Pályázati felhívás az önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatára fenyőfa árusítás céljából

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Városgazdálkodási Bizottsága VB 16/2021. (IX.08.) számú határozata alapján nyilvános pályázatot hirdet az önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatára fenyőfa árusítás céljából december 24. napjáig tartó időszakra

 

A pályázatra meghirdetett közterületek

 

Közterület címe Kijelölt helyek száma Alapterület A közterület-használati megállapodás megkötésekor érvényes, fizetendő díj

(Ft/nap)

őstermelő kereskedő
Csarnok tér

(hrsz. 37054/10)

1.        hely: Imre u. felőli zöldterület

2.   hely :parkoló, járda

3.   hely :Csarnok hátsó bejárata, gyalogjárda

 

1db

 

1db

1db

 

25 m²-es terület

 

25 m²-es terület

10 m²-es terület

20.300

 

20.300

8.120

30.675

 

30.675

12.270

Angyal István tér

(hrsz. 36854/1)

1db 20 m²-es terület 16.240 24.540
Ferenc tér

(hrsz. 37450)

 

1 db

 

 

15 m²-es terület

 

 

12.180

 

 

18.405

 

Dési H. u. – Pöttyös u. (hrsz. 38236/407) 1 db 15 m²-es terület 4.155 4.155
Madaras József tér

(hrsz. 38236/376)

1 db 15 m²-es terület 4.155 4.155
Pöttyös utca metró felszín

(hrsz: 38299/5)

1 db 15 m2-es terület 8.925 9.525
Napfény utca 10. szám előtt (hrsz:38236/97) 1 db 15 m2-es terület 4.155 4.155
Ecseri út – Üllői út- Szerviz út által határolt terület (hrsz:38236/202) 1 db  15 m2-es terület 4.155 4.155

 

A meghirdetett közterületekre vonatkozó kötelezettségek, illetve feltételek

1. A közterület-használatra külön szerződést kell kötnie a nyertes pályázónak a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatával.
2. Gyalogjárdán történő közterület-használat esetén pályázó köteles 1,5 méter széles sávot a gyalogosforgalom számára szabadon hagyni.

 

 

 

I. PÁLYÁZATI RÉSZVÉTEL, FELTÉTELEK

A közterület-használatra pályázatot nyújthat be:
az az

1. egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkező természetes személy,

2. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átláthatónak minősülő szervezet (Pl: jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, közhasznú szervezet, alapítvány),

3. őstermelői igazolvánnyal rendelkező természetes személy.
aki
• a közterületet a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja,
• a közterületet albérletbe, üzemeltetésbe másnak nem adja át,
• a kérelem benyújtásának időpontjáig a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzattal szemben semmiféle (adó, lakbér, helyiségbér, közterület-használati díj, stb.) lejárt tartozása nem áll fenn.

Közterület-használati szerződés kizárólag fenyőfa árusításra köthető.
A pályázónak rendelkeznie kell a pályázat során megjelölt tevékenységhez szükséges, jogszabályban előírt engedéllyel.

A pályázat elnyerése esetén vállalja, hogy a közterület-használati díjat egy összegben, előre megfizeti. A díj megfizetéséről szóló igazolást a közterület-használati megállapodás megkötése előtt bemutatja.

Felhívom figyelmüket, hogy ugyanazon pályázó több közterületre nyújthat be pályázatot. A III. bekezdés 1. 2. 3. és 7. pontjában előírt mellékleteket minden jelentkezési laphoz csatolni kell.

TÁJÉKOZTATJUK A TISZTELT PÁLYÁZÓKAT, HOGY A PÁLYÁZAT RÉSZÉT KÉPEZŐ NYILATKOZATOKAT KIZÁRÓLAG A PÁLYÁZATHOZ MELLÉKELT KIÍRÓ ÁLTAL MEGALKOTOTT EREDETI FORMÁTUMBAN LEHET A PÁLYÁZATHOZ CSATOLNI.

Használatba adó a közterület-használati szerződést felmondhatja, ha Használó
a) a szerződésben foglalt feltételeket megsérti,
b) a szerződésben rögzített tevékenységtől eltérő más tevékenységet végez,
c) a közterületet albérletbe, üzemeltetésbe adja,
d) a használó a szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek,
e) a jogszabályban előírt, egyéb lényeges kötelezettségeit nem teljesíti.
A közterület-használat megszűnése esetén, a Használó köteles a közterületet tisztán, rendeltetésszerű állapotban Használatba adónak visszaadni.

II. ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

A pályázatnak tartalmaznia kell:
1. a pályázati jelentkezési lapot (a közterület-használati kérelem benyújtására rendszeresített nyomtatvány az abban előírt mellékletekkel együtt) a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Csoportjánál a 1092 Budapest, Bakáts tér 14. szám alatt, a Városüzemeltetési Iroda Közterület-üzemeltetési Csoportjánál a 1092 Budapest, Ráday utca 26. szám alatt szerezhető be vagy a www.ferencvaros.hu honlap aktuális pályázati kiírásból letölthető;

2. a helyszínt ábrázoló vázlatrajzot, melyen méretekkel ellátva pályázó bejelöli az általa igényelt területet, illetve az utcában lévő szomszédos és szembeni épületeket, üzleteket is. Gyalogjárdán történő közterület-használat esetén kérjük a rajzon pontosan megjelölni a gyalogosforgalom számára szabadon maradó sáv szélességét. (térképszelvény a pályázathoz mellékelve)

3. a helyszínről készült fotót, melyen egyértelműen beazonosítható az igénybe venni kívánt terület

4. egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkező természetes személynél
• az egyéni vállalkozói igazolvány másolatát, vagy
• az Okmányiroda/Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala/Belügyminisztérium által kiállított hatósági bizonyítványt és
• aláírási címpéldány másolatát.

5. cégbíróságnál bejegyzett gazdasági társaságpályázó esetében aláírási címpéldány másolatát;

6. az őstermelői igazolvány másolatát;

7. az alábbi nyilatkozatokat
– Pályázói nyilatkozat arról, hogy a pályázati felhívás feltételeit elfogadja (2. számú melléklet);

– amennyiben a pályázó belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, úgy a pályázathoz az átláthatósági nyilatkozatot cégszerűen aláírva pályázatához csatolta (1. számú melléklet)

– Pályázói nyilatkozat arról, hogy tudomásul veszi és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázati felhívásban Kiíró által meghatározott feltételektől, valamint pályázó pályázatában tett – és Kiíró által elfogadott – vállalásaitól a szerződés kötésekor nem térhet el, illetve nem tér el (3. számú melléklet);

– Pályázói nyilatkozat arról, hogy a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatával szemben nincs lejárt díj- és adótartozása (4. számú melléklet),

– Pályázói nyilatkozat és igazolások arról, hogy nyertesség esetében a megpályázatott területen mely személyek fognak az árusításban részt venni (családtagok, alkalmazottak) (5. számú melléklet)

III. PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA ÉS HATÁRIDEJE

2021. november 02-án 15 óráig ZÁRT BORÍTÉKBAN az Ügyfélszolgálati Csoportnál
(Bp. IX. Bakáts tér 14.)

A ZÁRT BORÍTÉKRA
„Fenyőfa árusítási pályázat” jeligét rá kell írni

(a zárt borítékra a jeligén kívül semmi egyéb, a pályázó azonosítására alkalmas szöveg nem írható rá!)

 

IV. A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK MÓDJA ÉS HATÁRIDEJE

A zárt borítékokban beérkező pályázatok felbontására 2021. november 03-án (szerda) 10 órakor a Városüzemeltetési Irodán (Bp. IX., Ráday u. 26.) kerül sor.
Az pályázatok felbontásánál a Kiíró, illetve a Kiírót képviselő személyeken kívül jelen lehetnek a pályázók, valamint az általuk írásban meghatalmazott személyek, és a ferencvárosi önkormányzati képviselők.

A nyertes személyéről a Városgazdálkodási Bizottság dönt, melynek eredményéről a pályázókat a Városüzemeltetési Iroda értesíti.

Tájékoztatom a Tisztelt Pályázókat, hogy amennyiben egy adott közterületre több érvényes pályázat érkezik be, és mindegyik pályázó megfelel a fenti szempontoknak, úgy a Városgazdálkodási Bizottság a közterület használatát a közterület-használat ideje után fizetendő díj alapján bírálja el.
Szempontok: előnyt élvez az az árus, aki:
– a korábbi évben/években is rendelkezett a kerületben fenyőfa árusításra vonatkozó közterület-használati engedéllyel,
– ellene panasz nem érkezett,
– az árusítás befejezését követően gondoskodott a terület rendezett tiszta állapotáról.

 

 

 

V. A KÖZTERÜLETEK MEGTEKINTÉSE, TÁJÉKOZTATÁS

A pályázati hirdetményben feltüntetett közterületeket a pályázók bármikor megtekinthetik. Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy a Kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot részben vagy egészben indoklás nélkül visszavonja, illetve eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázattal kapcsolatban tájékoztatást nyújt a Városüzemeltetési Iroda Közterület-üzemeltetés Csoport (Bp. IX., Ráday u. 26. fsz. 22.) telefon: 215-1077/224. mellék.

Top