Pályázati felhívás: Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények kisgyermeknevelő munkakör mellett intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztás ellátására.

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. §-a

alapján pályázatot hirdet a  

Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények  

kisgyermeknevelő munkakör mellett intézményvezetői (magasabb vezetői)

beosztás ellátására.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2023. július 1-jétől 2028. június 30-ig szól.

A munkavégzés helye:

1092 Budapest, Ráday u. 46.

A munkakörhöz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Kisgyermeknevelő munkakör betöltése mellett a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, testi-szellemi fejlődését elősegítő, gondozását végző költségvetési intézmény vezetése, irányítása.

Az egészséges kisgyermek testi és pszichés fejlődésének elősegítése, követésére és értékelésére alkalmas pedagógiai, pszichológiai, egészségügyi és gondozástechnikai ismeretei birtokában segíti a gyermekek harmonikus fejlődését, az aktivitás, a kreativitás és az önállóság alakulását. Szakszerűen, az érvényben lévő módszertani elvek figyelembevételével, valamint a bölcsődei gondozás-nevelés alapelveinek megfelelően gondozza-neveli a rábízott gyermekeket. A szülőkkel és munkatársaival együttműködve a beszoktatást a gyermeknek legmegfelelőbb módon megvalósítja.

A költségvetési szerv irányítója és egyszemélyes felelőse az egyesített bölcsődevezető, önálló munkáltatói és gazdálkodási jogkörrel. A kerület bölcsődéinek törvényes szakmai irányítása, gazdálkodásának, és humánpolitikai munkájának irányítása. Elkészíti a költségvetési szerv 5 évre szóló szakmai programját, az éves munkatervét és beszámolóját. Meghatározza az intézmény szervezeti felépítését, működési rendjét. Gondoskodik a költségvetési szervet érintő SZMSZ és más, kötelezően előírt szabályzatok elkészítéséről.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. sz. melléklet I. Rész I. Alapellátások 2. A) pontjában meghatározott felsőfokú végzettség és szakképzettség:
 1. csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA) vagy

2. a) bölcsődei szakgondozó (OKJ),

b) csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ),

c) csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ),

d) csecsemő- és gyermeknevelő- gondozó (OKJ),

e) kisgyermekgondozó, -nevelői (OKJ),

f) csecsemő- és kisgyermeknevelő asszisztens (FOKSZ),

g) csecsemő- és gyermekgondozói (OKJ)

végzettséggel rendelkező:

orvos, pszichológus, pedagógus szakképzettségű személy, intézetvezető, szakoktató, védőnő vagy felsőfokú szociális szakképzettségű személy

 

 • magasabb vezetői megbízást azt kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
 • magasabb vezetői megbízás feltétele legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
 • vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X.8.) EMMI rendelet szerinti vezetőképzés teljesítésére válik kötelezetté a magasabb vezetői beosztás betöltését követően, kivéve azokat, akikre az EMMI rendelet szerint a vezetőképzésen való részvételi kötelezettség nem vonatkozik, illetve azok akik már a vezetőképzést teljesítették és ezt tanúsítvánnyal igazolják. (Ha a vezető a vezetőképzésre vonatkozó kötelezettségét a rá irányadó képzési időszakban nem teljesíti, vezetői beosztásban a képzés teljesítéséig nem foglalkoztatható, kivéve a képzési időszakban pótvizsgára jelentkező vezető, a pótvizsga időpontjáig.)
 • magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett,
 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség,
 • ne álljon a tevékenység folytatását kizár foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,
 • ne álljon a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt,
 • vele szemben ne álljanak fenn a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok,
 • vele szemben ne álljanak fenn a a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A. § (1) bekezdés szerint meghatározott kizáró okok.
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Vezetői program, mely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési elképzeléseket;
 • Szakmai önéletrajz;
 • Szakmai gyakorlatot igazoló dokumentum(ok) másolata.
 • Végzettséget és képesítést igazoló okiratok másolata.
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány (erkölcsi bizonyítvány), amely igazolja büntetlen előéletet, továbbá igazolja, hogy nem áll a Kjt. (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, nem állnak fenn vele szemben a (2d) és a (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok;
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy
 1. pályázatának nyilvános képviselő-testületi ülésen történő elbírálásához hozzájárul e vagy kéri zárt ülés tartását;
 2. vele szemben nem állnak fenn a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A. § (1) bekezdés szerint meghatározott kizáró okok;
 3. a Kjt. 41. § szerinti összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn;
 4. nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt;
 5. a vezetési program a pályázó saját szellemi terméke;
 6. hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, azokat a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik, valamint hozzájárul a pályázati anyag a véleményezők és a döntéshozók részére történő továbbításához;
 7. nyertes pályázóként vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi eljárást,

 

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2023. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. április 24.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (1092 Budapest, Bakáts tér 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: II/19/2023., valamint a munkakör megnevezését: kisgyermeknevelő munkakör, intézményvezetői megbízással

vagy

 • Elektronikus úton Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző részére a jegyzo@ferencvaros.hu e-mail címre megküldve

 

A postai úton benyújtott pályázat esetében a pályázatot 2 azonos szövegű és mellékletű példányban,(1 pld-t összefűzés nélkül) kell benyújtani.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

 

A hiányosan, vagy késedelmesen benyújtott pályázatokat a pályáztató érvénytelennek nyilváníthatja annak érdemi elbírálása nélkül. Csak azon pályázatokat van módunkban befogadni, melyek a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek megfelelnek, valamint a pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások hiánytalanul megküldésre kerülnek.

 A pályázatok véleményezésre felkért szakmai bizottság a pályázatokat a benyújtási határidő lejártát követő 21 napon belül értékeli. A szakmai bizottság ülésére meghívást kapnak az érvényesen pályázók a személyes meghallgatásra.

A szakmai bizottság ülését követően az intézményvezetői munkakörre pályázókat az Egészségügyi, Szociális, Sport Ifjúsági és Civil Bizottság is meghallgatja, majd javaslatot tesz a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az intézményvezető személyére.

A pályázatokról, az intézményvezetői munkakör betöltéséről – a szakmai bizottság- és az Egészségügyi, Szociális, Sport Ifjúsági és Civil Bizottság véleményét mérlegelve – Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt.

A pályázat kiírója fenntartja annak jogát, hogy a pályázatot visszavonja, módosított új pályázati felhívást tegyen közzé, vagy az eljárást lefolytatva azt eredménytelennek nyilvánítsa

A munkáltatóval kapcsolatos további információt a www.ferencvaros.hu, valamint a http://9bolcsi.hu/ honlapon szerezhet.

 

A pályázat elbírálásának várható ideje: 2023. májusi vagy júniusi Képviselő-testületi ülésen

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

Egyesitett-bolcsi-vezeto-palyzati-kiiras-2023

Top