbírálásának határideje, a pályázók értesítése:

 

 • Pályázatok elbírálásának határideje: 2023. november 30.
 • A Pályázókat az  eredményről postai úton értesítjük.
 • A pályázatok elbírálására vonatkozó döntés a ferencvaros.hu portálon is közzétételre kerül.

 

15./ Szerződéskötés

 

A szerződéskötés tervezett időpontjáról a nyertes  Pályázókat a pályázati eredmény értesítésével egyidejűleg postai úton tájékoztatjuk.

A pályázóval nyertessége esetén csak akkor kerülhet sor a támogatási szerződés megkötésére, amennyiben

 • korábbi támogatásaival maradéktalanul elszámolt, az elszámolása elfogadásra került, az
  Önkormányzat felé egyéb lejárt tartozása nincs,
 • civil szervezet esetén az Országos Bírósági Hivatal igazolása legkésőbb a szerződés megkötéséig leadásra került,
 • pályázat leadása után keletkezett NAV köztartozás esetén a tartozás törléséről igazolást hoz, a szerződés megkötéséig,
 • közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány benyújtásra került.

 

16./ A 2023-ban elnyert pályázati támogatás kifizetésének, felhasználásának és elszámolásának rendje:

 

 • Az elnyert támogatásra az Önkormányzat támogatási szerződést köt a nyertes pályázóval, melyben rögzítésre kerül, hogy a nyertes pályázó a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi önkormányzat jelképeiről valamint a „Ferencváros” név használatáról szóló 6/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet alapján köteles a támogatásból megvalósuló rendezvényein Ferencváros emblémáját megjeleníteni, kiadványain az emblémát feltüntetni. Az elnyert pályázati támogatás kifizetése a már megvalósult pályázati cél esetében a támogatási szerződés aláírását követő 30 napon belül, illetőleg a megvalósítandó pályázati cél esetében a szerződéskötést követően, legkésőbb a pályázatban megjelölt cél megvalósulását megelőző 30. napon a nyertes pályázó bankszámlaszámára történő átutalással teljesül.
 • Az elnyert támogatás felhasználásának – december 1. és 2024. május 31. között, a támogatott nevére kiállított számlával igazolható – az elszámolásnak és a beszámolásnak a rendjét a támogatási szerződés részletesen tartalmazza  (minden elszámolásnak és tartalmi beszámolónak a pályázati anyagban leírtakkal összhangban kell lennie).
 • Az elszámolási és beszámolási kötelezettség elmulasztása vagy a pályázati anyagban leírt programtól (és annak költségtervétől) eltérő felhasználás jogosulatlan felhasználásnak minősül, mely esetben a Pályázónak vissza kell fizetnie a kapott támogatást. Visszafizetés megtagadása esetén az Önkormányzat polgári peres eljárás keretében érvényesíti a követelését.
 • Az elszámolás és a tartalmi beszámoló megküldésének határideje a felhasználási idő alatti állandó, folyamatos tevékenységek esetében, 2024. június 30.  Az elszámolást és a program megvalósításának rövid tartalmi beszámolóját 2 eredeti példányban kell benyújtani a Támogatási Szerződésben meghatározott módon.

 

17./ Jogorvoslat:

 

A pályázati eljárást lezáró döntéssel szemben jogorvoslatra sem közigazgatási hatósági eljárás keretében, sem más úton nincs lehetőség.

 

 

A teljes kiírás és a pályázati adatlapok itt érhetőek el

Top