Pályázati felhívás háziorvosi praxis betöltésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Háziorvosi praxis betöltésére


Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottsága pályázatot hirdet a területi ellátási kötelezettséggel működő, a Budapest Főváros Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátás körzetek meghatározásáról szóló 13/2017. (IV.25.) önkormányzati rendelete 2. számú mellékletében meghatározott 1. számú házi gyermekorvosi körzetben, vállalkozási formában, 5 év határozott időtartamra szóló feladatellátási szerződés keretében, heti 40 órában, házi gyermekorvosi feladatok ellátására.

 

Az ellátandó terület Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros közigazgatási határán belül a 1. számú házi gyermekorvosi körzet. (Az utcajegyzék megtekinthető:

http://feszrendelo.hu/wp-content/uploads/2021/08/gyerek_haziorvosi_korzet.pdf)

 

Háziorvosi rendelő címe: 1097 Budapest, Vaskapu u. 23-29.

 

Pályázati feltételek:

Az nyújthat be pályázatot, aki

 • megfelel az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, valamint a törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, továbbá az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvényben foglaltaknak, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet és az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet előírásainak,
 • büntetlen előéletű,
 • magyar állampolgár, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státuszú,
 • Magyar Orvosi Kamarai Tagsággal rendelkezik.

 

A pályázathoz csatolni kell:

 • részletes szakmai életrajz,
 • motivációs levél,
 • iskolai végzettséget igazoló dokumentumok,
 • szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata,
 • egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
 • a vállalkozás meglétét igazoló dokumentum másolata (társas vállalkozás esetén alapító okirat/alapszabály és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata vagy egyéni vállalkozás esetén a nyilvántartásba vételről szóló dokumentum)
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat bizottsági véleményezése, tárgyalása során Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján a nyilvános tárgyalásba beleegyezik-e (amennyiben valamennyi pályázó nem egyezik bele a nyilvános tárgyalásba, abban az esetben a pályázatok zárt ülésen kerülnek véleményezésre és elbírálásra),
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek.

 

A pályázathoz kapcsolódó egyéb információk:

 

 • Ellátandó 0-14 év közötti lakosságszám (utcajegyzék szerint): 932 fő.
 • Központi házi gyermekorvosi ügyelet van, az ügyeletben való részvétel nem kötelező.

 

A feladatellátási szerződés időtartama:

 • A nyertes pályázóval az Önkormányzat határozott időre, 5 év időtartamra feladatellátási szerződést köt

 

A pályázat benyújtásának határideje:

 • április 20. napja. A postán benyújtott pályázatoknak is ezen időpontig be kell érkezniük. A határidő után érkezett pályázatokat az elbírálás során nem tudjuk figyelembe venni.

 

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton vagy személyesen, Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Irodára (cím: 1096 Budapest, Lenhossék u. 24-28.).

Személyesen hétfő, kedd, szerda, csütörtöki napokon 9:00 óra és 15:00 óra között,

pénteken 9:00 óra és 12:00 óra között.

 

A pályázatokat 1 példányban, sértetlen, zárt borítékban szükséges benyújtani, illetve postára adni. A borítékon kérjük feltüntetni: „1. sz. házi gyermekorvosi praxis”.

 

A pályázatok elbírálása:

A pályázatok elbírálásáról Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottsága legkésőbb a pályázati határidő lejártát követő rendes bizottsági ülésen dönt. Az ülés időpontjáról a pályázókat elektronikus úton értesítjük.

 

A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás:

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás Hajdu Erika egészségügyi referenstől kérhető a humanszolg@ferencvaros.hu e-mail címen.

 

A pályázati kiírás közzétételének helye:

 

 

Top