Pályázati felhívás: Ferencvárosi Liliom Óvoda óvodapedagógus munkakörre épülő óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Ferencvárosi Liliom Óvoda

óvodapedagógus munkakörre épülő óvodavezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:            Teljes munkaidő

 

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2023. augusztus 1. napjától 2028. július 31. napjáig szól.

 

A munkavégzés helye:

1094 Budapest, Liliom utca 15.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény törvényes működésének biztosítása, a pedagógiai munka irányítása, szervezése, ellenőrzése, a pedagógiai program megvalósulásának biztosítása, az intézményi költségvetés betartása, munkáltatói, tanügyigazgatási, vezetői jogok gyakorlása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény, valamint a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet szerinti rendelkezések az irányadóak.

 

Pályázati feltételek:

 • főiskola, óvodapedagógus,
 • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
 • legalább négy év óvodapedagógus munkakörben, vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
 • a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás.
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett,
 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség,
 • ne álljon a tevékenység folytatását kizár foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,
 • ne álljon a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt,
 • vele szemben ne álljanak fenn a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz,
 • vezetői program, mely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési elképzeléseket,
 • az előírt szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlő igazolása,
 • iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata
 • a 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány (erkölcsi bizonyítvány), amely igazolja a büntetlen előéletet, továbbá, hogy nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, nem állnak fenn vele szemben a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok, nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázatai eljárással összegfüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy a pályázatát a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja,
 • a pályázó nyilatkozata, hogy kinevezése esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz,

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2023. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. április 24.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (1092 Budapest, Bakáts tér 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: II/17/2023., valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus óvodavezetői megbízással

vagy

 • Elektronikus úton Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző részére a jegyzo@ferencvaros.hu e-mail címre megküldve

 

A postai úton benyújtott pályázat esetében a pályázatot 2 azonos szövegű és mellékletű példányban,(1 pld-t összefűzés nélkül) kell benyújtani.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok véleményezésre felkért szakmai bizottság a pályázatokat a benyújtási határidő lejártát követő 21 napon belül értékeli. A szakmai bizottság ülésére meghívást kapnak az érvényesen pályázók személyes meghallgatásra.

A szakmai bizottság ülését követően az óvodavezetői munkakörre pályázókat előzetesen a Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság is meghallgatja, majd javaslatot tesz a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Ferencvárosi Liliom Óvoda óvodavezetőjének személyére.

A pályázatokról, az óvodavezetői munkakör betöltéséről – a szakmai bizottság- és Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság véleményét mérlegelve – Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a szakmai bizottság véleményezését követő első testületi ülésén dönt.

A pályázat kiírója fenntartja annak jogát, hogy a pályázatot visszavonja, módosított új pályázati felhívást tegyen közzé, vagy az eljárást lefolytatva azt eredménytelennek nyilvánítsa

A munkáltatóval kapcsolatos további információt a www.ferencvaros.hu, valamint a www.liliomovoda.hu honlapon szerezhet.

A hiányosan, vagy késedelmesen benyújtott pályázatokat a pályáztató érvénytelennek nyilváníthatja annak érdemi elbírálása nélkül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. júniusi Képviselő-testületi ülés.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Lilom-ovi-vezeto-palyazati-kiiras-2023

Top